LAIRESSE, Gerard de, Groot Schilderboek ,Waar in de Schilderkonst in al haar deelen Grondig werd onderweezen, ook door Redeneeringen en Printverbeeldingen verklaard; Met Voorbeelden uyt de beste Konst-stukken der Oude en Nieuwe Puyk-Schilderen, bevestigd: En derzelver Wel- en Mistand aangeweezen, Amsterdam, Hendrick Desbordes, 1712, 2 vol.

Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam Amsterdam OTM: O 62-26 886 quotations 373 terms
author's life
[For a recent biography of Gerard de Lairesse, see the exhibition catalogue 'Eindelijk! De Lairesse: Klassieke schoonheid in de Gouden Eeuw' (Rijksmuseum Twenthe, 2016), especially p. 15-36 ('Zijn leven' - essays by Lammertse, Van der Veen, Schavemaker and Sluijter).]

Groot Schilderboek (1707)

Practical notes
The disponibility of a digital copy of the 1712 edition and the permission provided by the Koninklijke Bibliotheek in The Hague to use this edition, have instigated our choice to analyze the second, rather than the first edition (1707). For the translation of the citation, the decision was made to use the French translation of 1787 or, in the instances when the citation was not included in this edition, the English translation of 1738. The translations of the selected terms come from the English translation (1738) and the German translation (1728-1730). The French translations of terms were not included, as they fall outside the time frame of the LexArt project (1600-1750).
The analysis of the text has been done by Léonard Pouy (first four books) and Alexander Dencher (books 5-13), with defining corrections by prof.dr. M.C. Heck. Marije Osnabrugge has prepared the text to place it in the database, making some minor adjustments.


Contributors
Léonard Pouy: analysis and selection of citations and terms of Book 1 - 4
Alexander Dencher: analysis and selection of citations and terms of Book 5 - 13
Michèle-Caroline Heck: final corrections
Marije Osnabrugge: practical elaboration
in-4 dutch

Dedication
Aan de Konst beminnende lezers and Aan de konst-oeffenaars

Structure
[Première partie]
Voorreden aan de Konst beminnende lezers.
In commentarios artis pictoriae, Gerardi Laeressi summi pictoris.
Op het grote schilderboek van den heer Gerard de Lairesse.
Gedachten op het groot schilderboek van den heer Gerard de Lairesse.
Op het eerste boek, Handelende van de maniere des penceels.
Inleiding tot dit Werk. Aan de konst-oeffenaars.
Tafereel van de schilderkonst.

Groot schilderboek.
Van de Handeling des Penseels. Eerste Hoofdstuk.
Het Schilderen der Levens-groote Beelden. Tweede Hoofdstuk.
Van het Doodverwen, om vast en vaardig zulks te doen. Derde Hoofdstuk.
Het Opschilderen, en wat daar in waar te neemen is. Vierde Hoofdstuk.
Van het Retocqueeren of Nazien. Vyfde Hoofdstuk.
Van de rondigheid of tweede Tint. Zesde Hoofdstuk.
Van de Schoonheid. Zevende Hoofdstuk.
Van de Beweging der Leeden. Achtste Hoofdstuk.
Van de driftige en geweldige Beweegingen. Negende Hoofdstuk
Van de Koleur der Naakten. Tiende Hoofdstuk.
Van de Verwen, gebruyk der zelve, en Coloriet der verschillende geslachten. Elfde Hoofdstuk.
Van het bevallig en schoon koloreeren. Twaalfde Hoofdstuk.
Op het tweede Boek. Verhandelende de grondreegelen om wel te Ordineeren.

Van het ordineeren of schikken der voorwerpen. Tweede boek.
Wat in een schilder tot het Ordineeren van zyn gedachten vereist word. Eerste Hoofdstuk.
Van het Ordineeren. Tweede Hoofdstuk.
Het Ordineeren der Geschiedenissen. Derde Hoofdstuk.
Hoe men fraaye Printen, Academie-beelden en Modéllen in het schilderen gebruyken zal. Vierde Hoofdstuk.
Van de Waarschynelykheid en Schilderachtigheid in een Ordinantie van veel of weinig beelden. Vyfde Hoofdstuk.
Van het onderscheid der Wezens zo wel van oude als jonge perzoonen, in het Man en Vrouwelyk geslacht. Zesde Hoofdstuk.
Van de Eigenschap en Verkiezelykheid in de beweeging der Leedematen, tot uitdrukking der Hertstochten. Zevende Hoofdstuk.
Van de Werking der Gedachten omtrend het ordineeren der Geschiedenissen. Achtste Hoofdstuk.
Aanmerkingen over eenige misverstanden in het verbeelden van Geschiedenissen. Negende Hoofdstuk.
Van de Rykelijkheid en Natuurlykheid in 't ordineeren eener geschiedenis. Tiende Hoofdstuk.
Van de schikking der Zin-beteekenende Beelden. Elfde Hoofdstuk.
Ordentelykheid der beweegingen, die uit de hertstogten na malkanderen vloeyen. Twaalfde Hoofdstuk.
Tweede tafereel. Verbeeldende Apollo en Dafne.
Van het gebruik en misbruik der Schilderkonst. Dartiende Hoofdstuk.
Van de byzondere neiginge tot deze of geene verkiezinge als Beelden, Landschap, Gebouwen, Zee, Bloemen, enz. Veertiende Hoofdstuk.
Wat door een Tafereel verstaan moet werden, en hoeveelerley die zyn. Vyftiende Hoofdstuk.
Hoe men de Fabelen van Ovidius, of de Herscheppingen, met voor deel zal gebruiken ; en wat meer vereischt word tot het opstellen en uitvoeren van een konstig Tafereel. Zestiende Hoofdstuk.
Grondregelen om kleine Figuuren in een groote ruimte, en groote Figuuren in een klein begrip, te ordineeren. Zeventiende Hoofdstuk.
Van het Ordineeren der Historien, Conterfeitsels, Stilleevens, enz, in een kort begrip. Achtiende Hoofdstuk.
Wegens de Verdeeling der Geschiedenissen. Negentiende Hoofdstuk.
Van het waarneemen der schikking in een Tytelplaat. Twintigste Hoofdstuk.
Noodzaakelyke Waarneemingen in het beschilderen der Zaalen, Gaanderyen, en andere plaatsen, alwaar men gezint is een Geschiedenis in verscheidene Stukken te vervolgen. Een-en-twintigste Hoofdstuk.
Op het derde boek, Handelende van 't Antiek en 't Modern.

Groot schilder-boek, Derde boek.
Onderscheid tusschen 't Antiek en 't Modern. Eerste Hoofdstuk.
Aanwyzinge om het burgerlyke of cierlyke Modern wel uit te beelden. Tweede Hoofdstuk.
De eigenschappen van het Burgerlyke, het welk dagelyks stof in overvloed voor Modernschilders verschaft. Derde Hoofdstuk.
Vervolg van 't voorgaande. Vierde Hoofdstuk.
Van de Kleeding en Drachten. Vyfde Hoofdstuk.
Op het schilderboek van de kleuren Door den Grootkunstenaar Gerard de Lairesse.

Groot schilder-boek, Vierde boek.
Van de Koleuren, en derzelver schikking. Eerste Hoofdstuk.
Van de eigenschappen, aart en koleuren der Kleedingen. Twede Hoofdstuk.
Van de koleurde Kleedingen, en der zelver toepassende vermenging, by en op malkanderen. Derde Hoofdstuk.
Van de Harmonie of Houdinge der Koleuren. Vyfde Hoofdstuk.
Van het schikken der ongelyke Voorwerpen, benevens licht tegen donker, en donker tegenlicht. Zesde Hoofdstuk.
Van de Welstand in de ongelyke en tegenstrydende Voorwerpen. Zevende Hoofdstuk.
Van krachtige Voorwerpen tegen zwakke Gronden, en het tegendeel, of donker tegen licht, en licht tegen donker. Achtste Hoofdstuk.
Van het bestuiven der Voorwerpen. Negende Hoofdstuk.
Op het vyfde boek, Verhandelende van het Licht en de Daaging. Zinnebeeld der lichten.

Groot Schilder-boek, Vyfde boek.
Wegens het Licht en de Daaging. Eerste Hoofdstuk.
Van de gesteltenis der Lucht, of des Hemels. Twede Hoofdstuk.
Van de weêrschyn in het Water. Derde Hoofdstuk.
Van de slagschaduwen volgens de verscheidene lichten. Vierde Hoofdstuk.
Van de weêrkaatsingen of Reflexien. Vyfde Hoofdstuk.
Dat het zonnelicht geen meer der kracht heeft, ten opzichte van de schaduwe, als een gemeen licht. Zesde Hoofdstuk.
Van de Slagschaduwen in de Zonneschyn. Zevende Hoofdstuk.
Hoe men het Zonnelicht in een Stuk, van een algemeen licht gedaagd, zal verbeelden. Achtste Hoofdstuk.
Dat de schaduwen der voorwerpen in een Zonnelicht niet gloeijender zyn, dan in een gemeen Licht. Negende Hoofdstuk.
Van het onderscheid der Slagschaduwen, voortkomende uit de Zon, of uit het Zichtpunt. Tiende Hoofdstuk.
Van het verbeelden der verscheidene lichten in een Stuk. Elfde Hoofdstuk.
Naauwkeurige opmerkingen, die in het Zonnelicht waar te neemen zyn. Twaalfde Hoofdstuk.
De drie hoedanigheden van de Zon. Dartiende Hoofdstuk.
Van de natuur der Zon ten opzichte der Landen die men verbeeld. Veertiende Hoofdstuk.
Van de daaging der Zon in haaren ondergang en opgang. Vyftiende Hoofdstuk.
Van de toepassing der Zon, en andere Lichten. Zestiende Hoofdstuk.
Van de eigenschappen der Zon, en andere Lichten, in hunne weezendlyke verbeeldingen, en de onderscheidene tyden des Dags. Zeventiende Hoofdstuk.
Verhandeling der Maan, aangemerkt ten opzichte van haare verbeelding in Schildery. Achtiede Hoofdstuk.
Verhandeling van de Nacht en gemaakte Lichten, van Fakkel, Lamp, Kaars, en Vuur. Negentiende Hoofdstuk.
Nutte overweeging omtrent het gebruik der Perspective of Doorzichtkunde. Twintigste Hoofdstuk.
Wegens het onderscheid in 't coloreeren van groote en kleene Stukken, of groote en kleene Beelden. Eenentwintigste Hoofdstuk.
Onderscheid der kracht in groot en kleen Schilderen, en der Vergroot-en Verkleenglaazen. Twee-en-twintigste Hoofdstuk.
Onderzoek na 't verschil dat'er tusschen een ruim Landschap met kleene stoffagie, en een strydig met kloeke beelden is, ten opzichte van de lucht beide in een helderen dag aangemerkt zynde. Drie-en-twintigste Hoofdstuk.
Van de Lichten binnens Kamers. Vier-en-twintigste Hoofdstuk.
Van de toeëigening der Lichten na den by zonderen aart der Geschiedenissen, nevens een Tafereel van de verschillende Lichten. Vyf-en-twintigste Hoofdstuk.
Tafereel voor het zesde boek Verhandelende de landschappen.

Groot schilder-boek, Zesde boek.
Verhandeling van de Landschappen. Eerste Hoofdstuk.
Van het Licht, de Gestalten, en Koppeling in de Landschappen. Twede Hoofdstuk.
Van het Stoffeeren der Landschappen. Derde Hoofdstuk.
Van de onroerende Stoffagie, zo van Graven en Tombes, als Huizen, Tuinen, en diergelyke. Vierde Hoofdstuk.
Van de schoone Koloreering in Landschappen. Vyfde Hoofdstuk.
Van het slaan en Modellen der Boomen na het leven. Zesde Hoofdstuk.
Van de plaatsing der Landschappen, en der geene die men Weêrgaâs noemd. Zevende Hoofdstuk.
Van de Lichten in een Landschap. Achtste Hoofdstuk.
Van de Landschappen in een kort begrip. Negende Hoofdstuk.
Van het beschilderen der Vertrekken. Tiende Hoofdstuk.
Van de Schilderagie buitenshuis, als in Prieelen, opene Gaanderyen, Portaalen, en andere verschillende plaatsen toepasselyk. Elfde Hoofdstuk.
Tafereelen van Venus en Adonis, tot stoffagie en ordinantie der Landschappen strekkende. Twaalfde Hoofdstuk.
Het Verdichtsel van Dryope, tot stoffeering der Landschappen. Dertiende Hoofdstuk.
Tafereel van Erisichtonius, en het Zinnebeeld van een Satyrs straf, beide tot stoffeering der Landschappen. Veertiende Hoofdstuk.
Van het woord Scchilderachtig. Vyftiende Hoofdstuk.
Van het Schilderachtig Schoon in de opene Lucht. Zestiende Hoofdstuk.
Van het onschoone en verbrokene, te onregt Schilderachtig genoemd. Zeventiende Hoofdstuk.

[Seconde partie]
Zinnebeeld Op de Verhandeling der Afbeeldsels.
Van de Afbeeldsels of Conterfeitsels. Zevende boek.
Eerste Hoofdstuk.
Van de Gebreken des Aangezichts, en der andere Ledemaaten. Twede Hoofdstuk.
Van het geene in een Afbeeldsel of Conterfeitsel, en welvoornaamentlyk in die van Vrouwen, is waar te neemen. Derde Hoofdstuk.
Van de Verkiezing der Daagingen, Kleedingen, en Gronden, in en by de Afbeeldsels, nevens een Verhandeling des Oogpunts. Vierde Hoofdstuk.
Van de Conterfeitsels in het kleeen. Vyfde Hoofdstuk.
Van de toepassing der Voorwerpen by de Afbeeldingen der Persoonen van verschillende staaten. Zesde Hoofdstuk.
Van de best voegende koleuren der Kleedingen by de Conterfeitsels. Zevende Hoofdstuk.
Van het navolgen der groote Meesters in het schilderen van Afbeeldingen, en van het namaaken hunner Schilderwerken in 't algemeen. Achtste Hoofdstuk.
Op het openen van de H r. Gerard Lairessens bouwtooneel, Of het achtste Boek zyner schilder-konst.

Van de Architectuur of Bouwkunde. Achtste boek.
Eerste Hoofdstuk.
Van de hoogtens der Ornamenten, Kolommen, en hunne Pedestallen. Twede Hoofdstuk.
Van de eigenschap en waarneemingen in een Gebouw. Derde Hoofdstuk.
Van de schikking der gekoleurde Steenen by en op malkanderen, zo binnen als buitenshuis; mitsgaders Tombes, Vaazen, en Termen in de Bagchanaalen gebruikelyk. Vierde Hoofdstuk.
Van het schilderen der Aaderen en Vlakken in Metsel-en Timmerwerken, zo binnen als buitenshuis; en wat ordentelykheid daar in waar te neemen valt. Vyfde Hoofdstuk.
Van de Ruïnen of vervallene Gebouwen. Zesde Hoofdstuk.
De voornaamste waarneemingen over de Stoffagie in het schilderen van Zaalen, Kamers en andere Vertrekken. Zevende Hoofdstuk.
Wat soort van Schilderyen in ieder Vertrek van een Huis gevoegelyk zyn. Achtste Hoofdstuk.
Beschryving van verscheidene Tafereelen, volgens den aart, hoogte, en andere toeëigeningen der Orders in de Bouwkunde behoorende. Negende Hoofdstuk.
Gezicht der Tafereelen in een twede Kamer, na de Order Dorica gebouwd. Tiende Hoofdstuk.
Gezicht der Tafereelen in de derde Kamer, na de Order Ionica gebouwd. Elfde Hoofdstuk.
Verdeeling en verbeelding der Tafereelen in de vierde Kamer, na de Order Romanagebouwd. Twaalfde Hoofdstuk.
De Fabel van Calisto, gepast tot de verciering van het Vyfde Vertrek, gebouwd na de Order Corinthica. Dertiende Hoofdstuk.
Beschryving van Apolloos Tempel, te zien van binnen. Veertiende Hoofdstuk.
Op de Verhandeling der zolder-schilderyen, En aart der heidensche goden. Door den Heer Gerard de Lairesse.

Van de Zolderwerken, of het schilderen der Plafonds. IX. boek.
Eerste Hoofdstuk.
Zwaarigheden die men ontmoet in het schilderen der Plafonds. Twede Hoofdstuk.
Van de verkorting der voorwerpen in de Plafonds. Derde Hoofdstuk.
Van de gestalte der Beelden in de Zolderwerken. Vierde Hoofdstuk.
Middelen om zyn Stuk op den Ezel te zien even of het zelve in de Zolder op zyne plaats gesteld ware. Vyfde Hoofdstuk.
Van het tekenen na 't leven, om in de Plafonds te gebruiken. Zesde Hoofdstuk.
Van de koleur der vliegende Beelden in de lucht. Zevende Hoofdstuk.
Algemeene waarneeminge in het beschilderen der Plafonds of Zolderingen in Zaalen, Kamers, Gaanderyen, en andere Vertrekken. Achtste Hoofdstuk.
Middelen om alle zwaare Bouwgevaarten, Beelden, Boomen, als anders, na het leven, in hunne volkomene en natuurlyke verkorting, te tekenen. Negende Hoofdstuk.
Van de houding en smelting der koleuren in de Zolderstukken. Tiende Hoofdstuk.
Van de Goden in de Heilige, Heidensche, en Waereldlyke Geschiedenissen, en Verdichtselen. En eerstelyk van het onderscheid tusschen Geestelyke en Heidensche Verbeeldingen. Elfde Hoofdstuk.
Onderzoek wegens het verbeelden van de Persoonen der H: Drieëenheid. Twaalfde Hoofdstuk.
Van de glans der Engelen en Heidensche Godheden. Dertiende Hoofdstuk.
Van de verbeelding der Engelen en Geniën der Heidenen. Veertiende Hoofdstuk.
Van de Heilige Zinnebeelden. Vyftiende Hoofdstuk.
Van de Penates, Lares, en Cupidoos. Zestiende Hoofdstuk.
Zeventiende Hoofdstuk. Maniere van gestaltens in de aanbiddingen en godvruchtigheid der Volkeren gebruikkelyk.
Van de verscheidene Offerhanden der volkeren, benevens de byzondere plechtigheden en dienstpleegingen omtrent de zelve gebruikelyk. Achtiende Hoofdstuk.
Van de Priesterlyke Gewaaden of Kleedingen, als mede van de gewyde Vaten, en andere zaaken tot de Offerhanden behoorende. Negentiende Hoofdstuk.
Tafereel voor het negende boek, Handelende van de beeldhouwery.

Groot schilder-boek, negende boek.
Verhandeling van de Beeldhouwery. Eerste Hoofdstuk.
Twede Hoofdstuk.
Van de Basreléves. Derde Hoofdstuk.
Van de kracht, eigenschap, en schikking der Basreléves. Vierde Hoofdstuk.
Van de Kleeding der Statuaas en Basreléves. Vyfde Hoofdstuk.
Van de beweeging en die men de Pronkbeelden doet vertoonen. Zesde Hoofdstuk.
Van de plaatsing der Beelden of Pedestallen, Frontespiessen, in Nissen, en andere plaatsen. Zevende Hoofdstuk.
De nutheid van het Boetseeren der Modellen. Achtste Hoofdstuk.
Waar in de welstandigheid van een steene beeld of Statua met zyn Pedestal is geleegen, zo wel binnen als buiten; nevens het toepassen der Pronkvaazen en Borstbeelden. Negende Hoofdstuk.
Hoe de Frontespiessen der Tempelen, Huizen, en Schouwplaatsen vercierd behooren te worden. Tiende Hoofdstuk.
Tafereel voor het elfde boek, Handelende van de stillevens.

Groot schilder-boek, elfde boek.
Verhandeling van de Stillevens. Eerste Hoofdstuk.
Concepten voor Basreléves, dienende tot stoffeeringe der Stillevens. Twede Hoofdstuk.
Twede Tafereel. Zynde het tegendeel van het voorgaande.
Eenigeverbeeldingen op byzondere Persoonen toegepast, bekwaam om met Stillevens uitgevoerd te worden. Derde Hoofdstuk.
Van den oorspronk, aart, en eigenschap der Romeinsche Zegenkroonen, en andere belooningen van Eertekenen. Vierde Hoofdstuk.
Van de plechtigheden der Romeinsche Triomfen en Zegenpraalingen Vyfde Hoofdstuk.
Van de wyze der vier voornaamste en openbaare Grieksche Spelen, en ter eere van wie de zelve ingesteld waren. Zesde Hoofdstuk.
Van de Krygskleederen en Wapenrustingen der byzondere Volkeren, doch voornaamentlyk van die der Grieken en Romeinen. Zevende Hoofdstuk.
Van den oorspronk der verschillende Veldtekenen en Wapenschilden, tot onderscheiding der Volkeren en Geslachten. Achtste Hoofdstuk.
Tafereel voor het twaalfde boek, Handelende van de bloemen.

Groot schilderboek. Twaalfde boek.
Verhandeling van de Bloemen. Eerste Hoofdstuk.
Van geschilderde Bloemen in Zaalen, Kamers, Gaanderyen, en voornaamentlyk tegen Plafonds tot cieraad dienende. Twede Hoofdstuk.
Dat een regt Bloemschilder de Perspectief moet verstaan: als mede het misverstand in 't verbeelden van zommige oneigene dingen. Derde Hoofdstuk.
Van Bloemen op allerhande gronden. Vierde Hoofdstuk.
Van de schikking der Bloemen en der zelver koleuren in Festons en Bouquetten. Vyfde Hoofdstuk.
Vervolg van de schikking en plaatsing der bloemen. Zesde Hoofdstuk.
Op de graveerkonst, Van den Heer Gerard de Lairesse.

Groot schilderboek. Dertiende Boek.
Tafereel van de Graveerkonst in haare bezigheid, strekkende tot een Inleidinge van dit Boek. Eerste Hoofdstuk.
Van de Graveerkonst in 't algemeen. Twede Hoofdstuk.
Van de algemeene welstand die in een schoone Prent vereischt word, benevens het onderscheid van Konst-en Boekprenten. Derde Hoofdstuk.
Van het onderscheid der Plaatsny- en Etskunde. Vierde Hoofdstuk.
Aanmerkingen over de Arceeringen. Vyfde Hoofdstuk.
Naauwkeurige aanmerkingen over het stippelen van veele Plaatsnyders in hunne werken. Zesde Hoofdstuk.
Van het etsen der Basreléves. Zevende Hoofdstuk.
Van de Plaatsnykunde en het leggen der Arceeringen. Achtste Hoofdstuk.
Van de Zwartekonst. Negende Hoofdstuk.

LAIRESSE, Gerard de, Het Groot Schilderboek, Amsterdam, Willem de Coup, 1707, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Groot Schilderboek, Waar in de Schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door Redeneeringen en Printverbeeldingen verklaard; met Voorbeelden uit de beste Konst-strukken der oude en nieuwe puyk-schilderen bevestigd: en derzelver Wel-en Misstand aangeweezen, Amsterdam, David Mortier, 1714, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Groot schilderboek : waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard : met voorbeelden uyt de beste konststukken der oude en nieuwe puykschilderen bevestigd : en derzelver wel- en misstand aangeweezen, Amsterdam, Hendrik Blank, 1716, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard, met voorbeelden uit de beste konststukken der oude en nieuwe puikschilderen bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen, Haarlem, J. Marshoorn, 1740, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Groot schilderboek : of grondig, volledig en beredeneerd onderwijs in de schilderkunst, Amsterdam, P. van Rossen, 1836, 4 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Groot schilderboek : waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard, met voorbeelden uit de beste konststukken der oude en nieuwe puikschilderen bevestigd, en derzelver wel- en misstand aangeweezen, Doornspijk, Davaco, 1969, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Grosses Mahler-Buch. Worinnen die Mahler-Kunst in allen ihren Theilen Gründlich gelehret, durch Beweißthümer und Kupfferstiche erkläret, auch mit Exempeln aus den besten Kunst-Stücken der berühmtesten alten und neuen Mahler bestätiget, anbey derselben Wohl-und Ubelstand angewiesen wird. Aus dem Holländischenindas Hoch-Teutsche übersetzt, Nürnberg, Johann Christoph Weigel, 1728 - 1730, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, The Art of Painting, in all its Branches : Methodically Demonstrated by Discourses and Plates, and Exemplified by Remarks on the Paintings of the Best Masters, and their Perfections and Oversights Laid Open, Translated by John Frederick Fritsch, trad. par FRITSCH, John Frederick, London, Chez l'auteur, 1738.

LAIRESSE, Gerard de, The art of painting, in all its branches : methodically demonstrated by discourses and plates, and exemplified by remarks on the paintings of the best masters, and their perfections and oversights laid open, trad. par FRITSCH, John Frederick, London, S. Vandenburg, 1778.

LAIRESSE, Gerard de, Grosses Mahler-Buch : worinnen die Mahleren, nach allen ihren Theilen grundlich gelehret, durch vernunftige Raisennements uber Gemahlde erklart, und aus den besten Kunststrucken der alten und neuen beruhmtesten Mahler in Kupferstichen deutlich dargestellt wird, Nürnberg, Weigel & Schneider, 1784, 3 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Le grand livre des peintres ; ou, L'art de la peinture considéré dans toutes ses parties, & démontré par principes ; avec des réflexions sur les ouvrages de quelques bons maîtres, & sur les défauts qui s'y trouvent, trad. par JANSEN, Hendrik, Paris, Moutard, 1787, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, A Treatise on the Art of Painting, in all its Branches; Accompanied by Seventy Engraved Plates, and Exemplified by Remarks on the Paintings of the Best Masters, CRAIG, William Marshall (éd.), London, E. Orme, 1817, 2 vol.

LAIRESSE, Gerard de, Le grand livre des peintres, Genève, Minkoff Reprint, 1972.

Berlin, Universität Berlin: URBAN, Bruno, Das ‘Groot schilderboek’ des Gerard de Lairesse, die literarischen Unterlagen zur kunstgeschichtlichen Behandlung, 1914.

TIMMERS, Jan Joseph Marie, Gérard Lairesse, Amsterdam, 1942.

KAUFFMANN, Georg, « Studien Zum Großen Malerbuch Des Gerard de Lairesse », Jahrbuch für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft , 3, 1958, p. 153-196.

DOLDERS, Arno, « Some remarks on Lairesse's 'Groot Schilderboek' », Simiolus. Netherlands Quarterly for the History of Art, 15, 3/4, 1985, p. 197-220 [En ligne : https://www.jstor.org/stable/pdf/3780693.pdf consulté le 03/03/2018].

KEMMER, Claus, « In Search of Classical Form: Gerard de Lairesse's "Groot Schilderboek" and Seventeenth-Century Dutch Genre Painting », Simiolus. Netherlands Quarterly for the History of Art, 26/1-2, 1998, p. 87-115 [En ligne : http://www.jstor.org/stable/3780872 consulté le 30/03/2018].

DE VRIES, Lyckle, « Written Paintings: Real and Imaginary Works of Art in De Lairesse’s 'Schilderboek' », Visual Resources, 19, 2003, p. 307-320.

DE VRIES, Lyckle, « Gerard de Lairesse: The Critical Vocabulary of an Art Theorist », Oud Holland, 117/1-2, 2004, p. 79-98 [En ligne : http://www.jstor.org/stable/42711687 consulté le 30/03/2018].

MAI, Ekkehard, « De Lairesse, Poussin und Frankreich: Einige Aspekte zu Theorie und Thematik im Vergleich », dans MAI, Ekkehard (éd.), Holland nach Rembrandt: Zur niederländischen Kunst zwischen 1670 und 1750, Köln - Weimar - Wien, Böhlau, 2006, p. 151-174.

DETHLEFS, Hans Joachim, « Gerard de Lairesse and the Semantic Development of the Concept of Haltung in German », Oud Holland, 122/4, 2009, p. 215-233 [En ligne : http://www.jstor.org/stable/42711753 consulté le 30/03/2018].

TAYLOR, Paul, Vermeer, Lairesse and Composition, La Haye, RKD, 2010.

DE VRIES, Lyckle, How to Create Beauty. De Lairesse on the Theory and Practice of Making Art, Leiden, Primavera press, 2011.

ZAKULA, Tijana, Reforming Dutch Art : Gerard de Lairesse on Beauty, Morals and Class, PhD, Universiteit Utrecht, 2013.

ZAKULA, Tijana, Reforming Dutch Art: Gerard de Lairesse on Beauty, Morals and Class, Amsterdam, Stichting voor Nederlandse Kunsthistorische Publicaties, 2015.

DE VRIES, Lyckle, « Streven naar ware schoonheid: De regels van de kunst volgens Gerard de Lairesse », dans BELTMAN, Josien, KNOLLE, Paul et VAN DER MEER MOHR, Quirine (éd.), Eindelijk! De Lairesse: Klassieke schoonheid in de Gouden Eeuw, cat. exp., Enschede, Rijksmuseum Twenthe, 2016-2017, Zwolle, Waanders & De Kunst, 2016, p. 48-57.

FILTERS

QUOTATIONS

DE Handeling van het Penseel is tweederly, doch zeer verschillende van malkander, want de eene is een vloeijende, en malsse of gladde; de tweede een wakkere en vaardige, of stoute. De eerste wend men aan, in het Copieeren of namaaken van nette en uitgevoerde stukken. De tweede volgd dan van zelfs, als men zich oeffend na levens groot, stout en vaardig Schildery, door een vaste hand uitgewerkt.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → apprentissage
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → apprentissage
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

wakker

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

stout

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche

Maar wie de beste handeling begeerd te hebben, volg die, welke de {Wat de beste handeling zy} natuur der voorwerpen en zaaken die wy verbeelden, naaukeurigst vertoond [...]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787:] Mais pour acquérir le meilleur maniement du pinceau il faut s’attacher à copier le maître qui représente de la manière la plus exacte la nature des objets [...]

[…] der Konst, want deze is een Theorie of kennisse der Geest, en het andere [NDR : handeling] een Praktyk of uitvoering door de hand, hier in bestaande: dat het is een handgreep of lyding des penseels met verwen, door de hand, op een zekere en ordentelyke wyze bestierd, waar door men een ding zonder morssen, wis en vaardig kan maaken en vertoonen.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

theorie
praktijk · uitvoering

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
L’ARTISTE → règles et préceptes
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

uitvoering
theorie · kennisse

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

kennis
praktijk

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

praktijk
theorie · kennisse

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche

{Wat een handeling zy} […] Veele zyn van gevoelen dat dit een gaaf der natuur is […] en hoewel ik dit niet geheel ontkén, zeg ik dat zy meêr in de oeffening bestaat, en geleerd word.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53-54:] Il y en a qui pensent que ce mécanisme ou cette pratique [NDR : le maniement du pinceau] est un don du ciel […] Quoique je sois loin de nier cette assertion, je pense néanmoins qu’on le doit principalement à un exercice constant & réfléchi ; que par conséquent on peut l’acquérir .

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53-54:] Il y en a qui pensent que ce mécanisme ou cette pratique [NDR : le maniement du pinceau] est un don du ciel […] Quoique je sois loin de nier cette assertion, je pense néanmoins qu’on le doit principalement à un exercice constant & réfléchi ; que par conséquent on peut l’acquérir .

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53-54:] Il y en a qui pensent que ce mécanisme ou cette pratique [NDR : le maniement du pinceau] est un don du ciel […] Quoique je sois loin de nier cette assertion, je pense néanmoins qu’on le doit principalement à un exercice constant & réfléchi ; que par conséquent on peut l’acquérir .

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Ik zeg dan, dat om een goede handeling des penseels te bekomen, voor al vereist word, een goed begryp van de onderrichting, en kennis van het gebrek, zonder welke het onmogelyk is daar toe te geraaken: derhalven moet noodzakelyk een Schilder deze drie gaaven bezitten, stoutmoedigheid, voorzichtigheid, en geduld of standvastigheid. Het eerste behoord tot het aanleggen van een stuk werks, het tweede om het zelve wel op te maaken, en het derde om wel te voltooyen; […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Eerst legd men stoutmoedelyk, met een breede penseel, vol verw, dag n schaduw vlak tegens malkander aan, over al even vet en zonder morisen, daar na de zelve penseel heen en weder slingerende, links en rechts, op en nederwaards door malkanderen, om die te vereenigen, en dus na het beloop der voorwerpen brengende, met een bezadigde voorzichtigheid lettende, dat men het licht niet te veel over de schaduwe, noch de schaduwe over het licht dryve, tot men, ten laatsten, met een groot geduld en langmoedigheid, de uiterste lieffelykheid en bevalligheid daar aan geefd. Dus werkende, volgd dat men in het stuk geen handeling van het penseel gewaar werd, 't welk onvermydelyk voor een goede handeling moet gehouden worden, want het begin, word door de tweede werking te niet gedaan, en die weder door de laatste, zo dat de uitvoering, waar in de zuyverheid bestaat, alleen daar aan bespeurd word. 

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

licht
schaduw

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

dag
schaduw

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

bevalligheid

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

licht · dag

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Hier in komt u eerst voor een grondige kennis der gestalten of proportie, en der passiën of kenteekens der hertstogten te hebben, op dat gy aan uw beelden, niet alleen haar natuurlyke beweging weet te geven, maar ook waar uit deze onstaan, aan ’t oog kennen doed […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 56:] Il faut d’abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissez rendre, en même tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 56:] Il faut d’abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissez rendre, en même tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 56:] Il faut d’abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissez rendre, en même tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière […]

passie

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 56:] Il faut d’abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissez rendre, en même tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 56:] Il faut d’abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissez rendre, en même tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière […]

hertstogt

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 56:] Il faut d’abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissez rendre, en même tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

{De Coloriet moet men alleen in ’t leven zoeken}Zoek daar na de Coloriet, niet uit Spanjolet noch Carlot, maar uit en na het leeven, schilder zo natuurlyk vlees, als ’t u mogelyk is […

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.57:] Etudiez ensuite le coloris, nons dans l’Espagnolet ou dans le Caravage, mais dans la nature, & donnez à vos chairs toute la vérité possible […]

In the French edition of 1787, the second artist is wrongfully identified as Caravaggio, instead of Carlotto (Johann Carl Loth).

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.57:] Etudiez ensuite le coloris, nons dans l’Espagnolet ou dans le Caravage, mais dans la nature, & donnez à vos chairs toute la vérité possible […]

In the French edition of 1787, the second artist is wrongfully identified as Caravaggio, instead of Carlotto (Johann Carl Loth).

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.57:] Etudiez ensuite le coloris, nons dans l’Espagnolet ou dans le Caravage, mais dans la nature, & donnez à vos chairs toute la vérité possible […]

In the French edition of 1787, the second artist is wrongfully identfied as Caravaggio, instead of Johann Carl Loth.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.57:] Etudiez ensuite le coloris, nons dans l’Espagnolet ou dans le Caravage, mais dans la nature, & donnez à vos chairs toute la vérité possible […]

In the French edition of 1787, the second artist is wrongfully identfied as Caravaggio, instead of Johann Carl Loth.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Om nu met gewisse treeden, tot het geheim der konst, in ordre te gaan, zullen wy het werk en den Konstenaar in zyn beezigheden volgen, en deze grondreegelen voor af laaten gaan, door hem in het ordineeren van een stuk waar te neemen. Hy geeve dan voor al wel acht, waar zyn stuk geplaatst moet worden, om den Horisont en oogpunt wel te stellen. Hy moet letten waar den dag van daan komt, of het krachtig gedaagd moet zyn, en vlak van schaduw, als digt aan de glaazen, dan zwak en smeltende, wanneer het ver daar af zy, het welk men, of in een Landschap of kamer, haast gewaar zal worden, en of het in de schaduw gloeijend moet zyn of niet; want het is zeker, dat de voorwerpen, schoon levensgroote, in die twee plaatzen zeer verschillende zyn, zo wel als kleene dingen: wie zulks niet bevatten kan, moet een gering verstand bezitten. Hy neem desgelyks nauw acht op de Perspectief, en vaar als dan voord, met schilderen, na de voorverhaalde wyze van handelen, welke, wel waargenomen, de koleuren zuyver gespaard, ider op zich zelf daar het behoord, en nochtans daar zy eindigen, met groote penseelen of borstels, in malkander verdreeven zynde, zo zal hy gewisselyk een goed stuk werks volvoeren.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.57-58:] […] ce qu’il faut observer dans la composition d’un tableau. Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu’il va faire doit être placé, a fin d’en bien disposer en conséquence, l’horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s’il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle era faible & vague, à cause que l’ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu’il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes le degré de force qui leur convient; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent, suivant la lumière à laquelle ils sont exposés, que les petits tableaux de chevalet; ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective; pour se mettre ensuite à exécuter, suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut, en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales, & en les fondant ensemble avec la grande brosse; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.57-58:] […] ce qu’il faut observer dans la composition d’un tableau. Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu’il va faire doit être placé, a fin d’en bien disposer en conséquence, l’horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s’il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle era faible & vague, à cause que l’ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu’il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes le degré de force qui leur convient; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent, suivant la lumière à laquelle ils sont exposés, que les petits tableaux de chevalet; ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective; pour se mettre ensuite à exécuter, suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut, en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales, & en les fondant ensemble avec la grande brosse; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

oogpunt

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.57-58:] […] ce qu’il faut observer dans la composition d’un tableau. Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu’il va faire doit être placé, a fin d’en bien disposer en conséquence, l’horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s’il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle era faible & vague, à cause que l’ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu’il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes le degré de force qui leur convient; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent, suivant la lumière à laquelle ils sont exposés, que les petits tableaux de chevalet; ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective; pour se mettre ensuite à exécuter, suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut, en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales, & en les fondant ensemble avec la grande brosse; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

horizon

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.57-58:] […] ce qu’il faut observer dans la composition d’un tableau. Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu’il va faire doit être placé, a fin d’en bien disposer en conséquence, l’horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s’il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle era faible & vague, à cause que l’ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu’il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes le degré de force qui leur convient; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent, suivant la lumière à laquelle ils sont exposés, que les petits tableaux de chevalet; ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective; pour se mettre ensuite à exécuter, suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut, en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales, & en les fondant ensemble avec la grande brosse; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.57-58:] […] ce qu’il faut observer dans la composition d’un tableau. Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu’il va faire doit être placé, a fin d’en bien disposer en conséquence, l’horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s’il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle era faible & vague, à cause que l’ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu’il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes le degré de force qui leur convient; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent, suivant la lumière à laquelle ils sont exposés, que les petits tableaux de chevalet; ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective; pour se mettre ensuite à exécuter, suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut, en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales, & en les fondant ensemble avec la grande brosse; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.57-58:] […] ce qu’il faut observer dans la composition d’un tableau. Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu’il va faire doit être placé, a fin d’en bien disposer en conséquence, l’horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s’il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle era faible & vague, à cause que l’ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu’il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes le degré de force qui leur convient; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent, suivant la lumière à laquelle ils sont exposés, que les petits tableaux de chevalet; ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective; pour se mettre ensuite à exécuter, suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut, en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales, & en les fondant ensemble avec la grande brosse; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Men moet weten dat de kracht en gloejendheid inde Verwen, niet in de ruwigheid der schildery bestaat; men moest het, als voor gezegd is behandelen […] Want wy konnen het eeven sterk hoogen en schaduwen, waar door dezelve gloed en verheevenheid zal bewerkt worden, is het niet aanstonds door de bloote kracht der Verw, men schommel en lakseer het zo lang, tot dat het die eigenschap bezit.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → touche
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Dewyl na de helder of somberheid des luchts zich alle dingen schikken moeten, en de tinten der voorwerpen gevonden; want het licht op de voorgrond, en de kracht der beelden, moet daar na gepast worden, […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 61:] […] Puisque c’est d’après la clarte ou l’obscurité du ciel qu’il faut disposer toutes les autres parties, & régler toutes les teintes des objets : car la lumière de la ligne de terre & le ton de vigueur des figures doivent s’y rapporter.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 61:] […] Puisque c’est d’après la clarte ou l’obscurité du ciel qu’il faut disposer toutes les autres parties, & régler toutes les teintes des objets : car la lumière de la ligne de terre & le ton de vigueur des figures doivent s’y rapporter.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 61:] […] Puisque c’est d’après la clarte ou l’obscurité du ciel qu’il faut disposer toutes les autres parties, & régler toutes les teintes des objets : car la lumière de la ligne de terre & le ton de vigueur des figures doivent s’y rapporter.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 61:] […] Puisque c’est d’après la clarte ou l’obscurité du ciel qu’il faut disposer toutes les autres parties, & régler toutes les teintes des objets : car la lumière de la ligne de terre & le ton de vigueur des figures doivent s’y rapporter.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 61:] […] Puisque c’est d’après la clarte ou l’obscurité du ciel qu’il faut disposer toutes les autres parties, & régler toutes les teintes des objets : car la lumière de la ligne de terre & le ton de vigueur des figures doivent s’y rapporter.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 61:] […] Puisque c’est d’après la clarte ou l’obscurité du ciel qu’il faut disposer toutes les autres parties, & régler toutes les teintes des objets : car la lumière de la ligne de terre & le ton de vigueur des figures doivent s’y rapporter.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Om nu niet vergeefs te arbeiden, zo moetmen voornamelyk in acht neemen, dat de algemeene houding, wel waargenomen word: dat de tinten en verwen zodanig geschikt zyn, dat na vereis der wyking en afstand, en het stuk uit der hand gezien werdende, alles een volkomen welstand heeft, en zyn behoorlyke eigenschappen bezit: dan zal 'er weinig moeiten tot het opmaaken verëist worden.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.62:] Pour ne point faire du travail inutile, il faut avoir soin de bien observer la perspective aérienne, & que les couleurs & les teintes soient disposées de manière qu’en regardant un tableau à un certain éloignement, il y a un parfait accord dans l’ensemble ; en ne negligeant point non plus les fuites & les distances : de cette façon on trouvera une grande facilité dans l’éxecution de l’ouvrage.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.62:] Pour ne point faire du travail inutile, il faut avoir soin de bien observer la perspective aérienne, & que les couleurs & les teintes soient disposées de manière qu’en regardant un tableau à un certain éloignement, il y a un parfait accord dans l’ensemble ; en ne negligeant point non plus les fuites & les distances : de cette façon on trouvera une grande facilité dans l’éxecution de l’ouvrage.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.62:] Pour ne point faire du travail inutile, il faut avoir soin de bien observer la perspective aérienne, & que les couleurs & les teintes soient disposées de manière qu’en regardant un tableau à un certain éloignement, il y a un parfait accord dans l’ensemble ; en ne negligeant point non plus les fuites & les distances : de cette façon on trouvera une grande facilité dans l’éxecution de l’ouvrage.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.62:] Pour ne point faire du travail inutile, il faut avoir soin de bien observer la perspective aérienne, & que les couleurs & les teintes soient disposées de manière qu’en regardant un tableau à un certain éloignement, il y a un parfait accord dans l’ensemble ; en ne negligeant point non plus les fuites & les distances : de cette façon on trouvera une grande facilité dans l’éxecution de l’ouvrage.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.62:] Pour ne point faire du travail inutile, il faut avoir soin de bien observer la perspective aérienne, & que les couleurs & les teintes soient disposées de manière qu’en regardant un tableau à un certain éloignement, il y a un parfait accord dans l’ensemble ; en ne negligeant point non plus les fuites & les distances : de cette façon on trouvera une grande facilité dans l’éxecution de l’ouvrage.

Conceptual field(s)

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.62:] Pour ne point faire du travail inutile, il faut avoir soin de bien observer la perspective aérienne, & que les couleurs & les teintes soient disposées de manière qu’en regardant un tableau à un certain éloignement, il y a un parfait accord dans l’ensemble ; en ne negligeant point non plus les fuites & les distances : de cette façon on trouvera une grande facilité dans l’éxecution de l’ouvrage.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Veele Schilders dwaalen van het rechte pad af, die, niet weetende waar zy beginnen zullen […]en zulks het geheele stuk door van voor tot achter, waar door dan gebeurd, dat de stukken, dus onordentelyk begonnen, een onvermydelyke misstand en wanstalligheid bekomen[…]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 62:] Plusieures peintres s’écartent de la bonne route, parce qu’ils ignorent par quelle partie du tableau ils doivent commencer … depuis le premier plan, jusqu’au fond ; ce qui fait ces ouvrages, ainsi mal commencés, n’offrent qu’une incohérence [NDR : et désordre] […]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
terms translations

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 62:] Plusieures peintres s’écartent de la bonne route, parce qu’ils ignorent par quelle partie du tableau ils doivent commencer … depuis le premier plan, jusqu’au fond ; ce qui fait ces ouvrages, ainsi mal commencés, n’offrent qu’une incohérence [NDR : et désordre] […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

HIer is geen twyffel aan, dat men veel voordeel ontmoet, in het opschilderen van een welgedoodverwd stuk, in welk een goede houding, koleur en welstand is waargenomen. Wy behoeven onze gedachten niet meer daar mede te bezwaaren, maar kunnen met een dubb'le ernst die elders op aanleggen, zo om byzondere gedeeltens zuyver en zindelyk aan te leggen, die op te maaken, en op de voorige welstand verder te arbeiden.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 7:] If a Piece be well dead-coloured, and have a good Harmony and Decorum, we certainly render the second Colouring the more easy ; for then we can unbend our first general Thoughts, and apply them solely to lay neatly and finish particular Parts, and so to work on the former good Ground.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 7:] If a Piece be well dead-coloured, and have a good Harmony and Decorum, we certainly render the second Colouring the more easy ; for then we can unbend our first general Thoughts, and apply them solely to lay neatly and finish particular Parts, and so to work on the former good Ground.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 7:] If a Piece be well dead-coloured, and have a good Harmony and Decorum, we certainly render the second Colouring the more easy ; for then we can unbend our first general Thoughts, and apply them solely to lay neatly and finish particular Parts, and so to work on the former good Ground.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 7:] If a Piece be well dead-coloured, and have a good Harmony and Decorum, we certainly render the second Colouring the more easy ; for then we can unbend our first general Thoughts, and apply them solely to lay neatly and finish particular Parts, and so to work on the former good Ground.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 7:] If a Piece be well dead-coloured, and have a good Harmony and Decorum, we certainly render the second Colouring the more easy ; for then we can unbend our first general Thoughts, and apply them solely to lay neatly and finish particular Parts, and so to work on the former good Ground.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

[NDR : Définition de opschilderen] Hier moetmen, om de beste manier te volgen, van achter beginnen, te weeten de lucht, en dus allengs na vooren toe, zo behoud men altoos een bekwame en vogtige grond achter de Beelden, om den uitersten omtrek daar in te doen verdwynen, het welk, anders begonnen, ondoenelyk is. Behalven dit is'er noch een voordeel in […] dat men gewaar werd dat het stuk vorderd, en alles by malkander, zo in schikking, als houding wel staat, en daar door geduurig het oog kitteld en vermaakt, waar door de lust, zo menigmaal men het ziet, opgewekt en aangezet word.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]

The translation of the term Houding in the French edition of 1787 as 'convenance des objets' appears to contradict the interpretation in the orignal and English edition (1738).

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
EFFET PICTURAL → qualité de la composition

Op het eerste boek, Handelende van de maniere des penceels. Van het Retocqueeren of Nazien. Vyfde Hoofdstuk. vol. 1, p.14
DE Fransse noemen het
Retoucher, by ons nazien en overzien […] Om dit wel te doen, zo haal u stuk met een goede en dunne Vernis, waar onder eenige taaje witten olie gemengd word, uit, het zy geheel of half, zo als gy oordeeld bekwamelijk te zullen konnen bewerken, eer het droog word: zet dan uw lichten op de hoogste partyen, zagjens en dunnetjens in het nat verdryvende, benevens de teêrheden van naakt en kleeding, ider na zyn eis, gelijk ook de geelachtigheid of gloeyendheid in de reflectien of weerkaatzingen des lichts.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

retoucher · overzien · retocqueeren

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

retocqueeren · retoucher · nazien

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

weerkaatsing

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

retoucher · overzien · nazien

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

overzien · nazien · retocqueeren

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

reflectie

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

[…] door de tweede Tint verstaa ik, die geene, welke op de gedaagde partyen tegens den ommetrek aan gelegd word, waar door alle verheevene deelen genoodzaakt worden in de grond te smelten en te ronden: deze moet gy alzo zuyver en schoon in die zelve koleur als die van het licht aanleggen […] want de rondigheid is niet anders dan een afschamping des lichts na achterwaard, of een zylicht, dat min of meêr blaauwachtig moet zyn na de koleur des naakts zulks vereist, want die geelachtig zynde, zo vald de tweede Tint groenachtig; is de eerste rood, de tweede moet paarsachtig zyn, en zo het een blanke koleur is, zo vald de tweede tussen de beiden eerstgenoemde in, waar door ligt te begrypen is, dat deze tweede koleur, met blaauw verkreegen en getemperd moet worden […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

[…] dat gelyk de afstand der voorwerpen de vermindering der koleur maakt, en dat het geen wy lucht noemen, het geene is, 't welk tussen ons en de ver afgeweken voorwerpen zich blaau aan ons gezicht vertoond, alzo moest hy mede niet dan zuyver blaauw of smalt, doch maar zo veel als de natuur der afstand vereist, in zyne Tint vermengen, min of meêr na dat het donkerder zyn moet […] Dit moet nu niet alleen in het Naakt, maar in Landschap, Gronden, Steenen, Kleederen, en al wat een ronding of afstand heeft, waargenomen worden.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
GENRES PICTURAUX → paysage
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Nu is 'er noch een waarneeming die zeer veel tot de volmaaktheid toebrengd: te weeten dat men gemelde Tint op de rondigheid niet te duyster houd; want de vlakke daaging staat zeer deftig en schoon, wanneer men tussen dezelve en de flaauwe schaduw, maar een teeder onderscheid bespeurd. […] Men vind zelf schilders die hen laaten wysmaaken, dat de tweede tint, op de ronding, heel donker wezen moet, daar in de koleur der grond mengende, voor reeden geevende dat dien grooten Mignard ook zo deed, doch dat door my heel ontkend word: 't Is wel waar dat ik eens een kleen boekjen, door den Vermaarden Bossé geschreeven, Le Peintre Converti of den Bekeerden Schilder genaamd, geleezen heb, waar in hy onder anderen grondig meend te bewyzen, dat gemelden Mignard zyn tweede tint op de kant te duyster maakten […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

schaduw

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

daaging

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

De grootste zwaarigheid […] is, dat men onder de hoedanigheden van een goed Schilder, ook een vlakke daaging steld.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.69:] La plus grande difficulté […] un tableau pour être beau doit avoir une lumière ouverte & de face. […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.69:] La plus grande difficulté […] un tableau pour être beau doit avoir une lumière ouverte & de face. […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Ik heb hier vooren gezegd, dat de superficie of d'uiterste ommetrek, in de Tinten der grond dienen te smelten, op dat dezelve, van de verheevene partyen afwykende, zo veel niet vóór komen zal als d'andere.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 69:] J’ai dit plus haut que le contour ou le trait extérieur doit être fondu dans les teintes des objets qui lui servent de fond, afin qu’en fuyant, par ce moyen, des parties saillantes, il n’avance pas autant qu’elles.

superficie

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 69:] J’ai dit plus haut que le contour ou le trait extérieur doit être fondu dans les teintes des objets qui lui servent de fond, afin qu’en fuyant, par ce moyen, des parties saillantes, il n’avance pas autant qu’elles.

ommetrek

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Veele konstenaars dwaalen, welke zich verbeelden, dat de halva Tint, die tegen den omtrek aan de dag zyde gelegd, en Mezze-Tint genaamd word, dezelve is, welke tussen het licht en de schaduw, met de naam van tussen-Tint bekend, geplaatst word; […] alzo de laatste een heele, en de voorige maar een halve Tint is, zynde zo breed niet als de Mezze-tint, want tot over de helft is hy met de schaduw vermengd, by gevolg ook blaauwer […] wanneer het licht vlak van vooren komt, alsdan is deze Mezze-tint, half met de tussen-tint vermengd: doch niet in een gemeen licht, gelyk wy gewoonlyk gebruyken. Derhalven is het zeker, dat deze tint, 't zy hoe die genaamd werd, Mezze-tint of gebróke Mezze-tint, niet voor schaduwe kan gereekent worden, nademaal het door een schamplicht vermengd is.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 71:] Plusieurs artistes sont dans l’erreur, en s’imaginant que la demi-teinte qu’on place contre le contour du côté de la lumière, est la même que celle qu’on met entre le jour & l’ombre, & à laquelle on donne le nom de teinte vive ou teinte intermédiaire […] cette dernière est une teinte vierge, tandis que l’autre n’est qu’une demi-teinte ; car plus de la moitié en est mêlée d’ombre, & par conséquent d’un ton plus bleuâtre […] Mais lorsque le jour tombe directement de face, alors cette demi-teinte se trouve à moitié confondue avec la teinte vive ou intermédiaire ; ce qui n’a pas lieu dans le jour ordinaire, dont on sert en général pour la peinture

mezzotint

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 71:] Plusieurs artistes sont dans l’erreur, en s’imaginant que la demi-teinte qu’on place contre le contour du côté de la lumière, est la même que celle qu’on met entre le jour & l’ombre, & à laquelle on donne le nom de teinte vive ou teinte intermédiaire […] cette dernière est une teinte vierge, tandis que l’autre n’est qu’une demi-teinte ; car plus de la moitié en est mêlée d’ombre, & par conséquent d’un ton plus bleuâtre […] Mais lorsque le jour tombe directement de face, alors cette demi-teinte se trouve à moitié confondue avec la teinte vive ou intermédiaire ; ce qui n’a pas lieu dans le jour ordinaire, dont on sert en général pour la peinture

schaduw

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 71:] Plusieurs artistes sont dans l’erreur, en s’imaginant que la demi-teinte qu’on place contre le contour du côté de la lumière, est la même que celle qu’on met entre le jour & l’ombre, & à laquelle on donne le nom de teinte vive ou teinte intermédiaire […] cette dernière est une teinte vierge, tandis que l’autre n’est qu’une demi-teinte ; car plus de la moitié en est mêlée d’ombre, & par conséquent d’un ton plus bleuâtre […] Mais lorsque le jour tombe directement de face, alors cette demi-teinte se trouve à moitié confondue avec la teinte vive ou intermédiaire ; ce qui n’a pas lieu dans le jour ordinaire, dont on sert en général pour la peinture

halve tint

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 71:] Plusieurs artistes sont dans l’erreur, en s’imaginant que la demi-teinte qu’on place contre le contour du côté de la lumière, est la même que celle qu’on met entre le jour & l’ombre, & à laquelle on donne le nom de teinte vive ou teinte intermédiaire […] cette dernière est une teinte vierge, tandis que l’autre n’est qu’une demi-teinte ; car plus de la moitié en est mêlée d’ombre, & par conséquent d’un ton plus bleuâtre […] Mais lorsque le jour tombe directement de face, alors cette demi-teinte se trouve à moitié confondue avec la teinte vive ou intermédiaire ; ce qui n’a pas lieu dans le jour ordinaire, dont on sert en général pour la peinture

licht

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 71:] Plusieurs artistes sont dans l’erreur, en s’imaginant que la demi-teinte qu’on place contre le contour du côté de la lumière, est la même que celle qu’on met entre le jour & l’ombre, & à laquelle on donne le nom de teinte vive ou teinte intermédiaire […] cette dernière est une teinte vierge, tandis que l’autre n’est qu’une demi-teinte ; car plus de la moitié en est mêlée d’ombre, & par conséquent d’un ton plus bleuâtre […] Mais lorsque le jour tombe directement de face, alors cette demi-teinte se trouve à moitié confondue avec la teinte vive ou intermédiaire ; ce qui n’a pas lieu dans le jour ordinaire, dont on sert en général pour la peinture

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

DEwyl de Schoonheid, het voornaamste en waardigste deel der Eedele Schilderkonst is [...] Dat de wyste onder de Aaloude haar hoogachting toegedraagen hebben, zien wy in Plato, welke dezelve achten te zyn een mensselyke glants, uit haar natuur beminnelyk, macht hebbende ons de geesten de oogen te ontrooven. Ia. Kato achten dezelve zo hoog, dat hy oopentlyk zeide, het geen minder zonde te zyn, haar te beschadigen, dan het was een Tempel te berooven.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 73-74:] Comme la beauté est la principale & la plus noble partie de la peinture […] Les plus sages parmi les anciens, & Platon même, en ont parlé pour ainsi dire, avec respect ; & Caton a porté son enthousiasme pour la Beauté, jusq’à dire : « Que ce n’est pas un moindre sacrilège de dégrader la Beauté, que de violer & de profaner les temples des dieux ».

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 73-74:] Comme la beauté est la principale & la plus noble partie de la peinture […] Les plus sages parmi les anciens, & Platon même, en ont parlé pour ainsi dire, avec respect ; & Caton a porté son enthousiasme pour la Beauté, jusq’à dire : « Que ce n’est pas un moindre sacrilège de dégrader la Beauté, que de violer & de profaner les temples des dieux ».

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 73-74:] Comme la beauté est la principale & la plus noble partie de la peinture […] Les plus sages parmi les anciens, & Platon même, en ont parlé pour ainsi dire, avec respect ; & Caton a porté son enthousiasme pour la Beauté, jusq’à dire : « Que ce n’est pas un moindre sacrilège de dégrader la Beauté, que de violer & de profaner les temples des dieux ».

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Echter is het genoegzaam zeker, dat zy [NDR : Schoonheid] meest bestaat in een denkbeeld, 't welk van onze zinnen en oordeel afhangd, zo dat wy het onmogelyk achten, de waare beschryving in een eenig voorwerp daar van te konnen doen. Het zekerste dat wy daar af konnen zeggen, is dit, dat zo veelerlye soort van voorwerpen daar zyn, ook zo veelerly Schoonheid is […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.74:] On ne cependant nier que la Beauté ne consiste que dans l’idée que notre esprit s’en forme ; de sorte qu’il est impossible, selon moi, d’en donner une définition exacte d’après un objet quelconque. Ce que nous pouvons en dire, avec le plus de certitude, c’est qu’il y a d’objets individuels dans lesquels nous en trouvons […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.74:] On ne cependant nier que la Beauté ne consiste que dans l’idée que notre esprit s’en forme ; de sorte qu’il est impossible, selon moi, d’en donner une définition exacte d’après un objet quelconque. Ce que nous pouvons en dire, avec le plus de certitude, c’est qu’il y a d’objets individuels dans lesquels nous en trouvons […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Zy [NDR : schoonheid] is driederley: gemeen, ongemeen, en volmaakt: de gemeene is van de mode zeer afhangelyk, en vernoegd gemeene verstanden; de ongemeene, werd door ons verstand uit veele anderen gekooren: de volmaakte is, die wy gezegd hebben in inbeelding te bestaan.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Il y a au reste trois espèces de Beautés, savoir, la commune, celle au-dessus de la commune ou la rare, & la parfaite. J’appelle Beauté commune, celle qui dépend en grande partie de la mode & qui satisfait les esprits ordinaires ; la Beauté rare est celle dont l’esprit rassemble les différentes parties de plusieures individus ; mais la Beauté parfaite est purement idéale, ainsi que je l’ai remarqué plus haut.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Il y a au reste trois espèces de Beautés, savoir, la commune, celle au-dessus de la commune ou la rare, & la parfaite. J’appelle Beauté commune, celle qui dépend en grande partie de la mode & qui satisfait les esprits ordinaires ; la Beauté rare est celle dont l’esprit rassemble les différentes parties de plusieures individus ; mais la Beauté parfaite est purement idéale, ainsi que je l’ai remarqué plus haut.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Il y a au reste trois espèces de Beautés, savoir, la commune, celle au-dessus de la commune ou la rare, & la parfaite. J’appelle Beauté commune, celle qui dépend en grande partie de la mode & qui satisfait les esprits ordinaires ; la Beauté rare est celle dont l’esprit rassemble les différentes parties de plusieures individus ; mais la Beauté parfaite est purement idéale, ainsi que je l’ai remarqué plus haut.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Maar wy zullen ons hier bepaalen, in een opstel dat wy na onze allerbeste kennis, uit veele anderen getrokken hebben, die door de Grieken is verkooren geworden, en door hen ons nagelaaten. De schoonheid van een naakt, het zy man of vrouwen beeld, bestaat hier in, eerstelyk dat de Leedemaaten wel gevormd zyn; ten tweeden, dat zy een schoone, vrye, en gemakkelyke beweeging hebben: en eindelyk een gezonde en frisse koleur […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Om nu den leergierige Konstenaar, een goed begrip van de schoone verdeeling der Leedemaaten te vertoonen, zal ik hier de maat stellen, zo als wy dezelve uit het geraamte van een dooden opgenomen hebbe, wanneer ik voor de Heer Professor Bidlo, alle de teekeningen in zijn vermaard Anatomie-boek, na het leeven, teekende, volgens zijn opstel.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.76:] Afin de donner au jeune artiste une juste idée de la belle proportion des membres, je vais en mettre le rapport sous ses yeux,d’après la mésure que j’en ai faite sur un squélette, conformément aux principes du professeur Bidlo, dans le tems que je dessinois, d’après nature, les figures de son célèbre ouvrage sur l’anatomie.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.76:] Afin de donner au jeune artiste une juste idée de la belle proportion des membres, je vais en mettre le rapport sous ses yeux,d’après la mésure que j’en ai faite sur un squélette, conformément aux principes du professeur Bidlo, dans le tems que je dessinois, d’après nature, les figures de son célèbre ouvrage sur l’anatomie.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.76:] Afin de donner au jeune artiste une juste idée de la belle proportion des membres, je vais en mettre le rapport sous ses yeux,d’après la mésure que j’en ai faite sur un squélette, conformément aux principes du professeur Bidlo, dans le tems que je dessinois, d’après nature, les figures de son célèbre ouvrage sur l’anatomie.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Om den leerling aanleyding te geeven tot het uitvoeren en verder naspeuren van het tweede deel der schoonheid, namentlyk de bevallige beweging der leedemaaten, zo gelief hy te letten op dit nevenstaande Figuur, waar in de voornaamste schikkingen, welke een schoone aktie veroorzaaken […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 82:] Afin d’inspirer au jeune artiste le désir d’étudier la seconde partie de la beauté, savoir, le mouvement gracieux des membres, nous le prions de porter les yeux sur la figure, de la planche VII, dans laquelle on a observé les principales positions qui peuvent concourir à produire une belle attitude […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 82:] Afin d’inspirer au jeune artiste le désir d’étudier la seconde partie de la beauté, savoir, le mouvement gracieux des membres, nous le prions de porter les yeux sur la figure, de la planche VII, dans laquelle on a observé les principales positions qui peuvent concourir à produire une belle attitude […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 82:] Afin d’inspirer au jeune artiste le désir d’étudier la seconde partie de la beauté, savoir, le mouvement gracieux des membres, nous le prions de porter les yeux sur la figure, de la planche VII, dans laquelle on a observé les principales positions qui peuvent concourir à produire une belle attitude […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Ja het is onmogelyk dat ider byzondere beweeging, of gestaltenis des lichchaams goed kan zyn, die niet natuurlyk uytgedrukt en met deze drie hoedanigheden verzeld zyn, namentlyk een grootze ommetrek, fraaye zwier in de beweeging, en een schoone koloriet.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.82:] Il est même impossible qu’aucune attitude puisse être belle, ou qu’il y ait de mouvement agréable, s’il n’est point les trois qualités dont nous venons de parler; savoir, un contour élégant & noble, un contraste bien raisonné & gracieux, avec un beau coloris […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.82:] Il est même impossible qu’aucune attitude puisse être belle, ou qu’il y ait de mouvement agréable, s’il n’est point les trois qualités dont nous venons de parler; savoir, un contour élégant & noble, un contraste bien raisonné & gracieux, avec un beau coloris […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.82:] Il est même impossible qu’aucune attitude puisse être belle, ou qu’il y ait de mouvement agréable, s’il n’est point les trois qualités dont nous venons de parler; savoir, un contour élégant & noble, un contraste bien raisonné & gracieux, avec un beau coloris […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.82:] Il est même impossible qu’aucune attitude puisse être belle, ou qu’il y ait de mouvement agréable, s’il n’est point les trois qualités dont nous venons de parler; savoir, un contour élégant & noble, un contraste bien raisonné & gracieux, avec un beau coloris […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.82:] Il est même impossible qu’aucune attitude puisse être belle, ou qu’il y ait de mouvement agréable, s’il n’est point les trois qualités dont nous venons de parler; savoir, un contour élégant & noble, un contraste bien raisonné & gracieux, avec un beau coloris […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la composition
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

LAat ons nu eens komen tot het tweede der deelen waar in de schoonheid bestaat, namentlyk de beweeging der leeden. Deze hangd voornaamlyk af, van een tegenstrydige werking aller lichchaams leedemaaten, en van derzelver daaging en schaduwing: veroorzaakende dit een beeld, roerende en leevendig.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Alle deze aangewezene hertstochten, konnen zonder de voor aangeroerde schikking der leeden, geen volmaakt beeld voortbrengen […] Maar myn meening is, deze hertstochten door de beweeging der leedemaaten uit te drukken, en dat ider lid ten dien einde diend, geschiedende zulks wanneer het lichchaam zig keerd of wend, de leeden sparrelende een vóór en de anderen achterwaards, de een om hoog en de anderen om laag.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.20:] But all these Passions together cannot produce a perfect Figure, without the Assistance of the Members […] But my principal intention is, to express these Passions by the Motion of the Members ; and to shew how each Member contributes towards them : As when the Body turns or winds, the Members stir, one advancing, another falling back ; one raised, others sinking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.20:] But all these Passions together cannot produce a perfect Figure, without the Assistance of the Members […] But my principal intention is, to express these Passions by the Motion of the Members ; and to shew how each Member contributes towards them : As when the Body turns or winds, the Members stir, one advancing, another falling back ; one raised, others sinking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.20:] But all these Passions together cannot produce a perfect Figure, without the Assistance of the Members […] But my principal intention is, to express these Passions by the Motion of the Members ; and to shew how each Member contributes towards them : As when the Body turns or winds, the Members stir, one advancing, another falling back ; one raised, others sinking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.20:] But all these Passions together cannot produce a perfect Figure, without the Assistance of the Members […] But my principal intention is, to express these Passions by the Motion of the Members ; and to shew how each Member contributes towards them : As when the Body turns or winds, the Members stir, one advancing, another falling back ; one raised, others sinking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.20:] But all these Passions together cannot produce a perfect Figure, without the Assistance of the Members […] But my principal intention is, to express these Passions by the Motion of the Members ; and to shew how each Member contributes towards them : As when the Body turns or winds, the Members stir, one advancing, another falling back ; one raised, others sinking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

VOor af, dlend aangemerkt te worden, dat het grootste deel dezer bewegingen, niet dan ten deele kunnen begrypelyk zyn, en meest door het vertoonen der oorzaaken hunner beweeging, om der overeenkomst wille, die zy met elkander hebben […] En dus zyn meest alle de geweldige ontroeringen des gemoeds en pynlykheden des lichchaams.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.90:] […] il est difficile, pour ne pas dire impossible, de bien exprimer les fortes passions par le moyen des mouvemens du corps, à cause de l’analogie qu’il y a entre les unes & les autres, soit au commencement ou à la fin de la passion, car il arrive souvent qu’un état de l’ame ou de l’esprit tient médiatement à un autre. […] il en est de même de toutes les émotions violentes de l’ame & de toutes les fortes douleurs du corps […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.90:] […] il est difficile, pour ne pas dire impossible, de bien exprimer les fortes passions par le moyen des mouvemens du corps, à cause de l’analogie qu’il y a entre les unes & les autres, soit au commencement ou à la fin de la passion, car il arrive souvent qu’un état de l’ame ou de l’esprit tient médiatement à un autre. […] il en est de même de toutes les émotions violentes de l’ame & de toutes les fortes douleurs du corps […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions

Het is zeker dat alle stilstaande beelden, 't zy man of vrouw, moogen om der welstand wille, maar op één been rusten en het gewicht des lichchaams draagen, en nimmer op beide te gelyk […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787,p.94:] […] toute figure tranquille, tant d’homme que de femme, pour avoir une attitude belle & pittoresque, ne doit porter le corps que sur une seule jambe; position qui occasionne un renflement dans l’une des hanches.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

{Verwen en koloreering tot het naakt} Om nu ider een goede koleur te geeven, zo neemd deze koleuren; de eerste, wit en vermilioen, zynde tamelyk bloozende of bloedachtigh; de tweede desgelyks, doch met wat geelen ooker daar onder getemperd, dus word deze gloeyender en ook te gelyk brandiger: de derde, maak die uit wit, heel weinig vermilioen met wat geelen ooker;

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.98:] Pour parvenir à un bon coloris pour les trois sujets indiqués, prenez pour l’enfant, du blanc & du vermillon, ce qui produira une teinte vermeille & sanguine; pour l’homme, servez-vous de même de ces deux couleurs, en y mêlant un peu d’ocre jaune, ce qui rendra la teinte plus vigoureuse & plus chaude; enfin pour la femme, il faut faire usage du blanc, de très peu de vermillon, & d’un peu d’ocre jaune.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.98:] Pour parvenir à un bon coloris pour les trois sujets indiqués, prenez pour l’enfant, du blanc & du vermillon, ce qui produira une teinte vermeille & sanguine; pour l’homme, servez-vous de même de ces deux couleurs, en y mêlant un peu d’ocre jaune, ce qui rendra la teinte plus vigoureuse & plus chaude; enfin pour la femme, il faut faire usage du blanc, de très peu de vermillon, & d’un peu d’ocre jaune.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.98:] Pour parvenir à un bon coloris pour les trois sujets indiqués, prenez pour l’enfant, du blanc & du vermillon, ce qui produira une teinte vermeille & sanguine; pour l’homme, servez-vous de même de ces deux couleurs, en y mêlant un peu d’ocre jaune, ce qui rendra la teinte plus vigoureuse & plus chaude; enfin pour la femme, il faut faire usage du blanc, de très peu de vermillon, & d’un peu d’ocre jaune.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

[…] en hoewel de Natuur in alle andere deelen, ten opzicht der konst, gebrekkelyk is, zy is zulks niet omtrend de Coloriet, hierom is het, dat in dit deel der konst, geen beeter modél gevonden word, dan het leeven zelve […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787,p.99:] En quoique la nature soit dans quelques parties moins parfaite que l’art, ce n’est certainement pas dans celle du coloris […] Quelle n’est donc pas la folie des peintres qui prétendent embellir la nature dans la partie du coloris, tandis qu’elle y est inimitable?

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787,p.99:] En quoique la nature soit dans quelques parties moins parfaite que l’art, ce n’est certainement pas dans celle du coloris […] Quelle n’est donc pas la folie des peintres qui prétendent embellir la nature dans la partie du coloris, tandis qu’elle y est inimitable?

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787,p.99:] En quoique la nature soit dans quelques parties moins parfaite que l’art, ce n’est certainement pas dans celle du coloris […] Quelle n’est donc pas la folie des peintres qui prétendent embellir la nature dans la partie du coloris, tandis qu’elle y est inimitable?

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Dierhalven moeten zich de welmeenende Yveraars in de Schilderkonst, niet laaten voorstaan, dat zy de rechte Coloriet buyten de natuur vinden zullen; want de grootste bevalligheid hier in, bestaat in deszelfs verandering, te weeten in de bloozigheid, geelagtig en blaauwigheid, zo wel in oude als jonge voorwerpen […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 100:] Qu’on se flatte donc point, je le répète, de trouver le vrai & le beau coloris sans le chercher dans la nature même; ce qui est d’autant plus essentiel, que c’est dans cette partie que consiste la plus grande beauté de la peinture; sur tout par la variété des teintes vermeilles, bleuâtres & jaunâtres […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 100:] Qu’on se flatte donc point, je le répète, de trouver le vrai & le beau coloris sans le chercher dans la nature même; ce qui est d’autant plus essentiel, que c’est dans cette partie que consiste la plus grande beauté de la peinture; sur tout par la variété des teintes vermeilles, bleuâtres & jaunâtres […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 100:] Qu’on se flatte donc point, je le répète, de trouver le vrai & le beau coloris sans le chercher dans la nature même; ce qui est d’autant plus essentiel, que c’est dans cette partie que consiste la plus grande beauté de la peinture; sur tout par la variété des teintes vermeilles, bleuâtres & jaunâtres […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 100:] Qu’on se flatte donc point, je le répète, de trouver le vrai & le beau coloris sans le chercher dans la nature même; ce qui est d’autant plus essentiel, que c’est dans cette partie que consiste la plus grande beauté de la peinture; sur tout par la variété des teintes vermeilles, bleuâtres & jaunâtres […]

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Voor al diend wel waargenomen te worden, dat de blaauwachtigheid, die men teêrigheid noemd, in het doodverwen noch opschilderen, niet werd getemperd noch aangelegd, maar in de voltoying met het laatste hoogzel daar in geschommeld […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.102:] Il est sur-tout essentiel d’observer que la teinte bleuâtre, qui produit la morbidesse, ne se donne point dans le couler, ni dans l’exécution même, mais en faisant les réhauts: en les fondant dans le vernis encore humide […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.102:] Il est sur-tout essentiel d’observer que la teinte bleuâtre, qui produit la morbidesse, ne se donne point dans le couler, ni dans l’exécution même, mais en faisant les réhauts: en les fondant dans le vernis encore humide […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.102:] Il est sur-tout essentiel d’observer que la teinte bleuâtre, qui produit la morbidesse, ne se donne point dans le couler, ni dans l’exécution même, mais en faisant les réhauts: en les fondant dans le vernis encore humide […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.102:] Il est sur-tout essentiel d’observer que la teinte bleuâtre, qui produit la morbidesse, ne se donne point dans le couler, ni dans l’exécution même, mais en faisant les réhauts: en les fondant dans le vernis encore humide […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

De tinten die men in het naakt, vind, zyn maar driederly; namentlyk, het licht, de, Mezze of tweede tint, en de vlakke schaduwe; de bloozendheid uitgezonderd, werd mede in drie deelen onderscheiden.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.102:] On ne trouve dans le nud que trois sortes de teintes; savoir, les clairs, les demi-teintes, & les ombres. La teinte sanguine du corps se divise de même en trois espèces […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.102:] On ne trouve dans le nud que trois sortes de teintes; savoir, les clairs, les demi-teintes, & les ombres. La teinte sanguine du corps se divise de même en trois espèces […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.102:] On ne trouve dans le nud que trois sortes de teintes; savoir, les clairs, les demi-teintes, & les ombres. La teinte sanguine du corps se divise de même en trois espèces […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

DEwyl een stuk, dat suyver en schoon gekoloreerd is, onvermydelijk alle menssen moet behaagen, zo wel kenners der konst als onkundige, en die het tegendeel zyn, aan iders ooge walgen; [...]
Gelyk het helder licht de oorzaak is, waar door al de koleurige voorwerpen, zich suiver en schoon voor onze oogen opdoen; zo is ook onwederspreekelyk, dat hoe meêr het zelve door duisterheid besmet en verbrooken zy, hoe gezegde voorwerpen zich ook duysterder en minder schoon zullen vertoonen.
Veele doorluchtige meesters, hebben zich jammerlyk hier in vergreepen; onder de Brabanders,
Rubbens; in Holland, Rembrant, Lievens en veele anderen, die hun trant hebben nagevolgd: de eene willende het leeven al te schoon hebben, is tot een raauwe bontigheid, een ander om de murwheid te bekomen, tot de ryp en rottigheid vervallen; […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 105:] Autant un tableau dont le coloris est frais et beau charme et attache l’oeil, autant celui où cette partie est mal exécutée nous déplait et nous révolte même. […] Comme c’est par un jour pur & vif que tous les objets colorés paroissent brillans & beaux, on ne peut douter que plus les couleurs locales de ces objets sont rompues et dégradées par les reflets & les ombres, moins elles seront vives & belles. Plusieurs maîtres célèbres se sont singulièrement trompés dans cette partie, tels, par exemple, que Rubens, parmi les peintres Flamands; Rembrant & Lievens, parmi les Hollandois […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 105:] Autant un tableau dont le coloris est frais et beau charme et attache l’oeil, autant celui où cette partie est mal exécutée nous déplait et nous révolte même. […] Comme c’est par un jour pur & vif que tous les objets colorés paroissent brillans & beaux, on ne peut douter que plus les couleurs locales de ces objets sont rompues et dégradées par les reflets & les ombres, moins elles seront vives & belles. Plusieurs maîtres célèbres se sont singulièrement trompés dans cette partie, tels, par exemple, que Rubens, parmi les peintres Flamands; Rembrant & Lievens, parmi les Hollandois […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 105:] Autant un tableau dont le coloris est frais et beau charme et attache l’oeil, autant celui où cette partie est mal exécutée nous déplait et nous révolte même. […] Comme c’est par un jour pur & vif que tous les objets colorés paroissent brillans & beaux, on ne peut douter que plus les couleurs locales de ces objets sont rompues et dégradées par les reflets & les ombres, moins elles seront vives & belles. Plusieurs maîtres célèbres se sont singulièrement trompés dans cette partie, tels, par exemple, que Rubens, parmi les peintres Flamands; Rembrant & Lievens, parmi les Hollandois […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

OM den weetgierigen konstoeffenaar van alles een goed begrip {wat tot het Ordineeren behoord} te doen hebben, vind ik noodig, eer wy de zaak zelve verhandelen, dit voor af te laaten gaan, op dat een ider by zich zelf overweeg, of deze noodzakelyke hoedanigheden in hem zyn, zonder welke hy bezwaarelyk tot dit hoogwichtig punt geraaken kan. Voor al en in de eerste plaats, diend hy een goed en vast geheugen te hebben, om het geen hy verbeelden wil, wel te overweegen en in gedachten te houden. Ten anderen werd een vlugge hand vereist, om het geen onze snelle gedachten bevat hebben, aanstonds op het papier te stellen, eer zy uit het geheugen raaken.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 31:] Book II. CHAP. 1. Of the Qualities necessary to the first Idea, or Sketch In order to give the curious Artist a previous notion of every thing I think necessary to the main Matter [NDR: Ordonnance or composition], to the end he may duely weigh his Qualifications for it, I say, that he ought in the first Place to have a good Memory, to consider well what he is to represent, and to retain it in his Thoughts; and next a free and nimble Hand to execute instantly on Paper, what he does conceive, lest it slip out of Memory again.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 31:] Book II. CHAP. 1. Of the Qualities necessary to the first Idea, or Sketch In order to give the curious Artist a previous notion of every thing I think necessary to the main Matter [NDR: Ordonnance or composition], to the end he may duely weigh his Qualifications for it, I say, that he ought in the first Place to have a good Memory, to consider well what he is to represent, and to retain it in his Thoughts; and next a free and nimble Hand to execute instantly on Paper, what he does conceive, lest it slip out of Memory again.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 31:] Book II. CHAP. 1. Of the Qualities necessary to the first Idea, or Sketch In order to give the curious Artist a previous notion of every thing I think necessary to the main Matter [NDR: Ordonnance or composition], to the end he may duely weigh his Qualifications for it, I say, that he ought in the first Place to have a good Memory, to consider well what he is to represent, and to retain it in his Thoughts; and next a free and nimble Hand to execute instantly on Paper, what he does conceive, lest it slip out of Memory again.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 31:] Book II. CHAP. 1. Of the Qualities necessary to the first Idea, or Sketch In order to give the curious Artist a previous notion of every thing I think necessary to the main Matter [NDR: Ordonnance or composition], to the end he may duely weigh his Qualifications for it, I say, that he ought in the first Place to have a good Memory, to consider well what he is to represent, and to retain it in his Thoughts; and next a free and nimble Hand to execute instantly on Paper, what he does conceive, lest it slip out of Memory again.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 31:] Book II. CHAP. 1. Of the Qualities necessary to the first Idea, or Sketch In order to give the curious Artist a previous notion of every thing I think necessary to the main Matter [NDR: Ordonnance or composition], to the end he may duely weigh his Qualifications for it, I say, that he ought in the first Place to have a good Memory, to consider well what he is to represent, and to retain it in his Thoughts; and next a free and nimble Hand to execute instantly on Paper, what he does conceive, lest it slip out of Memory again.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

[…] is best zich in eenzaamheid te begeeven, voorzien van papier, pen en int of kreon, en wanneer het bestek der ordinantie, het zy in de hoogten of lengte, vast gesteld is, dan het planum of de grond aangewezen, en het oogpunt gezet, […]Dit gedaan zynde, zo vergaderd uwe zinnen by één om het voorgenomene te onderzoeken, en gevoegelykst het zelve te vertoonen, benevens welke perzonaadien, […] Is 'er noch een andere party die minder te zeggen heeft, en echter tot de volmaaking vereist word, dat de schikking of ordinantie betreft; wyst zulks met stippen op zyn plaats aan, zonder u te verwarren, want als het voornaamste wel geplaatst is, volgd het overige van zelf. Dus verre het gebracht hebbende, zo is het genoeg om wanneer, het u behaagd de zaak te hervatten en uit te pluyzen, weder-om met de voornaamste perzoonen beginnende; overweeg dan door welke hertstogten zy bewoogen zyn […] hoe zy Contrasteeren […]Teeken dit alles op een tweede stuk papier […] Vald dan met nieuwe lust, nu en dan, daar weder aan, overleggende wat naakt of gekleed, schoon of gemeen moet wezen, benevens de schakeering der koleuren, hare harmonie en reddering, dus werd het voltooid; en dit is myns oordeels het heilzaamste middel, om u geheugen te ontlasten en te hulp te komen.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

schikking

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

grond

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

ordinantie

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

IN weinige deelen der Konst sluypen meer misbruyken in, dan in het nazien der fraaye printen, en herssenwerk der beroemde Meesters; want veele gewennen zich zo vast daar aan, dat zy zelden iets doen, dat niet geheel uit printen of teekeningen van anderen gehaald is.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.117:] L‘ ABUS qu’on fait de l’usage des gravures & des dessins des grands maîtres, pour la composition est considérable ; plusieurs artistes se sont tellement accoutumés à cette méthode, qu’ils ne peuvent rien produire sans ce secours.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.117:] L‘ ABUS qu’on fait de l’usage des gravures & des dessins des grands maîtres, pour la composition est considérable ; plusieurs artistes se sont tellement accoutumés à cette méthode, qu’ils ne peuvent rien produire sans ce secours.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin

De waarschynelykheid, welke door het gezicht op ons verstand en inbeeldingen werkt, moet voornamelyk waargenomen werden, in de verdeeling en verbeelding onzer geschiedenissen, naast die drie deelen daar in de schoonheid bestaat, waar van te voren gesprooken is. {De waarschynelykheid is het voornaamste punt in het ordineeren waar te nemen.} Men moet dezelve niet alleen in het algemeen, maar in ider byzonder voorwerp doen blyken, en nauwkeurig zien op het verwerpen van zaaken, welke daar tegens strydig zyn.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → connaissance
SPECTATEUR → perception et regard
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Men overleg dan eerstelyk en voor al, waar uit het voorwerp bestaat, het zy uit lieden van een verheeven of van een minder rang, of uit beide door een vermengd. Men maak dat zich dit blykbaar in hun wezens vertoond, en dat men het zelve volkomen daar in bespeuren kan, zo in haar gestalten, wezen, bevallige zwier en lieffelyke koleur, als lieden zynde van een fraaye en zeedige opvoeding.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] Il faut par conséquent commencer par considérer ce qui compose le sujet […] Ces caractères doivent être imprimés dans les traits, ainsi que dans les attitudes des figures, & jusques dans la disposition & les couleurs des draperies.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Ik acht daarom myn gevoelen niet ongegrond, dat men inzonderheid in openbaare vertooningen, {Gevoelen des Schryvers, omtrend de misstallen te vertonen.} als schouwspeelen, groote kerk-diensten, rechtspleegingen en diergelyke, alwaar een zamenvloeying van allerleye staaten van menssen is, ook allerleye gestaltens voegd, als kromme, korte, lange, scheeve, vette en mageren, maar ook zelve eenige lamme en kreupelen als het de geleegentheid toelaat, mids dezelve zodanig schikkende en plaatzende, dat zy, zonder het gezicht te kwetzen, ongevoelig deugd doen aan andere beelden waar om trend men dezelve plaatst, dewyl dit een voornaam bewys teeken der waarschynelykheid eener geschiedenis is […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.121-122:] Nous croyons donc que dans la représentation des sujets qui demandent un grand nombre de figures, telles que fêtes publiques, cérémonies religieuses & autres semblables, où il y a un concours de personnes de tout rang & de tout âge, il faut qu'il y ait toutes les espèces de conformations, jusqu'à des boiteux & des rachitiques même, selon que les demandent les circonstances; en les plaçant néanmoins de manière qu'ils ne choquent point la vue & ne nuisent point aux figures principales, mais les fassent, au contraire, remarquer davantage; parce que cela contribue à rendre le sujet plus vrai & plus naturel.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.121-122:] Nous croyons donc que dans la représentation des sujets qui demandent un grand nombre de figures, telles que fêtes publiques, cérémonies religieuses & autres semblables, où il y a un concours de personnes de tout rang & de tout âge, il faut qu'il y ait toutes les espèces de conformations, jusqu'à des boiteux & des rachitiques même, selon que les demandent les circonstances; en les plaçant néanmoins de manière qu'ils ne choquent point la vue & ne nuisent point aux figures principales, mais les fassent, au contraire, remarquer davantage; parce que cela contribue à rendre le sujet plus vrai & plus naturel.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

In deze opmerkingen bestaat de natuurlykheid en bevalligheid van een ordinantie, zy moog van veel of weinig beelden zyn, ten opzicht der personadien; ik stel derhalven het gewicht en belang dezer zaak aan iders oordeel, {Noodzakelykheid in het onderzoeken en naspeuren der natuurlyke uitwerkzelen.} […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 125:] C’est par de semblables réflexions que l’on parviendra à répandre de la vérité [ndr : naturalité] & de la grâce sur un ouvrage, soit qu’il y ait un petit ou un grand nombre de figures ; & je laisse aux personnes instruites à juger de quelle importance sont ces qualités.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la composition
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 125:] C’est par de semblables réflexions que l’on parviendra à répandre de la vérité [ndr : naturalité] & de la grâce sur un ouvrage, soit qu’il y ait un petit ou un grand nombre de figures ; & je laisse aux personnes instruites à juger de quelle importance sont ces qualités.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
EFFET PICTURAL → qualité de la composition
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 125:] C’est par de semblables réflexions que l’on parviendra à répandre de la vérité [ndr : naturalité] & de la grâce sur un ouvrage, soit qu’il y ait un petit ou un grand nombre de figures ; & je laisse aux personnes instruites à juger de quelle importance sont ces qualités.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Wie nu het gezegde wel overweegd, moet met my toestaan, dat de deftigheid en welgemanierdheid twee uitneemende zaaken zyn, aan welke zo veel gelegen is, dat wanneer het in een schildery ontbreekt, men het zelve niet voor goed kan keuren: ja ik oordeel het de ziel van een konstig schildery te zyn. Het is met de schoone pronkzieraaden niet te doen, maar als een deftige en eedele ziel in een welgesteld lichchaam werkt, zyn alle die dingen [NDR : pronkzieraaden] onnut om de waare deftigheid uit te drukken; wanneer men met verstand, dan het zelve noch oppronkt, zo krygt het wel een grooter luyster, maar niet het wezen der zaak aangebragt, ook maakt zulks geen der hertstochten in de wezens. Rafaël, Poussyn, Dominiquin, noch Barotius, hebben daar niet van gehouden, en echter door hunne eenvoudigheid, de ongemeene deftigheid en grootsheid in hunne beelden vertoond.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

In the German translation, this term is translated as 'einfältige Art'. [MO]

Conceptual field(s)

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

NIet alleen moet den Konstenaar de gebaarden, maar ook de onderscheidene wezens der menssen, waar uit zyn Ordinantie bestaat, en die tot de geschiedenis behooren, nauwkeurig in acht neemen: en inzonderheid op deze algemeene en byzondere verschillendheden zo wel in de geslachten als staaten des ouderdoms letten.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 129:] Il est nécessaire que l’artiste distingue les figures qui composent son tableau [NDR : et qui ‘appartiennent’ à l’histoire] non seulement par leur attitude & leurs mouvements, mais encore par leur physionomie, tant pour marquer la différence du sexe que celle de l’âge.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 129:] Il est nécessaire que l’artiste distingue les figures qui composent son tableau [NDR : et qui ‘appartiennent’ à l’histoire] non seulement par leur attitude & leurs mouvements, mais encore par leur physionomie, tant pour marquer la différence du sexe que celle de l’âge.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Wat aangaat eenige afbeeldzels der Phisionomie, dezelve zouden wy mede hier ingevoegd hebben, maar alzo onlangs een fraay boekje, van de Hr. Le Brun geschreeven, en door F: de Kaarsgieter vertaald, daar van in 't licht gekomen is, vinden wy niet noodzakelyk daar verder af te melden, maar wyzen de Konstoeffenaars en beminnaars derzelve daar na toe, alzo het een nut en dienstig boek is, niet alleen voor Schilders, Beeldhouwers en Plaatsnyders; maar ook voor Dichters, Historieschryvers en andere.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 132:] Quant aux exemples qu’on auroit pu demander ici de l’expression des différentes passions, nous renvoyons au livre de M. Le Brun, qui non-seulement est de la plus grande utilité pour les peintres, les sculpteurs & les graveurs, mais encore pour les poètes & les historiens même.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions

Verwonderlyk is het, als men overweegd hoedanig onze zinnen schynen betoverd te werden, wanneer al die byzondere wezens, naar de passien die zy vertoonen, wel waargenomen zyn: my dunkt dat ik daar door hun geheimste verborgenheden ontdek, dat deze een hooge, die weder een laage toon zingd, geene van pynlykheid schreeuwd, en de ander innerlyk lacht, een ander van koude klappertand en de andere van hette en dorst versmagt, dus kan een kleene trek een gants wezen onderscheiden: minder of meerder vettigheid, kan mede veel verandering in een trony geeven.
Om de oeffenende konstenaars te gemoet te komen, dunkt my niet ondienstig, hen een middel om allerhande weezens door het Boetseeren uit te vinden, aan te toonen, op de allerzekerste en gemakkelykste wyze.
Hy neem een spiegel, en teeken zich zelf daar in na, in zodanig een hertstogt, blygeestig, droevig, pynlyk, boosaardig of zo hy begeerd; tot dien einde zich zodanig een zaak verbeeldende, als hy wil dat het wezen vertoonen zal, laat dit met roodaard of ander Cryon op gegrond papier uitvoerig geteekend zyn:

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.135:] On ne peut manquer d‘être étonné lorsqu’on considère de quelle manière nos sens sont captivés par la diversité des physionomies sur lesquelles les différentes passions sont bien exprimées. On croit lire dans l’âme des personnages représentés sur la toile. L’un paroît pénétré d’un sentiment de vanité ; l’autre semble intérieurement humilié ; la douleur oblige celui-ci à crier ; celui-là rit sans cesse ; plus loin, le froid en fait frissonner un autre, ou la chaleur lui cause une soif qui le fait périr ; & c’est ainsi que le plus petit trait, ou un peu plus ou moins de plénitude, change entièrement le caractère d’une physionomie. Je crois qu’il ne sera pas inutile d’indiquer ici aux artistes le moyen de trouver, par le secours d’un modèle, toutes les espèces de physionomies, de la manière la plus facile & la plus sûre. Prenez une glace & dessinez votre propre physionomie dans la passion que vous jugerez à propos, & dont vous vous pénétrerez autant qu’il est possible. Ce dessin doit être fait avec de la sanguine ou de la pierre noire sur du papier colorié, de la manière la plus finie.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.135:] On ne peut manquer d‘être étonné lorsqu’on considère de quelle manière nos sens sont captivés par la diversité des physionomies sur lesquelles les différentes passions sont bien exprimées. On croit lire dans l’âme des personnages représentés sur la toile. L’un paroît pénétré d’un sentiment de vanité ; l’autre semble intérieurement humilié ; la douleur oblige celui-ci à crier ; celui-là rit sans cesse ; plus loin, le froid en fait frissonner un autre, ou la chaleur lui cause une soif qui le fait périr ; & c’est ainsi que le plus petit trait, ou un peu plus ou moins de plénitude, change entièrement le caractère d’une physionomie. Je crois qu’il ne sera pas inutile d’indiquer ici aux artistes le moyen de trouver, par le secours d’un modèle, toutes les espèces de physionomies, de la manière la plus facile & la plus sûre. Prenez une glace & dessinez votre propre physionomie dans la passion que vous jugerez à propos, & dont vous vous pénétrerez autant qu’il est possible. Ce dessin doit être fait avec de la sanguine ou de la pierre noire sur du papier colorié, de la manière la plus finie.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.135:] On ne peut manquer d‘être étonné lorsqu’on considère de quelle manière nos sens sont captivés par la diversité des physionomies sur lesquelles les différentes passions sont bien exprimées. On croit lire dans l’âme des personnages représentés sur la toile. L’un paroît pénétré d’un sentiment de vanité ; l’autre semble intérieurement humilié ; la douleur oblige celui-ci à crier ; celui-là rit sans cesse ; plus loin, le froid en fait frissonner un autre, ou la chaleur lui cause une soif qui le fait périr ; & c’est ainsi que le plus petit trait, ou un peu plus ou moins de plénitude, change entièrement le caractère d’une physionomie. Je crois qu’il ne sera pas inutile d’indiquer ici aux artistes le moyen de trouver, par le secours d’un modèle, toutes les espèces de physionomies, de la manière la plus facile & la plus sûre. Prenez une glace & dessinez votre propre physionomie dans la passion que vous jugerez à propos, & dont vous vous pénétrerez autant qu’il est possible. Ce dessin doit être fait avec de la sanguine ou de la pierre noire sur du papier colorié, de la manière la plus finie.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

Het is met zo een tafereel, gelyk met een vertooning op een Theater, daar alles vertoond word of het waarlyk gebeurden.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 146:] Il en est d’un tableau comme d’une pièce de théâtre, où tout est représenté de la même manière que si l’événement avoit réellement lieu.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Zulke en diergelyke voorbeelden zyn 'er, veel uit welke men vast moet besluyten, dat een hertstogt alleen stof genoeg leeveren kan, op voorgaande wyze behandeld zynde, om een geheele Ordinantie, rykelyk te versieren, zonder andere bystof te zoeken, alzo veel dingen en omstandigheden uit deze alleen voortspruyten.

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 152:] Ces sujets, dont il y en a un grand nombre, nous prouvent qu’une seule passion de l’ame suffit pour faire des riches & belles compositions, suivant les règles que nous avons indiquées, sans qu’il soit besoin de les charger de choses gratuites & inutiles

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 152:] Ces sujets, dont il y en a un grand nombre, nous prouvent qu’une seule passion de l’ame suffit pour faire des riches & belles compositions, suivant les règles que nous avons indiquées, sans qu’il soit besoin de les charger de choses gratuites & inutiles

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Wat my aangaat, myn gevoelen is dat in waare geschiedenissen, het zy Heilige of waereldze, of uitvindingen, geen onwaarschynelyke noch onmoogelyke dingen verbeeld noch bygebracht moogen werden, noch minder iets twyffelachtig laaten, maar dat men in tegendeel alles bybrengen moet, dat tot opheldering en duydelyker verklaaring kan strekken, behoudende de volle zin en kracht deszelfs. {Gevoelen des schryvers over de uitbeeldingen.}

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 65:] As for me, my Opinion is, that in true Histories, either sacred or profane, no improbable or impossible Things ought to enter into the Composition, nor any thing left dubious, but that in every thing tend to the clearing up and better understanding them in their full Sense and Force.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire

Dierhalven, hoewel den dichter niet meêr als van twee menssen gewaagd, laat de reeden niet alleen toe, maar wil dat wy dezen God in hun gezelschap zullen brengen, te meer om dat het den Schilders toegelaaten is tot verziering en opschikking hunner gedachten, nieuwe vindingen en meerder beelden daar by te doen, wanneer het niet tegens de natuur en waarschynelykheid aanloopt; daar Horatius hen volkomen vryheid toegeefd, {Vryheid om by te voegen, als het niet tegen de natuur stryd.} zeggende in zyn lierzang over de dichtkonst […] Dat is. Het staat den Schilder en Dichter vry te maaken, het geene zy verkiezen […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.173-174:] […] l’artiste est libre d’orner son tableau d’un plus grand nombre de figures que le sujet ne le demande à la rigueur, pourvu qu’elles ne blessent point la vérité du fait. Horace leur avoit déjà donné ce conseil dans son art poétique, où il dit: « On a laissé de tous tems aux peintres & au poètes le droit de donner de l’essor à leur imagination… Mais cette liberté fne doit pas aller jusqu’à faire un composé monstrueux. Profitons donc de cette liberté, en ajoutant une figure & même plus à note sujet, non pour leur faire tenir une place principale ; mais afin de faire mieux comprendre notre idée […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.173-174:] […] l’artiste est libre d’orner son tableau d’un plus grand nombre de figures que le sujet ne le demande à la rigueur, pourvu qu’elles ne blessent point la vérité du fait. Horace leur avoit déjà donné ce conseil dans son art poétique, où il dit: « On a laissé de tous tems aux peintres & au poètes le droit de donner de l’essor à leur imagination… Mais cette liberté fne doit pas aller jusqu’à faire un composé monstrueux. Profitons donc de cette liberté, en ajoutant une figure & même plus à note sujet, non pour leur faire tenir une place principale ; mais afin de faire mieux comprendre notre idée […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
L’ARTISTE → qualités

Wy hebben meermaals aangemerkt dat de overtolligheid in plaats van een zaak meerder kracht en luyster te geeven, de zelve verminderd en verduysterd, dat ook de te groote ruymten en luchtige omstandigheden van geen beeter uitwerkingen zyn, men moet deze twee gevaarlykheden, als Scylla en Charibdis schuwen, ik kan dezelve niet beeter vergelyken, als by overgroote armoede en verkwistende rykdom, het zy dat de eene uit een logge, sombre en zwaarmoedige verdrietende geest spruyt, en de andere uit een vlugge en al te vruchtbare geest, of wel dat zy voor neemen deze of geene na te volgen, waar van wy dagelyks veel voorbeelden zien, als den eenen de kloekheid van Carats, den ander de schoone Coloriet van Titiaan, die de bevallige zeedigheid van Raphaël, en deze de natuurlykheid van Guido […]

terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 70:] I have often observed, that Superfluity, instead of rendring a Thing more forcible and conspicuous, has lessened and obscured it; and that too large a Ground, thinly filled, has no better Effect; we must therefore avoid this Scylla and Charibdis as two dangerous Rocks: I can’t compare such Proceedings better than to excessive Poverty and Profuseness of Wealth, whether the one arise from an indolent, dull and melancholy Temper, or the other from a lively and too fertile an one, or that some Men are superstitious Imitators of other Men’s Works; as we see daily, in one the Greatness of Caracci; in another, the fine Colouring of Titian; in this, the graceful Simplicity of Raphael; and in that, the natural Expression of Guido.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
terms translations

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 70:] I have often observed, that Superfluity, instead of rendring a Thing more forcible and conspicuous, has lessened and obscured it; and that too large a Ground, thinly filled, has no better Effect; we must therefore avoid this Scylla and Charibdis as two dangerous Rocks: I can’t compare such Proceedings better than to excessive Poverty and Profuseness of Wealth, whether the one arise from an indolent, dull and melancholy Temper, or the other from a lively and too fertile an one, or that some Men are superstitious Imitators of other Men’s Works; as we see daily, in one the Greatness of Caracci; in another, the fine Colouring of Titian; in this, the graceful Simplicity of Raphael; and in that, the natural Expression of Guido.