AESTHETIC CONCEPTS → greatness and nobility

LINKED TERMS

75 terms
36 sources
140 quotations

3 quotations

Quotation

Nu komen wy eyndelick tot de Magnificentie ofte staetelickheyd, die sich ghemeynlick in een welbeleyde Inventie laet vinden, ghemerckt het d’Inventie altijd een sonderlinghe aensienlickheyd toebrenght, dat den Konstenaer bevonden wordt de waerheyd, d’occasie en de discretie omsichtighlick daer in waerghenomen te hebben. Want ghelijck de gantsche Schilder-Konst niet vele om ’t lijf en heeft ’t en sy saecke datse met een sonderlinge stemmigheyd vergeselschapt sijnde, d’aenschouwers door den aenghenamen schijn van een hoogwaerdighe bevalligheyd beroere, soo maghse evenwel niet al te seer op d’opghepronckte verlustinghe van een overarbeydsaeme nettigheyd steunen, vermids de grootsche heerlickheyd des gantschen wercks door sulcken optoyssel verhindert ende vermindert wordt, dies plagten oock de Konstenaers selver d’achtbaerheyt haerer Konste te verliesen, als d’aenschouwers op d’aenmerckinghe van ’t al te sorghvuldighe cieraet beghinnen te vermoeden, dat het maer enckele affectatie, en gheen rechte magnificentie en is, diemen in ’t werck speurt, dat is, als de Konst-vroede aenschouwers beseffen, dat den Konstenaer sijn werck maer alleen met den ghemaeckten schijn van staetelickheyd en niet met de staetelickheyd selver heeft soecken te vervullen. ’t Gebeurt daghelicks dat veele, by gebreck van de kennisse en de ervaerenheyd die tot dese curieuse nauluysterende Konste vereyscht wordt, met eenen gantsch besighen arbeyd kasteelen in de lucht bouwen, op datse benevens andere ghemeyne werck-Meesters niet en souden schijnen langhs de grond te kruypen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Now we finally reach the Magnificence or stateliness, which can commonly be found in a carefully considered Invention, seen that it always provides the Invention with a remarkable distinction, when the Artist is found to have carefully observed the truth, occasion and discretion in it. Because just like the whole Art of Painting does not amount to much unless it is accompanied by a remarkable modesty, moving the spectators by a pleasant appearance of an excellent grace, as such she may not lean too much on a affected amusement of an overworked neatness, as the greatest delight of the whole work is blocked and diminished by such decoration, this tends to also make the Artists themselves loose the respect of her Art, when the spectators begin to suspect the criticism of the all too careful jewel, that it is but affectation, and not real magnificence, that one finds in the work, that is, if the Art-loving spectators understand, that the Artist has tried to fill his work just with the artificial appearance of stateliness and not with stateliness itself. It happens daily that many, lacking the knowledge and experience that is demanded for this curious meticulous Art, busily build castles in the sky, so that they do not appear to crawl on the ground like other common artisans.

Junius describes the importance and characteristics of magnificence (magnificentie), also called stateliness (statigheid), in an art work. He explains that it should entail modesty (stemmigheid), grace (bevalligheid) and not too much unnecessary ornament (opghepronckte verlustinghe; optoyssel; affectatie) or extreme neatness. An artist needs knowledge (kennis) and experience (ervaring) to obtain the right level of magnificence in his work. In this citation, Junius uses the terms ‘statigheid’, and to a lesser degree ‘achtbaarheid’ and ‘aanzien’ as equivalents for magnificence. In Dutch, Junius uses a noun and adjective: 'sonderlinghe aensienlickheyd', to translate the Latin '‘gratiam auctoritatemque’, in the English edition it is also composed of a noun and adjective: ‘wonderfull great authoritie’. I would like to thank Wieneke Jansen (Leiden University) for her precious assistance with regard to the Latin and English translation of this citation. [MO]

achtbaarheidOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Aenghesien daer twee verschydene soorten der schoonheyd te vinden sijn, seght Tullius {Lib. i. de officiis}, waer van d’eene in de lieffelickheyd, d’andere in de staetelickheyd ofte aensienlickheyd bestaet; soo ist dat de lieffelickheyd, Vrouwelick; d’aensienlickheyd daer en tegen, Mannelick schijnt te wesen. Dese aensienelickheyd wordt door een ghelijvighe verwe ghehandhaevet, ghelijck de jeughdighe levendigheydt van een goede ghesonde verwe door de oeffeninghe onser lichaemen wordt onderhouden. […] Wat de vrouwelicke schoonheyd aengaet, de Konstenaers plaghten daer in allermeest op de bevallighe lieffelickheyt des aenghesichts te letten; het en is gheen schoone vrouwe, seght Seneca {Epist. 33.}, wiens dyen ofte armen prijswaerdigh sijn; maer wiens gheheele aenghesicht de wonderbaerlickheyd van alle d’andere leden vermindert ende verdooft.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Seen that there are to different types of beauty to be found, says Tullius {…}, where the one consists in the loveliness, the other consists in the stateliness or importance; as such the loveliness is Feminin, the importance, on the other hand, appears to be Masculin. This importance is maintained by a full colour, like the youthful liveliness of a good healthy colour is maintained by the training of our bodies. (…) What the feminine beauty is concerned, Artists tend to pay most attention to the graceful loveliness of the appearance; it is not a beautiful woman, says Seneca {…}, whose thighs or arms are praiseworthy, but whose complete appearance diminishes and sedates the miraculousness of all the other parts.

staetelickheyd


Quotation

O Bedroefde tyd, O Amsterdam, waar is uw eertyds oude luister? Hoe zyt gy zo vervallen? Is ‘er geen lust of eerprikkeling meer in uwe onderdaanen? De Edele Schilderkonst die voor dezen in zulk een aanzien en agting gehouden wierd, werd nu niet meer in waardigheid noch om haar Deugden, betracht of gelieft, maar alleen uit nood en in schyn. Wat plachtmen de vertrekken, van uwe schoone Bouwgevaartens, O roem van Europa, met heerlyke konststukken te zien pronken, tot vermaak, verwondering, en leerzaame voorbeelden der aanschouweren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] O dreaded time, O Amsterdam, where is your former glory? How did you decay so much? Is there no more desire or stimulus for honour in your inhabitants? The noble Art of Painting that used to be held in such regard and esteem, is no longer practiced or loved in dignity nor for its virtues, but only out of necessity and for its appearance. How one longs to see the rooms of your beautiful buildings, O glory of Europe, to be shining with delightful works of art, for delight, astonishment and instructive examples of its beholders.Other conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

3 quotations

Quotation

Nu komen wy eyndelick tot de Magnificentie ofte staetelickheyd, die sich ghemeynlick in een welbeleyde Inventie laet vinden, ghemerckt het d’Inventie altijd een sonderlinghe aensienlickheyd toebrenght, dat den Konstenaer bevonden wordt de waerheyd, d’occasie en de discretie omsichtighlick daer in waerghenomen te hebben. Want ghelijck de gantsche Schilder-Konst niet vele om ’t lijf en heeft ’t en sy saecke datse met een sonderlinge stemmigheyd vergeselschapt sijnde, d’aenschouwers door den aenghenamen schijn van een hoogwaerdighe bevalligheyd beroere, soo maghse evenwel niet al te seer op d’opghepronckte verlustinghe van een overarbeydsaeme nettigheyd steunen, vermids de grootsche heerlickheyd des gantschen wercks door sulcken optoyssel verhindert ende vermindert wordt, dies plagten oock de Konstenaers selver d’achtbaerheyt haerer Konste te verliesen, als d’aenschouwers op d’aenmerckinghe van ’t al te sorghvuldighe cieraet beghinnen te vermoeden, dat het maer enckele affectatie, en gheen rechte magnificentie en is, diemen in ’t werck speurt, dat is, als de Konst-vroede aenschouwers beseffen, dat den Konstenaer sijn werck maer alleen met den ghemaeckten schijn van staetelickheyd en niet met de staetelickheyd selver heeft soecken te vervullen. ’t Gebeurt daghelicks dat veele, by gebreck van de kennisse en de ervaerenheyd die tot dese curieuse nauluysterende Konste vereyscht wordt, met eenen gantsch besighen arbeyd kasteelen in de lucht bouwen, op datse benevens andere ghemeyne werck-Meesters niet en souden schijnen langhs de grond te kruypen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Now we finally reach the Magnificence or stateliness, which can commonly be found in a carefully considered Invention, seen that it always provides the Invention with a remarkable distinction, when the Artist is found to have carefully observed the truth, occasion and discretion in it. Because just like the whole Art of Painting does not amount to much unless it is accompanied by a remarkable modesty, moving the spectators by a pleasant appearance of an excellent grace, as such she may not lean too much on a affected amusement of an overworked neatness, as the greatest delight of the whole work is blocked and diminished by such decoration, this tends to also make the Artists themselves loose the respect of her Art, when the spectators begin to suspect the criticism of the all too careful jewel, that it is but affectation, and not real magnificence, that one finds in the work, that is, if the Art-loving spectators understand, that the Artist has tried to fill his work just with the artificial appearance of stateliness and not with stateliness itself. It happens daily that many, lacking the knowledge and experience that is demanded for this curious meticulous Art, busily build castles in the sky, so that they do not appear to crawl on the ground like other common artisans.

In this part of the citation, Junius paraphrases his words from the 1637 Latin edition, which makes it difficult to find the exact translations of the terms that were used in the Dutch edition. I would like to thank Wieneke Jansen (Leiden University) for her precious assistance with regard to the Latin and English translation of this citation. [MO]

aanzien · statelijkheid · magnificentie


Quotation

Staet noch voorder aen te mercken dat de Konst-kenners door dese ghewoonte haerer ooghen niet alleen d’oorspronckelicke taferelen van de naemaelsels vaerdighlick leeren onderkennen; maer datse daer door met eenen oock d’oude wercken van de nieuwe sekerlick weten t’onderscheyden. Men vindt in d’oude stucken een sekere onnaevolghelicke authoriteyt ofte achtbaerheyd der Konste, seght Quintilianus {Lib. viii. Cap. 3.}, die de Schilderijen een sonderlicke aengenaemheyd plaght toe te brenghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] We should furthermore remark that the Art-connoisseurs do not only learn to capably discern the original works from the imitations [NDR: literally: paintings after (an original)]; but that they simultaneously also learn to competently distinguish the old works from the new. In the old pieces one finds a certain inimitable authorithy or respectability of Art, says Quintilianus {…}, that tends to add a special pleasantness to Paintings.

authoriteyt


Quotation

Uyt dese ende diergelijcke Exempelen kan dan oock lichtelijck afgenomne worden, hoe gansch ongeoorlooft en schandelijck dat het is, de Achtbaerheyt van soodanighen heerlijcken Const, aen de dienstbaerheydt van allerley schadelijckheden te verhangen, ende alsoo de Const tot aenstoockingh van ondeughden te stellen; {Verachtingh van het misbruyck der Schilder-konst.} even als eertijts de ontuchtige Heydenen deden, die de Constenaers daerom alleen in aensien hielden, om datse hunne Drinck-vaten, en Bachus Kroesen, (daerse doch wonder veel mede op hadden ) met allerley geyle en onkuyssche Beelden wisten te graveren ende te beschilderen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] From this and similar Examples it can easily be derived, how very unacceptable and shameful it is, to connect the Honorability of such a delightful Art to the servitude of all sorts of condemnable things, and as such aim to evoke the Art as a provocation of vices; {Despicability of the misuse of the Art of Painting.} just as was once done by the indecent heretics, who only esteemed the Artists, because they knew how to engrave and paint their Drink-vessels and Bacchus Mugs (as they had consumed unimaginable amounts of mead) with all sorts of horny and indecent Images.


