NASCHILDEREN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Soo sijn oock de Meditatien en Bedenckinghen diemen in het beschouwen der Print-konst heeft, een bysonder krachtigh Middel om alles ( de Konst betreffende) te leeren verstaen; {’t Beschouwen van Print-Kunst een middel om geoefent verstant te verkrijgen.} niet tegenstaende bevonden wordt datter sommige, een af-keer van hebben, meenende door een opgeraepte Schijn-deugt van Meesterschap, datse terstont onder het getal van Copieisten en Brekebeenen souden geteldt werden, om datter sommighe Crampoenen gevonden worden, die anders niet en doen dan Printen, Teyckeningen, Ja oock Schilderyen na Schilderen: {Misverstant van sommige hier in.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the Meditations and Considerations that one has in the observation of the Art of Print, a specifically powerful Means to learn to understand everything (concerning the Art); {The observation of the Art of Print is a means to obtain a practiced mind.} notwithstanding it is argued that some resent it, believing because of a boasted fake Virtue of Mastery, that they would immediately be grouped amongst the Copyists and Failures, because some Losers exist, who do nothing but painting after Prints, Drawings as well as Paintings; {A misunderstanding of some in this regard.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai