HISTORY AND FIGURE → proportion

LINKED TERMS

187 terms
58 sources
464 quotations

1 quotations

Quotation

DEn Anfang der Lehrsätze/ oder Regeln/ worauf diese Kunst hauptsächlich gegründet/ und die ihr zur Richtschnur dienen müssen/ wann sie einem verständigem Auge gnug thun soll/ machen wir hochnöthiger Massen/ in der Proportion eines wolgestalten Menschen/dessen Gestalt an Gliedern/ Maß und Form zier- und vollkömmlich ausgebildet sey/ und für das rechte Meisterstuck zu halten/ weil/ aus dieser Wissenschafft/ alles andere gar leicht einen offenen Weg findet. Es bestehet aber diese Maaß- Ordnung in folgendem. Man misset/ von dem Ort/ wo des Haupts/ oder Stirns Haar zu wachsen anfängt/ ab/ bis unter das Kinn: dieses ist die Masse des Angesichts/ und ein Zehntheil menschlicher Länge […]Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

{Academyteykenen}. [...] Wanneer de herfst korte dagen en lange avonden maekt, en het u beuren mach naekten na't leeven te teykenen, sla dan wel gade, wat zwier de geheele figuer heeft, schets'er uit, wijlze onvermoeit is, en vergelijk de deelen wel tegen elkander. Neem op 't verkorten acht, leg de schaduwen op'er rechte plaets, en handel alles na den aert van het zachte vleisch. Hier meenen veele wonder in de kunst te vorderen, [...].

[BLANC J, 2006, p. 151] {Les dessins d'académie}. [...] Quand l'automne raccourcit les jours et rallonge les soirées, il se peut que vous ayez l'occasion de dessiner des nus sur le vif. Observez alors quel est le mouvement que fait l'ensemble de la figure. Esquissez-là quand elle n'est pas encore fatiguée. Comparez-bien les parties les unes avec les autres. Prenez garde aux raccourcis. Posez les ombres à la bonne place. Et touchez chaque chose pour qu'elle présente le caractère de la douce chair. Beaucoup considèrent que c'est ainsi que l'on progresse merveilleusement dans l'art.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

2 quotations

Quotation

On fit remarquer que les figures qui sont d'une belle proportion, font ordinairement des actions grandes & majestueuses par la relation qu'il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent, que la Noblesse & la Majesté des actions consistent en la grandeur & en la liberté des parties, que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d'agilité, que la force d'un homme paroit à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissants, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüez, que l'agilité se remarque par les hanches étroites, les genoux & les chevilles des pieds resserrés, le gras de la jambe troussé & peu charnu [...].

Un Bacchus est également cité en exemple par Testelin. Il se peut qu'il s'agisse du Bacchus de Versailles datant du IIe siècle de notre ère, qui faisait partie de la collection de Louis XIV (actuellement conservé au Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon). Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 18-19 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc, tome I, vol. I).


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Il faut aussi remarquer que les figures qui sont d’une belle proportion font ordinairement des actions grandes & majestueuses, par la relation qu’il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent ; que la noblesse & la majesté des actions consistent dans la grandeur & dans la liberté des parties ; que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d’agilité ; que la force d’un homme paroît à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissans, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüés ; que l’agilité se remarque par les hanches étroittes, les genoüils & les chevilles des pieds resserrées, le gras de la jambe troussé & un peu charnu, ce que l’on peut voir sur le naturel par les mouvemens que l’on lui peut faire prendre, & sur les figures antiques de l’APOLLON, du BACCHUS, des LUTTEURS & du GLADIATEUR.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément à la page 15 de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).

parties · proportion


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

{Begin van stellingh.} Gist dan voor een begin, het midden van u Principael, dat hebbende, wijst dat met een stipken Kôôl op U Papier aen, dan neemt acht op de grootste Beelden (soo daer meer als een is) en merckt hoe hoogh, ofte wat ghedeelte sy van het Tafereel komen te beslaen; in welck speculeeren gy sult gewaer worden, dat het lange beschouwen dat ghy te vooren gedaen hebt, een wonder groot behulp komt te gheven, om hier door de juyste verdeelinge op u Papier te konnen gissen; {Waernemingh om sijn Ordineeringh wel te gissen.} tot welcken eynde het mede niet ondienstigh is, datmen sijn Papier, ofte daermen op Teyckenen wilt, ten naesten by deselve forme geve die het Tafereel, Print, of Teyckeningh heeft, wel te verstaen na proportie, daer of daer ontrent, langwerpigh of inde hooghte of vierkant, en dierghelijcke, maer is onnoodigh datmense juyst-vormigh af-line, ten sy by voorval, endat alles om beter de ordineringe volgens ’t Principael te konnen schicken, dat meest plaets neemt wanneermen kleyne dingen vergroot, of groote dingen verkleent. {Hoe sommige haer Principael met ruyten beslaen.} Hier toe soo gebruycken sommighe ruyten, daerse hun Principael mede overslaen, ende verdeelen van gelijcken haer Papier met gelijck getal van tralyen, om alsoo van ruyt tot ruyt alle dinghen op sijn behoorlijcke plaets te brengen; dat seer gemackelijck, maer als een Ezels-brugh, met kleen voordeel voor de Jonckheydt gebruyckt wort: {Misslagh daer van.} Want dewijle sy haer op dese Bies-bossen, of Swem-dobbers komen te verlaten, soo en krijgense nimmermeer geleerde Oogen in ’t hooft om selfs te konnen sien waer in de geheele kennis, en proportioneele aen een-bindingh van een schoon Beeldt, of Koppelinghe van een gansche ordinantie bestaet dewijl sy altijt (om met een woort de sake uyt te drucken) maer stucken en brocken leeren maecken, om dieswille datse door de tralyen en ruyt-lynien verhinderd worden, en de Oogen laten beguychelen,

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Start of the composition.} To start, guess the center of your original, once you have it, mark it with a dot of charcoal on your paper, then pay attention to the greatest Figures (if there is more than one) and notice how high, or which part of the Scene the cover; in which speculation you will become aware, that the long observation that you have done beforehand, will provide great assistance, to be able to guess the right distribution on your paper; {Observation to guess one’s composition well.} to which end it is also useful, that one gives the paper – or that on which one wants to draw – almost the same shape as the Painting, Print, or Drawing, of course in proportion, more or less oblong or high [ndr.: literally: in height] or square, and such, but it is unnecessary to copy it exactly, unless coincidentally, and all of this to be able to order the composition according to the Original, which takes most time when one enlarges small things or reduce big things. {How some cover the Original with a grid.} Some use a grid for this, with which they cover their Original, and similarly divide their Paper with an equal number of lines, to bring all things in the right place from field to field; that is used very easily, but like a mnemonic, with little advantage for the Youth: {Mistake of this.} Because while they come to depend on these tricks and floating devices, they will never get learned Eyes in their heads to see for themselves in which the complete knowledge and proportional connection of a beautiful Figure, or Coupling of a whole composition exists, while they always learn (to describe the situation with a word) to make parts and pieces, as they are obstructed by the grille and lines of the grid, and let their Eyes be deceived,

In the English translation, the section about the grid as a tool to transfer the composition from the original is not included. As a consequence, most selected terms are not present in the English text. [MO]

1 quotations

Quotation

Wat nu de Konst-maetighen proportionele uytdruckinghe der ghevondener stoffe belanght, de selvighe wordt in verscheydene autheuren verscheydenlick ghenaemt; docht voornaemelick wordtse in Philostratus en vele andere schrijvers door de naemen Symmetrie, Analogie ofte Harmonie te verstaen ghegheven; dies heeft oock den jonghen Philostratus dese dry benaeminghen bequaemelick t’saemen ghevoeght. De oude wijse Mannen hebben mijnes dunckens, seght hy {in proemio Iconum}, vele gheschreven van de Symmetrie der Schilder-konste, mids ons eenighe sekere wetten ontrendt d’Analogie vanalle bysondere leden voorstellende, even als of het niet ghenoegh en waere dat de Konstenaers eenigh lichaemelicke beweghinghen bequaemelick nae haer begrijp souden uytdrucken, het en waer saecke dat sich de Harmonie haeres wercks binnen de naturelicke maete besloten hield, want de Nature (wanneerse ons naemelick een rechtsinnighe en welghestelde beweghinge vertoon) en wil gheenssins erkennen het ghene van sijnen eyghenen aard en maete beghint af te swerven. Ghelijck wy dan uyt dese woorden ghenoeghsaemlick verstaen dat de Griecksche naemen van Symmetrie, Analogie, Harmonie even het selvige beteyckenen, soo is het evenwel t’eenemael onseker ende onghewis wat Latijnschen naem dat men daer voor heeft. Het woordt Symmetrie heeft gheenen Latijnschen naem, seght Plinius Lib. XXXIV.nat.hist.Cap.8.. Nochtans schijnt den jonghen Plinius dit woordt uytghedruckt te hebben met den naem Congruentia ofte AEqualitas, dat is, medevoeghlickheyd ofte ghelijckvormigheyd. Indien nu het hoofd ofte eenigh ander deel, het welck van sijne statue afgheruckt is, voorghestelt wierd, seght hy {Lib. II. Epist.5.}, ghy en soudt misschien de medvoeghlickheydt ende ghelijckvormigheyd des gantschen wercks daer uyt soo lichtelick niet konnen afnemen, niet te min soudt ghy daer uyt konnen oordeelen of die ghedeelte in sich selven aerdigh ghenoeg is.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the Artificial proportional expression of the found material is concerned, it is called differently by different writers; but mainly it is described by the name Symmetry, Analogy or Harmony in Philostratus and many other writers; as such the young Philostratus has also capably connected these three terms. In my opinion the old wise Men, he says {…}, have written a lot about the Symmetrie of the Art of Painting, by proposing us some certain laws regarding the Analogy of the separate members, as if it were not enough that the Artists would express some movements of the body capably after their understanding, it was then necessary that the Harmony of their work would stay within the natural size, because Nature (namely when it shows us a rightful and well-composed movement) does not want to recognize at all that which is starting to stray from its own character and size. Just as we understand from these words that the Greek terms Symmetry, Analogy and Harmony more or less mean the same, as such it is likewise uncertain and unclear which Latin term is used for it. The word Symmetry, says Plinius Lib. XXXIV. nat.hist. cap. 8. Nevertheless the young Plinius appears to have expressed this word with the term Congruentia or AEqualitas, that is correspondence or uniformity. If the head or any other member, which is torn off a statue, is depicted, he says {…}, you would perhaps not easily deduct the correspondence or uniformity of the whole work, nevertheless you would be able to judge from it whether the part itself is good enough.

Junius extensively discusses the different terms that are used to describe the aspect of proportion in a painting. This paragraph serves as the introduction for further exploration of the different terms, although some of them are only mentioned in this citation. The terms that are mentioned are: symmetry (symmetrie), analogy (analogie), harmony (harmonie), Congruentia, Aequalitas, medevoeghlickheyd and uniformity (gelijkvormigheid). Junius mentions the Greek origins of the first three terms and suggests that Congruentia and Aequalitas might be their Latin equivalents, as suggested by Pliny jr. The two Dutch terms are Junius’ own invention. This citation is of interest, as it shows Junius’ search for and understanding of artistic terms. In the Latin edition, Junius uses the Greek term for harmony: 'αρμονια. [MO]

medevoeghlickheyd · gelijckvormigheyd · symmetrie · analogie · harmonie · congruentia

3 quotations

Quotation

Solches haben alle Antiche in den statuen Gemählen/ wol beobachtet/ auch dergleichen Anmerckungen/ oder Maß-Verändrungen gemehret oder gemindert/ nachdem es die Gelegenheit/ so wol der Affecten/ als auch des Orts/ wo solche Wercke solten gestaltet werden/ erforderte; damit alsdann des Anschauers Augen vergnügt blieben/


Quotation

Das 6. Capitel. Von Abtheilung und Maaß des menschlichen Leibes.
Man muß in Vorstellung einer Historien zuweilen vergrössern, auch im Drucken, ausdehnen, strecken, biegen, umkehren, einziehen, verkürzen und einbücken, viel Veränderung machen, und zu besserer Erzeigung der Affecten mehren und mindern. 


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

In Vitruvius wordt het woord Symmetria schier overal Commensus gheheeten, dat is een afmetinghe, ofte maetvoeghelickheyd, ofte ghelijck-maetigheydt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] In Vitruvius the word Symmetria is almost everywhere called Commensus, that is: measurement, or proportion or uniformity.

Junius mentions that Vitruvius used the term Commensus instead of Symmetria, he then clarifies this term with equivalent words in Dutch: measurement (afmeting), maetvoeghelickheyd (proportion, cfr. WESTSTEIJN 2016, p. 373 for this translation) and uniformity (gelijkmatigheid). Indeed, it is still difficult to translate these terms to English. [MO]

maetvoeghelickheyd · gelijkmatigheid · commensus · symmetria

1 quotations

Quotation

Il faut aussi remarquer que les figures qui sont d’une belle proportion font ordinairement des actions grandes & majestueuses, par la relation qu’il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent ; que la noblesse & la majesté des actions consistent dans la grandeur & dans la liberté des parties ; que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d’agilité ; que la force d’un homme paroît à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissans, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüés ; que l’agilité se remarque par les hanches étroittes, les genoüils & les chevilles des pieds resserrées, le gras de la jambe troussé & un peu charnu, ce que l’on peut voir sur le naturel par les mouvemens que l’on lui peut faire prendre, & sur les figures antiques de l’APOLLON, du BACCHUS, des LUTTEURS & du GLADIATEUR.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément à la page 15 de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).

action


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

2 quotations

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].


Other conceptual field(s)

Quotation

Proportion is a Correspondency and Agreement of the Measures of the Parts between themselves, and with the whole in every Work
.            This
Correspondency Vitruvius cals Commodulation, because a Modell is a Measure, which being taken at first, measures both the Parts and the Whole.

correspondency

1 quotations

Quotation

Are. La proportion etant donc le principal fondement du dessein, celui la y fera le plus pour faire un corps parfait qui l’observera le mieux. Or pour faire un corps parfait, outre l’imitation ordinaire de la nature, & la necessité de s’attacher aussi aux anciens, il faut savoir que cette imitation doit se faire avec un bon jugement, de crainte qu’en croiant imiter les bonnes parties, nous n’imitions les mauvaises. Come il est arrivé à certain peintre, qui voiant que les anciens le plus souvent faisoient leurs figures fines & deliées, s’attacha tellement à cette coutume, qui etoit bonne, qu’il la fit devenir defectueuse. D’autres se sont attachés à faire, sur tout aux têtes des femmes, un long cou ; & ceci pour avoir remarqué, que la plus part des figures des femmes Romaines, dans l’antique avoient le cou long, parceque ceux qui sont courts n’ont point de grace, mais ceux la aiant donné dans le trop, ce qui devroit etre un agrêment, est devenu tout le contraire.


Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

& pour conclusion bien notter, qu’il faut faire effort autant qu’on pourra en Desseignant desdites Figures, Bastimens, & autres Corps, d’en bien retenir dans l’imagination, l’air, & la proportion de toutes les parties d’iceux, afin que venant és occasions se sevir des figures humaines, pour leur donner les attitudes ou actions convenables au sujet qu’on veut representer, lon puisse corriger les deffauts qui s’y peuvent trouver à cause qu’il est comme impossible de pouvoir rencontrer des figures d’homme, de femme, ou d’enfans, qui soient bien proportionnées en toutes leurs parties, comme se voit ausdites figures antiques, estant croyable, que ceux par qui elles ont esté faites, avoient choisi en plusieurs corps naturels, toutes ces belles parties, pour les former ou rendre ainsi complettes. 
Ayant donc assez long-temps Desseigné sur lesdites Sculptures, & bien retenu dans l’imagination leur air & proportion, de sorte que lon soit rendu capable de les representer ainsi sans voir le relief, & d’en former d’autres de diverses attitudes ou actions qui ayent ces proportions ; Alors il faut copier d’apres le Naturel, le formant aux occasions selon l’air desdits Antiques.


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

Analogical ; Proportionable.

6 quotations

Quotation

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.
1 Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere,
Is (ghelijck Plutarhus verhaelt in reden)
Een schoon heerlijck cieraet in der Natuere,
Dees Proporty in ghebouw oft figuere,
Noemt Vitruvius (als Constigh van zeden)
Een seker over-een-comingh der leden,
Oft eyghenschappen als ghebouws in orden,
Als sy wel beleydt nae der Conste worden.

[D'après NOLDUS 2008, p. 43:] Analogie, proportion ou dimension des parties d’une figure humaine. Le troisième chapitre. 1 La Proportion, ou belle régularité est (comme Plutarque le dit sous ce rapport) une magnifique parure de la Nature. Cette proportion, en architecture ou en figure est appelée par Vitruve (Artiste de nature) « une certaine correspondance entre les parties ou éléments d’une construction bien ordonnée s’ils sont réalisés selon les bons principes de l’Art. »

Seule occurrence du terme « analogie » dans le Grondt, qui revient une fois dans les Levens (fol. 208v), également comme synonyme de « proportie ». [MB]

proportie · gelijkmatigheid


Quotation

Soo namen dan d’oude Meesters dese vijf hoofd-stucken in haere Schilderyen op ’t aller nauste waer. I. Den Historischen inhoud, die veeltijds d’Inventie ofte oock ’t argument ghenaemt wordt. II. De ghelijck-maetigheyd, diemen doorgaens henen de Proportie, symmetrie, analogie, en harmonie noemt. III. De verwe ofte ’t Coleur; en daer in plaghten sy ’t licht en schaduwe, als oock ’t schijnsel en duysternisse naukeurighlick t’ onderscheyden. IV. Het leven; ’t welck in d’Actie en Passie bestaet, ofte (om duydelicker te spreken) in de bequame afbeeldinghe der eyghenschappen die men in de onroerende dingen verneemt, als oock in de levendighe uytdruckinghe der beweghinghen diemen in de roerende dinghen speurt, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. V. De schickinghe, die men ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie plaght te heeten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the old Masters observed these five chief principles very closely in their Paintings. I. The Historical content, that is often called the Invention or also the argument. II. The uniformity, which one commonly calls the Proportion, symmetry, analogy and harmony. III. The colour or the colouring; and in this they tend to carefully distinguish the light and shadow, as well as the sheen and darkness. IV. The life; which exists in the Action and Passion, or (to speak more clearly) in the skilled depiction of the characteristics that one discerns in the unmovable things, as well as in the lively expression of the movements that one perceives in the movable things, when these do or suffer something considerable. V. The arrangement, that one commonly tends to call the Disposition or Ordinance.

In the introduction to the third book, Junius introduces the five main principles (hoofdstukken) that the old masters followed in their work. The second of these principle is ‘gelijkmatigheid’ (uniformity), which can also be called by one of its synonyms: Proportion, Symmetry, Analogy and Harmony. In the second chapter of Book Three the differences between these synonyms are discussed at length in the following chapters. [MO]

harmonie · gelijkmatigheid · proportie · symmetrie


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Wat nu de Konst-maetighen proportionele uytdruckinghe der ghevondener stoffe belanght, de selvighe wordt in verscheydene autheuren verscheydenlick ghenaemt; docht voornaemelick wordtse in Philostratus en vele andere schrijvers door de naemen Symmetrie, Analogie ofte Harmonie te verstaen ghegheven; dies heeft oock den jonghen Philostratus dese dry benaeminghen bequaemelick t’saemen ghevoeght. De oude wijse Mannen hebben mijnes dunckens, seght hy {in proemio Iconum}, vele gheschreven van de Symmetrie der Schilder-konste, mids ons eenighe sekere wetten ontrendt d’Analogie vanalle bysondere leden voorstellende, even als of het niet ghenoegh en waere dat de Konstenaers eenigh lichaemelicke beweghinghen bequaemelick nae haer begrijp souden uytdrucken, het en waer saecke dat sich de Harmonie haeres wercks binnen de naturelicke maete besloten hield, want de Nature (wanneerse ons naemelick een rechtsinnighe en welghestelde beweghinge vertoon) en wil gheenssins erkennen het ghene van sijnen eyghenen aard en maete beghint af te swerven. Ghelijck wy dan uyt dese woorden ghenoeghsaemlick verstaen dat de Griecksche naemen van Symmetrie, Analogie, Harmonie even het selvige beteyckenen, soo is het evenwel t’eenemael onseker ende onghewis wat Latijnschen naem dat men daer voor heeft. Het woordt Symmetrie heeft gheenen Latijnschen naem, seght Plinius Lib. XXXIV.nat.hist.Cap.8.. Nochtans schijnt den jonghen Plinius dit woordt uytghedruckt te hebben met den naem Congruentia ofte AEqualitas, dat is, medevoeghlickheyd ofte ghelijckvormigheyd. Indien nu het hoofd ofte eenigh ander deel, het welck van sijne statue afgheruckt is, voorghestelt wierd, seght hy {Lib. II. Epist.5.}, ghy en soudt misschien de medvoeghlickheydt ende ghelijckvormigheyd des gantschen wercks daer uyt soo lichtelick niet konnen afnemen, niet te min soudt ghy daer uyt konnen oordeelen of die ghedeelte in sich selven aerdigh ghenoeg is.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the Artificial proportional expression of the found material is concerned, it is called differently by different writers; but mainly it is described by the name Symmetry, Analogy or Harmony in Philostratus and many other writers; as such the young Philostratus has also capably connected these three terms. In my opinion the old wise Men, he says {…}, have written a lot about the Symmetrie of the Art of Painting, by proposing us some certain laws regarding the Analogy of the separate members, as if it were not enough that the Artists would express some movements of the body capably after their understanding, it was then necessary that the Harmony of their work would stay within the natural size, because Nature (namely when it shows us a rightful and well-composed movement) does not want to recognize at all that which is starting to stray from its own character and size. Just as we understand from these words that the Greek terms Symmetry, Analogy and Harmony more or less mean the same, as such it is likewise uncertain and unclear which Latin term is used for it. The word Symmetry, says Plinius Lib. XXXIV. nat.hist. cap. 8. Nevertheless the young Plinius appears to have expressed this word with the term Congruentia or AEqualitas, that is correspondence or uniformity. If the head or any other member, which is torn off a statue, is depicted, he says {…}, you would perhaps not easily deduct the correspondence or uniformity of the whole work, nevertheless you would be able to judge from it whether the part itself is good enough.

Junius extensively discusses the different terms that are used to describe the aspect of proportion in a painting. This paragraph serves as the introduction for further exploration of the different terms, although some of them are only mentioned in this citation. The terms that are mentioned are: symmetry (symmetrie), analogy (analogie), harmony (harmonie), Congruentia, Aequalitas, medevoeghlickheyd and uniformity (gelijkvormigheid). Junius mentions the Greek origins of the first three terms and suggests that Congruentia and Aequalitas might be their Latin equivalents, as suggested by Pliny jr. The two Dutch terms are Junius’ own invention. This citation is of interest, as it shows Junius’ search for and understanding of artistic terms. In the Latin edition, Junius uses the Greek term for analogy: αναλογια. [MO]

harmonie · congruentia · aequalitas · medevoeghlickheyd · gelijckvormigheyd · symmetrie

Quotation

Wat het woord Analogie belanght, eenighe hebben ’t woord analogie, seght A. Gellius {Noct. Attic. Lib. ii. Cap.24.}, in ’t Latijn Proportie ghenaemt. Soo schijnt oock den gheleerden Quintilianus de selvighe benaeminghe niet quaed te vinden; die ’t woord Analogie nu onlanghs uyt het Griecksch in ’t Latijn hebben overgeset, seght hy {Lib. L. orat. instit. Cap.6.}, noemen ’t een Proportie. (...) Ten eynde dan dat wy ons selven niet al te langhe met een al te sinnelicke oversettinghe van dese dry woorden souden bekommeren, soo sullen wy ’t hier by laeten blijven, dit maer alleenlick daer by voeghende, dat de Schilder-konstenaers dese woorden Analogie ende Harmonie schijnen ontleent te hebben van die Proportie dewelcke by de Tel-konstenaers en de Singh-konstenaers wordt waerghenomen; want dese Analogie ofte Proportie en is anders niet dan een sekere ghetal-wet, nae welckers voorschrift de Konstenaers alle haere wercken aenstellen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the word Analogy is concerned, some have called the word analogy Proportion in Latin, says A. Gellius {…}, As such the learned Quintilianus does not appear to find this term wrong; those who have recently translated the term Analogy from the Greek to the Latin, he says {…}, call it a Proportion. (…) In order for us not to busy ourselves too long with a reasonable translation of these three words, as such we will leave it to this, only adding to it, that the Painters appear to have borrowed these terms Analogy and Harmony from the Proportion that is observed by the Math-artists [NDR: mathematicians] and the Sing-artists [NDR: singers]; since this Analogy or Proportion is nothing else but a certain law of numbers, after whose instruction the Artists set all their works.

In continuing the discussion about the terminology regarding the principle of proportion, Junius states that analogy (analogie) is often translated as proportion (proportie) by Latin authors. He goes on to explain that analogy, proportion and harmony (harmonie) are closely related to mathematics and music and that it boils down to a law of numbers. In the Latin edition (1637), Junius also cites the Greek term: αναλογια. [MO]

proportie · harmonie

Quotation

Maer wat hoegrootheyt 't zy dwerg-of Reusachtig, de overeenkomst of Analogie der deelen maekt de welschapentheyt. Zoo dat het schijnt datze veelerley kan zijn, en de zelve in de natuer verborgen, ontstelt gemeenelijk onze oordeelen, gelijk Durer zeyt; want men bevind somtijts twee menschen zeer schoon en fraey, van de welke d'eene met d'andere niets gemeen heeft, noch van maet noch van gestalte, en nochtans is 't niet openbaer, wie van beyden volmaekst is. Zoo duister is ons verstant, vervolgt hy, wie zal dan de waere schoonheid beschrijven?

[BLANC J, 2006, p.136]Mais que la taille du corps soit celle d'un nain ou d'un géant, c'est bien la comparaison ou l'analogie des parties entre elles qui constitue la conformité en tant que telle. Sans doute est-ce pour cette raison qu'elle peut paraître variée et que, dissimulée dans la nature, elle puisse géneralement troubler nos jugements. C'est ce que constate Dürer: il arrive de trouver deux hommes très beaux et charmants, qui n'ont rien de commun l'un avec l'autre, tant dans leurs mensurations que dans leur apparence, alors même qu'il n'est pas évident lequel des deux est le plus parfait. Notre entendement étant si obscur, poursuit-il, est-il possible de décrire ce qu'est la vraie beauté?


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

TErpsichore heeft van 't wel verwen, Melpomene van lichten en schaduwen gehandelt. Zoo resteert'er noch van der zelver overeendrachtige ordening en meedevoeglijke schikkinge te spreeken. Welke geheymenis der konst wy gewoon zijn met het woort Houding uit te drukken; 't welk in het koloreeren eeven het zelve beteykent, als in de konst der maetschiklijkheyt de woorden Simmetrie, Analogie, Harmonie, en Proportie; zijnde ook als de overeenstemming en bekoorlijke zangwijze in de Muzijk. Want het begrijpt in zich een zuivere vergaderinge van samenstemmende kracht: het wel schikken der koleuren, 't welk wy de Tuilkonst noemen: en de ordentlijke schikking van lichten en schaduwen: nevens het voorkomen, wechwijken, ronden, en verkorten;[...].

[BLANC J, 2006, p.445] Terpsichore a traité du beau coloris, Melpomène des lumières et des ombres. Il reste encore à parler de leur ordonnance unie et de leur disposition conjointe. Il est habituel de parler de ce secret de l'art en l'appelant "économie", ce qui signifie, pour le coloris, à peu près la même chose que les mots de symétrie, d'analogie, d'harmonie et de proportions pour l'art de la proportion, ou que l'unisson et la séduisante mélodie pour la musique. Cette économie suppose en effet une certaine pureté et une forte entente dans le rassemblement des couleurs, une bonne façon de les disposer -que nous appelons l'art des bouquets- et une disposition convenable des lumières et des ombres. Il faut ajouter à cela les avancées, les échappées, les modelés et les raccourcis.


Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la composition

4 quotations

Quotation

Le F. Dois-je pas consulter plustost l’Anatomie ?
Le P. Il te la faut sçavoir, mon fils, legerement,
Le F. Je Croyais que ce fust le premier Element.
Qu’il nous falut de là commencer la Carrière,
Et par l’ombre d’un corps en avoir la Lumière :
Que ce corps despoüillé des graces de la peau
Fut la source pourtant de celles d’un Tableau
[…]
Le P. Il nous suffit pourtant d’une seule Figure ;
Puis que les muscles ont mesme forme et figure
Tant au Corps gresle et long qu’au corps robuste et court
Et qui gros et quarré paroist terrestre et lourd

[…]
Icy la Ronde-bosse amene son secours,
Et nous monstre en tous sens la force des contours
 :
[…]
Prens garde toutes-fois que par l’Anatomie
Tels Corps ne soient pas trop secs en ton Academie ;
Fay chois d’un beau Modelle, et pour le mouvement,
Mets l’Acte avec ardeur, et par fois mollement,
Selon la passion qui dans le Corps domine
Changeant suivant le temps, l’âge, le poil, la mine.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.


Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

J’ai donc à faire voir que l’Anatomie est le veritable fondement du Dessein, & que cette science sert à découvrir les beautés de l’Antique.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

L’Anatomie établit la solidité du corps, & les proportions en forment la beauté. Les proportions sont redevables à l’Anatomie de la verité de ses contours, & l’Anatomie doit aux proportions l’exacte régularité de la Nature dans sa premiere intention. Enfin l’Anatomie, & les proportions se prétent un mutuel secours pour reduire le Dessein dans une solide & parfaite correction.
Quelque liaison que ces deux parties semblent avoir entr’elles, il paroît néanmoins que le mieux est de commencer par l’Anatomie ; parce que l’Anatomie est la fille de la Nature & la proportion la fille de l’Art, & que si la Proportion vient du bon choix, le bon choix tire son origine de la Nature.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Some further Observations in drawing a Naked Figure, standing Foreright, by the Life.


In my Opinion, to understand how to make choice of a good
Naked, and to draw it well, is one of the most Difficult Studies in Painting, because it cannot be done well without the understanding of Anatomy. Being then desirous to draw a Naked Figure, you must strike a Line Perpendicular as long you would have the Figure to be, then you divide that Line into so many Divisions or Parts as you design the Proportion […]. And since Nature, that Cunning Work-Mistress, is so extremely Various in her Representations, the Painter is not bound to observe this Rule exactly when he draws to the life ; because all these Rules were intended for no other use then to create the Idea of such and such Proportions first in our Brain, and before they be designed in a true Symmetrical way upon Paper, and to prevent us from Designing our Figures in an Extravagant or Preposterous Proportion. […]. 
Observe (as you proceed downwards) to place all the Muscles in their right and proper places according to Nature, as you judiciously may observe in the Life, there being no certain Rules for placing and drawing the Muscles in their proper places Therefore ’tis extremely Advantageous to draw very much after the Life, and after good Prints of Anatomy, and those Statues aforementioned, and Anatomies of Plaster of Paris, which is the onely way to arrive at the perfection of Drawing a Naked Figure well ; without which never expect to be a good History Painter.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

NAch itzt verstandenen Regeln des Menschen Leibes-proportion, weiter {Von eines Bildes Zier und Wolstand.} zuverfahren; dient zu mercken/ daß die Bilder auch mit benötigtem Wolstande begabet seyn müssen: angesehen/ ohne diese Beobachtung/ von einem verständigem Auge/ keine Gunst zu hoffen: wie täglich an den Unwissenden zu ersehen/ daß ihre Bilder nicht angenehm/ noch gefällig seyn wollen. Welche Ungunst und Misfälligkeit aus den bösen Stellungen und actionen/ die wider die Regeln der Natur und Kunst streiten/ entstehet. { Ein Bild sol in gerader Linie Stehen} Ein gerechtes wolstehendes Bild/ soll von des Halses Kehle ab/ den Leib hinunter / bis auf den Last-tragenden Fuß eine gerade Linie machen. [...]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
SPECTATEUR → perception et regard

3 quotations

Quotation

Solches haben alle Antiche in den statuen Gemählen/ wol beobachtet/ auch dergleichen Anmerckungen/ oder Maß-Verändrungen gemehret oder gemindert/ nachdem es die Gelegenheit/ so wol der Affecten/ als auch des Orts/ wo solche Wercke solten gestaltet werden/ erforderte; damit alsdann des Anschauers Augen vergnügt blieben/


Quotation

Das 9. Capitel . Von der Stellung der Glieder/ und derer Verekürzung in einem Bilde.
Viel berühmte Mahler haben diesen Übelstande an stehenden und auch liegenden Bildern eingeführet, daß sie, wenn die rechte und lincke Hüffte auswancket, die Achsel selbiger Seiten erhoben. Da doch hingegen insgemein die Achsel der Seiten niedrig als die andere seyn soll: es soll auch jederzeit das Haupt, wenn es möglich, es sich nach der höchste Achsel wenden. Wenn zierliche fürnehme Bilder und nicht grobe Arbeiten zu machen sind, […]. Man soll im wenden und biegen der Glieder erbarlich bei der Natur-Zierde bleiben […]. 
Hingegen ist bey den Händen und Füssen mehr Freiheit erlaubet […]
Es ist allezeit die Natur für eine sichere Richtschnur zu halten. Die gehenden Bilder sollen nicht weiter schreiten, als eines Fusses-Länge von einen zum andern, die perfecten Antiquen haben allezeit ihre stehenden Bilder als wolten sie gehen, auch etwas wanckendt, sehr rühmlich und angenehm gestellet. 
Kürtzlich man hat in dergleichen Gemählden auf der Bilder-Natur, artige und wohlsittliche Verrichtung und Arbeit scharff zu sehen […]. Man hat auch auf der Personen ihre Leidenschaften, Amt und Beruff zu sehen, daß man gleich aus ihren Gesichte, Verrichtungen und Geberden ihre Unternehmungen erkennen möge.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Rede bey Examinirung eines Kunst-Gemäldes, p. 26
Durch das Wort Proportion, verstehet man die wohl zusammen stimmende Maassen eines jeden wohlgemachten Cörpers/ insbesondere aber des Menschen/ und vornehmlich dieselbe Maaß welche in den Statuen der Antiquen als accuratesten Regeln der Schönheit zu finden ist. 


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

3 quotations

Quotation

J’en ay trouvé d’autres qui aprés avoir dessignez à vue d’œil des Figures fort regulieres & de bon goust, d’aprés l’Antique, avoient ensuite mesuré les marbres, pour en donner les proportions, & n’y ayant pas apporté toute l’exactitude necessaire, leurs Ecrits ne répondoient pas à leurs Figures.
J’ay tâché d’éviter également ces deux defauts. Je ne vous donne rien de moy mesme, j’ay tout pris sur l’Antique, mais je n’ay rien tracé sur le papier, qu’aprés avoir marqué au compas toutes les mesures, pour faire que mes contours tombassent juste suivant mes chifres
.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

[…] il y a aussi des Proportions particulieres, qui regardent principalement les sexes, les âges, & les conditions, & qui dans ces mêmes états trouvent encore une infinie varieté. Pour ce qui est des Proportions particulieres, la Nature en fournit autant qu’il y a d’hommes sur la terre, mais pour rendre ces Proportions justes & agreables, il n'y a que l’Antique dont la source est dans la Nature, qui puisse servir d’exemple, & former une solide idée de la belle diversité.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Puisqu’il est constant que les figures antiques renferment non seulement tout ce qu’il y a de plus beau dans les proportions ; mais qu’elles sont encore la source des graces, de l’élegance, & des expressions : c’est une étude d’autant plus nécessaire qu’elle conduit au chemin de la belle verité. Il faut s’y exercer sans avoir égard au tems qu’elle exige pour la bien posseder : car puisque l’Antique est la regle de la beauté, il la faut dessiner jusqu’à s’en former une juste & forte idée, qui serve à bien voir la Nature […]
Comme le plus bel exemple que nous ayons dans cette conduite, est celle qu’a tenue Raphaël dans ses Ouvrages, il est bon de les dessiner en même tems, afin qu’il nous serve de guide dans l’heureux mélange qu’il a fait de l’Antique & de la Nature.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

ASSORTIMENT, terme de Peinture, Proportion & Convenance entre les parties. Un bel assortiment, un mauvais assortiment.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

1 quotations

Quotation

En l’attitude du GLADIATEUR, il faut remarquer la position de la figure & le contraste de ses parties ; en l’une l’on trouvera parfaitement bien observée la ponderation, qui est la regle de la bien poser sur son plan, & que le creux du col porte à plomb sur la cheville du pied qui soutient tout le corps, & dans l’autre l’on observera cette maxime à l’égard des actions agissantes, à sçavoir que quand un bras se leve & se hausse, la jambe du même côté doit baisser & reculer, ainsi du reste.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément à la page 15 de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).

position · figure · contraste · parties


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

3 quotations

Quotation

Solches haben alle Antiche in den statuen Gemählen/ wol beobachtet/ auch dergleichen Anmerckungen/ oder Maß-Verändrungen gemehret oder gemindert/ nachdem es die Gelegenheit/ so wol der Affecten/ als auch des Orts/ wo solche Wercke solten gestaltet werden/ erforderte; damit alsdann des Anschauers Augen vergnügt blieben/Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

NAch itzt verstandenen Regeln des Menschen Leibes-proportion, weiter {Von eines Bildes Zier und Wolstand.} zuverfahren; dient zu mercken/ daß die Bilder auch mit benötigtem Wolstande begabet seyn müssen: angesehen/ ohne diese Beobachtung/ von einem verständigem Auge/ keine Gunst zu hoffen: wie täglich an den Unwissenden zu ersehen/ daß ihre Bilder nicht angenehm/ noch gefällig seyn wollen. Welche Ungunst und Misfälligkeit aus den bösen Stellungen und actionen/ die wider die Regeln der Natur und Kunst streiten/ entstehet. { Ein Bild sol in gerader Linie Stehen} Ein gerechtes wolstehendes Bild/ soll von des Halses Kehle ab/ den Leib hinunter / bis auf den Last-tragenden Fuß eine gerade Linie machen. [...]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

[...] Denn mein Vorhaben ist nicht von allen und jeden Proportionen der so mannigfaltigen Gestalten des Menschen zu schreiben, weil es theils allhier zu weitläufftig und fast den meisten verdrießlich fallen würde ; theils aber auch schon in vielen Büchern zu finden, am volkommensten aber in dem herrlichen Proportions-Werck des berühmten Albrecht Dürrers, [...]. Deswegen kann man sich an dieser einzigen genügen [...], bey so vielfältigen und unterschiedlichen Proportionen, die füglichste ist, und auch in den meisten sich ereigneten Fällen am besten wird können gebrauchet werden. [...] Die Austheilung am Menschen geschiehet nach der Maaß des Gesichts [...]. In Summa, es wird doch das Aug dadurch rechtschaffen versichert, wie lang jedweder Theil seyn muß, und daß verkürtzte Theile niemalen in solcher Länge seyn können.
Bißhierher von der Theorie, nun folget die Practic.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

2 quotations

Quotation

Cela paroît d’abord fort aisé : car puisque toute la perfection de l’Art consiste à bien imiter la nature, il semble qu’il ne faille point consulter d’autre Maistre, & qu’on n’ait qu’à travailler d’aprés les modelles vivans ; toutefois si l’on veut approfondir la chose, on verra qu’il ne se trouve que peu ou point d’hommes dont toutes les parties soient dans leur juste proportion sans aucun défaut. Il faut donc choisir ce qu’il y a de beau dans chacun, & ne prendre que ce qu’on nomme communément la belle nature. Mais qui osera presumer d’avoir le discernement assez juste pour ne se point tromper dans un tel choix ?


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Fab. Puisque vous avez divisé le nud en fort, & en delicat, je voudrois que vous me dissiez le quel des deux est le plus estimable.
Are. Je suis d’opinion qu’un corps delicat doit etre preferé à un robuste* : en voici la raison : c’est qu’en peinture, il est plus difficile d’imiter la chair que les os, parceque pour les os, il ne faut que de la dureté, mais dans les chairs, il n’y faut uniquement que du tendre, qui est la partie la plus difficile de l’art ; ensorte que tres peu de peintres, ont sû par le passé l’exprimer, ou savent l’exprimer encore aujourd'hui suffisament. Celui donc qui recherche exactement les muscles, travaille à la verité à faire voir la situation des os à leur place, ce qui est louable ; mais souvent il represente l’homme ecorché, laid, sec, & desagreable à la vûe : mais celui qui le represente tendre, marque les os ou ils sont, les couvre agreablement de la chair, & remplit de grace le nud. Vous me direz peut etre, qu’à la recherche du nud, on connoit si le peintre sait l’anatomie, qualité qui lui est tres necessaire ; parceque sans les os on ne peut former l’homme, ni le couvrir de chair. Je vous repons que cela se peut connoitre egalement par les fuittes tendres des muscles accusez a propos : outre que naturellement le nud tendre, & delicat satisfait plus la vûe que le robuste, & le muscleux : je m’en rapporte aux figures des anciens, qui pour la plupart, ont coutume de les faire tres delicates.
 
* Le beau en peinture est le plus difficile à faire : une tête d’une belle fille, est bien plus difficile à bien faire que celle d’un vieux : tout ce qui est chargè est plus facile à representer, que ce qui est d’une juste proportion : & beau, pour ainsi dire, n’est beau que par sa pure beautè


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

7 quotations

Quotation

[…] de la proportion suivent & resultent divers & tres-importans effects, le principal desquels est la majesté & la beauté aux corps, que Vitruve appelle Eurithmie. C’est pourquoy lorsqu'on voit une chose qui est bien composée, l'on dit qu'elle est belle : en un mot, on ne doit entendre autre chose par la proportion, que la beauté deuë à toutes les choses, par laquelle les yeux corporels viennent à recevoir tous les plaisirs que l’on peut gouster par le sens de la veuë, & penetrer par l'œil de l'entendement.

Terme traduit par BELLEZZA dans Lomazzo, 1585, p. 33.

bien composé


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Il est raisonnable que suivant l'ordre des anciens Grecs, ce Corps, des proportions & harmonies duquel je pretens traiter particulierement, soit fait à la ressemblance & proportion de tout autre corps artificiel qui soit le plus beau de la Nature, & auquel soient comprises toutes les proportions & harmonies artificielles, tant grandes que petites. […] Et c'est la raison pour laquelle j’ay voulu poser ce Corps devant les autres, puis qu’il est le fondement qui les contient toutes. Cette figure donc est premierement divisée en dix faces ou parties.

Terme traduit par BELLO dans Lomazzo, 1585, p. 40.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

LE PEINTRE.
Comme, Monsieur, a fort bien dit, que la belle proportion des figures humaines, autrement leur beauté, n’est point encore définie, & qu’ainsi tout ce que l’on en peut dire, n’est encore jusques à present que de pure opinion ou goust

"Beauté" est associé à la "proportion des figures humaines" et au "goût".


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
L’ARTISTE → qualités

Quotation

J’avouë que vous embarasseriez fort la plus grande partie des Peintres si vous portiez le compas sur leurs Ouvrages dans tous les endroits qui se peuvent mesurer : plusieurs se sauvent à la faveur des graces de la Peinture, mais ne nous flatons point, ni la vivacité du coloris, ni la richesse des dispositions, ni les expressions les plus fortes, ne formeront jamais un beau tout, & ne seront que de fausses apparences de beauté, si elles ne sont pas soutenuës de la correction du dessein.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Are. [...] Je dis donc que le jugement nait generalement dans l’homme de l’experience, & de la pratique ; & comme il n’y a rien de plus familier à l’homme, que l’homme ; il s’ensuit que tout homme est en etat de juger ce qu’il voit tous les jours, comme de la beauté, de la laideur de qui que ce soit ; parceque la beauté ne provient que d’une proportion convenable, qui se trouve ordinairement dans le corps humain, & principalement à chaque membre en particulier ; & le contraire derive de la disproportion : ce jugement dependant des yeux, qui est donc celui qui ne distingue le beau d’avec le laid ? persone assurement, s’il n’est privé de vûe & de jugement ; si bien que l’homme aiant connoissance, comme il à, de la veritable forme que doit avoir notre individu, qui est l’homme vivant ; pour quoi ne l’auroit-il pas de celle qui est feinte & morte, qui est la peinture ?


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
SPECTATEUR → jugement

Quotation

Are. […] C’est donc ici le grand embarras, car quoique la beauté consiste en la proportion ; cette proportion est de differente sorte ; parceque la nature ne se diversifie pas moins dans la taille des hommes, que dans le corps, & dans la tête. Aussi en voit-on de grans, de petits, d’autres de moienne grandeur ; les uns gras & charnus, les autres maigres, des delicats, d’autres robustes, & nerveux.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Fab. Puisque vous avez divisé le nud en fort, & en delicat, je voudrois que vous me dissiez le quel des deux est le plus estimable.
Are. Je suis d’opinion qu’un corps delicat doit etre preferé à un robuste* : en voici la raison : c’est qu’en peinture, il est plus difficile d’imiter la chair que les os, parceque pour les os, il ne faut que de la dureté, mais dans les chairs, il n’y faut uniquement que du tendre, qui est la partie la plus difficile de l’art ; ensorte que tres peu de peintres, ont sû par le passé l’exprimer, ou savent l’exprimer encore aujourd'hui suffisament. Celui donc qui recherche exactement les muscles, travaille à la verité à faire voir la situation des os à leur place, ce qui est louable ; mais souvent il represente l’homme ecorché, laid, sec, & desagreable à la vûe : mais celui qui le represente tendre, marque les os ou ils sont, les couvre agreablement de la chair, & remplit de grace le nud. Vous me direz peut etre, qu’à la recherche du nud, on connoit si le peintre sait l’anatomie, qualité qui lui est tres necessaire ; parceque sans les os on ne peut former l’homme, ni le couvrir de chair. Je vous repons que cela se peut connoitre egalement par les fuittes tendres des muscles accusez a propos : outre que naturellement le nud tendre, & delicat satisfait plus la vûe que le robuste, & le muscleux : je m’en rapporte aux figures des anciens, qui pour la plupart, ont coutume de les faire tres delicates.
 
* Le beau en peinture est le plus difficile à faire : une tête d’une belle fille, est bien plus difficile à bien faire que celle d’un vieux : tout ce qui est chargè est plus facile à representer, que ce qui est d’une juste proportion : & beau, pour ainsi dire, n’est beau que par sa pure beautè


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

J’avouë que vous embarasseriez fort la plus grande partie des Peintres si vous portiez le compas sur leurs Ouvrages dans tous les endroits qui se peuvent mesurer : plusieurs se sauvent à la faveur des graces de la Peinture, mais ne nous flatons point, ni la vivacité du coloris, ni la richesse des dispositions, ni les expressions les plus fortes, ne formeront jamais un beau tout, & ne seront que de fausses apparences de beauté, si elles ne sont pas soutenuës de la correction du dessein.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

2 quotations

Quotation

Such is the Importance and Vertue of Proportion, that nothing can any way satisfie the Eye without the help thereof : So that whatsoever worketh any Pleasure or Delight in us, doth therefore content us ; because the Grace of Proportion consisting in the measure of the Parts, appeareth therein ; Wherefore all the Inventions of Men carry with them so much the more Grace and Beautie, by how much the more Ingeniously they are proportioned, whence Vitruvius saith, That whosoever will proceed in his Works with Judgment, must needs be acquainted with the Nature and Force of Proportion ; which being well and kindly understood, will make him not only an excellent Judge of ancient and late Workmen, but also an Inventor and Performer of Rare and Excellent Matters himself.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.

comeliness


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

6 Stelt u volcxken wat los, om een versoeten,
Laet uwen gheest soo wijdt niet zijn ontspronghen,
V dinghen soo groot te maken, dat moeten
In de lijsten loopen handen oft voeten,
Oft onbequamelijck ligghen ghewronghen,
Om dat ghy door de plaetse zijt ghedwonghen: {Datmen in een cleen stuck niet te groote Beelden sal maken, oft te seer verdronghen.}
Vaeght uyt, en verstelt, nae der Consten gaven,
Ghy zijt doch vry, en maeckt u volck geen slaven,

[D'après NOLDUS 2008, p. 62:] 6 Disposez votre peuple un peu librement, c’est plus beau. Ne laissez pas votre esprit s’égarer au point où vous faites les choses si grandes que mains et pieds touchent le cadre ou que les Figures soient à l’étroit et serrées, à cause des limites que la toile vous impose. {Que dans une petite pièce, il ne faut pas faire des figures trop grandes ou trop serrées.} Effacez, déplacez, selon ce que l’Art vous permet : vous êtes libre, ne faites pas de votre people des esclaves.

Beeldt est ici lié à la composition. [MB]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Men moet de Schilder-Konst niet vergeten aan te merken datter driederley Proportien in agt te nemen zijn, die hoeveelse van malkander mogten verschillen, nochtans alle binnen de Palen der mogelijkheyd moeten gehouden werden. Daar is onses agtens een Natuurlijke en Maatredige Proportie; tot welke de Proportie des Welstaans, en de Bevalligheyd moet bygevoegd werden. En soo langh de Mensch beelden na een van dese dry Geslagten, of na alle dry te gelijk verstandelijk geleeft werden, sullense buyten Berisping zijn. De twee eerste staan altijd vast; en tot de laatste neemtmen alleen sijn toevlugt, wanneer de Natuurlijke Wet-maat ophoud, of ons dregd te verlaten, dat is, wanneerse in sekere Verkiesing soodanigen gratie noch verscheyde aardige Verkrampingen niet kan toelaten, als de noodsaak en welstand, van een sonderlinge Actie ons afvorderd; In welke gevallen men sich dikmaal belemmerd en bedrayt vind; {Wanneer en hoe de dryderley Proportien geoeffend werden.} Om genoeg te laten blijken datmen de Maatredige Proportie den Bons verlaat, moetmen ’t gebrek van dien so veel sien te bedekken datmen ten minsten d’ontbeering niet ligt ontwaar werd: of soo een verstandig Oog dat ontdekken kan; soo moet de Welgeschiktheyd en Welbedagte Actie soo Deugdsaam zijn, datse den Beschouwer geheel kan innemen, en verpligten die eer te prijsen dan te veragten. Want een verstandig Mensch kan seer ligt afsien, waar en in welke geval of noodsaak, men de Schilderkundige Vryheyd, heeft weten tot sijn voordeel aan te grijpen of waar het verstand heeft stil gestaan.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One should not neglect to mention regarding the Art of Painting that there are three types of Proportion to take into account, which – no matter how much they may differ from eachother – nevertheless must all be considered to fall within the possibility. We believe there is a Natural and Mathematical Proportion; to which the Proportion of Harmony and the Gracefulness should be added. And as long as the Human Figures occur judiciously according to one of these three Types or to all three simultaneously, they will be without Reprimand. The first two are fixed; and one may only resort to the latter, when the Natural Law of Mesure seizes to exist or threatens to leave us, that is, when she cannot allow such grace nor different nice Contortions in a certain Decision, if the necessity and harmony of a special Action demands from us; In which cases one often finds himself impeded and obstructed; {When and how the three sorts of Proportion should be practiced.} To show sufficiently that one leaves the Mathematical Proportion, one should attempt to hide the flaws of it as much as possible so that at least the deprivation is not easily recognized: or so that a wise Eye can discover it; as such the well-composed and well-invented Action are so virtuous, that they can conquer the Spectator completely, and oblige him to praise it rather than to despise it. Since a sensible Man can easily understand, where and in which case or necessity one has managed to use the painterly Freedom to his advantage or where the mind did not function.

gratie


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

1 quotations

Quotation

NAch itzt verstandenen Regeln des Menschen Leibes-proportion, weiter {Von eines Bildes Zier und Wolstand.} zuverfahren; dient zu mercken/ daß die Bilder auch mit benötigtem Wolstande begabet seyn müssen: angesehen/ ohne diese Beobachtung/ von einem verständigem Auge/ keine Gunst zu hoffen: wie täglich an den Unwissenden zu ersehen/ daß ihre Bilder nicht angenehm/ noch gefällig seyn wollen. Welche Ungunst und Misfälligkeit aus den bösen Stellungen und actionen/ die wider die Regeln der Natur und Kunst streiten/ entstehet. { Ein Bild sol in gerader Linie Stehen} Ein gerechtes wolstehendes Bild/ soll von des Halses Kehle ab/ den Leib hinunter / bis auf den Last-tragenden Fuß eine gerade Linie machen. [...]


2 quotations

Quotation

CHAP. VI. Of the Drawing of the whole Body.
I. First begin with the head, and be sure to give it its just proportion, answearable to what you intend the whole body shall be ; [...].


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Chap. V, Directions for Drawing the Body of Man or Woman.
SECT. I.
General Rules for Drawing the Face.
In Drawing the Face, observe its motion whether forward, upward, downward, or sideways, by your Eye ; touch lightly the features where the Eyes, Nose, Mouth, and Chin should stand, and then go over them more perfectly. The Circle, Squares, and Triangles that are used in a Face, serve to guide your judgment where to place the several features.
Observe dilligently the principal Muscles of a Face, these appear most in an aged man or womans face.
[…].
A smiling countenance is discerned by the Mouth, when the corners of the Mouth turn up a little.
A frowning countenance is discerned in the Fore-head, Eye-brows, bending and somewhat wrinkling about the top of the Nose,
&c.


SECT. II.
To draw a fore-right Face.
Make the form of a perfect Oval divided into three equal parts by two Lines ; […].


SECT. III.
To draw an Up-right Head.
Which is made with three Lines equal every way, either upwards, downwards, higher or lower ; and that must be divided as the former into three equal parts, as in the Example.


SECT. IV. Of the inclining and Fore-shortned Face.
This is plainly seen by the Lines, how they concord together, and you may with facility draw in their proper places, the Nose, Mouth, and other parts with a little practice, and observing diligently the Example following.
In these Forms you must be very perfect, it being a Rule that in most Faces you may have occasion to make use of : for of all the parts of Mans body the Face is the most difficult. But having got the Proportions with their Measures, you will be able (which way soever a Face turns) to form it out, whatever proportion your Face is, you are to imitate, so must your out-stroke be formed, whether long, round, fat, or lean.
Because presidents are most useful, I have here thought good to give you the forms of several Eyes more at large, by which you may with more ease know the truth of their Proportions.
As also Ears, which are exactly to be known ; and then the forms of several Noses and Mouths ; all which are taken from eminent Masters, as
Palma and others. [In the following Page.]


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

VIII. Von der Ebenmaß und Stellung der Bilder, p.140-141
Der Mahler muß den Cirkel in den Augen haben/ und alle Risse in gleichrichtigem Ebenmaß mit // [141] kühner Feder oder Pinsel zuvollführen wissen. Von der Proportion der Glieder menschlichen Leibes hat niemand besser geschrieben/als der kunstberühmte Albrecht Dürer/ […]. Dieses kann/ sondern natürliche Neigung/ so wenig zu Wercke gebracht werden; so wenig die Poeterey ohne sondere Fähigkeit auszuwürcken. Solches ist an der Lehrlustigen Jugend leichtlich abzumercken. 
Der Mensch ist 8.Haubter lang/ sein Angesicht ist drey Nasen lang/ sein Fuß ist 1/6 von seiner Länge/ sein Nabel ist der Miterlpunct/ die Frauen Glieder sind ronder/ als deß Mannes Glieder. Die Kinder haben größere Köpfe als ihre Proportion erfordert/ und sind in 3. Jahren so lang/ als sie werden sollen. C. von Mander in seinem Schilerbuch. f.5.
Dieses Ebenmaß muß aus dem Grund der Perpectiv erlernet worden/ sonder welchen, kein Mahler zu verlangter Vollkommenheit gelangen wird. 

1 quotations

Quotation

Mais establissons auparavant nostre cinquiesme partie touchant la Collocation ou Position régulière des Figures dans le Tableau, puisqu’elle est la Base de tout l’Edifice de la Peinture, et pour ainsi dire le lien et l’assemblage des quatre premieres, qui, sans celle-cy, n’ont ny forme, ny subsistance : […]


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

1 quotations

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
Bu