1 quotations

Quotation

O Bedroefde tyd, O Amsterdam, waar is uw eertyds oude luister? Hoe zyt gy zo vervallen? Is ‘er geen lust of eerprikkeling meer in uwe onderdaanen? De Edele Schilderkonst die voor dezen in zulk een aanzien en agting gehouden wierd, werd nu niet meer in waardigheid noch om haar Deugden, betracht of gelieft, maar alleen uit nood en in schyn. Wat plachtmen de vertrekken, van uwe schoone Bouwgevaartens, O roem van Europa, met heerlyke konststukken te zien pronken, tot vermaak, verwondering, en leerzaame voorbeelden der aanschouweren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] O dreaded time, O Amsterdam, where is your former glory? How did you decay so much? Is there no more desire or stimulus for honour in your inhabitants? The noble Art of Painting that used to be held in such regard and esteem, is no longer practiced or loved in dignity nor for its virtues, but only out of necessity and for its appearance. How one longs to see the rooms of your beautiful buildings, O glory of Europe, to be shining with delightful works of art, for delight, astonishment and instructive examples of its beholders.Other conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

1 quotations

Quotation

I will now shew how That matter stands with relation to Connoissance in its several Branches, The Knowledge of the Goodness of a Picture, Drawing, &c. The Distinguishing of Hands, and Originals, and Copies.
Rules may be establish’d so clearly derived from Reason as to be Incontestable. If the Design of the Picture be (as in General it is) to Please, and Improve the Mind (as in Poetry) the Story must have all possible Advantages given to it, and the Actors must have the Utmost Grace, and Dignity their several Characters will admit of : If Historical, and Natural Truth only be intended That must be follow’d ; tho’ the Best Choice of These must be made ; In Both Cases Unity of Time, Place, and Action ought to be observ’d : The Composition must be such as to make the Thoughts appear at first Sight, and the Principal of them the most conspicuously ; And the Whole must be so contrived as to be a Grateful Object to the Eye, both as to the Colours, and the Masses of Light, and Shadow. These things are so evident as not to admit of any Dispute, or Contradiction ; As it also is that the Expression must be Strong, the Drawing Just, the Colouring Clean, and Beautiful, the Handling Easy, and Light, and all These Proper to the Subject. Nor will it be difficult to know Assuredly what is so, unless with relation to the Justness of the Drawing ; but to know in the Main whether any thing is Lame, Distorded, Mis-shapen, ill Proportioned, or Flat, or on the contrary Round, and Beautiful is what any Eye that is tolerably Curious can judge of.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

1 quotations

Quotation

Si vous voulez, dit Pymandre, que les Peintres imitent les Poëtes, il faut pourtant, selon le sentiment des doctes qu’il y ait dans leurs tableaux quelque chose d’agreable & de touchant aussi bien que de grand & de fort.
Il est vray, répondis-je, mais cet agreable doit naistre toujours du sujet que l’on traitte, non pas des choses étrangeres : Car l’on ne pretend pas retrancher les choses belles, quand elles sont propres aux lieux où on les met, mais l’on condamne ceux qui gastent un sujet qui de soy est noble et grand, parce qu’ils s’arrestent trop à la recherche des ornemens de certaines parties inutiles.


2 quotations

Quotation

La belle Composition dans l’art du Peintre, est la partie qui invente, qui dispose, qui embelit, qui donne la grace & l’expression, & qui prononce l’ouvrage. On pourroit apeller cette partie de la Peinture, un assemblage élegant de plusieurs parties qui font un tout, & de plusieurs corps respectez avec leur plan & leur fond sur une superficie, par le concours de plusieurs couleurs. […] c’est à la composition de donner l’elegance à toute sorte d’imitations, comme c’est au Dessein d’en regler la proportion, & au Coloris d’y ajouter la couleur. En un mot c’est la faculté, l’art de se servir du Dessein et du Coloris avec elegance, en imitant les corps visibles tels qu’ils sont ou qu’ils peuvent étre dans leur plus bel agreément. […]Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

Quotation

Tant il est vray que l’œil aime la varieté & le Contraste dans cét Art, & que le feu & la grace ne sont qu’un certain assaisonnement qui releve le naturel. En éfet ce que l’on apelle la bonne grace consiste principalement en un certain agreément, une certaine Noblesse qu’on trouve dans les yeux, dans les visages, dans l’Atitude, & dans les Contours d’une figure, lorsque la Forme, l’Action, les Draperies, sont decentes & convenables à l’âge, au sexe, & à la personne qu’on veut representer, d’où resulte la beauté et la grace. Enfin cette beauté & cette grace toujours mélées ensemble font la belle composition des figures et le comble de la perfection dans la Peinture.

Le terme d'agrément est utilisé pour signifier la grâce et l'élégance des formes, des attitudes, des actions des figures peintes de manière adéquate à leur âge, sexe etc...

noblesse · grâceOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

1 quotations

Quotation

Entre les moiens dont nous avons parlé, qui contribuent au Sublime, il faut aussi donner rang à ce qu’ils appellent Amplification […]. En effet l’Amplification se peut diviser en un nombre infini d’Espèces ; mais l’Orateur doit sçavoir que pas une de ses Espèces n’est parfaite de soi, s’il n’y a du Grand & du Sublime […] si vous ostez l’Amplification ce qu’elle a de Grand, vous lui arrachez, pour ainsi dire, l’ame du corps.

Le terme Amplification est l'expression de la notion de copia.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
CONCEPTS ESTHETIQUES → merveilleux et sublime

1 quotations

Quotation

Je connois des Peintres, interrompit Damon, qui dessinent, ce me semble, d'une grande maniere, & qui n'estiment pas que l’Anatomie soit necessaire pour bien dessiner.
II est vray, dit Pamphile, qu'elle demande une grande discretion qui dépend de bien sçavoir l'office des muscles ; mais il est vray aussi que sans cette science, ce que l'on appelle bien souvent grande maniere, ne sert qu'à ébloüir les yeux des ignorans. Ceux dont vous parlez, ont peut-estre esté touchez de quelques endroits bien ressentis, qu'ils ont remarquez dans les Antiques, ils ont crû qu'ils ne pouvoient mieux faire que de les bien retenir, ils s'en servent en toutes rencontres, sans sçavoir si l'action le demande ainsi ; ils exagerent mesme d'autant plus ces endroits qu'ils croyent par là attirer plus d'admiration pour leurs ouvrages, & plus d'estime pour eux-mesmes ; & c'est ce qu'ils appellent dessiner de grand goust & de grande maniere.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

1 quotations

Quotation

Staet noch voorder aen te mercken dat de Konst-kenners door dese ghewoonte haerer ooghen niet alleen d’oorspronckelicke taferelen van de naemaelsels vaerdighlick leeren onderkennen; maer datse daer door met eenen oock d’oude wercken van de nieuwe sekerlick weten t’onderscheyden. Men vindt in d’oude stucken een sekere onnaevolghelicke authoriteyt ofte achtbaerheyd der Konste, seght Quintilianus {Lib. viii. Cap. 3.}, die de Schilderijen een sonderlicke aengenaemheyd plaght toe te brenghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] We should furthermore remark that the Art-connoisseurs do not only learn to capably discern the original works from the imitations [NDR: literally: paintings after (an original)]; but that they simultaneously also learn to competently distinguish the old works from the new. In the old pieces one finds a certain inimitable authorithy or respectability of Art, says Quintilianus {…}, that tends to add a special pleasantness to Paintings.

achtbaerheyd


1 quotations

Quotation

le Peintre doit en second lieu, concevoir de grandes parties, comme de puissantes masses, soit dans les grouppes, soit dans les ombres, ou dans les couleurs, parce que c’est ce qui donne de la beauté & de la noblesse à l’ouvrage, & qui par cette grandeur le distingue des manieres chifonnes & mesquines.

noblesseOther conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la composition
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

Du Grand, de la Grande, & Riche Maniere ou bon Goust,
Ne veut dire ou signifier autre chose, qu’un Tableau bien fait & suivant le Goust ou opinion des plus sçavants Peintres.

grande manière · riche manière · grand goûtOther conceptual field(s)

SPECTATEUR → connaissance
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

The Contours must be Large, Square, and Boldly pronounc’d to produce Greatness ; and Delicate, and finely Waved, and Contrasted to be Gracious. There is a Beauty in a Line. in the Shape of a Finger, or Toe, even in that of a Reed, or Leaf, or the most inconsiderable things in Nature : I have Drawings of Guilio Romano of something of this Kind ; his Insects, and Vegetables are Natural, but as much above those of other Painters as his Men are : There is that in these things which Common Eyes see not, but which the Great Masters know how to give, and They Only.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

1 quotations

Quotation

Les choses belles dans le dernier degré, selon la maxime des anciens peintres doivent avoir du grand, & les contours nobles : elles doivent estre démeslées pures & sans alteration, nettes & liées ensemble composées, de grandes parties, mais en petit nombre, & enfin distinguées de couleurs fieres, mais toutes amies.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

Nu is 'er noch een waarneeming die zeer veel tot de volmaaktheid toebrengd: te weeten dat men gemelde Tint op de rondigheid niet te duyster houd; want de vlakke daaging staat zeer deftig en schoon, wanneer men tussen dezelve en de flaauwe schaduw, maar een teeder onderscheid bespeurd. […] Men vind zelf schilders die hen laaten wysmaaken, dat de tweede tint, op de ronding, heel donker wezen moet, daar in de koleur der grond mengende, voor reeden geevende dat dien grooten Mignard ook zo deed, doch dat door my heel ontkend word: 't Is wel waar dat ik eens een kleen boekjen, door den Vermaarden Bossé geschreeven, Le Peintre Converti of den Bekeerden Schilder genaamd, geleezen heb, waar in hy onder anderen grondig meend te bewyzen, dat gemelden Mignard zyn tweede tint op de kant te duyster maakten […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

2 quotations

Quotation

Verders om in het Naakt aan te toonen, wat een goede Kontraste is; en waar uit een welgesteld Beeld in zyne Beweeginge, of Aktie, is voortkomende. Want de Deftigheid, Sierlijkheid, en Bevalligheid van een welgemaakt Lichaam, bestaat in een ordentelyke en werkelyke Schikkinge der Leeden. Als ik mijn gevoelen zeggen zal, zo agt ik het Teikenen naar ’t Leeven van geender waarden, zo dat niet voor af en ging: ja niet meer als de Koloriet zonder Teikenkonst. Want wat baat ons het Leven, al Teikenen wy noch zo lang, als men de macht niet en heeft om een Beeld te kunnen stellen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Furthermore, to point out in a nude what is a good contrast and from which a well-positioned figure derives his movement, or action. Because the solemnity, elegance and grace of a well-made body consists in an orderly and real positioning of the limbs. If I should say how I feel, I think the drawing after the life is of no value whatsoever, if this does not precede it: yes no more than the colouring without the art of drawing. Because of what use is the life, no matter how long we draw, if one does not have the power to position a figure well.

This sentence is missing in the German translation. [MO]


Quotation

Wie nu het gezegde wel overweegd, moet met my toestaan, dat de deftigheid en welgemanierdheid twee uitneemende zaaken zyn, aan welke zo veel gelegen is, dat wanneer het in een schildery ontbreekt, men het zelve niet voor goed kan keuren: ja ik oordeel het de ziel van een konstig schildery te zyn. Het is met de schoone pronkzieraaden niet te doen, maar als een deftige en eedele ziel in een welgesteld lichchaam werkt, zyn alle die dingen [NDR : pronkzieraaden] onnut om de waare deftigheid uit te drukken; wanneer men met verstand, dan het zelve noch oppronkt, zo krygt het wel een grooter luyster, maar niet het wezen der zaak aangebragt, ook maakt zulks geen der hertstochten in de wezens. Rafaël, Poussyn, Dominiquin, noch Barotius, hebben daar niet van gehouden, en echter door hunne eenvoudigheid, de ongemeene deftigheid en grootsheid in hunne beelden vertoond.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.


1 quotations

Quotation

What is Beautiful, and Excellent is naturally adapted to Please ; but all Beauties, and Excellencies are not naturally Seen. Most Gentlemen see Pictures, and Drawings as the Generality of People see the Heavens in a Clear, Starry Night, they perceive a sort of Beauty there, but such a one as produces no great Pleasure in the Mind : But when one considers the Heavenly Bodies as other Worlds, and that there are an Infinite Number of these in the Empire of God, Immensity ; and Worlds which our Eyes assisted by the best Glasses can never reach, and so far removed from the most distant of what we see (which yet are so far removed from us that when we consider it our Minds are fill’d with Astonishment) that These Visible ones are as it were our Neighbours, as the Continent of France is to Great Britain ; When one considers farther, That as there Inhabitants on this Continent tho’ we see them not when we see That, ‘tis altogether unreasonable to Imagine that those Innumerable Words are Uninhabited, and Desart ; there must be Beings There, Some perhaps More, Others Less Noble, and Excellent than Men : When one Thus views this Vast Prospect, the Mind is Otherwise affected than Before, and feels a Delight which Common Notions never can administer. So those who at Present cannot comprehend there can be such Pleasure in a good Picture, or Drawing as Connoisseurs pretend to find, may Learn to see the same thing in Themselves, their Eyes being once open’d ‘tis like a New Sense, and New Pleasures flow in as often as the Objects of that Superinduc’d Sight present themselves, which (to People of Condition Especially) very frequently happens, or may be procur’d, whether Here at Home, or in their Travels Abroad. When a Gentleman has learn’d to see the Beauties and Excellencies that are really in good Pictures, and Drawings, and which may be learnt by conversing with Such, and applying himself to the consideration of them, he will look upon That with Joy which he Now passes over with very little Pleasure, if not with Indifference : Nay a Sketch, a Scrabble of the Hand of a Great Master will be capable of administering to him a Greater Degree of Pleasure than those who know it not by Experience will easily believe. Besides the Graceful, and Noble Attitudes, the Beauty of Colours, and forms, and the fine Effects of Light, and Shadow, which none sees as a Connoisseur does, Such a one enters farther than any other Can into the Beauties of the Invention, Expression, and other Parts of the Work he is considering : He sees Strokes of Art, Contrivances, Expedients, a Delicacy, and Spirit that others see not, or very Imperfectly.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

Le dessein appartient à la pratique, il consiste dans la proportion des figures, dans l’anatomie, dans la correction des contours & dans le choix du beau, il préside à l’expression des mouvemens de l’ame & du corps, & répand de tous côtés la noblesse, la grandeur & la grace.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

1 quotations

Quotation

Aengaende nu de meeste nuttigheyt diemen uyt het navolgen ende bestudeeren van oude ende geleerde stucken moet halen, is, datmen de Konst ende kracht van soodanige Schildery, aen sijne eygen Wercken leert toepassen, en daer in als sijn eygen Werck vertoont, dat is datmen de Deught van een beroemt Meesters Wercken, ontrent ende in een Nieuwe Inventy geleerdelijck oeffent. Hierom is ‘et datmen de Konst-stucken met geen losse, of loopende ooge mach besichten; {Gebruyck uyt het gene men in ’t Copieeren geleert heeft.} maer deselve wel nadencken, ende die bedenckingen andermael hervatten, de stucken in de handt nemen, en bespeculeeren die wel naeuwe door en door, op datmen alsoo na een veelvoudighe op-merckingh, de ware Deught der Konste ende geest door welke soodanigen Meester is geleyt geworden, verstaende, die ons selfs eygen kome te maken. Doet ‘er by dat daerom eenen Jongelingh ontrent de Konst van soodanigen navolgingh, sich moeste versien, met de hulpe ende onderwijsinge van een getrouw Leer-Meester, op dat hy ontrent het gheseyde, sijne onervaerne sinnen ende handen geleerdelijck bestieren mochte.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Regarding the best use that one has to obtain from the imitation and study of old and learned pieces, one should learn to apply the Art and power of such a Painting to his own works, and show it as his own work, i.e. that one intelligently practices the Virtue of the Works of a famous Master regarding and in a New Invention. This is why one should never look at the Art works with a loose or moving eye; {Use from that which one has learned by Copying.} but think well about it and take up these considerations once again, taking the pieces in one’s hands and considering them closely through and through, so that one may appropriate after a multiple observation, understanding the true Virtue of Art and the spirit by which such a Master was driven. Add to this that this is why, regarding the Art of such imitation, a young man must ascertain himself, the assistance and education by a loyal Teacher, so that regarding that which has been said, he may guide his inexperienced senses and hands intelligently.


1 quotations

Quotation

Doch ik vind het byzonder in de Schilderkonst bewaarheid: want de zelve is met zulk een vermogen verzeld, dat zy den mensch op twee zeer verschillende wyzen ontroert; eerstelyk door schoone, deugdsaame en aangenaame; en ten anderen door slegte, mismaakte, en verachte verbeeldingen, beide in tegenstreevigheid even krachtig. De eerste verkwikt en bekoort de regtzinnige aanschouwers; de twede, in tegendeel, baard hun een affkeer en walging. Derhalven is het onwederspreekelyk, dat het Schilderachtige, naamentlyk het schoonste en uitgeleezenste, niet anders betekentals het geene waardig is geschilderd te worden; en dat het slegtste, of onschoone, het allerminst die eere verdient: […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p.111-112:] C’est une vérité qui a principalement lieu dans la peinture, puisqu’on voit que la puissance de cet art affecte le cœur de deux manières différentes ; savoir, par des représentations agréables & honnêtes, & par celles d’idées mesquines & méprisables ; qui les unes & les autres font également un puissant effet, en sens contraire, sur les esprits des spectateurs. Les premiers objets dont il est ici question, attachent & charment l’œil de l’amateur [ndr : spectateur] éclairé, & les autres produisent une sensation désagréable. Il faut donc convenir que par pittoresque, c’est-à-dire, par ce qu’il y a de meilleur & de plus beau dans l’art on ne dit entendre que tout ce qui est digne d’être mis sur la toile ; & que ce qui est mesquin ou mauvais ne mérite pas cet honneur.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

… de selvighe moet noch voorder met ons uyt d’oude schrijvers aenmercken dat de voornaemste deughd van een nette en welghestelde Inventie aller meest in dese vier dinghen bestaet. In de waerheyd. In d’Opertuniteyt, ofte in de waerneminghe van een bequaeme geleghenheyd van tijd en plaetse, in de discretie, ofte in de bescheydenheyd van een tuchtigh ende eerbaer beleyd. In de Magnificentie, ofte in de staetelickheyd. Wat de waerheydt belanght; De Schilder-konst maeckt altijd vele wercks van de waerheyd, seght Philostratus Iconum Lib. I. in Narcisso. Ende ghelijck dien Historie-schrijver soo wel met bedrogh schijnt om te gaen, seght Ammianus Marcellinus {Lib. XXIX.}, de welcke eenighe warachtighe gheschiedenissen wetens en willens voor by gaet, als die eenighe valsche gheschiedenissen verdicht; even alsoo plaght de maelkonste in het uytdrucken der waerheydt op dese twee dinghen goede achtinghe te nemen, sy wil aen de eene sijde daer toe niet verstaen dat se yet soude uytdrucken ’t ghene men in de nature niet en vindt, men kanse wederom aen d’andere sijde daer toe niet brenghen datse yet soude overslaen ’t ghene men in de nature vindt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …the same has to remark with us from the old writers that the main virtue of a neat and well-composed Inventie mainly consists of four things: In the truth. In the Opportunity, or in the observation of an appropriate situation of time and place, in the discretion, or the modesty of a disciplinary and honorable policy. In the Magnificence, or in the stateliness. For as far as the truth is concerned; The Art of painting always pays a lot of attention to the truth, says Philostratus Iconum Lib. I. in Narcisso. And like the History-writer manages to deal so well with deceit, says Ammianus Marcellinus {…}, that it appears to consciously pass by any truthful histories, when he poetizes some false histories; as such the art of painting tends to pay attention to these to things when expressing the truth, on the one hand she does not want it to happen that she would express that which one cannot find in nature, and on the other hand she cannot bring herself that she would neglect that which one finds in nature.

In the Latin edition (1637), most of the terms are given only in Greek. [MO]

bescheydenheydOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

1 quotations

Quotation

Les plis doivent être grands & en petit nombre, autant qu’il sera possible : cette maxime étant une des choses qui contribue davantage à ce qu’on appelle grande maniere ; parce que les grands plis partagent moins la vûe, & que leur riche simplicité est plus susceptible de grandes lumieres.

pliOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

1 quotations

Quotation

The Draperies must have broad Masses of Light, and Shadow, and noble large Folds to give a Greatness ; and These artfully subdivised, add Grace. As in that Admirable Figure of S. Paul Preaching, of which I have already spoken, the Drapery would have had a Greatness if that whole Broad Light had been kept, and that part which is flung over his Shoulder, and hangs down his Back had been omitted ; but That adds also a Grace.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

6 quotations

Quotation

Den Grondt der Edel vry Schilder-const: Waer in haer ghestalt, aerdt ende wesen, de leer-lustighe Jeught in verscheyden Deelen in Rijm-dicht wort voor ghedraghen

[D'après NOLDUS 2008, p. 11:] Principe et fondement de l’art noble et libre de la peinture : Dans lequel sa forme, sa nature et son essence sont présentées en vers à la Jeunesse avide d’apprendre


Quotation

12 Natuere gheeft somtijts haer Schilder-gaven
Daer tijdt noch middel is te moghen leeren,
maer noots bedwanck, om den cost te beslaven,
Dat sulck edel gheest moet blijven begraven,
Als verborghen schat, een jammer verseeren:
maer als gaef en middel te samen keeren
By oeffeningh, lust en stadich bevlijten,
Dan baert arbeydt versoetende profijten.

[D'après NOLDUS 2008, p. 14:] 12 La Nature dispense parfois ses dons pour la Peinture là où il n’y a ni temps ni moyen pour apprendre mais seulement la contrainte de gagner son pain. Qu’un esprit noble doive rester cacher, tel un trésor enterré, est lamentable. Mais si talent et occasion se joignent dans l’exercice, le plaisir et la diligence constante, alors le travail produit de doux profits.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Ick sal dan de Lof van de Edele vrye Schilder-Konst, so veel dese uyre, en mijn swack vernuft, toe laten wil, uyt-breyen, U.E. die op offerende voor een S. Lucas gifte; daer meer vermaeck in nemende dan in het slampampen en onaerdige brassen, daer nu in't vyeren van desen dach, de Kitte-broers niet dan al te veel mede besich zijn.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] J’exposerai ainsi l’éloge de l’art noble et libre de peindre aussi longtemps que cette heure et ma faible intelligence l’autorisent, vous l’offrant en guise de présent pour la saint Luc, et y prenant ce faisant davantage de plaisir qu’en sombrant dans une orgie de nourriture et de luxure à l’instar des excès commis par les habitués des tavernes pour marquer ce jour.


Quotation

Zy word van de natuur verkozen, en is van de bevalligheeden altyt geoeffent, om de waereld uitmuntende mannen te leeveren, voornamentlyk in deze Edele Konst, die zo veel Weetenschappen in zich behelst: Ja ik derf zeggen, dat ‘er geen Konst of Weetenschap in de waereld hoorde te zijn, of een volmaakt Schilder, dienden ‘er eenige kennis van te hebben. De Natuur verschaft aan de vaardige geesten, meer voordeel, dan de Leer-oeffening, aan d’anderen. Vind men niet meer voorbeelden van Doorluchtige Meesters in deze Konst, die op den hoogsten top geklommen zyn geweest, welke vrolijk en vol snakeryen waaren: dan van de geenen, die een zwaarmoedigen aart hadden? Raphael, Polidoor da Caravaggio, Leonard da Vinci, Peryndel Vaga, Parmezan, Primaticcio, Pietro de Corton, Tintoret, Giorgon, Lodewyk en Annibal Carats, Albaan, Bassan, Lanfranc, en meer andere; zyn die niet alle vrolijk en vaardig van geest geweest?

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] They [ndr: talented artists] are naturally preferred and is always trained in beauty, to provide the world excellent men, especially in this Noble Art, which contains so many sciences: Yes I dare say, that there should be no Art or Science in the world, or a perfect Painter should have some knowledge of it. Nature provides the apt minds more advantage than the practice of learning provides to others. Does one not find more examples of illustrious Masters in this Art, who have climbed to the highest summit, who were happy and full of joy: than of those, who had a melancholic nature? Raphael, Polidoro da Caravaggio, Leonardo da Vinci, Perino del Vaga, Parmigianino, Primaticcio, Pietro da Cortona, Tintoretto, Giorgione, Ludovico and Annibale Carracci, Francesco Albano, Bassano, Lanfranco and many others; have they not all been happy and apt of mind?

It is unclear what exactly 'Zy' in the first sentence is refering to. This paragraph is ordered differently in the German translation. [MO]Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

O Bedroefde tyd, O Amsterdam, waar is uw eertyds oude luister? Hoe zyt gy zo vervallen? Is ‘er geen lust of eerprikkeling meer in uwe onderdaanen? De Edele Schilderkonst die voor dezen in zulk een aanzien en agting gehouden wierd, werd nu niet meer in waardigheid noch om haar Deugden, betracht of gelieft, maar alleen uit nood en in schyn. Wat plachtmen de vertrekken, van uwe schoone Bouwgevaartens, O roem van Europa, met heerlyke konststukken te zien pronken, tot vermaak, verwondering, en leerzaame voorbeelden der aanschouweren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] O dreaded time, O Amsterdam, where is your former glory? How did you decay so much? Is there no more desire or stimulus for honour in your inhabitants? The noble Art of Painting that used to be held in such regard and esteem, is no longer practiced or loved in dignity nor for its virtues, but only out of necessity and for its appearance. How one longs to see the rooms of your beautiful buildings, O glory of Europe, to be shining with delightful works of art, for delight, astonishment and instructive examples of its beholders.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

DEwyl de Schoonheid, het voornaamste en waardigste deel der Eedele Schilderkonst is [...] Dat de wyste onder de Aaloude haar hoogachting toegedraagen hebben, zien wy in Plato, welke dezelve achten te zyn een mensselyke glants, uit haar natuur beminnelyk, macht hebbende ons de geesten de oogen te ontrooven. Ia. Kato achten dezelve zo hoog, dat hy oopentlyk zeide, het geen minder zonde te zyn, haar te beschadigen, dan het was een Tempel te berooven.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 73-74:] Comme la beauté est la principale & la plus noble partie de la peinture […] Les plus sages parmi les anciens, & Platon même, en ont parlé pour ainsi dire, avec respect ; & Caton a porté son enthousiasme pour la Beauté, jusq’à dire : « Que ce n’est pas un moindre sacrilège de dégrader la Beauté, que de violer & de profaner les temples des dieux ».Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

2 quotations

Quotation

19 O seldtsame Durer, Duytschlandts beroemen, {Durers werc te Francfoort tot exempel.}
Te Franckfoort in’t Clooster daer sietmen blijcken
Dees suyver edelheyt, weerdich te noemen:
Iae Brueghel en Lucas al dese bloemen, {Brueghel, Lucas, en Ioannes van Eyck exempelen, van ten eersten suyver op te doen.}
Te recht Plus ultra schreven in de rijcken
Der Schilders, voormaels met een vast bedijcken,
Datse niemant licht en soud’ achterhalen,
Met Ioannes, voor al den principalen.
 
20 Op dees edelheyt dees t’samen wel pasten,
En leyden hun verwen schoon, net en blijde,
Ginghen de penneelen soo niet belasten,
Als nu, dat men schier blindelijck mach tasten
En bevoelen al t’werck aen elcker sijde :
Want de verwen ligghen wel t’onsen tijde,
Soo oneffen en rouw, men mochtse meenen {Van de rouwicheyt eenigher in desen tijdt.}
Schier te zijn half rondt, in ghehouwen steenen.
 
21 Netticheyt is prijsich, die den ghesichte{Nette dingen, die noch de gheesticheyt behouden, zijn prijselijck, en houden den aenschouwer lange speculerende.}
Soet voedtsel ghevende doet langhe merren,
Bysonder als haer aenclevend’ is dichte
Oock aerdt, gheest, en cloeckeyt, en datse lichte
Haren welstandt niet en weyghert van verren,
Niet meer als van by, sulck dinghen verwerren
Doet aen hem, en door ooghen onversadich,
T’herte vast cleven met lusten ghestadich.
 
22 Van Tizianus den grooten wy mercken, {Exempel Tizianus, zijn dingen stonden eerst wel van by, en van verre.}
Wt Vasari schriften ons wel profijtich,
Hoe hy in de bloeme zijns Ieuchts verstercken
Plocht uyt te voeren zijn constighe wercken,
Met onghelooflijcke netticheyt vlijtich :
De welcke niet te berispen verwijtich
En waren, maer behaeghden wel een yder,
T’zy ofmender verre van stondt oft byder.

[D'après NOLDUS 2008, p.] 19 Ô admirable Dürer, gloire de l’Allemagne ! {Exemple de l’œuvre de Dürer à Francfort.} Dans le cloître de Francfort, on peut voir de ta main un exemple remarquable de cette finesse et cette pureté. Oui, Brueghel, et lucas aussi, ces fleurons de la peinture ont écrit à juste titre : « Plus ultra » dans le règne des Peintres, - règne qui, avant eux, restait bien limité. Personne ne pouvait les égaler, pas plus que Jan, le premier de tous. 20 Ils [n.d.r. : Brueghel, Lucas de Leyde et Jan van Eyck] étaient très attentifs à cette finesse, et posaient leurs couleurs de façon nette, propre et claire. Ils ne chargeaient pas leurs panneaux comme on fait maintenant, au point que, du doigt, les yeux fermés, on peut presque tâter un peu partout les œuvres. En effet, de nos jours, la peinture est appliquée de façon si inégale et grossière qu’on pourrait presque croire qu’il s’agit de relief sculpté dans la pierre. 21 Un travail propre est digne de louange, car il nourrit les yeux {Les choses propres mais pleines d’esprit sont dignes de louange. Elles retiennent longtemps l’attention du spectateur.} et les entretient agréablement pendant un long moment, en particulier, s’il s’accompagne de naturel, d’esprit et de fermeté, et s’il garde toujours sa bienséance, peu importe s’il est vu de loin ou de près. Ces qualités font qu’on s’attache à lui 22 Du grand Titien, nous apprenons à notre profit {L’exemple de Titien. Au début, ses œuvres avaient belle allure aussi bien de près que de loin.} par les écrits de Vasari, que, dans la fleur de la jeunesse ; il avait l’habitude de réaliser avec diligence ses œuvres d’art, et avec une incroyable propreté. On ne pouvait leur faire le moindre reproche. Au contraire, elles plaisaient à tout le monde, vues aussi bien de loin que de près.


Quotation

{Hoemen hem in ’t Schetsen en nader opstellen sal dragen.} En dat eerstelijck vande Schets, met het welck gy oock eerstelijck uwe dingen, het zy in wat manniere van Teyckeningh, Geestigh, Luchtigh, doch verstandelijck moet beworpen, en daer na met opmerckingh, volgens ’t gene wy daer van hebben aengewesen, deselve Corrigeeren en in ’t net stellen, alsins sich gewennende de voornaemste Schaduwtjens en Douwtjens met de Kool, in ’t nader op-stellen Meesterachtigh aen te wijsen, op dat ghy U vande stellinghe beter soud’ moghen verseeckeren: (…) {Vande ommetreck.} Na welke men moet beginnen Om-te trecken, en daer in voor al wel acht gheven op de Eeligheydt van de ommetrecken, om die ter rechter plaets te schicken met bewaringh van Parthyen;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {How one should behave in Sketching and further composing.} And first about the Sketch, with which you also firstly should design your things, in which manner of Drawing, Spirited, Loose, yet wisely, and afterwards with observation, following that which we have said about it, correct it and compose it neatly [ndr: in a finalized form], making a habit out of pointing out masterfully the main Shadows and mouvements [ndr: uncertain translation!] with Charcoal, in the improved composition, in order to better determine the composition: (…) {About the contour.} After which one should start to make the contours, therein paying utmost attention to the Nobility of the contours, to place them at the right spot in line with the Parts;Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin

1 quotations

Quotation

De rechte en slechte eenvoudigeyt deser Konsten heeft den voordgangh der selviger benevens andere middelen mede veroorsaeckt. Want ghelijck wy bevinden dat die ghene allernaest tot de volmaecktheyd quaemen, dewelcke d’aenghenaeme bevalligheyd haerer wercken niet soo seer en stelden in ’t ydele waenkunstighe verw-gepronck als wel in de kracht van een onvervalschte Teycken-konst ende in ’t naturelick ghebruyck van weynighe en gantsche ghemeyne verwen; so plaghten oock d’opdrechtelick goed-aerdighe Leerlinghen, die ’t met de Konste wel meynden en haere gewesene Leermeesters geen schande sochten aen te doen, sich aen dese gantsch loffelicke eenvoudigheyd standvastighlick te verbinden, den voornaemsten ernst haerer Aemulatie daerin stellende dat sy dese eygenschap der ouder Meesters recht wel moghten treffen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The straightforward and bad simplicity of these Arts has caused its progress as well, amongst other things. Because just like we find that those came closest to perfection, who did not so much place the pleasant loveliness of their works in the vain delusional ‘paint-ostentation’ but rather in the power of the unadulterated Drawing and in the natural use of few and rather common colors; as such the sincere benevolent Students, who mean well with the Art and did not mean to bring shame to their former Masters, committing themselves firmly to this very praiseworthy simplicity, placing the primary aim of their Emulation in truly meeting with this characteristic of the old Masters.

This section of the tekst is much shorter in the Latin and English editions, where it only serves as an introduction to the citation from Isocrates. [MO]Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → école

1 quotations

Quotation

M. Aved […] a exposé différens Portraits, tous également bien touchés, & qui soutiennent parfaitement le grand nom qu’il s’est acquit dans ce genre. Il n’est point pour ces attitudes fieres & de recherche, qui le plus souvent sortent de la nature, ou du moins empêchent de la reconnoître : une élégante & noble simplicité est plus de son goût, très-louable en cela. Je n’ai trouvé d’imperfection que dans son coloris, il m’a semblé trop cru ; je n’y ai point reconnu des chairs telles qu’en offre la nature. Les portraits de M. Le Sueur acheveront d’éclaircir ma réflexion […] ; la chair y est mieux exprimée & ils ont un bien plus grand air de vérité.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

[…] de la proportion suivent & resultent divers & tres-importans effects, le principal desquels est la majesté & la beauté aux corps, que Vitruve appelle Eurithmie. C’est pourquoy lorsqu'on voit une chose qui est bien composée, l'on dit qu'elle est belle : en un mot, on ne doit entendre autre chose par la proportion, que la beauté deuë à toutes les choses, par laquelle les yeux corporels viennent à recevoir tous les plaisirs que l’on peut gouster par le sens de la veuë, & penetrer par l'œil de l'entendement.

Terme traduit par EURITHMIA dans Lomazzo, 1585, p. 33.

beauté · majestéOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

1 quotations

Quotation

CXXXIII.
N’employez à aucune de ces choses [ndr : les fruits, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les animaux, les figures et les fleurs] du Blanc de Plomb, il n’est propre qu’en Huile, & il noircit comme de l’Ancre, n’estant détrempé qu’à la Gomme, partïculierement si vous mettez vostre ouvrage dans un lieu humide ou avec des Parfuns, & la Ceruse de Venise est aussi fine, & d’un aussi grand blanc. De celuy-là, n’en épargnez pas l’usage, sur tout en ébauchant, & faites-en entrer dans tous vos meslanges, afin de leur donner un certain Corps qui empaste vostre ouvrage, & qui le fasse paroistre doux & moileux.

Le goust des Peintres est neanmoins different en ce point, les uns en employent un peu, d’autres point du tout ; mais la maniere de ceux-cy est maigre & seiche, les autres en mettent beaucoup, & c’est sans contredi la meilleure Methode & la plus usitée parmy les habiles Gens ; car outre qu’elle est prompte, c’est que l’on peut en s’en servant (ce qui seroit quasi impossible autrement) copier toutes sortes de Tableaux, nonobstant le sentiment contraire de quelques-uns, qui disent qu’en mignature l’on ne peut donner la Force & toutes les differentes Teintes qu’on void dans les Pieces en Huile, ce qui n’est pas vray, du moins pour les bons Peintres, & les effets le prouvent assez ; car il se void des Figures, des Païsages, des Portraits, & toute autre chose en mignature, touchez d’une aussi grande maniere, aussi vraye & aussi noble, quoy que plus mignonne & delicate qu’en huile.

