ANTIEK (adj.)

ANTIK (deu.) · ANTIQUE (eng.) · ANTIQUE (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ANCIEN (fra.) · ANTIQUE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ANTIK (deu.) · ANTIQUE (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
13 quotations

Quotation

In ’t algemeen moetmen over allerhande Stoffen en Drapperyen, daarmen de Beelden Schilderagtig, dat is na d’Antike maniere, mede bekleed, aanmerken, datse uyt haar eygen aard en Natuur Vlak, Effen en Ongeployd zijn; en dat hoese Opgevat, Geschort, Gegespt, of om de Leden Vlyen of Gewrongen werden, sy egter altijd uyt haar eygen Natuur, alsse konnen of los gelaten werden, genegen zijn, om tot haar vorige Vlakheyd uyt te vallen; waar uyt seer ligt te verstaan is, dat de Ployen ter plaatse waarse door eenige der geseyde Middelen haar begin, of eerste oorsprong van daan halen, alderkenbaarst en uytdrukkelijxt gesien werden; en dat by goed gevolg die gedeelten der Ployen, die verst van haar oorsprong zijn Flaauwer, Onsigtbaarder en wyer open gespreyd na haar Vlakheyd hellen. Indienwe ’t geseyde door een Voor beeld willen aangewesen hebben; laat ons de neven-gaande Vertoog-schets Q. besien, [ndr: reference to illustration]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One should generally remark about all sorts of Fabrics and Draperies, with which one dresses up the Figures in a Painterly, that is after the Antique, manner, that they are Flat, Even and Unfolded in their own character and Nature; and that – no matter how they are Lifted, Girded, Strapped or Arranged or Twisted around the Limbs – they will by nature always be inclined to fall back to their previous Flatness, whenever they can or are let loose; from which it can easily be understood, that the Folds are perceived as most recognizable and pronounced at the place where they have their beginning or first origin by means of the aforementioned Tools; and by logical consequence those parts of the Folds that are the furthest from its origin are Weaker, Less Visible and more widely opened leaning towards Flatness. If we want to have the aforementioned illustrated in an Example; let us look at the accompanying Illustration Q. [ndr: reference to illustration]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin
MANIÈRE ET STYLE → école

Quotation

De Teekenkonst zullen wy in tweën verdeelen, als jong en oud, ieder in ’t zyne volmaakt. De eerste zynde de jongste, zal ik Modern, en de tweede als oudse, Antik, noemen, welke laatste wy tot voorwerp onzer verhandleinge verkoozen hebben, als zynde de volmaakste.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We shall divide the Art of Drawing in two parts: young and old, both perfect in its own. The first, being the young, I will call modern, and the second being the old, I will call antique, the latter of which we have chosen to be the subject of our treatise, as it is the most perfect.

oud
modern · jong

term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

De moderne Teekenkonst is, diemen van jongs op leerd, door een natuurlyk begrip, en oeffening der handen, dewelke zo noodzaakelyk is, datmen onmoogelyk tot de tweede kan koomen, dan alvoorens haar, korrekt en vast te kennen, als zynde de grondslag van t’geheel. […] is voor zo ver een goed modern teekenaar, dewyl niet meer vereyscht wordt, als een eenvoudige imitatie, of naarbootzing, zonder het minste af, of toe te doen; Zy vraagt, nog wijst niet, wat goed en kwaad is in de voorwerpen? maar laat haar vergnoegen, als zy zo ver zyn, wyzende hen lieden dan verders, een trap hooger, naar haar Zuster Antik, die ouwer en wyzer is: Dat’s voor zoveel de moderne, en Algemeene Teekenkonst betreft, als zynde noodzaakelyk.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The modern art of drawing is that which one learns since childhood, through a natural understanding and practice of the hands, which is so necessary, that one can impossibly obtain the second, before one knows her correctly and steadily, as the basis of it all. […] is thus far a good modern draughtsman, as nothing else is demanded but a simple imitation, without deleting or adding anything; She does not ask or points out, what is good or bad in the objects, but limits herself, when they have advanced this much, to point them ahead, to a next step, to her sister Antiquity, who is older and wiser: That’s it for as far as the modern and general art of drawing is concerned, being necessary.

modern

term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin

Quotation

Laaten wy nu onderzoeken, waarom deeze tweede teekenkonst, zynde t’Antik, volmaakter is als haar Zuster? Voor eerst in de Theorie, of kennis, ten tweede in de praktyk. De eerste is een gemeene kennis, […] Wat deeze schrandere Antik van de Teekenaar noch verder eyscht, is een vaste kennis der proportien, haar legte en breedte: niet alleen Geometraal of platformig, maar rond, en met zyn verkortinge, na de perspektief, met behoorlyke dag en schaaduwe. Verders een goede Kontraste, dat is een ordentelyke teegenstelling der leeden in de voorwerpen, beweegelyk en onbeweegelyk, als Boomen, Bloemen, Beesten, doch voornamentlyk het Menschbeeld. Welker beweeginge gemakkelyk, en na de verscheide hartstogten, veranderlyk en natuurlyk, moeten vertoont worden. de kleederen wel geschikt, de stoffe dik of dun, de plooyen groots of simpel, overeenkomende met de waardigheid der perzoonen. […] En eindelyk een naauwe Expressie of uitdrukkinge, van t’geen schoon en uitgeleezen is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Let us now investigate, why this second art of drawing, the Antique, is more perfect than her sister. First with regard to the theory, or knowledge, secondly in practice. The first is general knowledge, […] What else this sagacious Antique demands from the draughtsman, is a profound knowledge of the proportions, their length and breadth: not only geometrical or flat, but round and with its foreshortening, following perspective, with proper light and shadow. Furthermore a good contrast, that is an orderly opposition of the members in the objects, moving or still, such as trees, flowers, animals, but foremost the human figure. Whose movement should be shown easily and following the different passions, diversely and naturally. The drapery well-arranged, the fabric thick or thin, the folds large or simple, conform the dignity of the people. […] And finally a careful expression of that which is beautiful or exceptional.

term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Maar als ik daar na zogt, zo bevond ik de oorzaak te zyn, de sobere kennis dien ik van de voornoemde schoonheid der Antiken had: derhalven dezelve vlytig onderzoekende, waar in die meest geleegen was, zo zag ik het Leeven, met een heel ander Oog als te vooren: en wierd doe magtig, al Teekenende naar het Naakt Modél, hier en daar, eenige verbeetering aan te doen, zonder myn gedagten eenigzints daar aan te hangen, zo te zeggen ongevoelig. Het alderbeste dan myns oordeels, om met voordeel op de Akadeemien te studeeren, is wanneer het Model taamelyk goed, en wel Geproportioneerd zy; zich t’eenemaal daar aan te verbinden, zonder het minste by te doen, of af te laaten; inzonderheid de geenen, die de schoone Bevalligheid van ’t Antik, niet volkoomen bekend is: zich ondertusschen oeffenende naar Playster, Fraaje Printen en Teekeningen, om het zelve te verkrygen, en alzo (zonder veel hoofdbreekens) te gewennen, haar Modéllen te verhelpen; zoekende hier en daar, de Deelen die u Modéllen gelyk zyn, dezelve daar na Korrigeerende: Gelyk een Borst, Dye, Arm, Handen en Voeten. Het welk doende, zo zult gy zeekerlyk de regte Kennisse daar van bekoomen, en het Antik, van ’t Modern kunnen onderscheiden, en uw Modéllen, niet teegenstaande in eenige Deelen gebrekkelyk, gelyk ik gezegt heb beschouwen, niet als het is; maar zo als ’t behoord te weezen, en al Teekenende ongevoelig verhelpen. En op des te beeter te vorderen, in deeze Oeffening naar ’t Leeven, en de naaste weg in te slaan; zo neemt u toevlugt tot de Anathomie:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But when I searched for it, I found the sober knowledge that I had about the aforementioned beauty of the ancients to be the reason: therefore investigating eagerly wherein it lay most, I say the life with a very different eye than before: and then became able, while drawing after the nude model, to make some improvements here and there, without putting too much thought in it, insensitive so to say. The very best, to my opinion, to study with benefit at the Academies, is when the model is rather good and well-proportioned; to commit to it at once, without adding the least, or leave out; especially those who are not perfectly familiar with the beautiful grace of the Antique: meanwhile practicing themselves after plaster casts, beautiful prints and drawings, to obtain it, and thus (without much effort) get used to improve their models; searching here and there, the parts that resemble to your models, correcting it accordingly: Such as a breast, thigh, arm, hands and feet. By doing this, you will certainly obtain the right knowledge of it, and be able to distinguish the antique from the modern, and observe your models, notwithstanding they are faulty in some parts, in the manner that I said, not how it is; but how it is supposed to be, and improving it unaffectedly. And to advance even better, in this practice after the life and continue; you rely on the anatomy [ndr: the study of the anatomy]:

modern

term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Met het woord recht Antiek, verstaa ik onvervalscht de Oudheid opvolgen; en niet gelyk veele doen, die hunne Beelden met een Mode vermengen, als Venus met een ryglyf, Mars met een harnas en yzere handschoenen, Pallas met een stroohoed, enz.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 242:] Par l’étude de l’antique j’entends une imitation bien réfléchie & bien entendue des ouvrages des anciens, & non pas le mélange des costumes du jour, avec les idées des anciens […]

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

[…] want het Antiek gaat in alle tyden door; en het Modern verandert t'elkens van Mode, geevende door haare eigene benaaming haare veranderlykheid genoeg te kennen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 281-282:] […] différence qu’il y a entre l’antique & le moderne […] L’antique est beau dans tous les tems, au lieu que le goût des modernes suit constamment, dans toutes les parties de l’art, les révolutions continuelles des modes & les caprices journaliers des prétendus connsoisseurs de notre tems.

modern

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

De Antieke Schilderkonst is onbepaald, dat 's te zeggen, zy kan en vermag alles te verbeelden, niets uytgezondert; oude Historien, zo heilige als waereldsche; Fabulen; geeltelyke en morale Zinnebeelden: in welke drie dingen, al wat 'er is geweest, en wezen zal, begreepen is, het voorleedene, tegenwoordige, en toekomende; en zulks niet alleen, maar op een heerlyke wyze die nooit verandert, maar altyd dezelve blyft. De Moderne, in tegendeel, is niet vry; zynde daar en boven noch heel streng bepaald, en van zeer gering, vermogen: want zy vermag, noch kan, niet meer als het tegenwoordige verbeelden, en dat noch op een wys die nimmer stand houd, maar gestadig veranderd en vervreemd word. Het voorleedene en toekomenden is buiten haar vermogen, als mede de Historien, Fabulen, en Zinnebeelden, zo Poeetische, Filosofische, als Morale

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 286:] Le genre noble ou [NDR : la peinture] antique n’est point circonscrit dans des bornes limitées; mais peut tout embrasser: l’histoire ancienne, tant sacrée que profane, la fable, ainsi que l’allégorie spirituelle & morale sont de son ressort; de sorte qu’il comprend le présent, le passé & l’avenir, qu’il doit rendre d’une manière fixe & invariable. Le genre moderne ou familier n’est pas libre dans son choix & se trouve d’ailleurs renfermé dans des limites fort bornés, puisqu’il ne peut servir qu’à représenter les choses actuelles, & cela même encore d’une manière incertaine & sujette à des variations continuelles. Le passé & l’avenir ne sont point en sa puissance, non plus que l’histoire, la fable & l’allégorie, tant poétique que philosophique & morale.

modern

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
MANIÈRE ET STYLE → école

Quotation

[…] De nooitvolpreezene Anthoni van Dyk was in het Antiek zo wel uitmuntende als in 't Modern; hebbende in het laatste zo wel als in het eerste de voorzeide drie bevalligheden gelyk een staale wet gevolgd, […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 134:] The modem Painting can therefore not be accounted Art, when Nature is simply followed ; which is a meer imperfect Imitation or defective aping her. Even, were a Thing represented ever so natural, well-designed and properly ordered ; the Condition, Manners and Cuftom of the Country well obferved, and the Colouring most exact:, yet the Knowing will not think it artful: But when Nature is corrected and improved by a judicious Master, and the aforefaid Qualities joined to it, the Painting must then be noble and perfect [...] Van Dyk, never enough to be commended, gained Excellence in the antique as well as the modern Manner, by strictly following the aforesaid three Graces in both […]

modern

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
MANIÈRE ET STYLE → école

Quotation

De Moderne schilderyen komen in alle deelen met de beste Antieksche over een, voor zo veel de Konst betreft, als téekening, schikking, koleur, dag en schaduw, stoffagie, enz.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 148:] The Mode-paintings agree in all Parts with the antique Subjects, in relation to Art, to wit, in Design, Disposition, Colouring, Light and Shade, and By-ornaments &c.

modern

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → école
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Een schrander Modeschilder zal zich wel wagten van het Antiek te gebruiken, en het een onder het ander te vermengen; want dat zou een onvergeevelyke misslag weezen: nademaal hy alles, 't geen hy in zyne geheele studie behoeft, overvloedig genoeg kan bekomen. Is het niet een groote dwaaling, eenige uitheemsche woorden te willen gebruiken in een taal die van zelve ryk genoeg is?

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 149:] An ingenious Mode-painter ought to take Care, not to meddle with the Antique, or to mingle the one with the other; for that would be an unpardonable Mistake; since he may be sufficiently furnished with modern Matter for his study. Is it not great Folly to introduce foreign Words into a Tongue, which is of itself copious enough?

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

DE verscheidene lichten in een Stuk oordeelen zommige dat onmogelyk wel konnen staan: want, zeggen zy, indien het goed was, zo zouden Raphaël, Carats, Titiaan, Poussyn, en andere braave Meesters meer die manier wel voor goed gekeurd, en niet verworpen hebben. Ja de Fransche Academisten, voegen zy'er by, die tot zulk een hoogen top gereezen zyn, besluiten eenpaariglyk, dat men niet als een eenig licht in 't algemeen zal gebruiken; verwerpende een Schildery dat meer als een licht vertoond. By gevolg oordeelen zy, dat de gezegde lichten maar een vinding zyn van Hollandsche Meesters, die het Antiek niet verstaan, welke maar alleen de natuurlykheid beoogen, om de onkundigen aan te lokken. Waar op ik zeg, dat, hoewel Raphaël, Poussyn, en andere groote Konstenaars het zelve in hunne Werken niet getoond, maar zich enkelyk aan een algemeen licht gehouden hebben, zulks niet en spruit uit een verachting of verwerping van het zelve, als of het tegen de natuur en konst zoude stryden; maar alleen dat zy 'er toen noch niet om gedagt, of 'er van geweeten hebben: alzo de Konst toenmaals in die deelen haare volmaaktheid noch niet had bereikt of verkreegen. Niet dat ik zeg, dat zulk een Stuk met verscheidene lichten beter is, als met een alleen 't geen natuurlyk is verbeeld; maar wel dat, als het zo te pas komt en konstig uitgewerkt is, het een schildery een veranderlyke welstand byzet [...]Met deze voorbeelden meen ik genoegsaam verklaard te hebben de natuur en werking van verscheidene lichten; als mede hoe voordeelig de kennis daar van is, zo wel in zon-als gemeen licht, ten opzichte van de veranderlykheid, zo wel in Landschappen als in andere verkiezingen; daar en boven de overvloedige middelen, die daar uit voortkomen, tot verrykinge onzer Ordinantien, en boven de gemeene trant.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 441-445:] Il y en a qui pensent que plusieurs différentes espèces de lumière doivent faire un mauvais effet, quand elles se trouvent ensemble dans un tableau ; car, disent-ils, si cela n’étoit pas, Raphaël, le Carrache, le Titien, le Poussin, & d’autres grands maîtres, en auroient fait usage dans leurs productions. Les peintres François même, ajoutent-ils, qui sont parvenus à un si haut dégré de perfection, sont unanimement d’avis qu’il ne faut employer qu’une seule lumière générale dans un tableau, & rejetent ceux où il y en a davantage ; d’où ils concluent que ces doubles lumières sont une invention des peintres Hollandois, qui ne connoissent pas l’antique, & qui ne font qu’imiter servilement la nature, pour mieux plaire aux ignorans. A quoi je réponds, que quoiqu’il soit vrai que Raphaël, le Poussin, & d’autres grands maîtres, n’aient pas introduit ces doubles lumières dans leurs ouvrages, & se soient contentés d’un jour général, il ne faut pas l’attribuer à leur mépris pour cette méthode, comme si elle étoit contraire à la nature & à la vérité [ndr : art]; mais seulement parce qu’ils l’ignoroient encore, & qu’elle ne leur est pas entrée dans l’esprit ; car l’art n’étoit pas encore parvenu de leur tems, à ce dégré de perfection dans cette partie, auquel on l’a porté depuis. Je ne prétends pas néanmoins qu’un tableau où l’on a employé différentes lumières, soit meilleur que celui où il ne règne qu’un jour général bien rendu ; mais je veux seulement faire entendre que différentes lumières ménagées avec intelligence [ndr : avec art], peuvent contribuer à donner une élégante diversité [ndr: litt. convenance changeante] à une production de crois que ces exemples suffisent pour faire comprendre la nature & l’effet de différentes lumières, & combien la connoissance en est nécessaire aux artistes, soit, pour l’emploi de la lumière du soleil, ou pour celle du jour ordinaire, tant dans les paysages que dans toutes les autres espèces de compositions.

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Belangende de stoffagie van modern of hedendaagsch Landschap, gelyk door die vermaarde Schilders, Everdingen, Pynakker, Ruysdaal, Moucheron, en meêr diergelyke die de moderne trant volgden, is geschilderd, dezelve behoeven de genoemde stoffagie niet; maar konnen zonder aan boerenhutten […] die daar toe zo wel als het antiek eigen zyn: want de stoffagie maakt, myn 's oordeels, alleen een Landschap antiek of modern, ten ware het hedendaagsche en bekende plaatsen waren die men wilde verbeelden, in welke geen antiek passen zoude, even als die oude beroemde Schilders Breugel, Bril, en Hans Bol in de voorgaande eeuwen geschilderd hebben, zonder uitzondering van het best uit het gemeen en slegtste leven te verkiezen […] Derhalven is de Natuur modern, dat is te zeggen onvolmaakt; maar weder antieks en volmaakt, wanneer men het verstandig weet te schikken met vreemde en uitmuntende gebouwen, tombes, en diergelyke overblyfselen van de aloudheid, welke met de voornoemde stoffagie te samen een antieksch Landschap uitmaaken.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p.8-9:] Quant aux sites dans le goût des peintres paysagistes modernes, comme ceux d’Everdingen, de Pynakker, de Ruysdaal, de Moucheron ; ils ne demandent que des accompagnements communs tels que cabanes […]& autres occupations champêtres, qui y sont aussi propres que des sujets pris de l’histoire ou de la fable ; car ce ne sont, selon moi, que les accessoires qu’on fait servir dans un site, qui lui donnent un air antique ou moderne ; à moins que ce ne soit quelque lieu moderne connu qu’on veuille représenter, dans lequel l’antique ne convient point, quoique Breugel, Paul Bril & Bol en aient donné l’exemple, en confondant la nature commune avec la nature héroïque […]. La nature est toujours commune, c’est à dire, imparfaite ; mais elle devient parfaite ou héroïque, quand on a sait sagement l’embellir par d’anciens monuments, qui, avec les belles productions de la nature, composent ensemble ce qu’on appelle un paysage dans le goût antique.

term translated by ANTIQUE
term translated by ANTIK

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → école
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique