GOEREE, Willem, Inleydingh Tot de Praktijck Der Al-gemeene Schilder-Konst, Waer in, Neffens de Heerlijckheyt en Nuttigheydt der selve, kortelijck wert aengewesen: wat dingen tot grondige verstaeningh der Schilder-Konst behoorde geweten te zijn; en op wat wijse men sijn Oeffeningh, om daer in een volkomen Meester te werden, behoorlijck aenleggen sal. Dienende tot een Voorlooper van een ander Werck, daer in de Practijck-Regelen der Schilder-Konst, bestaende in Teycken-kunde, Bouw-kunde, Doorsicht-kunde, Mensch-kunde, Ordineringh en Coloreeringh, vokomen sal geleert werden, Middelburg, Wilhelmus Goeree, 1670.

Koninklijke Bibliotheek La Haye KW 1299 F 11 Frontispice 397 quotations 252 terms
Willem Goeree (Middelburg 1635 – Amsterdam 1711) was the son of the prominent physician and theologian Hugo Willem Goeree. In 1665 he married Elisabeth Janssonius van Waesberge, daughter of the important Amsterdam publisher Johannes Janssonius van Waesberge. At the time of his marriage, he was a bookseller and initially his Middelburg bookshop functioned as a branch of his father-in-law’s publishing house. Amongst their collaborative publications we find a re-edition of Franciscus Junius’ Schilderkunst der Ouden (Begin, heerlijcke voortgangh. en grootdadigh vermogen der wijdberoemde schilderkonst der antycken, 1675). After his marriage, Willem Goeree started to publish books himself. In 1680, the couple moved to Amsterdam and Goeree collaborated more closely with his father-in-law. However, in 1681 Johannes Janssonius van Waesberge died, as did Goeree’s wife in 1683 and the relationship with his brothers-in-law soon grew bad and all collaboration ended. Willem Goeree’s son Jan (1670-1731) studied with Gerard de Lairesse and became a draughtsman and engraver. He produced many illustrations and frontispieces for books. His other two sons Willem and David continued the Goeree publishing house after their father’s death until 1732.[1]
            As an author, Goeree published on art and (the history of) religion. In 1668, he published Verlichterie-kunde of recht gebruyck der water-verwen. The book was bounded in the same volume as the Inleydinge tot de Al-ghemeene Teycken-Konst, also written by Goeree. In 1670, the Inleydingh tot de practijck der al-gemeene Schilder-Konst followed. Willem Goeree had the intention to write a six-volume magnum opus on the Art of Painting. In the preface to the reader in the Inleydingh tot de practijck der al-gemeene Schilder-konst of 1670, he writes that, apart from the volumes on Drawing and Painting, this book – which he calls “onse geheele Schilderkonst” –  would consist of books on Perspective, Anatomy, Architecture, Composition and Invention (“Ordineeringh and Inventeeringh”) and Light and Colour (“…de kracht en Eygenschap der schaduwen, dagen, reflexien en houdinge en wat verder in ‘t coloreeren waer te nemen state, door Wiskundige figueren te betoogen”) and was intended to assist and improve artistic instruction. The Verlichterie-kunde was not part of this series. Only two of the envisioned other volumes were published: one on Architecture (d’Algemeene Bouwkunde volgens d’Antyke en Hedendaagse Manier, 1681) and the other on Anatomy (Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Menschkunde, 1682). Goeree stated in the latter that he had written the volume on composition, but it was never published.

The Inleydingh tot de practijck der al-gemeene Schilder-konst was first published in 1670 in Middelburg. It was reprinted three times (1697, 1704, 1770) and translated into German by Johann Langen within a few years of its publication, in 1678 (reprinted in 1723, 1744, 1750, 1756).
            On the title page of the edition princeps, Goeree describes the book as a precursor to his magnum opus (described above). Faithful to this intention, the book contains information on a wide range of subjects related to the Art of Painting: reflections on the role of guilds and government in art and the economic side of art (first chapter), the imitation of nature, the paragone between Painting and Sculpture and the use and function of art (chapter two), talent and necessary knowledge for a painter (chapter three), the imitation of the work by other artists and imagination (chapter four), instruction (chapter five), the role of copying and importance of a good judgement (chapter six) and the artistic career path (chapter seven). Goeree establishes himself as a well-read and versatile author.

A suggested translation of the selected citations is added for the convenience of the database user who might not be familiar with the Dutch language. Please note that this should by no means serve as a definite translation, it is a work in progress. The analysis of the German translation is based on the first translation of 1678, which was bound together with the translations of the Verlichterie-kunde and Teycken-konst.

Marije Osnabrugge

[1] For more information on Goeree’s life and work as a publisher, see: KWAKKELSTEIN, 1998.
in-8 dutch

Dedication
David van Reygersbergen and Aenden Konst-lievenden Leser

Structure
Dédicace(s) at [p. *1-*4]
Avis au lecteur at [p.*5-*12]

GOEREE, Willem, Inleyding Tot de Praktyk der Algemeene Schilderkonst; waar in, Neffens de Heerlijkheid en Nuttigheid der selve, kortelijk werd aangewesen, wat dingen tot grondig verstand der Schilderkonst behoorden geweten te zijn; en op wat wijse men sijn oeffening, om daar in een volkomen meester te worden, behoorlijk aanleggen sal, Amsterdam, Daniel van Dalen, 1697.

GOEREE, Willem, Inleyding tot de Praktyk der Algemeene Schilderkonst : waar in Neffens de Heerlijkheid en Nuttigheid der selve, kortelijk werd aangewesen, wat dingen tot grondig verstand der Schilderkonst behooren geweeten te zijn, en op wat wijse men sijn oeffening, om daar in een volkomen Meester te worden, behoorlijk aanleggen sal, In desen vierden Druk van den Auteur nieuwlijx oversien, Amsterdam, Andries van Damme, 1704.

GOEREE, Willem, Inleyding tot de Praktyk der Algemeene Schilderkonst : waer in Neffens de heerlykheyd en nuttigheyd der zelve, kortelyk werd aengewezen, wat dingen tot grondig verstand der Schilderkonst behooren geweten ten zyn : als ook op wat wyze men syn oeffening, om daer in een volkomen meester te worden, behoorlyk aenleggen zal, Brugge, Joseph de Busscher, 1770.

GOEREE, Willem, Anweisung zu der Practic oder Handlung der allgemeinen Mahler-Kunst worinnen nebenst derselben Fürtrefligkeit und Nutzen kürßlich an gezeiget wird, was einer zum gründlichen Verstand der Mahler-Kunst wissen muß, und wie man seine Ubung darinnen ein vollkommener Meister zu werden anstellen soll. Anfangs in Holländischer Sprache an den Tag gegeben Durch Wilhelm Goeree. Und nunmehr ins Hochteutsche überseßet Von Johann Langen, trad. par LANGE, Johann, Hamburg, Johann Naumann und Georg Wolffen, 1678.

GOEREE, Willem, Anweisung Zu der Practic oder Handlung der allgemeinen Mahler-Kunst: Worinnen Nebenst derselben Fürtreffligkeit und Nutzen kürtzlich angezeiget wird, was einer zum gründlichen Verstand der Mahler-Kunst wissen muß, und wie man seine Übung, darinnen ein vollkommener Meister zu werden, anstellen soll. Anfangs in holländischer Sprache an den Tag gegeben Durch Wilhelm Goeree. Und nunmehr ins hochteutsche Übersesset Von Johann Langen, trad. par LANGE, Johann, Hamburg, Samuel Heyl, 1723.

GOEREE, Willem, Anweisung zu der Mahler-Kunst, worinnen nebst derselben Fürtreflichkeit und Nutzen gezeiget wird, was einer zum gründlichen Verstand der Mahler-Kunst wissen, und wie er sich durch Ubung darinnen perfectioniren soll, nebst einem gründlichen Unterricht von der Reiss- und Zeichen- wie auch Illuminir-Kunst, oder dem rechten Gebrauch der Wasser-Farben, Leipzig, Friedrich Lanckischens Erben, 1744.

GOEREE, Willem, Anweisung zu der Mahler-Kunst, worinnen nebst derselben Fürtreflichkeit und Nutzen gezeiget wird, was einer zum gründlichen Verstand der Mahler-Kunst wissen, und wie er sich durch Ubung darinnen perfectioniren soll, nebst einem gründlichen Unterricht von der Reiss- und Zeichen- wie auch Illuminir-Kunst, oder dem rechten Gebrauch der Wasser-Farben, Neue und verbesserte Auflage, Leipzig, Friedrich Lanckischens Erben, 1750.

GOEREE, Willem, Anweisung zu der Mahler-Kunst, worinnen nebst derselben Fürtreflichkeit und Nutzen gezeiget wird, was einer zum gründlichen Verstand der Mahler-Kunst wissen, und wie er sich durch Ubung darinnen perfectioniren soll, nebst einem gründlichen Unterricht von der Reiss- und Zeichen- wie auch Illuminir-Kunst, oder dem rechten Gebrauch der Wasser-Farben, Neue und verbesserte Auflage, Leipzig, landischen Handlung, 1756.

DE VRIES, Lyckle, Gerard de Lairesse: An Artist between Stage and Studio, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998.

VAN DE LINDT, Adriana, « Willem Goeree (1635-1711) : un amateur entre art et Lumières radicales », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), L’histoire de l’histoire de l’art septentrional au XVIIe siècle, Actes des journées d’études de Lille et Bruxelles, Turnhout, Brepols, 2009, p. 155-186.

VAN DE LINDT, Adriana, « Un amateur de Nicolas Poussin aux Provinces-Unies : Willem Goeree (1635 - 1711) », dans MAËS, Gaëtane et BLANC, Jan (éd.), Les échanges artistiques entre les anciens Pays-Bas et la France, 1482 - 1814, Actes du colloque de Lille, Turnhout, Brepols, 2010, p. 331-341.

VAN DE ROEMER, Gijsbert M., « Regulating the arts. Willem Goeree versus Samuel van Hooogstraten », Netherlands Yearbook for History of Art, 61/1, 2011, p. 184-207.

FILTERS

QUOTATIONS

Maar op dat wy oock een groot gedeelte van onsen korten doch Kostelijcken tijdt souden aenleggen, om heerlijcke Konsten en wetenschappen, tot nut van het gansche Menschdom uyt te vinden, die te Oeffenen, en oock aen andere, na het Talent van bequaemheyt dat yeder is toebetrouwt, door maniere van onderwijsingh mede de deelen; gemerckt dit alleen voor den Menschen een eygen en van God ontfangen goet is, {’t Soecken van Konst ende Wetenschap is den Mensch onder alle Schepselen alleen gegeven.} dat hy door de Deught en Reden alle ongetemde harts-toghten bedwingen, en met een goede Order sijnen Geest, beneffens het soecken van ’t eeuwige goet, bestieren kan, tot aenleydingh alle vrye Konsten; sonder welcke gave te besitten, het onmogelijck ware, seeckerlijck te weten hoe verre ons den Maecker van alles boven de onredelijcke Beesten gestelt hadt.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But in order that we would also use a large part of our short yet valuable time, to invent delightful Arts and sciences, useful for all Humanity, practice them and also convey them to others – based on the Gift of competence that is given to everyone – by means of education; as this is only for Men a proper and God-given blessing, {Seeking Art and Science is only given to Man amongst all Creatures.} which he can evolve by constraining all wild passions through Virtue and Reason and with a good Order of his Mind, besides searching the eternal blessing, to reach all liberal Arts; lacking this gift, it would be impossible to know for certain how far the Creator had placed us above the unreasoning Animals.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But in order that we would also use a large part of our short yet valuable time, to invent delightful Arts and sciences, useful for all Humanity, practice them and also convey them to others – based on the Gift of competence that is given to everyone – by means of education; as this is only for Men a proper and God-given blessing, {Seeking Art and Science is only given to Man amongst all Creatures.} which he can evolve by constraining all wild passions through Virtue and Reason and with a good Order of his Mind, besides searching the eternal blessing, to reach all liberal Arts; lacking this gift, it would be impossible to know for certain how far the Creator had placed us above the unreasoning Animals.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But in order that we would also use a large part of our short yet valuable time, to invent delightful Arts and sciences, useful for all Humanity, practice them and also convey them to others – based on the Gift of competence that is given to everyone – by means of education; as this is only for Men a proper and God-given blessing, {Seeking Art and Science is only given to Man amongst all Creatures.} which he can evolve by constraining all wild passions through Virtue and Reason and with a good Order of his Mind, besides searching the eternal blessing, to reach all liberal Arts; lacking this gift, it would be impossible to know for certain how far the Creator had placed us above the unreasoning Animals.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But in order that we would also use a large part of our short yet valuable time, to invent delightful Arts and sciences, useful for all Humanity, practice them and also convey them to others – based on the Gift of competence that is given to everyone – by means of education; as this is only for Men a proper and God-given blessing, {Seeking Art and Science is only given to Man amongst all Creatures.} which he can evolve by constraining all wild passions through Virtue and Reason and with a good Order of his Mind, besides searching the eternal blessing, to reach all liberal Arts; lacking this gift, it would be impossible to know for certain how far the Creator had placed us above the unreasoning Animals.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Van welcke Menschen seer licht is af te nemen, hoe verre het uyt hunne ghedachten moet wesen, selfs een Konstighe vont ten nutte van haren naesten, uyt te vissen, en in ’t licht te brenghen. {Wat van de sodanige te denken staet.} Men kan de sulcke bequaemelijck stellen onder de Onkundighe, die den Rijckdom van een brave Konst te bezitten, noyt genoten hebben. ’t Moet desweghen niemandt vremt duncken datter veele wetenschappen het ongeluck hebben, datse vanden meesten hoop kleyn geacht, Ja veele uytnemende Konsten veracht en deftige Werck-Meesters met kleyne eerbiedigheyt aengesien werden. Het schijnt (seght Sidonius Apollinaris seer wel) als door een natuerlijck ghebreck in de herten der Menschen ingeprent te zijn, dat die gene welcke de Konsten niet en verstaen, oock vande Konstenaers weynigh wercks maecken. {De Konsten hebben geen grooter Vyanden als diese niet en verstaen.} Maer om een woordt uyt de Borst te spreken: wie sal als een verstandigh Man, eenighe Konst beminnen, die niet met de alder grootste eerbiedigheyt de Schilder-konst, als een opperste Voogdesse, Voordt-brengster ende Bestierster aller Konsten, en sal Eeren een Konst uyt aenleydingh der Natuer voor komende, en de volmaecktheyt der selve tot een Meesterse bezit.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of these People it is easy to understand, how estranged it must be from their minds to figure out and bring to light an Artful idea to help those close to them. {What should be thought about such people.} One can hardly place them under the Incapable, who have never enjoyed the Richness of a brave Art. Therefore, it would not be strange to anyone that many sciences have the misfortune, that they are undervalued by most, Yes many excellent Arts are despised and distinguished Artisans seen with little respect. It seems (says Sidonius Apollinaris very well) to be imprinted by a natural flaw in the hearts of Men, that those who do not understand the Arts, also pay little attention to the Artists. {The Arts have no greater enemy than those who do not understand them.} But to speak from the heart: which sensible Man would love any Art, who would not Honour the Art of Painting with the utmost respect – as the highest Guardian, Creator and Governor [ndr: in Dutch, these titles are feminine] of all Arts – an Art springing forth from Nature and the perfection of it until a Master possesses them.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → jugement
SPECTATEUR → marché de l'art

Doch op dat wy het lichtveerdigh oordeel der gener die de selve verachten, ofte de hooghste volmaecktheden en vermoghen der Schilder-konst, gantsch light ende los stellen even of die sonder eenighen Arbeytsame Study, konde begrepen, of bekomen werden, als een geringh en slaefachtigh handt-werck; soo hebben wy voorgenomen in dese onse Inleydingh te toonen, wat tot een geleert en volkomen Meester noodtwendigh moet verstaen werden, op dat een yeder (siende wat tot dese Konst behoort) leere, een grootachtinghe van de selve te hebben, en niet te meenen datse om Broodt loopt (alsmen tot verachtinghe wel is gewoon te seggen: ) ofte datse als aen veel andere Konsten uyt de Schilder en Teycken-konst herkomende, wordt aengedaen. {Dat wy de kleynachtinge der Schilder-Konst sullen wederspreecken, door aenwijsingh wat tot de selven behoort.}

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet in order for us to claim rather light and loosely the futile judgment of those who despise it, or the highest perfections and ability of the Art of Painting, as if it could be understood or begotten without any diligent Study, as a minor and slavish hand-work; as such we have resolved to show in this Inleydingh [ndr: Goeree is referring to the whole book], what should necessarily be known by a learned and perfect Master, in order that anyone (seeing what belongs to this Art) will learn to have a great admiration of it, and will not think that it is just about making a living (as one tends to say out of spite:) or that it – just like many other Arts that spring from the Art of Painting and Drawing – is being touched upon. {That we will contradict the disrespect of the Art of Painting, by showing what belongs to it.}

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet in order for us to claim rather light and loosely the futile judgment of those who despise it, or the highest perfections and ability of the Art of Painting, as if it could be understood or begotten without any diligent Study, as a minor and slavish hand-work; as such we have resolved to show in this Inleydingh [ndr: Goeree is referring to the whole book], what should necessarily be known by a learned and perfect Master, in order that anyone (seeing what belongs to this Art) will learn to have a great admiration of it, and will not think that it is just about making a living (as one tends to say out of spite:) or that it – just like many other Arts that spring from the Art of Painting and Drawing – is being touched upon. {That we will contradict the disrespect of the Art of Painting, by showing what belongs to it.}

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → jugement
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet in order for us to claim rather light and loosely the futile judgment of those who despise it, or the highest perfections and ability of the Art of Painting, as if it could be understood or begotten without any diligent Study, as a minor and slavish hand-work; as such we have resolved to show in this Inleydingh [ndr: Goeree is referring to the whole book], what should necessarily be known by a learned and perfect Master, in order that anyone (seeing what belongs to this Art) will learn to have a great admiration of it, and will not think that it is just about making a living (as one tends to say out of spite:) or that it – just like many other Arts that spring from the Art of Painting and Drawing – is being touched upon. {That we will contradict the disrespect of the Art of Painting, by showing what belongs to it.}

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet in order for us to claim rather light and loosely the futile judgment of those who despise it, or the highest perfections and ability of the Art of Painting, as if it could be understood or begotten without any diligent Study, as a minor and slavish hand-work; as such we have resolved to show in this Inleydingh [ndr: Goeree is referring to the whole book], what should necessarily be known by a learned and perfect Master, in order that anyone (seeing what belongs to this Art) will learn to have a great admiration of it, and will not think that it is just about making a living (as one tends to say out of spite:) or that it – just like many other Arts that spring from the Art of Painting and Drawing – is being touched upon. {That we will contradict the disrespect of the Art of Painting, by showing what belongs to it.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet in order for us to claim rather light and loosely the futile judgment of those who despise it, or the highest perfections and ability of the Art of Painting, as if it could be understood or begotten without any diligent Study, as a minor and slavish hand-work; as such we have resolved to show in this Inleydingh [ndr: Goeree is referring to the whole book], what should necessarily be known by a learned and perfect Master, in order that anyone (seeing what belongs to this Art) will learn to have a great admiration of it, and will not think that it is just about making a living (as one tends to say out of spite:) or that it – just like many other Arts that spring from the Art of Painting and Drawing – is being touched upon. {That we will contradict the disrespect of the Art of Painting, by showing what belongs to it.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Even alsser niets en is dat te gelijck sijn begin en sijn volmaecktheyt t’effens en bekomt, soo zijn oock de Konsten (seyt Arnobius) niet te samen met ons gemoet uyt den Hemel gevallen, maer sy zijn hier op Aerden uyt-gevonden, {De Konsten zijn in haer eerste vinding onvolmaeckt.} en indien voort-ganck des tijts by weynigh en weynigh op-gemaeckt: Even so rauw en onvolmaeckt is oock de Schilder-Konst in haer eerste beginselen geweest; Ja soodanigh, dat de outste Schilders (volgens ’t geene Franciscus Junius uyt Aelianus aenwijst) {Naecktheyt der Schilder-Konst in de beginne.} genootsaeckt waren, by elcke af-beeldinge, de benaminghe met Letteren daerby te schrijven, op datmen mogte bekennen welck een Os, Egel, Paert, of Boom was.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just as there is nothing that immediately obtains its beginning and its perfection simultaneously, as such the Arts (says Arnobius) have not fallen out of the Heavens together with our mind, but they were invented here on Earth, {The Arts are imperfect in their first invention.} and developed little by little with the continuation of time: The Art of Painting was just as raw and imperfect in its first beginnings; Yes so much so, that the oldest Painters (according to what is cited by Franciscus Junius from AElianus) {The Nakedness of the Art of Painting in the beginning.} were obliged to write the name in letters next to every depiction, so one could recognize it was an Ox, Hedgehog, Horse or Tree.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just as there is nothing that immediately obtains its beginning and its perfection simultaneously, as such the Arts (says Arnobius) have not fallen out of the Heavens together with our mind, but they were invented here on Earth, {The Arts are imperfect in their first invention.} and developed little by little with the continuation of time: The Art of Painting was just as raw and imperfect in its first beginnings; Yes so much so, that the oldest Painters (according to what is cited by Franciscus Junius from AElianus) {The Nakedness of the Art of Painting in the beginning.} were obliged to write the name in letters next to every depiction, so one could recognize it was an Ox, Hedgehog, Horse or Tree.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just as there is nothing that immediately obtains its beginning and its perfection simultaneously, as such the Arts (says Arnobius) have not fallen out of the Heavens together with our mind, but they were invented here on Earth, {The Arts are imperfect in their first invention.} and developed little by little with the continuation of time: The Art of Painting was just as raw and imperfect in its first beginnings; Yes so much so, that the oldest Painters (according to what is cited by Franciscus Junius from AElianus) {The Nakedness of the Art of Painting in the beginning.} were obliged to write the name in letters next to every depiction, so one could recognize it was an Ox, Hedgehog, Horse or Tree.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just as there is nothing that immediately obtains its beginning and its perfection simultaneously, as such the Arts (says Arnobius) have not fallen out of the Heavens together with our mind, but they were invented here on Earth, {The Arts are imperfect in their first invention.} and developed little by little with the continuation of time: The Art of Painting was just as raw and imperfect in its first beginnings; Yes so much so, that the oldest Painters (according to what is cited by Franciscus Junius from AElianus) {The Nakedness of the Art of Painting in the beginning.} were obliged to write the name in letters next to every depiction, so one could recognize it was an Ox, Hedgehog, Horse or Tree.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Insonderheyt heeft dit seer sterck sijnen voortganck beginnen te nemen, soo wanneer als het gelt, eer, ende rijcke belooningh sijn kracht omtrent de Konstenaers heeft beginnen te Oeffenen, want de Gout-sucht heeft al van outs her den toom van Deught en Ondeught in sijn gewelt gehad; {Konsten worden voornamelijck door belooningh op gequeeckt.}

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] This especially started to take its shape stronger when money, honour and a rich reward started to practise its power on the Artists, because the gold fever has always had the limits of Virtue and Vice in its power; {The arts are mainly cultivated through reward.}

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] This especially started to take its shape stronger when money, honour and a rich reward started to practise its power on the Artists, because the gold fever has always had the limits of Virtue and Vice in its power; {The arts are mainly cultivated through reward.}

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] This especially started to take its shape stronger when money, honour and a rich reward started to practise its power on the Artists, because the gold fever has always had the limits of Virtue and Vice in its power; {The arts are mainly cultivated through reward.}

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art

Men heeft oock doorgaens gemerckt dat die Natien welcke geen ghemeene ommeganck met andere Volcken en hebben willen houden, noch hare wetenschappen aen de Werelt bekent maken, oock veele konsten hebben moeten derven, daer in sy andersins lichtelijck hadden konnen uytmunten. Dese mis-slach is oock t’allen tijden onder de Sinesen oorsaeck geweest datse tot op desen dag, de voornaemste gronden van de Teycken en Schilder-Konst niet en verstaen: niet tegen-staende sy in ’t gemeyn een seer groote lust ende genegenheyt daer toe hebben, gelijck die oock sterck onder hen geoeffent wert, maer en konnen (hoe gaeuwe Geesten sy zijn) teghen die van Europa niet op; d’oorsaeck daer van is eensdeels, om datse haer niet en verstaen op de schaduwen en daghen, noch oock en hebbense geen kennis, om uyt de simpele verwen allerhande levendige Coloriten te temperen, waerom hare Schilderyen seer bleeck, plat ende doots komen te vertoonen, niet teghenstaende by haer de schoonste Verwen van de Wereldt gevonden worden.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It has also been noted that those Nations which do not have or aspire to a regular interaction with other Peoples, nor make their sciences known to the World, will also have missed out on many arts, in which they would otherwise have excelled. This flaw has always been the cause amongst the Chinese why – up to this day – they do not understand the main principles of the Art of Drawing and Painting: while they commonly have a great desire and affection for it, as it was well-practiced amongst them, but they cannot compete with Europe (no matter how bright Minds they are); the reason for this is on the one hand, because they do not understand it in relation to the shadows and lights, nor do they possess the knowledge to blend all sorts of lively colorations from simple colors, which makes their Paintings appear very pale, flat and lifeless, even though the most beautiful colors of the World are found with them.

École chinoise

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It has also been noted that those Nations which do not have or aspire to a regular interaction with other Peoples, nor make their sciences known to the World, will also have missed out on many arts, in which they would otherwise have excelled. This flaw has always been the cause amongst the Chinese why – up to this day – they do not understand the main principles of the Art of Drawing and Painting: while they commonly have a great desire and affection for it, as it was well-practiced amongst them, but they cannot compete with Europe (no matter how bright Minds they are); the reason for this is on the one hand, because they do not understand it in relation to the shadows and lights, nor do they possess the knowledge to blend all sorts of lively colorations from simple colors, which makes their Paintings appear very pale, flat and lifeless, even though the most beautiful colors of the World are found with them.

École chinoise

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It has also been noted that those Nations which do not have or aspire to a regular interaction with other Peoples, nor make their sciences known to the World, will also have missed out on many arts, in which they would otherwise have excelled. This flaw has always been the cause amongst the Chinese why – up to this day – they do not understand the main principles of the Art of Drawing and Painting: while they commonly have a great desire and affection for it, as it was well-practiced amongst them, but they cannot compete with Europe (no matter how bright Minds they are); the reason for this is on the one hand, because they do not understand it in relation to the shadows and lights, nor do they possess the knowledge to blend all sorts of lively colorations from simple colors, which makes their Paintings appear very pale, flat and lifeless, even though the most beautiful colors of the World are found with them.

École chinoise

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Nu gelijck de Schilder-Konst heeft toegenomen soo langh de mildtheyt ende rijcke belooningh der Grooten, de neerstigheydt der eergierige aenqueeckte om eenen onsterfelijcken naem te verkrijgen, wetende dat indien sy die konden bereycken het haer aen geen winste ontbreecken souden; {Soo langh de rijcke belooning duerde, was de Schilder-konst aen ’t bloeyen.} soo heeft sy in tegendeel wederom beginnen af te nemen soo dra de Gelt-Liefde, de Liefde tot de Konst, uyt de herten der mogende Coningen en Vorsten begonde te weeren, waer door aenstonts, de groote Meesters verminderden, en daer was by na niemant die de Konsten de handt boven ’t hooft hieldt;

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Since the Art of Painting has increased as long as the kindness and rich reward of the Great has stimulated the diligence of the ambitious [men] to receive an immortal name, knowing that if they would manage to get it they would not miss out on profit; {As long as the rich reward lasted, the Art of Painting was flourishing.} to the contrary, she has again started to decline as soon as the Love of Money, started to push the Love for the Art out of the hearts of powerful Kings and Rulers, because of which the great Masters diminished, and there was almost nobody who took care of the Arts;

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Since the Art of Painting has increased as long as the kindness and rich reward of the Great has stimulated the diligence of the ambitious [men] to receive an immortal name, knowing that if they would manage to get it they would not miss out on profit; {As long as the rich reward lasted, the Art of Painting was flourishing.} to the contrary, she has again started to decline as soon as the Love of Money, started to push the Love for the Art out of the hearts of powerful Kings and Rulers, because of which the great Masters diminished, and there was almost nobody who took care of the Arts;

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Since the Art of Painting has increased as long as the kindness and rich reward of the Great has stimulated the diligence of the ambitious [men] to receive an immortal name, knowing that if they would manage to get it they would not miss out on profit; {As long as the rich reward lasted, the Art of Painting was flourishing.} to the contrary, she has again started to decline as soon as the Love of Money, started to push the Love for the Art out of the hearts of powerful Kings and Rulers, because of which the great Masters diminished, and there was almost nobody who took care of the Arts;

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Since the Art of Painting has increased as long as the kindness and rich reward of the Great has stimulated the diligence of the ambitious [men] to receive an immortal name, knowing that if they would manage to get it they would not miss out on profit; {As long as the rich reward lasted, the Art of Painting was flourishing.} to the contrary, she has again started to decline as soon as the Love of Money, started to push the Love for the Art out of the hearts of powerful Kings and Rulers, because of which the great Masters diminished, and there was almost nobody who took care of the Arts;

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art

Binnen de Stadt Theben wierdt op de Schilders soo naeuw acht genomen, datter niemant en mochte binnen de Mueren bancken, dan die uyt-stekende Geesten waren, en een Roem-ruchtigen Naem hadden: {Die van Theben jaghen de Brodders de Stadt uyt.} Ja diegene, welcke eenige Botte of onverstandighe Tafereelen maeckte, vervielen in een sware Boete, of moesten de Stadt ruymen: want de Overigheyt en wilde niet gedoogen dat den eenen Ezel voor den anderen souw sitten Kladden, en een Edele geachte Const met hun besmeerde Doecken in ’t Voet-sant helpen: tot welcken eynde sy een Verbodt lieten uyt-gaen, dat hem niemandt (die de Loffelijcke Schilder-konst als een rechtschapen Meester oeffende, ) sich en mochte vermengen met de Luyden van geringhe handt-wercken, often die maer van eenen slaefachtigen geest waren.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Within the City of Thebes they paid such close attention to the Painters that nobody was allowed to settle inside the Walls, than those who were excellent Minds and had a famous Name: {Those of Thebes chased the Botchers out of the City.} Yes those, who made some dull or unwise Painting, were given a heavy Fine, or had to leave the City: because the Government did not want to accept that a Donkey would sit and daub in front of the others, and would bring the noble Art to the Ground with their smeared Canvases: which made them impose a ban that nobody (who practiced the Praiseworthy Art of Painting as a righteous Master,) was allowed to mingle with the Type of man who made mediocre craftwork, or who were just of a slavish mind.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Within the City of Thebes they paid such close attention to the Painters that nobody was allowed to settle inside the Walls, than those who were excellent Minds and had a famous Name: {Those of Thebes chased the Botchers out of the City.} Yes those, who made some dull or unwise Painting, were given a heavy Fine, or had to leave the City: because the Government did not want to accept that a Donkey would sit and daub in front of the others, and would bring the noble Art to the Ground with their smeared Canvases: which made them impose a ban that nobody (who practiced the Praiseworthy Art of Painting as a righteous Master,) was allowed to mingle with the Type of man who made mediocre craftwork, or who were just of a slavish mind.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Gelijck wy dan oock verscheyden Exempelen vinden, dat selfs Coningen dickwils met een gantsche stoet van hunne begunstighste Hovelingen, de Winckels der Constenaeren met hare tegen-woordigheyt vereerden. Men souw hier niet te onrecht mogen by voegen een menigte van Exempelen, die Franciscus Junius in sijn tweede Boeck op ’t Negende Capittel op-haelt, daer hy toont den overgrooten Prys die voor de Wercken van deftige Meesters betaelt wirdt; ’t gene de groot-achtinghe van de Schilder-konst niet duysterlijck te kennen geeft. {De grooten Prys geeft de hooghachtingh der oude, tot de Konst te kennen.}

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like we find many Examples, that even Kings together with a great train of favored Courtiers would often honour the Shops of Artists with their presence. One could rightfully add to this a number of Examples which Franciscus Junius mentions in his second Book in the Ninth Chapter, in which he shows the enormous Price that was paid for the Works of distinguished Masters; which clearly shows the great admiration of the Art of Painting. {The high Price shows the great admiration of the ancients for the Art.}

hooghachtingh

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like we find many Examples, that even Kings together with a great train of favored Courtiers would often honour the Shops of Artists with their presence. One could rightfully add to this a number of Examples which Franciscus Junius mentions in his second Book in the Ninth Chapter, in which he shows the enormous Price that was paid for the Works of distinguished Masters; which clearly shows the great admiration of the Art of Painting. {The high Price shows the great admiration of the ancients for the Art.}

groot-achtinghe

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like we find many Examples, that even Kings together with a great train of favored Courtiers would often honour the Shops of Artists with their presence. One could rightfully add to this a number of Examples which Franciscus Junius mentions in his second Book in the Ninth Chapter, in which he shows the enormous Price that was paid for the Works of distinguished Masters; which clearly shows the great admiration of the Art of Painting. {The high Price shows the great admiration of the ancients for the Art.}

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like we find many Examples, that even Kings together with a great train of favored Courtiers would often honour the Shops of Artists with their presence. One could rightfully add to this a number of Examples which Franciscus Junius mentions in his second Book in the Ninth Chapter, in which he shows the enormous Price that was paid for the Works of distinguished Masters; which clearly shows the great admiration of the Art of Painting. {The high Price shows the great admiration of the ancients for the Art.}

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art

Wy weten wel datter in vele fraye Steden verscheyde Gilden zijn, by welcke de Inwoonderen een bysonder voor-recht genieten: {Gilden onder wie nootsaeckelijck.} […] ende niet soo seer op de vrye Const oeffeningh als de Schilder-konst is, die selfs uyt Liefde ende lust tot verposinge van een ander Ampt aen yeder vry staet te Oeffenen. Maer niet tegenstaende dit soo wel de waerheyt is, soo sijn doch de Gilden en Broederschappen, insonderheydt ontrent de Schilder-konst gansch onnoodigh, soo wanneer (gelijck het meest also gebeurt) dat soodanige Penningen daer voor men de Vrijheyt van sulcken Gilde of Broederschap Coopt, ende Jaerlicx moet op-brengen, niet en worden aengheleydt tot dien eynde, tot welcke die van outs her zijn in gestelt: {Tot wat eynde een Gilde behoorde te wesen.} namentlijck om in een Schat-kist opgeleyt te werden, ten eynde men des noot zijnde, de verarmde, siecke, ende ellendige Gilde-Broeders hun weecklijck onderhout daer van soude konnen uytreycken, ofte hunnen nagelatene Weesen op-queecken, een Gilde-kamer op te rechten; ofte soomen die door de misdadige voorsorge der achtbare Magistraet quame te verkrijgen, die met allerley Const-stucken, soo van Tafereelen, Beelden, Teyckeninghen, ende Const-Boecken te vervullen, Oeffen-Scholen op te rechten en wat meer tot voortsettinghe en Luyster der algemeene Teycken-kunde kon bedagt werden: Alsdan soude sulcke Steden toe-loop krijgen, den yver sou ontvoncken ende de Const tot op den hoogsten top gebracht en staende gehouden worden. Doch men brengt hier tegen in, dat sonder de Gilden, en bewaringe van haer voorrechten, de In-geboorne ofte vrye niet aen den kost en soude komen, noch bestaen konnen; {Of d’Inwoonders sonder Gilde konnen bestaen.}, daer op men tot antwoorde moet weten, dat die schult niet en moet geleyt worden, op de gene die van buyten komen, maer veel eer op de leuyheyt ofte onkunde vande Ingesetene self, welcke dickwils niets van hare hant voor een kundige ooge en konnen aenden dagh brenghen, ofte het wordt veelmael van een ghemeenen uytlander beschaemt. Maer indien aen alle Geesten vryheydt gegeven wiert, daer ware in ’t algemeen groote kans om fraye Basen aen te queecken, en alsoo noch andere van gemeene Steden in te locken; want dat schijnen immers onnatuerlijcke wetten, datmen knoeyers en broddelaars met bysonder voor-rechten wil beschermen, op datse niet t’eeniger tijt van Gaeuwer of neerstiger overtroffen en souden worden. {Vryheyt geeft occasie om Konsten op te queecken en in de Steden te locken.}

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that in many nice Cities there are several Guilds, with which the Inhabitants have a special privilege: {Guilds, amongst whom necessary.} […] and it is not so much for the liberal Art practice such as the Art of Painting, which is open to practice to anyone from another profession out of Love and Desire. But notwithstanding this is the truth, the Guild and Brotherhoods, especially with regard to the Art of Painting, are truly unnecessary, as (which is what happens most frequently) such coins with which one buys the Freedom from such a Guild or Brotherhood, and has to pay yearly, are not used for the goal for which they were originally installed: {For which goal a Guild is supposed to exist.} namely to be placed in a Treasury, so that in case of need the poor, sick and miserable Guildsman may use it for their weekly sustenance, or to raise their surviving Orphans, to found a Guildhall; or if one would receive this through the criminal provision of the honorable Magistrate, to fill it with all sorts of Art works, like Paintings, Sculptures, Drawings and Art Books, to found Schools for Practice and what else can be thought of for the continuation and Luster of the general Art of Drawing: Then such Cities would get an onrush, the diligence would be ignited and the Art would be pushed towards the highest summit and be upheld. Yet one may contradict by saying that without the Guilds and the preservation of their privileges, the Inhabitants or Free men would not be able to make a living, or exist; {Whether the Inhabitants could exist without a Guild.}, on which one will be answered that the fault should be placed on those who come from outside, but rather on the laziness or incapability of the Inhabitants themselves, who often would not be able to show anything from their hand to a capable eye, or it would oftentimes be humiliated by a general foreigner. But if Freedom would be given to all Minds, there is generally a rather big chance to cultivate good Masters and lure others in from common Cities; as these seem to be unnatural laws, that one would want to protect bunglers and botchers with a special privilege, so that they will not be outdone any time soon by Quicker or more diligent [men]. {Freedom provides the possibility to cultivate Arts and draw [them] into the Cities.}

knoeyer

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that in many nice Cities there are several Guilds, with which the Inhabitants have a special privilege: {Guilds, amongst whom necessary.} […] and it is not so much for the liberal Art practice such as the Art of Painting, which is open to practice to anyone from another profession out of Love and Desire. But notwithstanding this is the truth, the Guild and Brotherhoods, especially with regard to the Art of Painting, are truly unnecessary, as (which is what happens most frequently) such coins with which one buys the Freedom from such a Guild or Brotherhood, and has to pay yearly, are not used for the goal for which they were originally installed: {For which goal a Guild is supposed to exist.} namely to be placed in a Treasury, so that in case of need the poor, sick and miserable Guildsman may use it for their weekly sustenance, or to raise their surviving Orphans, to found a Guildhall; or if one would receive this through the criminal provision of the honorable Magistrate, to fill it with all sorts of Art works, like Paintings, Sculptures, Drawings and Art Books, to found Schools for Practice and what else can be thought of for the continuation and Luster of the general Art of Drawing: Then such Cities would get an onrush, the diligence would be ignited and the Art would be pushed towards the highest summit and be upheld. Yet one may contradict by saying that without the Guilds and the preservation of their privileges, the Inhabitants or Free men would not be able to make a living, or exist; {Whether the Inhabitants could exist without a Guild.}, on which one will be answered that the fault should be placed on those who come from outside, but rather on the laziness or incapability of the Inhabitants themselves, who often would not be able to show anything from their hand to a capable eye, or it would oftentimes be humiliated by a general foreigner. But if Freedom would be given to all Minds, there is generally a rather big chance to cultivate good Masters and lure others in from common Cities; as these seem to be unnatural laws, that one would want to protect bunglers and botchers with a special privilege, so that they will not be outdone any time soon by Quicker or more diligent [men]. {Freedom provides the possibility to cultivate Arts and draw [them] into the Cities.}

Conceptual field(s)

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that in many nice Cities there are several Guilds, with which the Inhabitants have a special privilege: {Guilds, amongst whom necessary.} […] and it is not so much for the liberal Art practice such as the Art of Painting, which is open to practice to anyone from another profession out of Love and Desire. But notwithstanding this is the truth, the Guild and Brotherhoods, especially with regard to the Art of Painting, are truly unnecessary, as (which is what happens most frequently) such coins with which one buys the Freedom from such a Guild or Brotherhood, and has to pay yearly, are not used for the goal for which they were originally installed: {For which goal a Guild is supposed to exist.} namely to be placed in a Treasury, so that in case of need the poor, sick and miserable Guildsman may use it for their weekly sustenance, or to raise their surviving Orphans, to found a Guildhall; or if one would receive this through the criminal provision of the honorable Magistrate, to fill it with all sorts of Art works, like Paintings, Sculptures, Drawings and Art Books, to found Schools for Practice and what else can be thought of for the continuation and Luster of the general Art of Drawing: Then such Cities would get an onrush, the diligence would be ignited and the Art would be pushed towards the highest summit and be upheld. Yet one may contradict by saying that without the Guilds and the preservation of their privileges, the Inhabitants or Free men would not be able to make a living, or exist; {Whether the Inhabitants could exist without a Guild.}, on which one will be answered that the fault should be placed on those who come from outside, but rather on the laziness or incapability of the Inhabitants themselves, who often would not be able to show anything from their hand to a capable eye, or it would oftentimes be humiliated by a general foreigner. But if Freedom would be given to all Minds, there is generally a rather big chance to cultivate good Masters and lure others in from common Cities; as these seem to be unnatural laws, that one would want to protect bunglers and botchers with a special privilege, so that they will not be outdone any time soon by Quicker or more diligent [men]. {Freedom provides the possibility to cultivate Arts and draw [them] into the Cities.}

Conceptual field(s)

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that in many nice Cities there are several Guilds, with which the Inhabitants have a special privilege: {Guilds, amongst whom necessary.} […] and it is not so much for the liberal Art practice such as the Art of Painting, which is open to practice to anyone from another profession out of Love and Desire. But notwithstanding this is the truth, the Guild and Brotherhoods, especially with regard to the Art of Painting, are truly unnecessary, as (which is what happens most frequently) such coins with which one buys the Freedom from such a Guild or Brotherhood, and has to pay yearly, are not used for the goal for which they were originally installed: {For which goal a Guild is supposed to exist.} namely to be placed in a Treasury, so that in case of need the poor, sick and miserable Guildsman may use it for their weekly sustenance, or to raise their surviving Orphans, to found a Guildhall; or if one would receive this through the criminal provision of the honorable Magistrate, to fill it with all sorts of Art works, like Paintings, Sculptures, Drawings and Art Books, to found Schools for Practice and what else can be thought of for the continuation and Luster of the general Art of Drawing: Then such Cities would get an onrush, the diligence would be ignited and the Art would be pushed towards the highest summit and be upheld. Yet one may contradict by saying that without the Guilds and the preservation of their privileges, the Inhabitants or Free men would not be able to make a living, or exist; {Whether the Inhabitants could exist without a Guild.}, on which one will be answered that the fault should be placed on those who come from outside, but rather on the laziness or incapability of the Inhabitants themselves, who often would not be able to show anything from their hand to a capable eye, or it would oftentimes be humiliated by a general foreigner. But if Freedom would be given to all Minds, there is generally a rather big chance to cultivate good Masters and lure others in from common Cities; as these seem to be unnatural laws, that one would want to protect bunglers and botchers with a special privilege, so that they will not be outdone any time soon by Quicker or more diligent [men]. {Freedom provides the possibility to cultivate Arts and draw [them] into the Cities.}

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that in many nice Cities there are several Guilds, with which the Inhabitants have a special privilege: {Guilds, amongst whom necessary.} […] and it is not so much for the liberal Art practice such as the Art of Painting, which is open to practice to anyone from another profession out of Love and Desire. But notwithstanding this is the truth, the Guild and Brotherhoods, especially with regard to the Art of Painting, are truly unnecessary, as (which is what happens most frequently) such coins with which one buys the Freedom from such a Guild or Brotherhood, and has to pay yearly, are not used for the goal for which they were originally installed: {For which goal a Guild is supposed to exist.} namely to be placed in a Treasury, so that in case of need the poor, sick and miserable Guildsman may use it for their weekly sustenance, or to raise their surviving Orphans, to found a Guildhall; or if one would receive this through the criminal provision of the honorable Magistrate, to fill it with all sorts of Art works, like Paintings, Sculptures, Drawings and Art Books, to found Schools for Practice and what else can be thought of for the continuation and Luster of the general Art of Drawing: Then such Cities would get an onrush, the diligence would be ignited and the Art would be pushed towards the highest summit and be upheld. Yet one may contradict by saying that without the Guilds and the preservation of their privileges, the Inhabitants or Free men would not be able to make a living, or exist; {Whether the Inhabitants could exist without a Guild.}, on which one will be answered that the fault should be placed on those who come from outside, but rather on the laziness or incapability of the Inhabitants themselves, who often would not be able to show anything from their hand to a capable eye, or it would oftentimes be humiliated by a general foreigner. But if Freedom would be given to all Minds, there is generally a rather big chance to cultivate good Masters and lure others in from common Cities; as these seem to be unnatural laws, that one would want to protect bunglers and botchers with a special privilege, so that they will not be outdone any time soon by Quicker or more diligent [men]. {Freedom provides the possibility to cultivate Arts and draw [them] into the Cities.}

broddelaar

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We know of course that in many nice Cities there are several Guilds, with which the Inhabitants have a special privilege: {Guilds, amongst whom necessary.} […] and it is not so much for the liberal Art practice such as the Art of Painting, which is open to practice to anyone from another profession out of Love and Desire. But notwithstanding this is the truth, the Guild and Brotherhoods, especially with regard to the Art of Painting, are truly unnecessary, as (which is what happens most frequently) such coins with which one buys the Freedom from such a Guild or Brotherhood, and has to pay yearly, are not used for the goal for which they were originally installed: {For which goal a Guild is supposed to exist.} namely to be placed in a Treasury, so that in case of need the poor, sick and miserable Guildsman may use it for their weekly sustenance, or to raise their surviving Orphans, to found a Guildhall; or if one would receive this through the criminal provision of the honorable Magistrate, to fill it with all sorts of Art works, like Paintings, Sculptures, Drawings and Art Books, to found Schools for Practice and what else can be thought of for the continuation and Luster of the general Art of Drawing: Then such Cities would get an onrush, the diligence would be ignited and the Art would be pushed towards the highest summit and be upheld. Yet one may contradict by saying that without the Guilds and the preservation of their privileges, the Inhabitants or Free men would not be able to make a living, or exist; {Whether the Inhabitants could exist without a Guild.}, on which one will be answered that the fault should be placed on those who come from outside, but rather on the laziness or incapability of the Inhabitants themselves, who often would not be able to show anything from their hand to a capable eye, or it would oftentimes be humiliated by a general foreigner. But if Freedom would be given to all Minds, there is generally a rather big chance to cultivate good Masters and lure others in from common Cities; as these seem to be unnatural laws, that one would want to protect bunglers and botchers with a special privilege, so that they will not be outdone any time soon by Quicker or more diligent [men]. {Freedom provides the possibility to cultivate Arts and draw [them] into the Cities.}

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

…soo heeft de goetheyd van dien selven Schepper, den Mensche met een soodanigen vernuft begaeft, dat hy sich selven onfeylbare regulen heeft gevonden om de nature in veelen na te botsen; {Uyt de regelen vande natuer zijn de regelen in de Konsten gevonden.} want men bemerckt dat het geene niet na gewisse orden gedaen en wordt, seer ydel voor den dagh komt, ende geen vermogen heeft, om een ge-oeffende ooge als yets natuerlijcks te behagen. De natuer is onnaspeurlijck rijck in menigerley van yeder soort voort te brengen, waer van wy een Exempel hebben aen soo veel duysent Menschen, Dieren, ende Gewassen, die, al-hoe-wel sy van een geslachte zijn, echter malkander niet juyst gelijckstatigh en zijn; hier in kan de Const geseyt worden deselve volmaecktheyt te besitten, voor soo veel sy in ’t navolgen soo menigerley form alse wil voortbrenght. {Daer de Konst in navolght.} Ja sy kan dingen voortbrengen die de natuere onmogelijck schijnen, ten opsicht van dingen die wy noyt soodanigh vande natuere en hebben sien ter Werelt brengen. {Oock buyten de gemeene loop der natuer.} Doch de wijle de Const sijn oorspronck heeft genomen uyt de natuere ende de natuere niet uyt de Const, maer alleen van Godt op een onverstanelijcke wijse, alsoo in een geduerige order ghestelt is, en onderhouden wort, soo moetmen aenmercken, dat alle ’t gene de Const boven de natuere komt te doen, geen macht maer een onvermogen is; om dat de natuere niet onnatuerlicx natuerlijck, dat is strijdigh met haer selven voortbrenght; of ’t wert oock voor een Wangestalte gehouden: {Wat buyten natuerlick is, is Wanstalligh.}

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such the goodness of the same Creator, has given such ingenuity to Man, that he has found infallible rules for himself to imitate nature in many ways; {The Rules of Art have been found in the rules of nature.} as one notices that the things that are not done after certain rules, will appear very vain, and without power, to delight the practiced eye as something natural. Nature is inconceivably rich in bringing forth different versions of each sort, from which we take an Example for so many thousands of Men, Animals and Crops, which, although they are from one race, are not exactly similar to each other; as such it can be said that the Art possesses the same perfection in his, for as much as she can bring forth as many shapes as she wants with imitation. {In which the Art imitates.} Yes, she can bring forth things that appear impossible to nature, with regard to things that we have never seen brought into the world by nature. {Also outside the common state of nature.} Yet while the Art has taken its origin from nature and nature not from Art, but only from God in an inconceivable way, and it placed in a lasting order and kept that way, as such one should notice, that all which Art does outside of nature, is not a power but a failure; as nature naturally does not bring forth anything unnatural, this is contrary to itself; or it is also seen as a Deformity: {That which is outside the natural, is misshapen.}

natuere

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such the goodness of the same Creator, has given such ingenuity to Man, that he has found infallible rules for himself to imitate nature in many ways; {The Rules of Art have been found in the rules of nature.} as one notices that the things that are not done after certain rules, will appear very vain, and without power, to delight the practiced eye as something natural. Nature is inconceivably rich in bringing forth different versions of each sort, from which we take an Example for so many thousands of Men, Animals and Crops, which, although they are from one race, are not exactly similar to each other; as such it can be said that the Art possesses the same perfection in his, for as much as she can bring forth as many shapes as she wants with imitation. {In which the Art imitates.} Yes, she can bring forth things that appear impossible to nature, with regard to things that we have never seen brought into the world by nature. {Also outside the common state of nature.} Yet while the Art has taken its origin from nature and nature not from Art, but only from God in an inconceivable way, and it placed in a lasting order and kept that way, as such one should notice, that all which Art does outside of nature, is not a power but a failure; as nature naturally does not bring forth anything unnatural, this is contrary to itself; or it is also seen as a Deformity: {That which is outside the natural, is misshapen.}

const

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such the goodness of the same Creator, has given such ingenuity to Man, that he has found infallible rules for himself to imitate nature in many ways; {The Rules of Art have been found in the rules of nature.} as one notices that the things that are not done after certain rules, will appear very vain, and without power, to delight the practiced eye as something natural. Nature is inconceivably rich in bringing forth different versions of each sort, from which we take an Example for so many thousands of Men, Animals and Crops, which, although they are from one race, are not exactly similar to each other; as such it can be said that the Art possesses the same perfection in his, for as much as she can bring forth as many shapes as she wants with imitation. {In which the Art imitates.} Yes, she can bring forth things that appear impossible to nature, with regard to things that we have never seen brought into the world by nature. {Also outside the common state of nature.} Yet while the Art has taken its origin from nature and nature not from Art, but only from God in an inconceivable way, and it placed in a lasting order and kept that way, as such one should notice, that all which Art does outside of nature, is not a power but a failure; as nature naturally does not bring forth anything unnatural, this is contrary to itself; or it is also seen as a Deformity: {That which is outside the natural, is misshapen.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such the goodness of the same Creator, has given such ingenuity to Man, that he has found infallible rules for himself to imitate nature in many ways; {The Rules of Art have been found in the rules of nature.} as one notices that the things that are not done after certain rules, will appear very vain, and without power, to delight the practiced eye as something natural. Nature is inconceivably rich in bringing forth different versions of each sort, from which we take an Example for so many thousands of Men, Animals and Crops, which, although they are from one race, are not exactly similar to each other; as such it can be said that the Art possesses the same perfection in his, for as much as she can bring forth as many shapes as she wants with imitation. {In which the Art imitates.} Yes, she can bring forth things that appear impossible to nature, with regard to things that we have never seen brought into the world by nature. {Also outside the common state of nature.} Yet while the Art has taken its origin from nature and nature not from Art, but only from God in an inconceivable way, and it placed in a lasting order and kept that way, as such one should notice, that all which Art does outside of nature, is not a power but a failure; as nature naturally does not bring forth anything unnatural, this is contrary to itself; or it is also seen as a Deformity: {That which is outside the natural, is misshapen.}

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such the goodness of the same Creator, has given such ingenuity to Man, that he has found infallible rules for himself to imitate nature in many ways; {The Rules of Art have been found in the rules of nature.} as one notices that the things that are not done after certain rules, will appear very vain, and without power, to delight the practiced eye as something natural. Nature is inconceivably rich in bringing forth different versions of each sort, from which we take an Example for so many thousands of Men, Animals and Crops, which, although they are from one race, are not exactly similar to each other; as such it can be said that the Art possesses the same perfection in his, for as much as she can bring forth as many shapes as she wants with imitation. {In which the Art imitates.} Yes, she can bring forth things that appear impossible to nature, with regard to things that we have never seen brought into the world by nature. {Also outside the common state of nature.} Yet while the Art has taken its origin from nature and nature not from Art, but only from God in an inconceivable way, and it placed in a lasting order and kept that way, as such one should notice, that all which Art does outside of nature, is not a power but a failure; as nature naturally does not bring forth anything unnatural, this is contrary to itself; or it is also seen as a Deformity: {That which is outside the natural, is misshapen.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such the goodness of the same Creator, has given such ingenuity to Man, that he has found infallible rules for himself to imitate nature in many ways; {The Rules of Art have been found in the rules of nature.} as one notices that the things that are not done after certain rules, will appear very vain, and without power, to delight the practiced eye as something natural. Nature is inconceivably rich in bringing forth different versions of each sort, from which we take an Example for so many thousands of Men, Animals and Crops, which, although they are from one race, are not exactly similar to each other; as such it can be said that the Art possesses the same perfection in his, for as much as she can bring forth as many shapes as she wants with imitation. {In which the Art imitates.} Yes, she can bring forth things that appear impossible to nature, with regard to things that we have never seen brought into the world by nature. {Also outside the common state of nature.} Yet while the Art has taken its origin from nature and nature not from Art, but only from God in an inconceivable way, and it placed in a lasting order and kept that way, as such one should notice, that all which Art does outside of nature, is not a power but a failure; as nature naturally does not bring forth anything unnatural, this is contrary to itself; or it is also seen as a Deformity: {That which is outside the natural, is misshapen.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Wijst ons een sodanigen vremden gril, door de Schilder-konst ge-inventeert, als ghy wilt, men sal u seer haest konnen toonen, waer de deelen uyt welck het is t’saem geset, gestolen zijn. Wie en sou niet konnen sien, uyt wat deelen het vliegent Paert van Pegus, des Phinxsen en diergelijcke gevormt zijn? Uyt dit gene dan geseyt is, blijckt dat het spreeck-woort (wanneer wy yets aerdighs in ’t natuerlijck leven beschouwen) dat is Schilderachtigh, qualijck gebruyckt wort, ende op-genomen wert, als of de Schepselen maer ten naesten by soo Geestigh, Cierlijck ende Playsant en waren, als de Geschilderde dingen, dat eenen grooten mislagh is, ten ware men het soo wilde nemen, dat is Schilderachtigh, (te weten) waerdigh om sijn playsantie, aerdige verkiesinghe ende grootheyt Geschildert te werden. Want andersins gelijck het gemeenlijck genomen wordt, soo soude de Schilderye het Principael, ende de volmaeckte natuer slechts een Copy wesen.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Show us whichever strange caprice you want, invented by the Art of Painting, one will quickly be able to show you, wherefrom the parts from which it is assembled are stolen. Who would not be able to see, from which parts the flying horse of Pegasus, the Sphinx and such are formed from? From what is said, it becomes clear that the saying (when we see something charming in the natural life) that is Painterly, is used erroneously, and is used as if the Creatures are barely as Witty, Gracefully and Pleasant, as the Painted things, which is a great mistake, as one intends to say that is Painterly (that is) worthy to be painted because of its pleasure, charming selection and magnificence. Because otherwise it seems as if it is commonly perceived that the Painting is the Principal and the perfect nature nothing but a copy.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Show us whichever strange caprice you want, invented by the Art of Painting, one will quickly be able to show you, wherefrom the parts from which it is assembled are stolen. Who would not be able to see, from which parts the flying horse of Pegasus, the Sphinx and such are formed from? From what is said, it becomes clear that the saying (when we see something charming in the natural life) that is Painterly, is used erroneously, and is used as if the Creatures are barely as Witty, Gracefully and Pleasant, as the Painted things, which is a great mistake, as one intends to say that is Painterly (that is) worthy to be painted because of its pleasure, charming selection and magnificence. Because otherwise it seems as if it is commonly perceived that the Painting is the Principal and the perfect nature nothing but a copy.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Show us whichever strange caprice you want, invented by the Art of Painting, one will quickly be able to show you, wherefrom the parts from which it is assembled are stolen. Who would not be able to see, from which parts the flying horse of Pegasus, the Sphinx and such are formed from? From what is said, it becomes clear that the saying (when we see something charming in the natural life) that is Painterly, is used erroneously, and is used as if the Creatures are barely as Witty, Gracefully and Pleasant, as the Painted things, which is a great mistake, as one intends to say that is Painterly (that is) worthy to be painted because of its pleasure, charming selection and magnificence. Because otherwise it seems as if it is commonly perceived that the Painting is the Principal and the perfect nature nothing but a copy.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
SPECTATEUR → perception et regard
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Show us whichever strange caprice you want, invented by the Art of Painting, one will quickly be able to show you, wherefrom the parts from which it is assembled are stolen. Who would not be able to see, from which parts the flying horse of Pegasus, the Sphinx and such are formed from? From what is said, it becomes clear that the saying (when we see something charming in the natural life) that is Painterly, is used erroneously, and is used as if the Creatures are barely as Witty, Gracefully and Pleasant, as the Painted things, which is a great mistake, as one intends to say that is Painterly (that is) worthy to be painted because of its pleasure, charming selection and magnificence. Because otherwise it seems as if it is commonly perceived that the Painting is the Principal and the perfect nature nothing but a copy.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Show us whichever strange caprice you want, invented by the Art of Painting, one will quickly be able to show you, wherefrom the parts from which it is assembled are stolen. Who would not be able to see, from which parts the flying horse of Pegasus, the Sphinx and such are formed from? From what is said, it becomes clear that the saying (when we see something charming in the natural life) that is Painterly, is used erroneously, and is used as if the Creatures are barely as Witty, Gracefully and Pleasant, as the Painted things, which is a great mistake, as one intends to say that is Painterly (that is) worthy to be painted because of its pleasure, charming selection and magnificence. Because otherwise it seems as if it is commonly perceived that the Painting is the Principal and the perfect nature nothing but a copy.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

‘T en is oock niet onwaerschijnlijck of de Beelt-houwerye ende Giet-kunste, heeft occasie van Jalours over de Schilder-konst zijn, ghenomen, siende datse door haer groot vermoghen alles dede, ende daerom in groot achtingh ende aensien quam, ghemerckt sy haere wercken met eygen ende natuerlijcke Verwen seer levendigh tevoorschijn brachte. {Schilder-Konst verweckt andere Konsten tot jaloersheyt.} Niet te min soo hebben de Beelde-formers dickwils getracht hun boven de Schilder-Konst te verheffen, waer toe onder de Voorstanders van beyde dickwils is getwist-redent wiens haen in desen behoorde boven te krayen, de Beelt-houwers gaven voor dat de Schilder-Konst maer Sophistisch, waerschijnigh of toonschijnigh en was, overmits sy aenmerckten dat de dingen in een Tafereel alleen scheenen te wesen, maer datser in waerheyt niet en waren, en dat in tegendeel de dingen inde Beelt-houwerye, waerlijck, uytwendigh verheven, bevattelijck ende tastelijck waren, soo in haere lenghde als breete ende dickte. {Wat de Beelt-houwers by brengen om boven de Schilder-Konst te vliegen.} [ndr: paragone continues…]

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is moreover not unlikely that Sculpture and Casting need to be jealous of the Art of Painting, as, seeing that she can do anything thanks to her great power, and therefore came into great respect and esteem, because she brought forth her works very lively with proper and natural Colors. {The art of painting evokes jealousy from the other Arts.} Nevertheless the Sculptors have then often tried to surpass the Art of Painting, about which many discussions have taken place amongst the Supporters as to which of them was more successful than the other, the Sculptors argued that the Art of Painting was sophistic, appearing to be true and presentable as they pointed out that in a Painting the things only appeared to exist, but that they weren’t there in truth, and that to the contrary in the Art of Sculpture, the things were true, externally voluminous, comprehensible and touchable, both in their length and breadth and thickness. {What Sculptors evoked to fly higher than the Art of Painting.} [ndr: paragone continues…]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is moreover not unlikely that Sculpture and Casting need to be jealous of the Art of Painting, as, seeing that she can do anything thanks to her great power, and therefore came into great respect and esteem, because she brought forth her works very lively with proper and natural Colors. {The art of painting evokes jealousy from the other Arts.} Nevertheless the Sculptors have then often tried to surpass the Art of Painting, about which many discussions have taken place amongst the Supporters as to which of them was more successful than the other, the Sculptors argued that the Art of Painting was sophistic, appearing to be true and presentable as they pointed out that in a Painting the things only appeared to exist, but that they weren’t there in truth, and that to the contrary in the Art of Sculpture, the things were true, externally voluminous, comprehensible and touchable, both in their length and breadth and thickness. {What Sculptors evoked to fly higher than the Art of Painting.} [ndr: paragone continues…]

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts

Men soude hier oock tot voordeel vande Schilder-konst konnen bydoen, datse sich veel algemeener tot het navolgen van alle natuerlijcke dingen uytstreckt dan de Beeldenvorming, insonderheyt door de Verwen ende eyge Colorijten; soo datmen seggen mach datse alles verrichten kan: {Schilder-Konst sou levende Beelden maken indien de Zielen sienelicke voorwerpselen waren.}

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One could add in favour of the Art Of Painting, that she extends more generally to the imitation of all natural things than Sculpting [does], especially by means of Colors and proper colorings; so one may say that she can execute anything: {The Art of Painting would create living Images if the Soul would have been a visible thing.}

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One could add in favour of the Art Of Painting, that she extends more generally to the imitation of all natural things than Sculpting [does], especially by means of Colors and proper colorings; so one may say that she can execute anything: {The Art of Painting would create living Images if the Soul would have been a visible thing.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One could add in favour of the Art Of Painting, that she extends more generally to the imitation of all natural things than Sculpting [does], especially by means of Colors and proper colorings; so one may say that she can execute anything: {The Art of Painting would create living Images if the Soul would have been a visible thing.}

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One could add in favour of the Art Of Painting, that she extends more generally to the imitation of all natural things than Sculpting [does], especially by means of Colors and proper colorings; so one may say that she can execute anything: {The Art of Painting would create living Images if the Soul would have been a visible thing.}

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Soo staet oock aen te mercken dat sich de Schilder-Konst tot veele dinghen uytstreckt; en selfs de alder-naeuwkeurighste Natuyr-beschryvers noodigh werdt. {Schilder-Konst noodigh aen de natuerbeschrijvers.} En wy sien hoe dickwils de Leer-Meesters die moeten te hulpe roepen, en hoese om de Natuer der dinghen te beschryven, sijn ghedwonghen tot de af-teyckeningh van Menschen, Vogelen, Visschen, ende kruypende Gedierten te komen: […]
De Bouw-Meesters seght
Vitruvius moeten seer wel inde Teyken-kunde ervaren wesen, op dat sy de hoedanigheyt van haer voorgenomen Werk, met alle sijn omslagh en Ornamenten, te gemackelijker in een Vertoogh-Schets, souden konnen voor-stellen.
De Landt-Meters, Wereldt-Beschryvers en Sterre-Konstenaers, hebben van outs her door de Teycken-kunde alles geestigh weten Af-te-beelden. […]

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one may remark that the Art of Painting extends to many things; and is even necessary to the most precise describers of Nature. {The Art of Painting is necessary to the describers of nature.} And we see how often the Teachers have to ask for its assistance, and how they are forced to drawing after Humans, Birds, Fishes, and crawling creatures, in order to describe the Nature of things: […] The Architects, says Vitruvius, have to be very experienced in the Art of Drawing, in order for them to be able to show the nature of their proposed Work, with all its extras and Ornaments, in an easier way by means of a sketch. The Cartographers, Describers of the World and Star-Artists [ndr: Astronomers], have always known to portray everything in a clever way with the Art of Drawing. […]

Goeree continues to list different uses of drawings and paintings, until page 31. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one may remark that the Art of Painting extends to many things; and is even necessary to the most precise describers of Nature. {The Art of Painting is necessary to the describers of nature.} And we see how often the Teachers have to ask for its assistance, and how they are forced to drawing after Humans, Birds, Fishes, and crawling creatures, in order to describe the Nature of things: […] The Architects, says Vitruvius, have to be very experienced in the Art of Drawing, in order for them to be able to show the nature of their proposed Work, with all its extras and Ornaments, in an easier way by means of a sketch. The Cartographers, Describers of the World and Star-Artists [ndr: Astronomers], have always known to portray everything in a clever way with the Art of Drawing. […]

Goeree continues to list different uses of drawings and paintings, until page 31. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one may remark that the Art of Painting extends to many things; and is even necessary to the most precise describers of Nature. {The Art of Painting is necessary to the describers of nature.} And we see how often the Teachers have to ask for its assistance, and how they are forced to drawing after Humans, Birds, Fishes, and crawling creatures, in order to describe the Nature of things: […] The Architects, says Vitruvius, have to be very experienced in the Art of Drawing, in order for them to be able to show the nature of their proposed Work, with all its extras and Ornaments, in an easier way by means of a sketch. The Cartographers, Describers of the World and Star-Artists [ndr: Astronomers], have always known to portray everything in a clever way with the Art of Drawing. […]

Goeree continues to list different uses of drawings and paintings, until page 31. [MO]

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Maer alsoo wy hier vooren (alhoewel niet sonder reden) gheseyt hebben, dat het vermogen der Schilder-Konst algemeen is, om alles, behalven levende Zielen inde Beelden voort te brengen, soo hebben sommige evenwel in twijffel getrocken, of men oock wel levenloose dingen die in haer bewegingh zijn kan uytbeelden: {Of men dingen die in bewegingh schijnen te zijn kan verbeelden.} ’t geen wy (schoon by weynighe geobserveert) hier rondt uyt van Ja willen staende houden; want niemant en sal konnen tegen-spreecken, dat de Konst de natuere in allen navolght, voornamentlijck in het gene welcke in een verblijf van tijdt met na-dencken kan gesien werden:

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But notwithstanding that we said earlier (although not without reason), that the power of the Art of Painting is general, to produce everything, except the living Souls in the Images, as such some have doubted whether one could be able to depict lifeless things in their movement: {Whether one can depict things that appear to be moving.} which (although observed by few) we would plainly like to argue with a Yes; because nobody will be able to contradict, that the Art follows nature in everything, especially in that which can be observed during a period of time with consideration:

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But notwithstanding that we said earlier (although not without reason), that the power of the Art of Painting is general, to produce everything, except the living Souls in the Images, as such some have doubted whether one could be able to depict lifeless things in their movement: {Whether one can depict things that appear to be moving.} which (although observed by few) we would plainly like to argue with a Yes; because nobody will be able to contradict, that the Art follows nature in everything, especially in that which can be observed during a period of time with consideration:

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But notwithstanding that we said earlier (although not without reason), that the power of the Art of Painting is general, to produce everything, except the living Souls in the Images, as such some have doubted whether one could be able to depict lifeless things in their movement: {Whether one can depict things that appear to be moving.} which (although observed by few) we would plainly like to argue with a Yes; because nobody will be able to contradict, that the Art follows nature in everything, especially in that which can be observed during a period of time with consideration:

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But notwithstanding that we said earlier (although not without reason), that the power of the Art of Painting is general, to produce everything, except the living Souls in the Images, as such some have doubted whether one could be able to depict lifeless things in their movement: {Whether one can depict things that appear to be moving.} which (although observed by few) we would plainly like to argue with a Yes; because nobody will be able to contradict, that the Art follows nature in everything, especially in that which can be observed during a period of time with consideration:

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Uyt dese ende diergelijcke Exempelen kan dan oock lichtelijck afgenomne worden, hoe gansch ongeoorlooft en schandelijck dat het is, de Achtbaerheyt van soodanighen heerlijcken Const, aen de dienstbaerheydt van allerley schadelijckheden te verhangen, ende alsoo de Const tot aenstoockingh van ondeughden te stellen; {Verachtingh van het misbruyck der Schilder-konst.} even als eertijts de ontuchtige Heydenen deden, die de Constenaers daerom alleen in aensien hielden, om datse hunne Drinck-vaten, en Bachus Kroesen, (daerse doch wonder veel mede op hadden ) met allerley geyle en onkuyssche Beelden wisten te graveren ende te beschilderen.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] From this and similar Examples it can easily be derived, how very unacceptable and shameful it is, to connect the Honorability of such a delightful Art to the servitude of all sorts of condemnable things, and as such aim to evoke the Art as a provocation of vices; {Despicability of the misuse of the Art of Painting.} just as was once done by the indecent heretics, who only esteemed the Artists, because they knew how to engrave and paint their Drink-vessels and Bacchus Mugs (as they had consumed unimaginable amounts of mead) with all sorts of horny and indecent Images.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] From this and similar Examples it can easily be derived, how very unacceptable and shameful it is, to connect the Honorability of such a delightful Art to the servitude of all sorts of condemnable things, and as such aim to evoke the Art as a provocation of vices; {Despicability of the misuse of the Art of Painting.} just as was once done by the indecent heretics, who only esteemed the Artists, because they knew how to engrave and paint their Drink-vessels and Bacchus Mugs (as they had consumed unimaginable amounts of mead) with all sorts of horny and indecent Images.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] From this and similar Examples it can easily be derived, how very unacceptable and shameful it is, to connect the Honorability of such a delightful Art to the servitude of all sorts of condemnable things, and as such aim to evoke the Art as a provocation of vices; {Despicability of the misuse of the Art of Painting.} just as was once done by the indecent heretics, who only esteemed the Artists, because they knew how to engrave and paint their Drink-vessels and Bacchus Mugs (as they had consumed unimaginable amounts of mead) with all sorts of horny and indecent Images.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Tot hier to gesproocken hebbende van den oorspronck, achtbaerheydt, ende nuttigheyt der Schilder-Konst, soo komen wy nu tot de eerste aenleydingh deser Konst, diese soo uyt de aengeboorne natuere als door de Konst Wetten selver verkrijghen moet, ten eynde sy in het betrachten van soodanigen oeffeningh een wel-bereyt naturel ontmoete. Want gelijck het van outsher onder de wijsen is aenghemerckt, dat die dingen doorgaens wel gelucken, tot welck ons de nature selfs aenleydt, ende dat in tegendeel die dingen gemeenlijck qualijck sloegen van welckmen een natuerlijcken afkeer heeft; Soo machmen oock met recht seggen, dat het onmogelijck is tot de Schilder-Konst te komen ten sy saecke datmen door een welgesteltheyt der natuer daer toe gebooren is. {Een welgestelde natuere tot het leeren van een Konst het grootste voordeel.} […] Verstaende soodanigen natuere, die na het voor-schrift der Konst-regulen luystert, ten eynde de Konst sigh na de aendryvingen onser natuere behoorlijcke schicke: Want dan konnen de Konsten (seght F. Iunius) eerst volkomen worden uytgevraght, wanneerse met alle hare regulen ende bequame natuere ontmoeten.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As we have spoken up until now of the origin, honorability and use of the Art of Painting, as such we now reach the initial encouragement, which she should obtain either from the innate nature or from the Laws of Art, in order for her to meet a well-formed natural thing through attempting such practice. Because like it has always been noted by the wise, that usually those things do succeed to which nature itself guides us, and that to the contrary the things of which one has a natural aversion usually fail; As such one may rightfully say, that it is impossible to require the Art of Painting unless one is born for it thanks to a affluence of nature. {A well-disposed nature is the greatest advantage for learning an Art.} […]Meaning such nature, that listens to the precept of the rules of Art, so that the Art will adequately shape itself after the stimulation of our nature: Because the Arts (says F. Iunius) can first be completely put to use, when all their rules and adequate nature meet.

konst-regulen

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As we have spoken up until now of the origin, honorability and use of the Art of Painting, as such we now reach the initial encouragement, which she should obtain either from the innate nature or from the Laws of Art, in order for her to meet a well-formed natural thing through attempting such practice. Because like it has always been noted by the wise, that usually those things do succeed to which nature itself guides us, and that to the contrary the things of which one has a natural aversion usually fail; As such one may rightfully say, that it is impossible to require the Art of Painting unless one is born for it thanks to a affluence of nature. {A well-disposed nature is the greatest advantage for learning an Art.} […]Meaning such nature, that listens to the precept of the rules of Art, so that the Art will adequately shape itself after the stimulation of our nature: Because the Arts (says F. Iunius) can first be completely put to use, when all their rules and adequate nature meet.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As we have spoken up until now of the origin, honorability and use of the Art of Painting, as such we now reach the initial encouragement, which she should obtain either from the innate nature or from the Laws of Art, in order for her to meet a well-formed natural thing through attempting such practice. Because like it has always been noted by the wise, that usually those things do succeed to which nature itself guides us, and that to the contrary the things of which one has a natural aversion usually fail; As such one may rightfully say, that it is impossible to require the Art of Painting unless one is born for it thanks to a affluence of nature. {A well-disposed nature is the greatest advantage for learning an Art.} […]Meaning such nature, that listens to the precept of the rules of Art, so that the Art will adequately shape itself after the stimulation of our nature: Because the Arts (says F. Iunius) can first be completely put to use, when all their rules and adequate nature meet.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

‘t Is dan een Gift der natuere, die als een Zaet der Konste, de eerste beginselen instort, en den Constenaers bequaem maackt: Waarom vele onder de Oude wijsen twijfelden, of de Konst grooter baet vande natuere, dan vande leeringh hadt. Maer gemerckt datse geen van beyden misschen en kan, soo is light te gelooven dat de natuere veele vermagh, ende datse haere levende kracht daer in duydelijck kan doen uytblincken, selfs tot de neygingh van dees of gene bysondere verkiesinge van study; gelijck dat by Franciscus Iunius, in het vierde Capittel van sijn eerste Boeck, seer geleerdelijck getoont wert.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is a Gift of nature, which pours in the first principles as a Seed of Art, and makes the Artists capable: Why many of the Old wise men doubted, whether the Art has greater profit from nature or from the instruction. But as she cannot lack either one, it is easy to believe that nature can do a lot and that she is able to greatly let her living power excel, even for the inclination of one or another special choice of study; as is eloquently shown by Franciscus Junius in the fourth Chapter of his first Book.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is a Gift of nature, which pours in the first principles as a Seed of Art, and makes the Artists capable: Why many of the Old wise men doubted, whether the Art has greater profit from nature or from the instruction. But as she cannot lack either one, it is easy to believe that nature can do a lot and that she is able to greatly let her living power excel, even for the inclination of one or another special choice of study; as is eloquently shown by Franciscus Junius in the fourth Chapter of his first Book.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is a Gift of nature, which pours in the first principles as a Seed of Art, and makes the Artists capable: Why many of the Old wise men doubted, whether the Art has greater profit from nature or from the instruction. But as she cannot lack either one, it is easy to believe that nature can do a lot and that she is able to greatly let her living power excel, even for the inclination of one or another special choice of study; as is eloquently shown by Franciscus Junius in the fourth Chapter of his first Book.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is a Gift of nature, which pours in the first principles as a Seed of Art, and makes the Artists capable: Why many of the Old wise men doubted, whether the Art has greater profit from nature or from the instruction. But as she cannot lack either one, it is easy to believe that nature can do a lot and that she is able to greatly let her living power excel, even for the inclination of one or another special choice of study; as is eloquently shown by Franciscus Junius in the fourth Chapter of his first Book.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is a Gift of nature, which pours in the first principles as a Seed of Art, and makes the Artists capable: Why many of the Old wise men doubted, whether the Art has greater profit from nature or from the instruction. But as she cannot lack either one, it is easy to believe that nature can do a lot and that she is able to greatly let her living power excel, even for the inclination of one or another special choice of study; as is eloquently shown by Franciscus Junius in the fourth Chapter of his first Book.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Soo kan men oock uyt het gene alreede geseyt is, sich versekeren, hoedanigh de leersame onderwijsingen, de natueren moeten te bate komen, om daer door, met alles wat tot een volkomen Konstenaer vereyst wert, de Natuerlijcke toe-genegentheydt te voltoyen; […] Insghelijcks moeten oock de Jonghelinghen ( van welckmen sich yets goets beloven mag) van een seer neerstigen ende arbeytsamen Geest zijn, opmerckende ende sinspeligh van gedachten, vol van fraye inbeeldingen ende fantasien.
Sy moeten arbeytsaem ende neerstigh wesen, om dieswille dat soodanige Konst noch om Gout noch Silver kan verkregen werden, maer alleen door een wercksame oeffeninge; voor welcke d’Oude plegen te seggen dat de Goden alle dingh verkoopen. Opmercksaemheyt van gedachten moetense hebben, om door ghewoonte van die daghelijcks te oeffenen, sterck van inbeeldinge te werden; ten eynde sy die allengskens tot het uytvoeren van haere hooghverhevene fantasien souden leeren in ’t werck stellen. {Watmen doen moet om sijn ghesteltheyt te verbeteren.} Hierom wil
L. Davincy, dat een Jongh Schilder gheen dingen en mach versuymen, soo in het beschouwen der natuerlijcke voorwerpselen, ende bysondere voorvallen, als in het ondersoecken en overleggen van fraye Historyen, Poëtische verdichtselen, ende outheden, als anders; daer uyt hy niet yets en soude vinden, dat tot sijne study dienstig mogte zijn, om daer aen te gedencken: Gemerckt de inbeeldingen ende fantasien in ons gestelt zijn, als een Register, ofte aenwijser van ’t geen wy oyt met onse oogen gesien, ende met ons verstant begrepen hebben.

terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one can also ascertain oneself from that which has already been said, to which degree the instructive teachings have to profit nature, in order to complete the natural inclination with everything that is demanded from a perfect Artist; […] likewise the young men (of whom one may expect something good) have to be of a very diligent and laborious Mind, observing and clever of thoughts, full of pleasing imaginations and fantasies. They have to be laborious and diligent, while such an Art cannot be acquired with Gold or Silver, but only through a continuous practice; for which the Old tend to say that the Gods sell everything. The need to have percipience of thoughts, to become strong of imagination through the habit of practicing it daily; so that they will gradually learn to put it to use for the execution of their excellent fantasies. {What one should do to improve one’s condition.} Because of this Leonardo da Vinci demands that a Young Painter does not neglect anything, both in the observation of natural objects and specific events, as in the investigation and consideration of nice Histories, Poetic poetry and antiquity, and other things; from which he may find something, that could be useful for his study, to think of: As the imaginations and fantasies are placed within us, like a register, or indicator of that which we have one day seen with our eyes and understood with our mind.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one can also ascertain oneself from that which has already been said, to which degree the instructive teachings have to profit nature, in order to complete the natural inclination with everything that is demanded from a perfect Artist; […] likewise the young men (of whom one may expect something good) have to be of a very diligent and laborious Mind, observing and clever of thoughts, full of pleasing imaginations and fantasies. They have to be laborious and diligent, while such an Art cannot be acquired with Gold or Silver, but only through a continuous practice; for which the Old tend to say that the Gods sell everything. The need to have percipience of thoughts, to become strong of imagination through the habit of practicing it daily; so that they will gradually learn to put it to use for the execution of their excellent fantasies. {What one should do to improve one’s condition.} Because of this Leonardo da Vinci demands that a Young Painter does not neglect anything, both in the observation of natural objects and specific events, as in the investigation and consideration of nice Histories, Poetic poetry and antiquity, and other things; from which he may find something, that could be useful for his study, to think of: As the imaginations and fantasies are placed within us, like a register, or indicator of that which we have one day seen with our eyes and understood with our mind.

inbeeldinge

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one can also ascertain oneself from that which has already been said, to which degree the instructive teachings have to profit nature, in order to complete the natural inclination with everything that is demanded from a perfect Artist; […] likewise the young men (of whom one may expect something good) have to be of a very diligent and laborious Mind, observing and clever of thoughts, full of pleasing imaginations and fantasies. They have to be laborious and diligent, while such an Art cannot be acquired with Gold or Silver, but only through a continuous practice; for which the Old tend to say that the Gods sell everything. The need to have percipience of thoughts, to become strong of imagination through the habit of practicing it daily; so that they will gradually learn to put it to use for the execution of their excellent fantasies. {What one should do to improve one’s condition.} Because of this Leonardo da Vinci demands that a Young Painter does not neglect anything, both in the observation of natural objects and specific events, as in the investigation and consideration of nice Histories, Poetic poetry and antiquity, and other things; from which he may find something, that could be useful for his study, to think of: As the imaginations and fantasies are placed within us, like a register, or indicator of that which we have one day seen with our eyes and understood with our mind.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
terms translations

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one can also ascertain oneself from that which has already been said, to which degree the instructive teachings have to profit nature, in order to complete the natural inclination with everything that is demanded from a perfect Artist; […] likewise the young men (of whom one may expect something good) have to be of a very diligent and laborious Mind, observing and clever of thoughts, full of pleasing imaginations and fantasies. They have to be laborious and diligent, while such an Art cannot be acquired with Gold or Silver, but only through a continuous practice; for which the Old tend to say that the Gods sell everything. The need to have percipience of thoughts, to become strong of imagination through the habit of practicing it daily; so that they will gradually learn to put it to use for the execution of their excellent fantasies. {What one should do to improve one’s condition.} Because of this Leonardo da Vinci demands that a Young Painter does not neglect anything, both in the observation of natural objects and specific events, as in the investigation and consideration of nice Histories, Poetic poetry and antiquity, and other things; from which he may find something, that could be useful for his study, to think of: As the imaginations and fantasies are placed within us, like a register, or indicator of that which we have one day seen with our eyes and understood with our mind.

fantasie