MODELTEKENEN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Eer men zich begeeven zal tot het Teikenen naar ’t Leeven, is het voor al nodig te weten, of ’t Modél bekwaam, dat is Schoon en Welgemaakt zy voor een Man van zyn Jaaren; waarom wy ’t hier niet ondienstig achten, een kleine aanwyzinge daar van te doen, hoe dezelve in ’t geheel Geproportioneerd dienden te wezen, om Schoon te noemen.
Een fraai en Welgemaakt Mans-Modél, bestaat voor eerst, in een Kloeke en volwassen Gestalten, om dezelve zo veel te bekwamer, van een reedelyke Distantie te kunnen beschouwen. Niet te Dik of te overmatig vet; maar doorgaans wet Gemuskeld. Breed van Schouders. De Rug vleezig. De Borst verheeven. De Heupen smal, doch evenwel maatig. De Buik niet zwellende. De Knieschyven duidelyk. De Beenen regt: en de Voeten weinig buitenwaarts. De Vingers lang, maar niet puntig. De Toonen desgelyks, en gesloten van de groote toon af. Wat de Troonie belangt, dat wyst zich zelfs; en dewyl geen Weezen, altoos geen eenig byzonder, van noden is, tot het naar ’t Modél Teikenen, zo komt het zo naau niet. Een mensch alzo gevonden hebbende, oordeel ik dezelve zeer dienstig om te kunnen gebruiken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Before one moves on to the drawing after the life, it is most important to know, whether the model is adequate, that is beautiful and well-made for a man of his age; which is why we do not think it is useless, to give some indication about it, how it should generally be proportioned to be called beautiful. A beautiful and well-made male model, most of all has a strong and mature posture, to be able to study it better from a reasonable distance. Not too thick or extremely fat; but generally quite muscular. Broad shoulders. Fleshy back. Elevated chest. The hips small, yet sizable nonetheless. The stomach not bloathed. The kneecaps clearly defined. The legs straight: and the feet turned a little outwards. The fingers long, but not pointy. The toes the same, and closed from the big toe onwards. What the face is concerned, that will show itself; and while no character, that is not one in particular, is necessary for drawing after the model, it is not so important. Once such a man has been found, I think he is very convenient to use.

The German translator frequently translates ‘naar het leven tekenen’ with drawing after the model (das Modell nachzeichnen). [MO]

term translated by MODELL

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin