HOOGACHTING (n. f.)

HOCHACHTUNG (deu.) · HOCHHALTUNG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · HOCHACHTUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

Gelijck wy dan oock verscheyden Exempelen vinden, dat selfs Coningen dickwils met een gantsche stoet van hunne begunstighste Hovelingen, de Winckels der Constenaeren met hare tegen-woordigheyt vereerden. Men souw hier niet te onrecht mogen by voegen een menigte van Exempelen, die Franciscus Junius in sijn tweede Boeck op ’t Negende Capittel op-haelt, daer hy toont den overgrooten Prys die voor de Wercken van deftige Meesters betaelt wirdt; ’t gene de groot-achtinghe van de Schilder-konst niet duysterlijck te kennen geeft. {De grooten Prys geeft de hooghachtingh der oude, tot de Konst te kennen.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like we find many Examples, that even Kings together with a great train of favored Courtiers would often honour the Shops of Artists with their presence. One could rightfully add to this a number of Examples which Franciscus Junius mentions in his second Book in the Ninth Chapter, in which he shows the enormous Price that was paid for the Works of distinguished Masters; which clearly shows the great admiration of the Art of Painting. {The high Price shows the great admiration of the ancients for the Art.}

groot-achtinghe

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → marché de l'art

Quotation

So datter, (sonder dat nochtans yemants doen in ’t bysonder worde berispt) dit in ’t korte kan toegheseyt werden; datter weynighe van die welcke andere in haer Werck moeten te hulpe roepen, gesien worden, die de naem van een groot Universeel Meester dragen, noch oock dat hare stucken in een ongemeene hoogh-achtingh zijn; en ’t is niet vremt, want wat ongehlijck soude men doen, datmen yemandt die van dry à vier Vaders was voort geteelt, den naem van een Hoere-Kint gaf. {Gelijckenis waerom sommige geen groot Meester konnen genaemt worden.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Such that, (without scolding someone’s actions in particular) this can be added briefly; that there few are seen amongst those who have to call in the assistance of others in their Work, who carry the name of a great Universal Master, nor that their works are in an extremely high esteem; and it is not strange, because how could it be wrong, that someone who had been bred out of three or four Fathers, carries the name of a bastard child. {Comparaison why some may not be called great Masters.}

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse