PAINTING, PICTURE → definition of drawing

LINKED TERMS

103 terms
44 sources
199 quotations

5 quotations

Quotation

{Laetdunckentheyt van sommige die wat beginnen te kunnen.} Doch voor al en moetmen sich niet laten voorstaen, alsmen wat begint te kunnen en te kennen, datmen genoegh kan, en dinghen dadelijck om tot de Pinceel over te gaen, willende nu een Schilder en geen Teyckenaer wesen, latende uyt dat insicht terstont het Teyckenen varen; Welcke onkundige laetdunckentheyt heden ten dage veel Jonge Schilders jammerlijck onder de voet hout; niet tegenstaende wy soo veel Exempelen van brave Meesters hebben, die geduerende haer gansche leven, hun weeckelijcke Collegien waer genomen, en hare Academy-beelden gheteyckent hebben: en dat niet te hoy en te gras, als ’t haer voorquam, maer tot aen het eynde van haer leven een gewoonte van veel Teyckenen hebben gemaeckt. Gelijck de menigte van brave Teyckeningen die soo nu als dan by ’t versterf van groote Meesters tevoorschijn komen, getuygen konnen.
’t Was oock voor desen een ghebruyck binnen Roomen, en het wert ‘er noch wel geoeffent, datmen de Jeught sesthien, achtien, ja somtijts twintigh Jaren langh niet en liet doen dan Teyckenen, sonder oyt Verw’ of Pinceel inde handt te nemen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Arrogance of some who are starting to be able to do something.} But most of all one should not pride oneself, once one begins to be able to do and know something, that one can do enough, and immediately move to the Brush, now wanting to be a Painter instead of a Draughtsman, letting go of Drawing from that perspective; Which incompetent arrogance nowadays regrettably bothers many young Painters; notwithstanding that we have so many Examples of good Masters, who during their entire life, have taken their weekly Colleges, and have drawn their Academy Figures: and all this not haphazardly, when they felt like it, but they have made a habit out of Drawing until the end of their lives. As the mass of good Drawings that now and then comes to light after the decease of great Masters, can bear witness. It used to be common in Rome, and it was practices a lot, that one did not allow the Youth to do anything else for sixteen, eighteen, yes sometimes twenty years long, than Drawing, without ever taking Paint or Brush in hand.


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

In die tijt dat eenige Meesters haar in de Mensch kunde verliepen en sommige te kort schoten, hebben sich eenige veel bescheydender aangesteld, {Wat sommige meesters hebben gedaan om de vervalle Menschkunde te XX.} gelijk hunne Tafereelen en printen aanwijsen. Men getuygt van den Florentijnschen Schilder Dello dat hy een van de eerste is geweest onder de moderne, die met een verstandig oordeel de muskelen, volgens de actien en werckingen begonde te vertoonen. Insgelijx werd van den Schilder Rosso verhaald dat hy de Dooden stellswijse ontgroef, en met groote neerstigheyd daar een Anatomie of Menschkunde uyt maakte. Seker die tot de algemeene Lees-oeffening en beschouwing der voorbeelden, beneffens ’t geduurig Teykenen van Academie-beelden, te mets gelegentheyd kan vinden om het dood lichaam van een mensch te sien ontleden, of sulx op een zedige wijse selfs te doen, die heeft de middel in de hand om met opmerking de konstige samenstel van het grootste meesterstuk der schepping wel te doorgronden, en ’t geen hy hier na ’t leven in een doode romp siet, tot de regelen van sijn konst over te brengen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the period when some Masters overestimated themselves in the Anatomy and some failed, some have behaved themselves much more modestly, as their works and prints demonstrate. {What some master have done to XX [ndr: illegible] the decayed Anatomy.} People testify that the Florentine Painter Dello was the first under the modern [ndr: artists], who started to portray the muscles with an intelligent judgement according to the actions and movements. Likewise it was said about the painter Rosso that he systematically exhumed the dead and made an Anatomy out of them with great diligence. Certainly, he who, for the general practice and observation of examples, besides the frequent Drawing of Academy-figures, can also find the opportunity to observe the dissection of the dead body of a man, or do such a thing himself in a decent way, he has the means to penetrate the artful invention of the biggest masterpiece of creation with observation, and to bring that which he sees here after life in a dead corpse into the rules of his art.


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Seker een Schilder die niet anders en weet dan de bloote omtrekken der schoone leden, en de muskelen der Statue-beelden in haar teykeningh en gedaante na te volgen, sal sich seer verlegen vinden wanneer hy eenige beelden na seker gegeven voornemen moet schicken, op datmen waarlijck de vereyste werckingh, en geen andere in zou zien. Ja hy sal sich genoegsaam onbedreven in de Menschkunde vinden, wanneer hy slegts in de Collegien Akademie beelden sal Teyckenen; als niet wel konnende waarnemen door welke meester spelende Muskelen, en Partyen, sijn voorgesteld beeld in ’t leven werkt; op dat hy die nauwkeurig in agt nemende, en wel navolgende, die ook aan sijn Beeld sou konnen geven, en maken dat de actie van sijn Teykening met die van sijn Model, welwerkende over eenstemd. Want nadien de muskelen volgens d’ontelbare verscheydentheden der werckingen, oneyndig verschillige gedaantes konnen hebben; die onmogelijck uyt geen Statuen of Pronkbeelden konnen geleerd werden, om dat in yder voorbeeld slegts een enkel en bepaald geval vertoond werd: soo volgd van selfs, datmen in de algemeene Schilderkonst, niet alleen en moet verstaan wat yder Muskel in dusdanigen Actie doet, maar in wat trap en gedaante en onderschikking sy sulx doet; en wanneerse min en wanneerse meer, geweldig of stemmingh sulx doet: want men moet vast stellen dat yder bysondere doening of beroerlijkheyd niet alleen sijn eygen muskel, of muskelen heeft, om dit of dat lit te buygen, te regten, op te trekken, na binnen, na buyten en elders heen te drayen en op te houden, maar dat sulx ook door veelerhande toevallige trappen geschied.[continues…]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Certainly, a painter who knows nothing but how to imitate the naked contours of beautiful parts and the muscles of the sculpted figures in their design and appearance, will feel very embarrassed when he has to arrange some figures after a certain concept, in order to see the required function and not some other. Yes he will find himself completely incapable in the Anatomy, if he would only draw Academy figures in the Colleges; as he is unable to perceive by which master moving muscles and parts his imagined figure does in real life; so that he could observe this carefully, and imitating it well, to give it to his figure as well, to ascertain that the action of his drawing coincides well with that of his model. Because since the muscles can have an endless amount of different shapes, following the countless differences of actions; which can impossibly be learned from Statues or Sculptures, because in every examples but one and a specific case is show: and it naturally follows that in the general Art of Painting, one should not only understand what every muscles does in such an action, but to what extent and shape and subordination he does it; and when it does it more or less great or enjoyable: because one has to note that every specific action or movement does not only have its own muscle or muscles, to make this or that limb bend, straighten, pull up, turn in or out or in another direction and keep it up, but that this happens through manifold coincidental steps.


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Het is aanmerkerswaard, dat in deze Landen, de Teekenkonst teegenwoordig zo weinig betragt word, ja zo gering en onnoodig geoordeeld, als of het maar tydquistinge was, en niet te pyne waard, om eenige moeiten, of studie aan te hangen. Daar ik in teegendeel wel anders heb moeten blokken, om wat te leeren; niet alleen in myn Jonkheid? maar tot het laatste der daagen dat my dit ongeval overgekoomen is, heb ik de weekelyke Kollegien waargenoomen, en Akadeemie Beelden naar ’t Leeven geteekent, behalven noch andere gewoontes dien ik had, van naar de Antyken, Basreleeves, en van gekleede Leeman te teekenen, gelyk dezelve Modellen of teekeningen, onder de Liefhebbers berustende, kunnen uitwijzen. En noch heb ik niet genoeg naar myn zin geweeten, om de naam van Historie-schilder te draagen. Maar wat hoef ik een Voorbeeld van myn zelver op te haalen, bleikt het niet genoeg aan de werken der oude Beroemde meesters, dat zy al haar vleit en zorg aangewend hebben, om in de Teekenkonst uit te munten, als Raphael, Michel Angelo, Karats, en meer anderen; niet alleen in ’t Menschbeeld, maar alles; zo wel Landschap, Architektuur, Konterfytzels, Bloemen, Beesjes, en wat er meer vereyst om Universeel of algemeen te zyn?

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is noteworthy, that in these countries the Art of Drawing is so seldom attempted, yes judged to be so worthless and unnecessary, as if it were a waste of time, and not worth the trouble, to dedicate any effort or study to. Although I have had to work very hard, to learn something. Not only in my youth, but until the last day before this accident happened to me, I have followed the weekly classes and drawn academy figures after the life, besides the other habits that I had, of drawing after the Antique, bas-reliefs, and the dressed manikin, as these models or drawings that are in the possession of the amateurs, may show. And still I did not know enough, for my liking, to carry the name of history painter. But why would it be necessary to provide my own example, as if it does not show enough in the works of the old famous masters, that they have applied all their diligence and care to excel in the Art of Drawing, such as Raphael, Michelangelo, Carracci and many others; not only for the human figure, but everything; for landscape, architecture, portraits, flowers, animals and what else is necessary to be universal or general?


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Derhalven oordeelen wy, dat het een groot Voordeel zou zijn, wanneer de Teekenaars, hun Akademie-Beelden somtyds overzagen, en onderzochten wat in ieder Beeld byzonders aan te merken was zeggende by hen zelfs, dit Beeld raakt de Ponderatie of Eevenwigtigheid, deze was wegens de Draajinge, dit ziet op den Dach van vooren, en die van de zy. Daar wierd dit of dat, over gereedenkaveld; op deeze beaamden zy dit, en dat wierd verworpen &c. Wat zoude men, allengs, daar door een groote indruk in onze Denk-Beelden krygen, ’t geen nu door stoffigheid, over het hoofd gezien, en voorby gegaan word.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Therefore we believe that it would be a great benefit if the draughtsmen would sometimes look over their academy-figures, and would investigate what special thing was to be remarked about each figure, saying to themselves: this figure touches upon the balance, this one was because of the twist, this [ndr: figure] is looking frontally to the light and this [ndr: figure] from the side. This or this has been discussed about it; about this they agree, and this is dismissed etc. What a great impression on our thoughts this would gradually provide, which is now missed and neglected because of messiness


Other conceptual field(s)

1 quotations

Quotation

Noch openbaert sich d’ongheloofelicke kracht deser Symmetrie allermeest in de Teycken-konst ofte in d’eerste afschetsinghe der ghevondener dinghen. Dies plaghten oock allerley Konst-vroede Mannen het schierlicke wel gheproportioneerde bewerp van een ghenoeghsaemlick door-kaude Inventie voor het voornaemste grond-werck deser Konsten te houden; wanneer naemelick d’arbeydsaeme Konstenaers haere eerste invallen, sonder ’t behulp van eenigh vermaeckelicke Coleuren, in enckele proportionele linien soo gheestighlick voor ooghen stellen, datmen allenthalven de levendighe kracht der dinghen selver in d’eenvoudigheyd haerer omtrecks en de slechtigheyd haerer eenverwigher binne-wercken verneemt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet the unbelievable power of this Symmetry reveals itself most in the Art of Drawing or in the first sketch of the found things. Various Art-loving Men tended to keep this well-proportioned design of a sufficiently conceived Invention for the main groundwork of these Arts; namely when the diligent Artists envision their first ideas in a few proportional lines, without the help of any entertaining colours, that one learns everything about the lively power of things itself in the simplicity of its contour and the mediocrity of its one-coloured interior.

This section in the Dutch edition is different from the English and Latin edition. [MO]


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

Gelijck Horatius oock getuyght dat de Schilders ende Poëten van outher de vryheydt hebben gehadt, van alles te derven bestaen.
Sy is een tweede natuer, om datse leert alle de welige en volmaeckte wercken der Geschapene en geduerigh voort-brengende natuer, door een middel van Af-teykenen, na te Bootsen, en dat op soodanigen wijse, dat de ooghen der beschouwers daer door verleyt, ende de handen, als tot yets natuerlijck te willen gevoelen, konnen verleyt worden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like Horace attests that the Painters and Poets have always had the freedom to consist in everything. She is a second nature, because she teaches to imitate all abundant and perfect works of the Created and continually producing nature, by means of drawing after, and in such a way, that the eyes of the beholders are seduced by it, and the hands, as if wanting to touch something naturally, can be tempted.

Horace is not mentioned in the English translation. [MO]


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

Are. La proportion etant donc le principal fondement du dessein, celui la y fera le plus pour faire un corps parfait qui l’observera le mieux. Or pour faire un corps parfait, outre l’imitation ordinaire de la nature, & la necessité de s’attacher aussi aux anciens, il faut savoir que cette imitation doit se faire avec un bon jugement, de crainte qu’en croiant imiter les bonnes parties, nous n’imitions les mauvaises. Come il est arrivé à certain peintre, qui voiant que les anciens le plus souvent faisoient leurs figures fines & deliées, s’attacha tellement à cette coutume, qui etoit bonne, qu’il la fit devenir defectueuse. D’autres se sont attachés à faire, sur tout aux têtes des femmes, un long cou ; & ceci pour avoir remarqué, que la plus part des figures des femmes Romaines, dans l’antique avoient le cou long, parceque ceux qui sont courts n’ont point de grace, mais ceux la aiant donné dans le trop, ce qui devroit etre un agrêment, est devenu tout le contraire.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Rede bey Stellung des Modells, p. 8
[Was ein Jüngling bereits wissen müsse nach dem Modell zu zeichnen] Drittens muß er auch viel nach denen Abgüssen der besten Antiquen Statuen gezeichnt haben/ auf daß seine Idea durch vielfältige Anschauen solcher Richt-Schnuren der Schönheiten/ mit deroselben Gestalten gäntzlich angefüllet seye : […] Es werden desselben Wiederscheine (also nenne ich ins kleine verfertigte Academien-Zeichnungen) allezeit etwas mitführen von der Eigenschafft der Ideen derjenigen welche Sie verfertiget haben ; Ist die Idea des Zeichners mit den schönene Gestalten der Antiquen Statuen angefüllt/ so werden seine Werckstücken allezeit etwas von denslben Schönheiten in sich füheren/ ist aber seine Idea rauh und leer von allen diesen Dingen/ so werden auch seine Werckstücke also beschaffen seyn.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

3 quotations

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

J’ai donc à faire voir que l’Anatomie est le veritable fondement du Dessein, & que cette science sert à découvrir les beautés de l’Antique.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

L'Anatomie est une connoissance des parties du corps humain, mais celle dont les Peintres ont besoin, ne regarde à la rigueur que les os, & les principaux muscles qui les couvrent ; & la démonstration de ces deux choses se peut faire avec facilité. […] c'est de l'office des muscles que dépendent la forme & la justesse des contours.
Il est d'une necessité indispensable de bien connoître la forme, & la jonction des os, d'autant qu'ils alterent souvent les mesures dans le mouvement, comme il est necessaire de bien savoir la situation & l'office des muscles ; puisqu'en cela consiste la verité la plus sensible du Dessein.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

3 quotations

Quotation

De Teekenkonst zullen wy in tweën verdeelen, als jong en oud, ieder in ’t zyne volmaakt. De eerste zynde de jongste, zal ik Modern, en de tweede als oudse, Antik, noemen, welke laatste wy tot voorwerp onzer verhandleinge verkoozen hebben, als zynde de volmaakste.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We shall divide the Art of Drawing in two parts: young and old, both perfect in its own. The first, being the young, I will call modern, and the second being the old, I will call antique, the latter of which we have chosen to be the subject of our treatise, as it is the most perfect.

oud
modern · jong


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

De moderne Teekenkonst is, diemen van jongs op leerd, door een natuurlyk begrip, en oeffening der handen, dewelke zo noodzaakelyk is, datmen onmoogelyk tot de tweede kan koomen, dan alvoorens haar, korrekt en vast te kennen, als zynde de grondslag van t’geheel. […] is voor zo ver een goed modern teekenaar, dewyl niet meer vereyscht wordt, als een eenvoudige imitatie, of naarbootzing, zonder het minste af, of toe te doen; Zy vraagt, nog wijst niet, wat goed en kwaad is in de voorwerpen? maar laat haar vergnoegen, als zy zo ver zyn, wyzende hen lieden dan verders, een trap hooger, naar haar Zuster Antik, die ouwer en wyzer is: Dat’s voor zoveel de moderne, en Algemeene Teekenkonst betreft, als zynde noodzaakelyk.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The modern art of drawing is that which one learns since childhood, through a natural understanding and practice of the hands, which is so necessary, that one can impossibly obtain the second, before one knows her correctly and steadily, as the basis of it all. […] is thus far a good modern draughtsman, as nothing else is demanded but a simple imitation, without deleting or adding anything; She does not ask or points out, what is good or bad in the objects, but limits herself, when they have advanced this much, to point them ahead, to a next step, to her sister Antiquity, who is older and wiser: That’s it for as far as the modern and general art of drawing is concerned, being necessary.

modern

Quotation

Laaten wy nu onderzoeken, waarom deeze tweede teekenkonst, zynde t’Antik, volmaakter is als haar Zuster? Voor eerst in de Theorie, of kennis, ten tweede in de praktyk. De eerste is een gemeene kennis, […] Wat deeze schrandere Antik van de Teekenaar noch verder eyscht, is een vaste kennis der proportien, haar legte en breedte: niet alleen Geometraal of platformig, maar rond, en met zyn verkortinge, na de perspektief, met behoorlyke dag en schaaduwe. Verders een goede Kontraste, dat is een ordentelyke teegenstelling der leeden in de voorwerpen, beweegelyk en onbeweegelyk, als Boomen, Bloemen, Beesten, doch voornamentlyk het Menschbeeld. Welker beweeginge gemakkelyk, en na de verscheide hartstogten, veranderlyk en natuurlyk, moeten vertoont worden. de kleederen wel geschikt, de stoffe dik of dun, de plooyen groots of simpel, overeenkomende met de waardigheid der perzoonen. […] En eindelyk een naauwe Expressie of uitdrukkinge, van t’geen schoon en uitgeleezen is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Let us now investigate, why this second art of drawing, the Antique, is more perfect than her sister. First with regard to the theory, or knowledge, secondly in practice. The first is general knowledge, […] What else this sagacious Antique demands from the draughtsman, is a profound knowledge of the proportions, their length and breadth: not only geometrical or flat, but round and with its foreshortening, following perspective, with proper light and shadow. Furthermore a good contrast, that is an orderly opposition of the members in the objects, moving or still, such as trees, flowers, animals, but foremost the human figure. Whose movement should be shown easily and following the different passions, diversely and naturally. The drapery well-arranged, the fabric thick or thin, the folds large or simple, conform the dignity of the people. […] And finally a careful expression of that which is beautiful or exceptional.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

1 quotations

Quotation

Le grand effort de cét Art est lors que la main exécute heureusement, & par des traits bien formez, ce que l’esprit a conceû, en sorte que ces traits & ces figures exposent à la veüe les vraies images des choses qu’on veut representer ; mais de telle sorte, qu’il y ait une belle proportion dans les corps, & une vive expression dans leurs actions, & dans leurs mouvemens. Voilà en quoy consiste le dessein : c’est luy qui marque exactement toutes les parties du corps humain, qui découvre ce qu’un Peintre sçait dans la science des os, des muscles, & des veines ; c’est luy qui donne la ponderation aux corps pour les mettre en équilibre, & empescher qu’il ne semblent tomber, & ne pas se soustenir sur leur centre ; c’est luy qui fait paroistre dans les bras, dans les jambes, & dans les autres parties, plus ou moins d’effort, selon les actions plus fortes ou plus foibles qu’ils doivent faire ou souffrir ; c’est luy qui marque sur les traits du visage toutes ces differentes expressions qui découvrent les inclinations & les passions de l’ame ; c’est enfin luy qui sçait disposer les vestemens, & placer toutes les choses qui entrent dans une grande ordonnance, avec cette symmetrie, cette belle entente, & cét Art merveilleux, que l’on admire dans les travaux des plus grands hommes, sans que les couleurs mesmes soient necessaires pour faire comprendre ce qu’ils ont voulu representer.

2 quotations

Quotation

The Art of Drawing is in it selfe most excellent, and most worthy commendations in whosoever it is : yea it is an Art so necessarie unto all ingenious Artists, as that in no wise they can be without it, and my selfe have found it to bee true, that the sight of a good draught is more unto an ingenious person, then a whole Chapter of Information ;

Quotation

{Pen and Pensill described.} The most excellent use of the Penn, and Pensil, is illustrated by the admirable Art of Drawing, and Painting ; and perfectly defined, to be the Imitation of the Surface of Nature, in Proportion and Colour.
By
Mathematicall Demonstration of Globes, Spheres, Charts, […].
Or, by particular description of
Plotts, Fortifications, […].
Or, by shapes of Creatures ;
Men, and Beasts ; Birds, and Fishes.
Or, by
Vegetables ; Fruits, Flowers, Hearbs.
In all, it preferrs likenesse to the
Life, and conserves it, after Death ; and altogether by the Sense of Seeing.


Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

{Pen and Pensill described.} The most excellent use of the Penn, and Pensil, is illustrated by the admirable Art of Drawing, and Painting ; and perfectly defined, to be the Imitation of the Surface of Nature, in Proportion and Colour.
By
Mathematicall Demonstration of Globes, Spheres, Charts, […].
Or, by particular description of
Plotts, Fortifications, […].
Or, by shapes of Creatures ;
Men, and Beasts ; Birds, and Fishes.
Or, by
Vegetables ; Fruits, Flowers, Hearbs.
In all, it preferrs likenesse to the
Life, and conserves it, after Death ; and altogether by the Sense of Seeing.


Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

Wanneer handeling nu machtich zijt, en uw oog wat verklaert is, zoo zal 't u ook niet verscheelen veel verwige Schilderyen in een verwige teykeningen na te klaren. {Bootsen of Schetsen, in't gros}. Ontwerpt het geheel van't geene gy  voor hebt, eerst in zijn groote zwier,
op uw papier: en schift dezelve wederom in grootachtige gedeeltens, 't zy gy een beeld in hooft, armen, lichaem, en beenen verdeelt, of verscheyde beelden in groepen onderscheyt, neem naerstich acht, hoe veel 't eene gros van't ander in groote verschilt, en wat sprong en zwier alles te samen maekt. Want gy zult'er deelen in vinden, die rondachtich, vierkantich, driehoekich, langwerpich, of schuins van form zijn. {Schemerzien}. Merk deeze gedaentens dan met een half schemerend oog aen, zonder op eenige kleinicheden te letten.
{Ruw te Schetsen} Overzie in een tronie vry de byzondere leden, ten waer gy alleen met losse streeken de holachtige schaduwkens, van oogen, neus, of mond, die zich voornamentlijk vertoonen, aenweest; [...] Deeze manier van in't gros te schetssen, is by de meeste op een onbedwonge wijze in't gebruik [...].

[BLANC J, 2006, p. 107] Une fois que vous aurez suffisemment renforcé votre [ndr: faire] et que votre oeil se sera pour ainsi dire éclairé, ne tardez pas à transformer différentes peintures polychromes en dessins monochromes. {Ebaucher ou esquisser par masse}. Esquissez sur votre papier l'ensemble de ce que vous avez l'intention de faire. Commencez par le mouvement général du dessin. Divisez-le ensuite en grandes parties (une tête, des bras, un corps et des jambes pour une figure, ou des figures variées et distinctes pour des groupes). Prêtez une attention assidue aux rapports de proportion que chaque masse entretient avec les autres, ainsi qu'au contraste et au mouvement qu'elles font toutes ensembles. Vous devez en effet y retrouver des parties aux formes rondes, carrées, triangulaires, oblongues ou obliques. {Voir trouble} Remarquez ces formes d'un oeil presque trouble, sans trop prêter attention aux quelques détails. {Esquissez de façon brute} Survolez dans un visage les parties spécifiques, en n'indiquant les petites ombres renfoncées qui se voient principalement, comme celles des yeux, du nez ou de la bouche, que par quelques traits relachés. [... ] La plupart des artistes utilisent volontiers cette façon d'esquisser par masses.


Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

The Cartons, as they are properly no other than Colour’d Drawings, are Handled accordingly, and extreamly well.

1 quotations

Quotation

Le mot de Dessein par rapport à la Peinture, se prend de trois manieres : ou il represente la pensée de tout l’Ouvrage avec les lumieres & les ombres, & quelquefois avec les couleurs mêmes, & pour lors il n’est pas regardé comme une des parties de la Peinture, mais comme l’idée du Tableau que le Peintre médite : ou il represente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d’après le naturel, pour être peint dans quelque endroit du Tableau, & pour servir au Peintre comme d’un témoin de la verité, & cela s’appelle une étude ; ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les mesures & les proportions des formes exterieures, & c’est dans ce sens qu’il est une des parties de la Peinture.

dessein

1 quotations

Quotation

Wat belangt een Konsept, of ontwerp-schets met’er vlugt te schaaduwen, daar toe is het wel de vaardigste en beste van alleen, wanneer het door een vaste, en verstandige hand geschied: zulks dat de grootste Schaaduwen, eenparig en vlak, zonder te verdryven, aangelegt zynde; een aangenaame Welstand van licht en bruin, geeft. Maar die manier van Wassen, ten opzichte voor de Plaatsnyders, om’er naa te Etzen of snyden, is teegenwoordig wel het meeste in gebruik, mits dat zo een teekening wel uitgevoerd zy.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What a concept or design-sketch is concerned, shadowing it quickly, it is the most adequate and best of all, when it is done by a steady and wise hand: in such a way that the largest shadows are build up uniform and flat, without diminishing; [ndr: which] provides a pleasant harmony of light and shadow [ndr: literally: brown]. But this manner of washing, in comparison to the engravers, to afterwards etch or engrave, is nowadays the most frequently used, if such a drawing is well-executed.

ontwerpschets

1 quotations

Quotation

[…] On doit donc s’acoûtumer de bonne heure à imprimer dans son imagination, ce qu’on a crû digne d’étre observé. C’est là que s’en doit faire la premiere conception, & puis il sera facile de l’enfanter par une Esquisse sur des tabletes, pour y avoir recours, & s’en refraichir la memoire dans les occasions. […] c’est par la facilité de concevoir, & d’imprimer les objets dans leur imagination [ndr : des peintres], & ensuite de les enfanter avec la main, qu’ils aquirent & l’abondance, & la liberté de faire un beau choix.


Other conceptual field(s)

1 quotations

Quotation

L'Anatomie est une connoissance des parties du corps humain, mais celle dont les Peintres ont besoin, ne regarde à la rigueur que les os, & les principaux muscles qui les couvrent ; & la démonstration de ces deux choses se peut faire avec facilité. […] c'est de l'office des muscles que dépendent la forme & la justesse des contours.
Il est d'une necessité indispensable de bien connoître la forme, & la jonction des os, d'autant qu'ils alterent souvent les mesures dans le mouvement, comme il est necessaire de bien savoir la situation & l'office des muscles ; puisqu'en cela consiste la verité la plus sensible du Dessein.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

2 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.


Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

On peut encore définir l’élegance du Dessein de cette sorte.
C’est une maniere d'être qui embelit les objets, ou dans la forme ou dans la couleur, ou dans tous les deux, sans en détruire le Vrai.

1 quotations

Quotation

Si le Dessein est, comme il est vrai, la circonscription des formes exterieures, s'il les réduit dans les mesures & dans les proportions qui leur conviennent, il est vrai de dire aussi que c'est une espece de creation, qui commence à tirer comme du néant, les productions visibles de la Nature, qui sont l'objet du Peintre.

dessein

1 quotations

Quotation

Of Drawing, and Designing in generall
{Drawing and Designing, their excellent use.} I Have marvailed, at the negligence of Parents in generall ; they not to enforce a Necessity, in the Education of their youth, to this Art of
Drawing and Designing, being so proper for any course of Life whatsoever. Since the use thereof for expressing the Conceptions of the Mind, seems little inferiour, to that of Writing ; which in no man, ought to be deficient. And in many Cases, Drawing and Designing performs, what by words are impossible ; and (to boot) perfects the hand, for all manner of writing.
[…]. For almost, nay in any
Arts, we must respect Rule, and Proportion, which this makes perfect. […].
But to our particular purpose of
Painting, it is the only Consequence. And therefore to draw well with the Pen, after a Copy, or the Life, is the most difficult to begin, and the only pains, for the present ; but when mastered, the whole worke of Designing (which leads you into Painting) will become the greatest pleasure ; and of more variety, then any Manuall Profession what ever.

drawing


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

35 quotations

Quotation

Contours, Ce sont les lineaments (que les Peintres appellent par fois simple traict) par le moyen desquels l'œil distingue toutes les choses que l'ouvrier veut representer, et qui sans ombre & sans couleurs font paroistre sur une plate superficie, la troisiéme dimention, qui n'y est point, a sçavoir la profondeur, ce qu'ils font à l'aide des racourciments, & de la perspective. De sorte que les Contours sont le premier élement de la Peinture, & du reste des Arts qui dependent du Dessein. C'est par eux qu'on discerne non seulement les choses tant naturelles qu'artificielles, mais de surcroit la différence des phisionomies, & les passions de l'âme ; à la faveur des mouvements exterieurs. Or si les susdits Contours doivent estre marquez ou non, quand on peint, c'est un poinct tres delicat : puis que les Venitiens, & la plus part des Lombards les confondent dans le champ, & que les Romains Sectateurs du dessein les affectent. C'est pourquoy je renvoye le curieux aux riches Traicté de la peinture du Lomasse. Et neanmoint je diray en passant, que si la lumiere esclaire le corps opaque terminé, plus par derriere que par devant, il faut que le Contour soit net du costé que la lumiere frape ; ce qui doit estre entendu des corps Spheriques, & non de la plus part de ceux de l'Architecture qui ont leurs bornes (quelque disposition qu'ait la lumiere) nettes & sans cette confusion, ou pour mieux dire, savant mélangé que les italiens appellent Abagliamento.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Dessein, Le mien en cet endroit est de faire connoistre qu'il y en a de deux façons, dont les premiers sont universels, veu que personne n'agit sans dessein, & les seconds sont particuliers, & appartiennent proprement aux Peintres. […] le second qui appartient purement aux Peintres, ne peut estre executé que par ceux qui sçavent portraire. Voicy le rapport que je trouve avec le premier. C'est qu'auparavant que le Peintre mette la main au Crayon, il faut que le premier Dessein ait precedé, qui est l'intention de ce qu’il veut representer, & en suite que le Dessein idéal de la mesme histoire qu'il veut faire soit tracé au blanc de son esprit avant qu'il le couche sur le papier : si c'est une fuite en Egypte & que l'Ouvrier ait l'intention de la representer à la descente d'une Montaigne, au passage d'une Riviere, ou qu’ils se reposent. Chacune de ces intentions fait un Dessein en blot [sic], qu'il faut enfanter par le moyen des parties qui le composent. Si c'est la descente par la representation de la Vierge qui porte avec grande précaution, le petit Jesus entre ses bras, tandis que Joseph conduit la Mule, & que les Anges leur rendent de bons offices, & les escortent en ce voyage. Les beaux esprits des hommes seulement litterez peuvent mesmes arriver jusqu’icy, touchant les Desseins ideals ; Mais ce qui suit appartient purement au Peintre (quoy qu'il soit sous la mesme Cathegorie des Idées). Et c'est l'arrangement historique des figures qu’on a arresté de representer, c’est-à-dire l’Assiette, & Ies gestes qu'on leur veut donner. Apres il faut exprimer sur le papier promptement, (afin qu'en recherchant les parties, la belle disposition du total n'eschape,) ce qui a esté imaginé. Et ces premiers Desseins s'appellent Esquis, ou Broüillards, apres lesquels on fait un autre dessein, qu’on acheve jusqu’à ses moindres parties, et ou nous espreuvons la verité de ce Proverbe Italien, qui dit del dir al fatto ch’é grand tratto, Veu que le plus souvent il ne nous reussit pas comme nous nous l’estions proposé, ou les estropiements & autres deffauts, sont les fourvoyements & autres mauvais accidents qui arrivent à ceux qui ont entrepris un voyage, ou autre affaire, sous la premiere sorte de desseins que j'ay nommés universels, & desquels je n'ay pas entendu parler en mes vers, ains [sic] de ceux qui sont faits avec du Crayon, sur le papier.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

{19. Que l’actitude est la principale piece.}
C’est par le mouvement que nous pouvons connoistre
Le Roy dans son Palais, le moine dans son Cloistre,
Par le geste l’on voit le Soldat genereux
Se rendre different du bon Bourgeois peureux :
Tout despend du dessein dont la douce manie
Du Peintre intelligent le rare esprit manie
D’autant qu’il connoist bien sa grace et ses appas
Qui prend pour fondement la regle et le compas,
Les nombres, les raisons, d’où provient l’Eurithmie
De la sombre laideur la plus grande ennemie ;

C’est elle qui paroist comme un divin flambeau
Et répend ses clartez sur le front d’un tableau ;
C’est elle qui fait voir mesme au milieu des armes
Au throsne de la mort, les attraits et les charmes.
C’est par elle qu’un monstre affreux, horrible et laid
Soûs un cuir escaillé nous estonne et nous plait ;
Rendant par ses accords son harmonie telle
Que l’horreur s’apprivoise, et la laideur vient belle,
Son pouvoir se découvre encore mieux aux corps nuds
Et fait voir son esclat en celuy de Venus
 :
Il y faut plus de grace et beaucoup plus d’estude ;
L’esprit du sçavant Peintre icy doit s’éveiller
Et s’aider des escrits pour la bien habiller.
Choisissant des Latins le Prince des Poètes.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

L'on ne peut pas soustenir qu'il [ndr : Michel-Ange] n'ait eû aucun talent de la Peinture, puis qu'il est certain que jamais homme n'en a mieux possédé les principes, personne n'ayant mieux desseigné que luy, & le dessein estant le fondement de cét Art. Que pensez-vous [ndr : Pymandre] que soient en comparaison du dessein toutes les autres parties, dont vous avez parlé avec tant d’éclat ; comme la bienséance, c’est à dire, la maniére de traitter l’Histoire avec toute la vraysemblance qu’elle demande ; la Perspective mesme, si vous voulez ; & j’y ajousteray encore les couleurs, & la maniere de traitter les jours et les ombres que j’estime beaucoup ? Toutes ces choses ne sont rien au prix du dessein, parce qu’elles ne subsistent que sur cette premiére partie, sans laquelle un Ouvrage ne peut estre plein que de grands défauts. [...] Le grand effort de cét Art est lors que la main exécute heureusement, & par des traits bien formez, ce que l’esprit a conceû, en sorte que ces traits & ces figures exposent à la veüe les vraies images des choses qu’on veut representer ; mais de telle sorte, qu’il y ait une belle proportion dans les corps, & une vive expression dans leurs actions, & dans leurs mouvemens. Voilà en quoy consiste le dessein : c’est luy qui marque exactement toutes les parties du corps humain, qui découvre ce qu’un Peintre sçait dans la science des os, des muscles, & des veines ; c’est luy qui donne la ponderation aux corps pour les mettre en équilibre, & empescher qu’il ne semblent tomber, & ne pas se soustenir sur leur centre ; c’est luy qui fait paroistre dans les bras, dans les jambes, & dans les autres parties, plus ou moins d’effort, selon les actions plus fortes ou plus foibles qu’ils doivent faire ou souffrir ; c’est luy qui marque sur les traits du visage toutes ces differentes expressions qui découvrent les inclinations & les passions de l’ame ; c’est enfin luy qui sçait disposer les vestemens, & placer toutes les choses qui entrent dans une grande ordonnance, avec cette symmetrie, cette belle entente, & cét Art merveilleux, que l’on admire dans les travaux des plus grands hommes, sans que les couleurs mesmes soient necessaires pour faire comprendre ce qu’ils ont voulu representer.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Pymandre m’interrompant, Je voy bien, dit-il, qu’en termes de Peinture, le mot de dessein a diverses significations. C’est pourquoi, afin que je tire de nostre entretien toute l’utilité que je desire, souffrez que je vous demande ce que vous entendez particuliérement par le mot dessein, lors qu’il semble que vous en attribuez toute la perfection à Michel-Ange. Il est vray, répondis-je, que ce mot [ndr : dessein] est pris en divers sens parmi les Peintres ; car ils appellent dessein, l’esquisse d’un Tableau, ou le projet de quelque Ouvrage, representé seulement sur du papier avec le crayon, ou à la plume. On appelle encore dessein la pensée, ou la volonté qu’on a de faire quelque chose ; ainsi avant que d’arrester quelque histoire, un Peintre dit qu’il en a formé le dessein dans son esprit. Mais le mot de dessein, dans sa plus ordinaire signification, & comme je m’en suis servi en parlant de Michel-Ange, est proprement les traits avec lesquels le Peintre represente les choses qu’il doit imiter, indépendamment du coloris, des jours & des ombres, & cét assemblage de lignes diversement contournées, par le moyen desquelles on forme les figures. Or il ne faut pas douter que cette partie ne soit, comme je vous ay dit, la premiére & la plus essentielle de la Peinture, puis qu’en vain un Peintre auroit appris ce qui regarde l’histoire, la fable & les expressions, s’il ne sçavoit les representer dignement par le moyen du dessein. Il y a, comme je vous ay dit, plusieurs choses dans cét Art qui concernent la Theorie, & lesquelles, pour peu de jugement qu’un Peintre puisse avoir, il luy est aisé de s’en servir quand il sçait bien desseigner : Mais le dessein dépend de la pratique ; il faut que la main agisse avec l’esprit ; & c’est une chose tellement difficile, qu’il se trouve des personnes si malheureuses, qu’encore qu’elles ayent une passion tres-grande de bien faire, & qu’elles passent les jours & les nuits à étudier, elles ont néanmoins une main si lourde, & qui répond si peu à la volonté, qu’elles ne peuvent representer ce qui est devant leurs yeux ou dans leur esprit, de la maniére qu’elles le voient, ou qu’il doit estre.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Le Dessein a pour objet la figure des corps que l’on represente, & que l’on fait voir tels qu’ils paroissent simplement avec des lignes. Cette partie regarde les Peintres, les Sculpteurs, les Architectes, les Graveurs, & generalement tous les Artisans dont les Ouvrages ont besoin de grace, & de simmetrie. Elle demande la connoissance de l’Anatomie qui est la science des os, des muscles, & des nerfs, comme ils paroissent exterieurement dans le corps humain. C’est elle encore qui doit poser les Figures sur un centre & equilibre, soit par leur propre poids, ou par un autre qui leur soit accidentel, pour paroistre fermes dans toutes les actions qu’on veut représenter pour bien imiter les divers mouvemens que la nature peut faire.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Dans la Peinture ce qu’on nomme ordinairement Dessein, est une expression apparente, ou une image visible des pensées de l’Esprit, & de ce qu’on s’est premierement formé dans l’imagination. Comme cette Image de nos pensées s’exprime en differentes manieres, les Artisans luy ont donné divers noms, selon quelle est plus ou moins achevée. Ils nomment esquisses, les Desseins qui sont les premieres productions de l’Esprit encore informes, & non arrestées, sinon grossierement avec la plume ou le crayon ; Et ceux dont les contours des figures sont achevez, ils les appellent Desseins ou traits Arrestez.
Cet Art de bien contourner les Figures, est le fondement de la Peinture ; car quand les Figures sont bien Desseignées, il n’est plus question que de donner les jours, & les ombres, & sçavoir appliquer les couleurs selon la nature des corps, ce qui veritablement est encore un grand secret de l’Art ; Mais le dessein sert beaucoup à en découvrir les mystères, & sans luy quelque connoissance que l’on ait de l’effet des lumieres, & des ombres, & de la nature des couleurs, il est impossible de rien faire de parfait.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Lors qu’on veut exprimer quelque sujet, si l’on ne se sert que du crayon ou de la plume, quoy que l’on acheve l’Ouvrage dans toutes les parties, & qu’on y observe les Jours, & les Ombres, on n’appellera neanmoins cet Ouvrage qu’un dessein, que l’on distinguera seulement par la couleur des crayons, ou par l’encre dont on s’est servy : Les uns employans avec les traits de la plume un peu de Lavis fait avec de l’encre de la Chine, ou le Bistre qui est de la suye bien détrempée ; d’autres de la Sanguine ; d’autres de la Pierre noire, & ainsi chacun à sa fantaisie. Et l’on ne donne le nom de Peinture à quelque Ouvrage que ce soit que lors qu’on y employe des couleurs broyées à huile ou autrement. Car encore qu’on fasse de fort belles Figures avec des Pastels ou crayons de differentes couleurs, qui font quasi le mesme effet que la Peinture, neanmoins on n’appelle pas cela Peinture, bien que pour mieux exprimer la beauté de ce travail on puisse dire que cela soit bien peint.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Le dessein est pris non seulement pour la justesse des contours, & pour la proportion des parties ; mais encore pour une imitation du caractere des objets visibles, lequel caractere n’est autre chose que l’effet que les objets font d’abord à nos yeux. C’est dans cette dernière signification que le dessein est un instrument dont on a besoin en toutes rencontres pour exprimer plus nettement & plus vivement sa pensée. Si vous voulez vous en servir avec succès, il faut que vous fassiez attention que ce dessein n’étant encore qu’une imitation imparfaite, puisque le Coloris y manque, il est necessaire de suppléer à ce deffaut par une expression spirituelle de traits qui doivent estre differens selon la diversité des objets qui se voyent dans la nature : car les figures demandent un maniement de crayon ou de plume tout particulier aussi bien que les animaux & les païsages, & chacun dans leur genre ont encore leurs parties qui veulent estre touchées differemment les unes des autres pour y donner l’esprit & le veritable caractere. Il n’y a que ceux qui ont du genie, qui trouvent d’eux-mesme les moyens de donner à ce qu’ils font cet esprit dont je parle & qui soient capables de remarquer en quoi il consiste, & si tous ceux qui ont du genie n’en usent pas de la sorte, c’est qu’ils ne s’en sont pas encore avisez, & que faute de réflexions ils n’ont pas cultivé tous les talens qui sont en eux : ainsi la pensée qui m’est icy venüe est plutost un avertissement particulier qu’une instruction generale.

Quotation

Le dessein est l’ame de la peinture, les couleurs en sont le corps, mais les couleurs se trouvent plus aisement que le dessein, comme disoit le Tintoret. Car les couleurs se trouvent dans les boutiques des Marchands, & le dessein ne se trouve que dans la teste des excellents Peintres.


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

On apelle Dessein la science des proportions, & de la situation des Figures, qui dicerne si elles peuvent faire dans la nature ce qu'elles font dans l'Art.

Le dessin est pour Dupuy du Grez une des parties de la peinture, avec la couleur et la composition.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Quant au mot de DESSEIN, il est fort équivoque & se prend de differentes manieres, qu’on peut reduire à trois : sçavoir, la volonté de faire ou dire quelque chose ; l’on appelle encore Dessein, la pensée du Tableau que le Peintre produit sur le papier ou sur la toile, pour juger de l’effet de l’ouvrage qu’il medite ; & de cette manière l’on peut appeler du nom de Dessein, non seulement une esquisse, mais encore un ouvrage bien entendu d’ombres & de lumieres, ou même un Tableau bien colorié, & enfin l’on appelle Dessein, les justes mesures, les proportions & les formes exterieures que doivent avoir les objets qui sont imitez d’après la nature, & c’est de cette derniere sorte que l’on entend veritablement le Dessein qui fait une des parties de la Peinture : aussi lorsqu’on ajoûte aux contours les lumieres & les ombres, on ne le peut faire sans le blanc & le noir, qui sont deux des plus principales couleur dont le Peintre ait accoûtumé de se servir. Dans les Desseins des grands Maîtres, l’on y remarque trois choses ; la SCIENCE de la composition correcte & de bon goût ; l’ESPRIT dans les expressions vives, & la LIBERTE de la main de ces Sçavans Peintres, qui correspondant à l’idée de leur genie, a sçû si hardiment exprimer ce qu’ils pensoient. C’est ce que nos connoisseurs appellent le SEEL (sic) ou CACHET de l’esprit du PEINTRE, & ce qu’ils ne trouvent pas dans les Desseins insipides ou faits de resouvenir, ou copiez par des Eleves dans la manière de leurs Maîtres, sans rendre ces Desseins nouveaux par les accompagnemens dont ils auroient pu les enrichir.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Quant au mot de DESSEIN, il est fort équivoque & se prend de differentes manieres, qu’on peut reduire à trois : sçavoir, la volonté de faire ou dire quelque chose ; l’on appelle encore Dessein, la pensée du Tableau que le Peintre produit sur le papier ou sur la toile, pour juger de l’effet de l’ouvrage qu’il medite ; & de cette manière l’on peut appeler du nom de Dessein, non seulement une esquisse, mais encore un ouvrage bien entendu d’ombres & de lumieres, ou même un Tableau bien colorié, & enfin l’on appelle Dessein, les justes mesures, les proportions & les formes exterieures que doivent avoir les objets qui sont imitez d’après la nature, & c’est de cette derniere sorte que l’on entend veritablement le Dessein qui fait une des parties de la Peinture : aussi lorsqu’on ajoûte aux contours les lumieres & les ombres, on ne le peut faire sans le blanc & le noir, qui sont deux des plus principales couleur dont le Peintre ait accoûtumé de se servir. Dans les Desseins des grands Maîtres, l’on y remarque trois choses ; la SCIENCE de la composition correcte & de bon goût ; l’ESPRIT dans les expressions vives, & la LIBERTE de la main de ces Sçavans Peintres, qui correspondant à l’idée de leur genie, a sçû si hardiment exprimer ce qu’ils pensoient. C’est ce que nos connoisseurs appellent le SEEL (sic) ou CACHET de l’esprit du PEINTRE, & ce qu’ils ne trouvent pas dans les Desseins insipides ou faits de resouvenir, ou copiez par des Eleves dans la manière de leurs Maîtres, sans rendre ces Desseins nouveaux par les accompagnemens dont ils auroient pu les enrichir.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Le Dessein est fort équivoque & se prend de differentes façons, qu'on peut reduire à trois, comme a fait M. Felibien dans ses Entretiens sur les vies des Peintres. L'on appelle Dessein, la volonté de faire ou de dire quelque chose, & c'est dans ce sens-là qu'on dit, Un tel est venu à bon ou à mauvais dessein. L'on appelle encore Dessein la pensée d'un Tableau que le Peintre met au dehors sur du papier ou sur de la toile pour juger de l'effet de l'Ouvrage qu'il medite ; & de cette maniere l'on peut appeller du nom de Dessein non seulement un esquisse : mais encore un Ouvrage bien entendu de lumieres & d'ombres, ou même un Tableau bien colorié. C’est de cette sorte que Rubens faisoit presque tous ses Desseins, & de la maniere qu'ont été faits ceux dont vous parlez. Enfin l'on appelle Dessein, les justes mesures, les proportions & les formes exterieures que doivent avoir les objets qui sont imitez d'aprés la Nature. Et c'est de cette derniere sorte que l'on entend le Dessein qui fait une des parties de la Peinture.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
L’ARTISTE → qualités
EFFET PICTURAL → qualité du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

Le Dessein, repliqua Pamphile, tient fort bien sa place : puisque c'est une partie essentielle de la Peinture, & sans laquelle la Peinture ne peut subsister non plus que le Coloris.
Enfin, vous-voulez, dit Damon, que le Dessein soit le genre de la Peinture, & la Couleur sa difference ?
Cela mesme, répondit Pamphile, car le genre, comme vous sçavez, se communique à plusieurs especes, & c'est pour cela qu'il est moins noble que la difference qui est un bien propre à sa seule espece. Et c'est ainsi que le degré d'animal qui est le genre de l'homme, se communique indifferemment à l’homme & à la beste ; & que le degré de raisonnable qui est la difference de l’homme, ne se communique qu'à l’homme seul.
A quels autres Arts, reprit Damon, voulez-vous que le Dessein se communique ?
A la Sculpture, répondit Pamphile, à la Graveure, à l'Architecture, & aux autres Arts qui donnent des mesures & des proportions.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

le Dessein tout seul est quelque chose d’imparfait à l’égard de la Peinture : Car le Dessein n’est le fondement du Coloris & ne subsiste avant luy que pour en recevoir toute sa perfection ; & ce n’est pas merveille si ce qui reçoit, a son estre, & subsiste avant ce qui doit estre receu. Il en est ainsi de toutes les matieres, qui doivent estre disposées avant que de recevoir leur perfection des formes substantielles. Le corps de l’homme, par exemple, doit estre entierement formé & organisé avant que l’ame y soit receuë. Et c’est avec cet ordre que Dieu fit le premier homme, il prit de la terre, il en forma un corps, il y mit toutes les dispositions necessaires ; puis il crea l’ame qu’il y infusa pour le perfectionner, & pour en faire un homme. Ce corps ne dépendoit point de l’ame pour subsister ; puis qu’il estoit avant l’ame : Cependant vous ne voudriez pas soûtenir que le corps fust la partie de l’homme la plus noble & la plus considerable. La Nature commence toûjours par les choses les moins parfaites & par consequent l’Art qui en est l’imitateur ; ainsi on l’ébauche avant que de finir.
A l’égard d’estre plus ou moins necessaire, je vous ay déjà dit que pour faire un tout, les parties sont également necessaires ; il n’y a point d’homme si l’ame n’est jointe au corps ; aussi n’y a-t-il point de Peinture si le Coloris n’est joint au Dessein.


Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Et lequel de ces deux Peintres aimeriez-vous mieux estre, continuay-je, de Raphaël ou du Titien ?
Vous m’embarassez fort, repondit Pamphile ; attendez que j’y pense un peu.
Je ne croyois pas, repris-je, que vous dûssiez balancer de cette sorte, aprés ce que je viens de vous entendre dire.
J'aimerois mieux estre Raphaël, continua Pamphile, & j'estime que le Titien est un plus grand Peintre.
Je vous entends bien, luy dis-je, c'est à-dire que Raphaël avec la correction de son Dessein, avoit plusieurs autres talens, & que tout cela ensemble vous plaist davantage que le Coloris du Titien.
Je vous avoüe, dit Pamphile, que je suis encore assez irresolu : neantmoins la correction du Dessein de Raphaël, l’élegance de ses contours, sa manière de drapper, ses expressions si touchantes, la facilité de son genie, ses compositions nobles, riches & abondantes, la grandeur, la simplicité & la vray-semblance de ses attitudes ; enfin, les graces qu'il répandoit dans tous ses ouvrages, me l’ont fait preferer au Titien.
Quoy au Titien, s'écria Damon, le plus grand Peintre, selon vous, qui ait jamais esté & qui sera peut-estre jamais.
Je vous l'avoüe, dit Pamphile, mais Raphaël, avec tous les avantages que je viens de vous dire, avoit encore celuy, d’estre entré sur la fin de sa vie dans l’inteligence des Lumieres & des Ombres, & d’avoir déja fait un si grand progrés dans le Coloris, & qu'il auroit bientost possedé cette partie dans sa derniere perfection. Ainsi je me persuade, si j'estois Raphaël, que dans peu de temps je serois encore le Titien.


Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
EFFET PICTURAL → qualité de la composition
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

le Dessein a des regles fondées sur les proportions, sur l’Anatomie & sur une experience continuelle de la mesme chose : au lieu que le Coloris n'a point encore de regles bien connuës, & que l'experience qu'on y fait, estant quasi toûjours differente, à cause des differens sujets que l'on traite, n'a pû encore en établir de bien precises.

Quotation

Il faut beaucoup plus de Genie pour faire un bon usage des lumieres & des ombres, de l’harmonie des couleurs & de leur justesse pour chaque objet particulier, que pour dessiner correctement une figure.
Le Dessein qui demande tant de tems pour le bien sçavoir, ne consiste presque que dans une habitude de mesures & de contours que l’on repete souvent : mais le Clair-obscur & l’harmonie des couleurs sont un raisonnement continuel, qui exerce le genie, d’une maniere aussi differente que les Tableaux sont composés differemment.