DAGTEKENEN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

[Judicio:] [...] Denk eens wat voordeel men van het Dach Tykenen heeft, ’t geen men by de Lamp moet missen, ten opzichte van de Koloriet: gelyk de vleezige Kouleur, op de grove partyen. De Teerigheid, neevens de vermindering der Mezzetinten, op de minder vleezige. Den Geelagtigheid aan de Hals, Okzels, Buik &c. De Gloeientheid in alle sluitende ofte draaiende deelen, die zich uiterlijk in haar werkinge beweegen. Hoe veel teegenstellingen van Tinten is ‘er niet al waar te neemen, als ’t Hoofd tegens de Hals, Schouders, Borst, korte Ribben, Buik, Heupe, Dye, Knien, Beenen, Voeten, Elleboogen, Armen en Handen; ’t geen zonder ’t zien, bykans onmogelijk is te gelooven

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] [Judicio:] […] Just think how much benefit one has from drawing by daylight that one has to miss with the lamp, with regard to the colouring: like the flesh colour, on the large parts. The tenderness, besides the diminution of the mezzotints, on the less fleshy. The yellowness on the neck, armpits, stomach etc. The glow in all the closing or moving members, how expressly move in their action. How many contrasts of tints cannot be observed, like the head against the neck, shoulders, breast, short ribs, stomach, hips, thighs, knees, legs, feet, elbows, arms and hands; which, without seeing it, is almost impossible to believe.

term translated by TAGLICHT

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Wy hebben in onze laatste Propositie beweezen, dat het Dach-Teikenen ’t voordeeligste is, om dat het veel sagter en eenpariger Schaduwe geeft, en ook om dat de Lichamen zich natuurlijker in de Koloriet en Reflektie, zonder hardigheid vertoonen; daar in teegendeel het Lamplicht, zeer sterke en afgesneedene Schaduwen en dagen voortbrengt.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In our last proposition we have proven that the drawing by daylight is the most profitable, because it gives a much softer and uniform shadow and also because the bodies show themselves more naturally in colour and reflection, without hardness; to the contrary the lamp light creates very strong and cut-off shadows and lights.

term translated by ZEICHNEN BEY TAGE

Conceptual field(s)