Je sçay pourtant que cette Peinture a ses avantages, quand ce ne seroit que celuy de rendre plus d’ouvrage, & de consommer moins de temps, elle se deffend mieux aussi contre ses injures, & il faut encore luy ceder le droit d’Ainesse & la gloire de l’Antiquité.
Mais aussi la Mignature a les siens, & sans repeter ceux que j’ay déja montrez, elle est plus propre & plus commode, l’on porte aisément tout son Attirail dans sa poche, vous travaillez par tout quand il vous plaist, sans tant de preparatifs, vous pouvez la quitter & la reprendre quand & autant de fois que vous voulez, ce qui ne se fait pas à la premiere, où l’on ne doit guere travailler à sec.
Mais remarquez qu’il est de l’une & de l’autre, comme de la Comedie, dans laquelle la plus grande ou la moindre perfection des Acteurs ne consiste pas à faire les hauts ou les bas Rolles, mais à faire extremement bien ceux qu’ils font, car si celuy qui aura le dernier personnage, s’en acquitte mieux qu’un autre de celuy de Heraut, il meritera sans doute plus d’approbation & de loüange.
C’est la mesme chose dans l’Art de Peindre, son excellence n’est pas attachée à la Noblesse d’un sujet ; mais à la maniere dont on le traite, avez-vous talent pour celuy-cy, ne vous jettez pas inconsiderément dans celuy-là, & si vous avez receu du Ciel quelque étincelle de ce beau Feu, connoissez pourquoy il vous est donné, & faites-vous-y un chemin facile ; les uns prendront bien les differens airs du Teste, les autres réussiront mieux en Païsages, ceux-cy travaillent en petit, qui ne le pourroient faire en grand, ceux-là sont bons Coloristes, & ne possedent pas le Dessein, d’autres enfin n’ont du Genie que pour les Fleurs : Et les Bassans mémes, se sont acquis un nom par les Animaux, qu’ils ont touchez de tres-bonne maniere, & mieux que toute autre chose.
C’est pour dire que chacun se doit contenter de sa Verve, sans vouloir se revétir du talent d’autruy, […].


1 quotations

Quotation

Chap. VI, Des cinq Sources du Grand.
Il y a, pour ainsi dire, cinq Sources principales du Sublime : mais ces cinq Sources présupposent, comme pour fondement commun,
une Faculté de bien parler ; sans quoi tout le reste n’est rien.
Cela posé, la premiere & la plus considerable est
une certaine Elevation d’esprit qui nous fait penser heureusement les choses […].
La seconde consiste dans le
Pathetique : j’entens par Pathetique, cet Enthousiasme, & cette vehemence naturelle qui touche & qui émeut. Au reste à l’égard de ces deux premieres, elles doivent presque tout à la Nature, & il faut qu’elles naissent en nous : au lieu que les autres dépendent de l’Art en partie.
La troisiéme n’est autre chose que
les Figures tournées d’une certaine maniere. Or les Fgures sont de deux sortes les Figures de Pensée, & les Figures de Diction.
Nous mettons pour la quatriesme,
la Noblesse de l’expression, qui a deux parties, le choix des mots, & la diction elegante & figurée.
Pour la cinquiéme qui est celle, à proprement parler, qui produit le Grand & qui renferme en soi toutes les autres,
c’est la Composition & l’arrangement des paroles dans toute leur magnificence & leur dignité.
[…]. Et certainement […] pour avoir creu que le Sublime & le Pathetique
naturellement n’alloient jamais l’un sans l’autre, & ne faisoient qu’un, il [ndr : Cecilius] se trompe : puis qu’il y a des Passions qui n’ont rien de Grand ; & et qui ont mesme quelque chose de bas comme l’Affliction, la Peur, la Tristesse : & qu’au contraire il se rencontre quantité de choses grandes & sublimes, où il n’entre point de passion.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → merveilleux et sublime

1 quotations

Quotation

[…] Le Tableau de M. de Troy, manque par plus d’un endroit. La figure de Creüse n’a ni beauté ni noblesse, elle est grande seulement, ce qui fait que ces deux défauts s’en remarquent d’autant mieux. […] Ce qui fait encore un autre tort à ce Tableau, c’est que beaucoup de figures accessoires y ont beaucoup de Majesté & font mieux appercevoir celle qui manque aux deux principales […].
Le sixiéme, qui représente les effets cruels du funeste présent de Médée, l’emporte par le frapant de son coloris. C’est un prestige qui lui a fait donner la préferance sur les six autres par grand nombre de personnes […].
L’on doit remarquer en celui-ci la Majesté des Figures qui le composent, leur belle harmonie & un fond d’Architecture de la derniere élégance. Jason s’y fait beaucoup plus regarder que dans les autres, par la richesse de sa taille & sa grande expression.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

The Draperies must have broad Masses of Light, and Shadow, and noble large Folds to give a Greatness ; and These artfully subdivised, add Grace. As in that Admirable Figure of S. Paul Preaching, of which I have already spoken, the Drapery would have had a Greatness if that whole Broad Light had been kept, and that part which is flung over his Shoulder, and hangs down his Back had been omitted ; but That adds also a Grace.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

3 quotations

Quotation

Quant au Corege sa maniere est differente de celle du Titien, en ce qu’il n’a pas sceu cette harmonie de couleurs, cette belle conduite de lumieres, & cette fraischeur de teintes si admirable qu’on remarque dans les Tableaux du Titien, où il semble qu’on voye du sang dans ses carnations, tant il les represente naturelles. Mais en recompense le Corege a eu l’imagination plus forte, & a desseigné d’un goust beaucoup plus grand & plus exquis ; Et quoy qu’il ne fust pas tout-à-fait correcte dans son dessein, il y a neanmoins de la force & de la noblesse dans tout ce qu’il a fait. S’il [ndr : Le Corrège] fust sorti de son pays et qu’il eust esté à Rome, dont l’Ecole estoit beaucoup plus excellente pour le dessein que celle de Lombardie, on ne doute pas qu’il ne se fust formé une maniere qui l’auroit rendu égal à tous les plus grands Peintres de ces temps-là, puis que sans avoir veu ces belles Antiques de Rome, ny profité des exemples que les autres Peintres ont eus, il s’est tellement perfectionné dans son Art, que personne depuis luy n’a si bien peint, ny donné à ses figures tant de rondeur, tant de force, & tant de cette beauté que les Italiens appellent morbidezza, qu’il y en a dans les Peintures qu’il a faites.

Dans cette citation, la notion de "force" sert d'une part de qualificatif pour définir la manière du Corrège et se rapproche en ce sens des concepts de noblesse et de grandeur ; et le terme permet d'autre part de définir la qualité avec laquelle il a su représenter ses figures.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

[…] La beauté ne consiste point dans les parures, & dans les ornemens. Un peintre ne doit pas s’arrester aux petits ajustements, sur tout dans les sujets d’histoires, où il pretend representer quelque chose de grand & d’heroïque. Il y doit faire paroistre de la grandeur, de la force, & de la noblesse, mais rien de petit & de delicat, ny de trop recherché.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Comme naturellement la douceur & la grace plaisent aux yeux, & gagnent le cœur plus promptement que la force & la grandeur ne touche l’esprit ; il ne faut pas s’étonner si les tableaux du Guide ont esté mieux reçûs que ceux de Lanfranc.


1 quotations

Quotation

Du Grand, de la Grande, & Riche Maniere ou bon Goust,
Ne veut dire ou signifier autre chose, qu’un Tableau bien fait & suivant le Goust ou opinion des plus sçavants Peintres.
 

opinionOther conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

But the Face-Painter is under a greater Constraint in both respects than he that paints History ; Additional Grace, and Greatness he is to give, above what is to be found in the Life, must not be thrown in too profusely, the Resemblance must be preserv’d, and appear with Vigour ; the Picture must have Both. Then it may be said, that the Gentleman, or Lady makes a Fine, or a Handsome Picture : But the Likeness not being regarded, ‘tis not They, but the Painter that makes it ; nor is there any great Difficulty in making Such Fine Pictures.
I was lately observing with a great deal of Pleasure how the Ancients had succeeded in the three several ways of Managing Portraits : I happen’d to have then before me (amongst others) several Medals of the Emperor
Maximinus, who was particularly remarkable for a long Chin : One Medal of him had That, but that the Artist might be sure of a Likeness he had Exaggerated it : Another had par’d off about half of it : But these as they wanted the Just Resemblance, so there was a Poverty in them ; they were destitute of that Life, and Spirit which the other had, where Nature seems to have been moore closely follow’d. In making Portraits we must keep Nature in View ; if we launch out into the Deep we are lost.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

6 quotations

Quotation

{LVII. Idée d’un beau Tableau.}
Les choses belles dans le dernier degré, selon la Maxime des Anciens Peintres, *doivent avoir du Grand & les Contours nobles ; elles doivent estre démeslées, pures, & sans alteration, nettes, & liées ensemble, composées de grandes Parties, mais en petit nombre, & enfin distinguées de Couleurs fieres, mais toûjours amies.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Cependant, dit Pymandre, il me semble que vous venez de dire que ce qui fait le fort & le foible, & ce que vous appelez l’affoiblissement des teintes, se doit comprendre par les diverses coupes qu’on se peut imaginer à mesure que les corps s’éloignent.
Il est vray, luy repliquay-je, & c’est dont nous avons tantost parlé sur le sujet de la perspective de l’air, Leon Baptiste Albert appelle cette coupe Il taglio. J’avouë que dans la speculation l’on peut comprendre de quelle sorte les objets doivent diminuer de couleur par ces differentes coupes. Mais quand on vient à la pratique, cette speculation, ou le raisonnement qui fait juger combien un corps doit perdre de sa couleur lors qu’on le veut faire paroistre enfoncé dans le tableau dix ou douze pieds plus qu’un autre, ne peut apprendre précisément comment il faut diminuer la teinte de cette couleur, & la proportionner à son éloignement. Avez-vous jamais remarqué un maistre de Musique qui accorde un luth ou une harpe, il vous fera bien connoistre quel ton la premiere corde doit avoir avec la seconde, & ainsi des autres : mais il ne peut vous enseigner à les accorder, en vous disant qu’il faut tourner les chevilles un certain nombre de tours. Il faut que ce soit l’oreille qui juge de l’harmonie lors qu’on les touche. De mesme dans les couleurs on peut dire qu’il en faut diminuer ou augmenter la teinte à mesure qu’elles s’éloignent ou s’approchent ; ou qu’elles reçoivent divers accidents d’ombres & de lumieres : mais c’est à l’œil à juger du plus ou du moins de force qu’on leur donne en les meslant.
Cependant, interrompit Pymandre, si un grand ouvrage est traité avec le mesme art qu’un plus petit, le plus grand ne doit-il pas estre plus estimé ?
Il est vray, répondis-je ; mais c’est en quoy ils trouvoient de la difficulté, demeurant quasi tous d’accord qu’on ne peut faire paroistre tant de force dans une grande disposition d’ouvrage que dans un tableau qui est composé de peu de figures ; & la raison qu’ils en apportoient, est que la Peinture a ses bornes & ses limites […].
Cependant, dit Pymandre, il me semble qu’il faut bien plus de science pour traitter un grand ouvrage, pour le bien disposer, pour le remplir d’une infinité de differentes figures, d’habits, d’accomodemens, & pour y faire paroistre toutes ces parties dont vous m’avez parlé, que pour peindre seulement trois ou quatre figures ensemble.
Je vous avouë, repartis-je, que pour bien representer un grand sujet, il faut beaucoup plus de science, plus de travail, & que c’est-là qu’un Peintre a toute l’estendüe necessaire pour donner des marques de son sçavoir. Mais il y en a qui vous diront que ce n’est pas dans ces rencontres que l’art peut faire paroistre davantage sa puissance & la force de ses charmes.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
L’ARTISTE → qualités
SPECTATEUR → jugement

Quotation

[…] La beauté ne consiste point dans les parures, & dans les ornemens. Un peintre ne doit pas s’arrester aux petits ajustements, sur tout dans les sujets d’histoires, où il pretend representer quelque chose de grand & d’heroïque. Il y doit faire paroistre de la grandeur, de la force, & de la noblesse, mais rien de petit & de delicat, ny de trop recherché.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Si vous voulez, dit Pymandre, que les Peintres imitent les Poëtes, il faut pourtant, selon le sentiment des doctes qu’il y ait dans leurs tableaux quelque chose d’agreable & de touchant aussi bien que de grand & de fort.
Il est vray, répondis-je, mais cet agreable doit naistre toujours du sujet que l’on traitte, non pas des choses étrangeres : Car l’on ne pretend pas retrancher les choses belles, quand elles sont propres aux lieux où on les met, mais l’on condamne ceux qui gastent un sujet qui de soy est noble et grand, parce qu’ils s’arrestent trop à la recherche des ornemens de certaines parties inutiles.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

D’autres [ndr : Peintres] encore, qui ont eû des considérations plus raisonnables, ont connu qu’ils réussissoient mieux dans les grandes choses que dans les petites, comme il est ordinaire à ceux qui ont beaucoup de feu & de facilité à executer leurs pensées. Telles estoient les qualitez de Pierre de Cortone. Quand il travailloit à de grands Tableaux, la vivacité de son esprit, & une émotion violente qui animoit sa main, & qui luy estoit comme naturelle, l’échaufoit, & l’emportoit hors de luy-mesme : ce qui faisoit que ses productions estoient pleines de chaleur & de vehemence ; au lieu que quand recueïlli dans son cabinet il prenoit le pinceau pour travailler avec plus de repos, cette émotion qui comme un vent impetueux l’agitoit dans les grand lieux, se trouvant plus resserré, affoiblissait le feu de son imagination, & ses pensées demeurant sans vigueur, devenoient laguissantes.
Il n’en est pas de mesme de ceux qui se sont étudiez à travailler avec tranquillité d’une maniere plus correcte & plus arrestée : leur jugement les accompagne toûjours ; ils agissent en toutes choses avec les mesmes lumieres, & par ce moyen conservent une force égale & un semblable caractere, soit qu’ils travaillent à de grands Tableaux, soit qu’ils en peignent de plus petits, soit mesme qu’ils ne fassent que de simples desseins.
Comme l’esprit ne peut estre continuellement dans un mesme degré de chaleur, lors que cette chaleur vient à diminuer, il faut que la force, & si j’ose le dire, toute la flamme d’un Peintre s’éteigne. De sorte que c’est seulement dans les grandes productions du Cortone qu’on découvre la beauté de son imagination ; comme au contraire on apperçoit également dans tous les Tableaux du Poussin cette force d’esprit, cette science solide, & ce profond raisonnement qui l’ont rendu superieur à tant d’autres.

petitOther conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Le nombre & la grandeur des ouvrages où cet habile Peintre [ndr : Jean Restout] a excellé lui ont fait un nom au dessus des éloges, soit par les routes savantes qu’il a su se fraïer dans le grand où les défauts sont si sensibles, soit dans ses expressions neuves & éloquentes dans les Sujets souvent communs & qui paroissent épuisés.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

3 quotations

Quotation

[…] LE PRESIDENT. Et moy je le prens aussi volontiers pour le champ de bataille qui ne peut que m'être favorable & à l'honneur de l'Antiquité que je défens, puisque ses plus grandes beautés consistent dans l'amas precieux des figures antiques & des tableaux anciens qu'on y a portez, & que le surplus de ce Palais [ndr : Versailles] ne peut être considerable qu'autant que les ouvriers qui y ont travaillé ont eu l'adresse de bien imiter dans leurs ouvrages la grande & noble manière des Anciens.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Je connois des Peintres, interrompit Damon, qui dessinent, ce me semble, d'une grande maniere, & qui n'estiment pas que l’Anatomie soit necessaire pour bien dessiner.
II est vray, dit Pamphile, qu'elle demande une grande discretion qui dépend de bien sçavoir l'office des muscles ; mais il est vray aussi que sans cette science, ce que l'on appelle bien souvent grande maniere, ne sert qu'à ébloüir les yeux des ignorans. Ceux dont vous parlez, ont peut-estre esté touchez de quelques endroits bien ressentis, qu'ils ont remarquez dans les Antiques, ils ont crû qu'ils ne pouvoient mieux faire que de les bien retenir, ils s'en servent en toutes rencontres, sans sçavoir si l'action le demande ainsi ; ils exagerent mesme d'autant plus ces endroits qu'ils croyent par là attirer plus d'admiration pour leurs ouvrages, & plus d'estime pour eux-mesmes ; & c'est ce qu'ils appellent dessiner de grand goust & de grande maniere.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Les plis doivent être grands & en petit nombre, autant qu’il sera possible : cette maxime étant une des choses qui contribue davantage à ce qu’on appelle grande maniere ; parce que les grands plis partagent moins la vûe, & que leur riche simplicité est plus susceptible de grandes lumieres.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

5 quotations

Quotation

Comme naturellement la douceur & la grace plaisent aux yeux, & gagnent le cœur plus promptement que la force & la grandeur ne touche l’esprit ; il ne faut pas s’étonner si les tableaux du Guide ont esté mieux reçûs que ceux de Lanfranc.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

On fit remarquer que les figures qui sont d'une belle proportion, font ordinairement des actions grandes & majestueuses par la relation qu'il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent, que la Noblesse & la Majesté des actions consistent en la grandeur & en la liberté des parties, que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d'agilité, que la force d'un homme paroit à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissants, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüez, que l'agilité se remarque par les hanches étroites, les genoux & les chevilles des pieds resserrés, le gras de la jambe troussé & peu charnu [...].

Un Bacchus est également cité en exemple par Testelin. Il se peut qu'il s'agisse du Bacchus de Versailles datant du IIe siècle de notre ère, qui faisait partie de la collection de Louis XIV (actuellement conservé au Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon). Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 18-19 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc, tome I, vol. I).

noblesse · majestéOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Le Peintre doit en second lieu concevoir de grandes parties comme de puissantes, soit dans les groupes, soit dans les ombres, soit dans les couleurs, parce que c’est ce qui donne de la beauté & de la noblesse à l’Ouvrage, & qui par cette grandeur le distingue des manieres chifones & mesquines.

Une partie de ce passage de Testelin se retrouve chez Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 48-49 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc, tome I, vol. I). Il semble néanmoins que Le Comte reprenne davantage la Table des Préceptes sur l'Ordonnance pour toute cette partie.

noblesse


Quotation

Are. […] Or puisqu’atteindre à la perfection de l’excellence de la peinture, à la quelle tant de parties sont necessaires, est une entreprise difficile, pleine de fatigue ; & une grace que la liberalité des cieux n’a accordée qu’à tres peu de persones (car il faut en verité etre né peintre, aussi bien que poete, & que l’un & l’autre soient fils de la nature.) Il n’est pas croiable, come j’ai dit des le commencement, qu’il n’y ait qu’une seule maniere de peindre parfaitement. Au contraire les complexions & les humeurs des hommes etant differentes, il s’ensuit que les manieres doivent etre differentes : & chacun suit celle à la quelle il panche naturellement. De là sont venus divers genies, les uns agreables, d’autres terribles, ceux ci tendres, & gracieux, & ceux là pleins de grandeur, & de majesté. Ce que nous voions tout de même se rencontrer dans les historiens, les poetes, & les orateurs.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Le dessein appartient à la pratique, il consiste dans la proportion des figures, dans l’anatomie, dans la correction des contours & dans le choix du beau, il préside à l’expression des mouvemens de l’ame & du corps, & répand de tous côtés la noblesse, la grandeur & la grace.


4 quotations

Quotation

Du Grand, de la Grande, & Riche Maniere ou bon Goust,
Ne veut dire ou signifier autre chose, qu’un Tableau bien fait & suivant le Goust ou opinion des plus sçavants Peintres.

grande manière · riche manière · bon goûtOther conceptual field(s)

SPECTATEUR → connaissance
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Je connois des Peintres, interrompit Damon, qui dessinent, ce me semble, d'une grande maniere, & qui n'estiment pas que l’Anatomie soit necessaire pour bien dessiner.
II est vray, dit Pamphile, qu'elle demande une grande discretion qui dépend de bien sçavoir l'office des muscles ; mais il est vray aussi que sans cette science, ce que l'on appelle bien souvent grande maniere, ne sert qu'à ébloüir les yeux des ignorans. Ceux dont vous parlez, ont peut-estre esté touchez de quelques endroits bien ressentis, qu'ils ont remarquez dans les Antiques, ils ont crû qu'ils ne pouvoient mieux faire que de les bien retenir, ils s'en servent en toutes rencontres, sans sçavoir si l'action le demande ainsi ; ils exagerent mesme d'autant plus ces endroits qu'ils croyent par là attirer plus d'admiration pour leurs ouvrages, & plus d'estime pour eux-mesmes ; & c'est ce qu'ils appellent dessiner de grand goust & de grande maniere.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Il faut donc dans la Peinture quelque chose de grand, de piquant, d’extraordinaire, capable de surprendre, de plaire, d’instruire, & c’est ce qu’on appelle le grand Goût : c’est par lui que les choses communes deviennent belles, & que les belles deviennent sublimes & merveilleuses ; car en Peinture le Grand Goût, le Sublime & le Merveilleux ne sont que la même chose.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → merveilleux et sublime

Quotation

La peinture est composée de tant de parties, que nous ne devons presque jamais nous flatter de ne pas perdre de vûë les unes, en nous attachant à chercher les autres. Il n’est pas moins rare de trouver des amis qui soient également touchez de toutes ces parties. L’un n’est sensible qu’à la couleur, & n’est que peu flatté de l’élégance du dessein ; l’autre au contraire prétend que sans le grand goût, la délicatesse & la pureté du dessein, la Peinture n’est autre qu’une affaire mécanique. L’Homme d’esprit & de sentiment ne s’attachera qu’à l’expression des têtes, & à l’ordonnance. L’homme d’érudition sera satisfait si la coutume est scrupuleusement observé dans un tableau : ainsi des autres.


1 quotations

Quotation

and I believe it very rarely happens, that any One Circumstance of Life is so well consider’d as it might be with the Design of extracting all possible Pleasures from it. However (besides that of Connoissance which is my main Business, and which I shall fully prosecute anon) I will not omit One which every body finds the benefit of in some measure, but which might be improv’d to a Vast Degree, and that is the getting a fine Collection of Mental Pictures ; what I mean is furnishing the Mind with Pleasing Images ; whether of things Real, or Imaginary ; whether of our own forming, or borrow’d from Others. This is a Collection which every one may have, and which will finely employ every vacant moment of ones time. I will give a Specimen or two in these in the Delicate, and in the Great kind, or to speak more like a Connoisseur, in the Parmeggiano, and in the Rafaelle Taste ;


6 quotations

Quotation

Friend,
            When a Painter has acquired any Excellency in
Desinging, readily and strongly ; What has he to do next ?
                        Traveller,
            That is not half his Work, for then he must begin to mannage his
Colours, it being particularly by them, that he is to express the greatness of his Art. ’Tis they that give, as it were, Life and Soul to all that he does ; without them, his Lines will be but Lines that are flat, and without a Body, but the addition of Colours makes that appear round ; and as it were out of the Picture, which else would be plain and dull. ’Tis they that must deceive the Eye, to the degree, to make Flesh appear warm and soft, and to give an Air of Life, so as his Picture may seem almost to Breath and Move.
                        Friend,
            Did ever any Painter arrive to that Perfection you mention ?
                        Traveller,
            Yes, several, both of the
Antient and Modern Painters. Zeuxis Painted Grapes, so that the Birds flew at them to eat them. Apelles drew Horses to such a likeness, that upon setting them before live Horses, the Live ones Neighed, and began to kick at them, as being of their own kind. And amongst the Modern Painters, Hannibal Carache, relates to himself, That going to see Bassano at Venice, he went to take a Book off a Shelf, and found it to be the Picture of one, so lively done, that he who was a Great Painter, was deceived by it. The Flesh of Raphael’s Pictures are so Natural, that this seems to be Alive. And so do Titians Pictures, who was the Greatest Master for Colouring that ever was, having attained to imitate Humane Bodies in all the softness of Flesh, and beauty of Skin and Complexion.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

I confine the Sublime to History, and Portrait-Painting ; And These must excell in Grace, and Greatness, Invention, or Expression ; and that for Reasons which will be seen anon. Michael Angelo’s Great Style intitles Him to the Sublime, not his Drawing ; ‘tis that Greatness, and a competent degree of Grace, and not his Colouring that makes Titian capable of it : As Correggio’s Grace, with a sufficient mixture of Greatness gives this Noble Quality to His Works. Van Dyck’s Colouring, nor Pencil tho’ perfectly fine would never introduce him to the Sublime ; ‘tis his Expression, and that Grace, and Greatness he possess’d, (the Utmost that Portrait-Painting is Justly capable of) that sets some of his Works in that Exalted Class ;Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → merveilleux et sublime

Quotation

The Kind of Picture, or Drawing having been consider’d, regard is to be had to the Parts of Painting ; we should see in which of These they excell, and in what Degree.
And these several Parts do not Equally contribute to the Ends of Painting : but (I think) ought to stand in this Order.

Grace and Greatness,
Invention,
Expression,
Composition,
Colouring,
Drawing,
Handling.


The last can only Please ; The next (by which I understand Pure Nature, for the Great, and Gentile Style of Drawing falls into another Part) This also can only Please, Colouring Pleases more ; Composition Pleases at least as much as Colouring, and moreover helps to Instruct, as it makes those Parts that do so more conspicuous ; Expression Pleases, and Instructs Greatly ; the Invention does both in a higher Degree, and Grace, and Greatness above all. Nor is it peculiar to That Story, Fable, or whatever the Subject is, but in General raises our Idea of the Species, gives a most Delightful, Vertuous Pride, and kindles in Noble Minds an Ambition to act up to That Dignity Thus conceived to be in Humane Nature. In the Former Parts the Eye is employ’d, in the Other the Understanding.Other conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

And notwithstanding the Defects I have taken the Liberty to remark with the same Indifferency as I have observed the Beauties, that is, without the least regard to the Great Name of the Master, There is a Grace throughout that Charms, and a Greatness that Commands Respect [ndr : dans le portrait de la comtesse Dowager d’Exeter, par Van Dyck]; She appears at first Sight to be a Well-bred Woman of Quality ; ‘tis in her Face, and in her Mien ; and as her Dress, Ornaments, and Furniture contribute something to the Greatness, the Gause Veil coming over her Forehead, and the Hem of it hiding a Defect (which was want of Eye-brows,) is a fine Artifice to give more Grace. This Grace, and Greatness is not that of Raffaelle, or the Antique but ‘tis what is suitable to a Portrait ; and one of Her Age, and Character, and consequently better than if she had appear’d with the Grace of a Venus, or Helena, or the Majesty of a Minerva, or Semiramis.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait

Quotation

But the Face-Painter is under a greater Constraint in both respects than he that paints History ; Additional Grace, and Greatness he is to give, above what is to be found in the Life, must not be thrown in too profusely, the Resemblance must be preserv’d, and appear with Vigour ; the Picture must have Both. Then it may be said, that the Gentleman, or Lady makes a Fine, or a Handsome Picture : But the Likeness not being regarded, ‘tis not They, but the Painter that makes it ; nor is there any great Difficulty in making Such Fine Pictures.
I was lately observing with a great deal of Pleasure how the Ancients had succeeded in the three several ways of Managing Portraits : I happen’d to have then before me (amongst others) several Medals of the Emperor
Maximinus, who was particularly remarkable for a long Chin : One Medal of him had That, but that the Artist might be sure of a Likeness he had Exaggerated it : Another had par’d off about half of it : But these as they wanted the Just Resemblance, so there was a Poverty in them ; they were destitute of that Life, and Spirit which the other had, where Nature seems to have been moore closely follow’d. In making Portraits we must keep Nature in View ; if we launch out into the Deep we are lost.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

The Draperies must have broad Masses of Light, and Shadow, and noble large Folds to give a Greatness ; and These artfully subdivised, add Grace. As in that Admirable Figure of S. Paul Preaching, of which I have already spoken, the Drapery would have had a Greatness if that whole Broad Light had been kept, and that part which is flung over his Shoulder, and hangs down his Back had been omitted ; but That adds also a Grace.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis

5 quotations

Quotation

Daer is noch, benevens dese beachtsaeme voorsichtigheyd, een andere noodsaeckelicke lesse, die wy ontrent het stuck van d’Inventie hebben waer te nemen: Het staet ons toe, segt Tullius {In Bruot [NDR: sic], Sodaenighe dinghen in handen te nemen, dewelcke, ofte uytnemende sijn van weghen haere grootheyd, often aenmerckelick van weghen haere nieuwigheyd, ofte oock sonderbaer in haeren eyghenen aerd: Want wat de gheringhe, ghewoonlicke, ofte oock de ghemeyne dinghen belanght, de selvighe schijnen gantsch gheenen lof ende verwonderinghe te verdienen.
 
Het Derde Boeck, Capittel I.5, p.216
Immers d’Inventie bestaet voornaemelick in de kracht onses ghemoeds; aenghesien ons ghemoed sich van eersten af een levendighe vertooninghe der gantscher materie moet voorstellen; behalven dat dese levendighe vertooninghe ofte vertegenwoordighinghe der begrepener dinghen ons ghemoed met eenen oock soo krachtighlick behoort t’ontroeren, dat het sich door de schijnblijckelickheyd van soodaenighe verbeeldinghen nae de gheleghenheyd der dinghen die wy voor hebben verandert vindende, vaerdighlick ende onvertooghelick aen ’t werck valle.
 
Het Derde Boeck, Capittel I.6, p.216-217
Een voltrocken ende bequaemelick verhandelde Inventie moet uyt een groote en diep ghewortelde volgheleertheyd hervoord spuyten; ghenerley studien behooren ons vreemd te sijn; wy moeten de gantsche oudheyd met te saemen ’t ontallicke getal der Poetischer ende Historischer vertellinghen op onsen duym hebben; doch voornaemelick is het van noode dat wy de veelvoudighe beweghinghen des menschelicken ghemoeds midtsgaders oock alle de bysondere eyghenschappen der selvigher grondighlick souden verstaen, ghemerckt de grote en hooghgeduchte kracht deser Konsten in de levendighe uytdruckinghe van sodaenighe beroerten allermeest ghelegen is. Dus verstaen wy hoe de Konstenaers eertijds met een bysonder insicht voor wijse luyden ghekeurt wierden; ghemerckt men onder alle de andere vrije Konsten naulicks eenighe vinden kan, die ’t behulp van een hooghe en welversochte geleertheydt meer van doene hebben.
 
Het Derde Boeck, Capittel I.7, p.217-218
Ghelijck de Atheniensen grote reden meynden te hebben dat sy haere schermgodinne Minerva boven alle d’andere Goden en Goddinnen soude eren en dienen soo hebben sy ’t goed ghevonden haer een schoon beeld op een verheven pijlerne op te richten; dies stelden sy tot uytvoeringhe haeres voornemens twee van de aller beste Konstenaers, Alcamenes en Phidias te werck; en lieten sich met eenen oock verluyden, dat het beeld, het welck in aller menschen oordeel hooghst gheacht wierd, met een ronde somme ghelds soude betaelt worden, dus vielen de Konstenaers vierighlick aen ’t werck, aenghedreven sijnde door de hope van groote winste en grooter eere die daer op scheen te sullen volghen. Alcamenes was in de Mathematische Konsten gantsch onervaeren, en hield het daer voor dat hy sich wonderlick wel ghequeten hadde, als sijn beeldt den ghenen die dichte bystonden fraey scheen. Phidias heeft daer en teghen, achtervolghens de kennisse die hy in de Geometrische en d’Optische wetenschappen hadde, gheoordeelt, dat den gantschen schijn des beelds nae de gheeleghenheyd van de voorbescheyden hooghde soude veranderen, (…) soo sachmen de kansse van stonden aen verkeeren; want ghelijck de soetigheydt die men in ’t lieffelicke beeld van Alcamenes nae by speurde, door de hoogde verdween ende in een sekere hardigheyd veranderde, so wierd de verdraeyde mismaecktheydt van Phidias sijn beeld door de verkortinghe der verhevener plaetse wonderlick versacht, en ’t verschil tussen ’t hand-werck deser twee Konstenaeren was so merckelicken groot, dat den eenen sijnen verdienden lof heeft verworden, de anderen daer en teghen is met sijn werck tot schande ghebraght, siet Tzetzes Chiliad. XI.hist. 381. en noch duydelicker Chil. VIII.hist.193. alwaer hy ons ’t voorghemelde exempel voorstelt.
 
Het Derde Boeck, Capittel I.8, p.219-220
Ghelijck wy dan uyt dit exempel aen de eene sijde vernemen dat d’achteloose onkennisse der naturelicker dinghen de Konst gantsch naedeeligh is, so gheeft ons Philostratus {Iconum Lib. i. in Paludibas} aen de andere sijde te verstaen dat de bysondere kennisse van d’eyghenschappen der Nature den Konstenaeren menighmael een goede ende bequaeme

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] There is, besides this respectable carefulness, another necessary lesson, that we should observe regarding the principle of the Invention: It is allowed to us, says Tullius {…}, to take such things in hand, which are remarkable because of their magnificence, or because of their novelty, or special in their own nature: Because as far as the average, normal or the common things are concerned, these do not appear to deserve any praise and admiration.


Quotation

Wijst ons een sodanigen vremden gril, door de Schilder-konst ge-inventeert, als ghy wilt, men sal u seer haest konnen toonen, waer de deelen uyt welck het is t’saem geset, gestolen zijn. Wie en sou niet konnen sien, uyt wat deelen het vliegent Paert van Pegus, des Phinxsen en diergelijcke gevormt zijn? Uyt dit gene dan geseyt is, blijckt dat het spreeck-woort (wanneer wy yets aerdighs in ’t natuerlijck leven beschouwen) dat is Schilderachtigh, qualijck gebruyckt wort, ende op-genomen wert, als of de Schepselen maer ten naesten by soo Geestigh, Cierlijck ende Playsant en waren, als de Geschilderde dingen, dat eenen grooten mislagh is, ten ware men het soo wilde nemen, dat is Schilderachtigh, (te weten) waerdigh om sijn playsantie, aerdige verkiesinghe ende grootheyt Geschildert te werden. Want andersins gelijck het gemeenlijck genomen wordt, soo soude de Schilderye het Principael, ende de volmaeckte natuer slechts een Copy wesen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Show us whichever strange caprice you want, invented by the Art of Painting, one will quickly be able to show you, wherefrom the parts from which it is assembled are stolen. Who would not be able to see, from which parts the flying horse of Pegasus, the Sphinx and such are formed from? From what is said, it becomes clear that the saying (when we see something charming in the natural life) that is Painterly, is used erroneously, and is used as if the Creatures are barely as Witty, Gracefully and Pleasant, as the Painted things, which is a great mistake, as one intends to say that is Painterly (that is) worthy to be painted because of its pleasure, charming selection and magnificence. Because otherwise it seems as if it is commonly perceived that the Painting is the Principal and the perfect nature nothing but a copy.


Quotation

Hier toe moet hy oock weten wat schoone ofte mismaeckte leden zijn, ’t geen uyt d’aenmerckingh van de schoonheden inde antique statuen geobserveert, kan geschickt worden. Wat dat bevalligheyt, grootsheyt en welstant aen een Beelt te wege brenght, ende voorts de mogelijcke buygingen, uyterste vermogen ende gebruyck van alle de leden en gewrichten met goede reden verstaen. Voeghter by dat hy oock kennisse behoorde te hebben door wat trecken, teyckens, ende opsichten men alle de passien en tochtige genegentheden van ’s Menschen herte, na de bysondere ontmoetinghe ende voorval kan uytdrucken

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] For this we should also know which are beautiful or deformed members, which can be sorted out from the observation of the beauties in the antique statues. Understand with good reason what the gracefulness, magnificence and harmony gives to a Figure, and furthermore the possible bends, the uttermost capacity and use of all members and joints. It can be added that he should also have knowledge by means of which lines, signs and views one can express all the passions and emotional inclinations of a Human heart after the specific encounter and occasion;


Quotation

Ten anderen, zo moetmen de Volmaakte Teekenkonst, Proportie, Anathomie, Aktie, Kleedinge, de Graacelykheid van ’t alderschoonste Naakt, en meer andere Deugden verstaan, eermen dezelve werken, met een keurig oog kan beschouwen. Wat de Proportie aangaat, die hebben zy zo wonderlyk wel na de waardigheeden der Beelden weeten te verkiezen, dat’er geen Konstenaar in de waereld iets op te zeggen kan hebben, ja zodanig, dat de Goden, met noch een byzondere omtrek geteekent zyn, zo welstandig en heerlyk, dat alle kenders aanstonds kunnen zien, dat’er meerder Groots en Gracelykheid in speeld, als die der andere beelden. Een Schilder kan dan niet beeter doen, om dezelve weetenschap te doorgronden, als het welgemaaktste Model dien hy krygen kan, met een zelve Aktie gesteld, op zyn alderkorrektste, en suiverste naar te teekenen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Furthermore, one should understand the perfect Art of Drawing, proportion, anatomy, action, drapery, the gracefulness of the most beautiful nude, and many other virtues, before one can observe its works with a judicious eye. What the proportion is concerned, they [ndr: the ancient artists] have been able to select it so perfectly after the dignity of the figures, that no artist in the world can say anything about it, yes to such a degree that the gods have been drawn with a special contour, so harmonious and delightful, that all connoisseurs can immediately recognize that there is more greatness and gracefulness in them, than in the other figures. A painter can do nothing better, to comprehend its knowledge, than to draw in the most correct and pure way after the most well-made model that he can get, posed with a similar action.


Quotation

Wie nu het gezegde wel overweegd, moet met my toestaan, dat de deftigheid en welgemanierdheid twee uitneemende zaaken zyn, aan welke zo veel gelegen is, dat wanneer het in een schildery ontbreekt, men het zelve niet voor goed kan keuren: ja ik oordeel het de ziel van een konstig schildery te zyn. Het is met de schoone pronkzieraaden niet te doen, maar als een deftige en eedele ziel in een welgesteld lichchaam werkt, zyn alle die dingen [NDR : pronkzieraaden] onnut om de waare deftigheid uit te drukken; wanneer men met verstand, dan het zelve noch oppronkt, zo krygt het wel een grooter luyster, maar niet het wezen der zaak aangebragt, ook maakt zulks geen der hertstochten in de wezens. Rafaël, Poussyn, Dominiquin, noch Barotius, hebben daar niet van gehouden, en echter door hunne eenvoudigheid, de ongemeene deftigheid en grootsheid in hunne beelden vertoond.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.


1 quotations

Quotation

Pyreicus schijnt mede verstandts ghenoeg ghehadt te hebben om dese groote maniere te volghen, het en waer saecke dat hy sich puer willens toe allerley ongheachte en gantsch gheringhe dinghen hadde begheven; Daer waeren weynighe die Pyreicus in Konst te boven ginghen, seght Plinius in de selvighe plaetse, maer ick en wete niet of hem sijn voornemen bedorven heeft; want alhoewel hy eenen dappere lust tot allerley gheringhe slechte dinghen hadde, nochtans verkreegh hy daer in den hoogsten lof. Hy schilderde Barbiers winckels, schoenmaeckers winckels, Eselkens, verschyden soorten van toespijse, en diergheljcke dinghen meer, dies wirdt hy onder de wanderlingh Rhyparographus gheheeten; ’t welck even soo vele beduyt als of men hem Klad-schildere hadde genoemt, hy was in dese dinghe uyt der maeten vermaeckelick, soo dat d’aller staetelickste tafereelen van vele andere Konstenaers minder plaghten te ghelden dan dese grollen van Pyreicus. Soo hebben dan die ghene de gantsche kracht van ’t gene wy tot noch toe gheseyt hebben in weynighe woorden (onses dunckens) verstandighlick begrepen, de welcke wy de hoogstaetelickheyt der Inventien, die uyt een verhevene Imaginatie voordkomen, eenen achtergalm ofte oock het naegeschal van de waere grootmoedigheyd noemen. Wy houden het mede daer voor, dat het allen den ghenen, die nae eenen onsterfelicken naem hungkeren, hoogh-noodigh is, datse eenen uytnementlick grooten gheest hebben, of datse ten minsten allerley groote ghedachten en staetelicke verbeeldinghen vaerdighlick souden weten te onderhouden.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Pyreicus appears to have had enough intelligence to follow this great manner, it was the case that he had taken the road to all sorts of unrespected and petty things; There were few who surpassed Pyreicus, says Plinius in the same place, but I do not know whether his intention has spoiled him; because although he had a strong lust for all sorts of petty bad things, he nonetheless received the highest praise for this. He painted barber shops, cobblers, donkeys, all sorts of desserts, and more of that kind, this is why he was commonly named Rhyparographus; which means as much as if one had called him a dauber, he was very entertaining in these things, such that the most stately scenes of many other Artists tended to be deemed of less value than these pranks of Pyreicus. As such (in our opinion) those who have intelligently grasped the power of that which has been said so far in few words, which we call the stateliness of the Inventions, that spring forth from the elevated Imagination, calling it an echo or a reverberation of true magnanimity. We also believe, that it is very necessary to all those, who hunger after an immortal name, to have a remarkable great mind, or that they would at least know to maintain capably all sorts of great thoughts and stately representations.

This commentary is missing in the Latin edition and is formulated rather differently in the English edtion. [MO]


1 quotations

Quotation

Ten anderen, zo moetmen de Volmaakte Teekenkonst, Proportie, Anathomie, Aktie, Kleedinge, de Graacelykheid van ’t alderschoonste Naakt, en meer andere Deugden verstaan, eermen dezelve werken, met een keurig oog kan beschouwen. Wat de Proportie aangaat, die hebben zy zo wonderlyk wel na de waardigheeden der Beelden weeten te verkiezen, dat’er geen Konstenaar in de waereld iets op te zeggen kan hebben, ja zodanig, dat de Goden, met noch een byzondere omtrek geteekent zyn, zo welstandig en heerlyk, dat alle kenders aanstonds kunnen zien, dat’er meerder Groots en Gracelykheid in speeld, als die der andere beelden. Een Schilder kan dan niet beeter doen, om dezelve weetenschap te doorgronden, als het welgemaaktste Model dien hy krygen kan, met een zelve Aktie gesteld, op zyn alderkorrektste, en suiverste naar te teekenen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Furthermore, one should understand the perfect Art of Drawing, proportion, anatomy, action, drapery, the gracefulness of the most beautiful nude, and many other virtues, before one can observe its works with a judicious eye. What the proportion is concerned, they [ndr: the ancient artists] have been able to select it so perfectly after the dignity of the figures, that no artist in the world can say anything about it, yes to such a degree that the gods have been drawn with a special contour, so harmonious and delightful, that all connoisseurs can immediately recognize that there is more greatness and gracefulness in them, than in the other figures. A painter can do nothing better, to comprehend its knowledge, than to draw in the most correct and pure way after the most well-made model that he can get, posed with a similar action.


2 quotations

Quotation

Nu komen wy eyndelick tot de Magnificentie ofte staetelickheyd, die sich ghemeynlick in een welbeleyde Inventie laet vinden, ghemerckt het d’Inventie altijd een sonderlinghe aensienlickheyd toebrenght, dat den Konstenaer bevonden wordt de waerheyd, d’occasie en de discretie omsichtighlick daer in waerghenomen te hebben. Want ghelijck de gantsche Schilder-Konst niet vele om ’t lijf en heeft ’t en sy saecke datse met een sonderlinge stemmigheyd vergeselschapt sijnde, d’aenschouwers door den aenghenamen schijn van een hoogwaerdighe bevalligheyd beroere, soo maghse evenwel niet al te seer op d’opghepronckte verlustinghe van een overarbeydsaeme nettigheyd steunen, vermids de grootsche heerlickheyd des gantschen wercks door sulcken optoyssel verhindert ende vermindert wordt, dies plagten oock de Konstenaers selver d’achtbaerheyt haerer Konste te verliesen, als d’aenschouwers op d’aenmerckinghe van ’t al te sorghvuldighe cieraet beghinnen te vermoeden, dat het maer enckele affectatie, en gheen rechte magnificentie en is, diemen in ’t werck speurt, dat is, als de Konst-vroede aenschouwers beseffen, dat den Konstenaer sijn werck maer alleen met den ghemaeckten schijn van staetelickheyd en niet met de staetelickheyd selver heeft soecken te vervullen. ’t Gebeurt daghelicks dat veele, by gebreck van de kennisse en de ervaerenheyd die tot dese curieuse nauluysterende Konste vereyscht wordt, met eenen gantsch besighen arbeyd kasteelen in de lucht bouwen, op datse benevens andere ghemeyne werck-Meesters niet en souden schijnen langhs de grond te kruypen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Now we finally reach the Magnificence or stateliness, which can commonly be found in a carefully considered Invention, seen that it always provides the Invention with a remarkable distinction, when the Artist is found to have carefully observed the truth, occasion and discretion in it. Because just like the whole Art of Painting does not amount to much unless it is accompanied by a remarkable modesty, moving the spectators by a pleasant appearance of an excellent grace, as such she may not lean too much on a affected amusement of an overworked neatness, as the greatest delight of the whole work is blocked and diminished by such decoration, this tends to also make the Artists themselves loose the respect of her Art, when the spectators begin to suspect the criticism of the all too careful jewel, that it is but affectation, and not real magnificence, that one finds in the work, that is, if the Art-loving spectators understand, that the Artist has tried to fill his work just with the artificial appearance of stateliness and not with stateliness itself. It happens daily that many, lacking the knowledge and experience that is demanded for this curious meticulous Art, busily build castles in the sky, so that they do not appear to crawl on the ground like other common artisans.

aanzien · achtbaarheid · statelijkheid · magnificentie


Quotation

V. Daer moet waerghenomen werden datter (soo die Historie eenighsins sulckx vereyscht) eenighe hooghte in ghebracht werdt, tot rijckelyckheydt van 't werck, en sooder twee in ghebracht werde, dat d'eene altijts de meeste blijft, en dat op die plaets daermen de meeste heerlyckheydt wil uytbeelden.

V. Il faut observer que (si l’Histoire l’exige quelquefois) quelque hauteur soit rajouté pour l’enrichissement de l’œuvre, et si on en rajoute deux, il faudra toujours que l’un soit le plus important et ceci à l’endroit où on voudra représenter la plus grande noblesse.


1 quotations

Quotation

[…] La beauté ne consiste point dans les parures, & dans les ornemens. Un peintre ne doit pas s’arrester aux petits ajustements, sur tout dans les sujets d’histoires, où il pretend representer quelque chose de grand & d’heroïque. Il y doit faire paroistre de la grandeur, de la force, & de la noblesse, mais rien de petit & de delicat, ny de trop recherché. Il est des ouvrages de Peinture, comme de ceux de Poësie. Il ne faut pas qu’il paroisse que l’ouvrier ait pris plus de plaisir à se satisfaire luy-mesme, & à faire connoistre le jeu de son esprit & la delicatesse de son pinceau qu’à considerer le merite de son sujet. Quintilien blame Ovide de cette trop grande délicatesse.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire

1 quotations

Quotation

So datter, (sonder dat nochtans yemants doen in ’t bysonder worde berispt) dit in ’t korte kan toegheseyt werden; datter weynighe van die welcke andere in haer Werck moeten te hulpe roepen, gesien worden, die de naem van een groot Universeel Meester dragen, noch oock dat hare stucken in een ongemeene hoogh-achtingh zijn; en ’t is niet vremt, want wat ongehlijck soude men doen, datmen yemandt die van dry à vier Vaders was voort geteelt, den naem van een Hoere-Kint gaf. {Gelijckenis waerom sommige geen groot Meester konnen genaemt worden.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Such that, (without scolding someone’s actions in particular) this can be added briefly; that there few are seen amongst those who have to call in the assistance of others in their Work, who carry the name of a great Universal Master, nor that their works are in an extremely high esteem; and it is not strange, because how could it be wrong, that someone who had been bred out of three or four Fathers, carries the name of a bastard child. {Comparaison why some may not be called great Masters.}


Quotation

Pyreicus schijnt mede verstandts ghenoeg ghehadt te hebben om dese groote maniere te volghen, het en waer saecke dat hy sich puer willens toe allerley ongheachte en gantsch gheringhe dinghen hadde begheven; Daer waeren weynighe die Pyreicus in Konst te boven ginghen, seght Plinius in de selvighe plaetse, maer ick en wete niet of hem sijn voornemen bedorven heeft; want alhoewel hy eenen dappere lust tot allerley gheringhe slechte dinghen hadde, nochtans verkreegh hy daer in den hoogsten lof. Hy schilderde Barbiers winckels, schoenmaeckers winckels, Eselkens, verschyden soorten van toespijse, en diergheljcke dinghen meer, dies wirdt hy onder de wanderlingh Rhyparographus gheheeten; ’t welck even soo vele beduyt als of men hem Klad-schildere hadde genoemt, hy was in dese dinghe uyt der maeten vermaeckelick, soo dat d’aller staetelickste tafereelen van vele andere Konstenaers minder plaghten te ghelden dan dese grollen van Pyreicus. Soo hebben dan die ghene de gantsche kracht van ’t gene wy tot noch toe gheseyt hebben in weynighe woorden (onses dunckens) verstandighlick begrepen, de welcke wy de hoogstaetelickheyt der Inventien, die uyt een verhevene Imaginatie voordkomen, eenen achtergalm ofte oock het naegeschal van de waere grootmoedigheyd noemen. Wy houden het mede daer voor, dat het allen den ghenen, die nae eenen onsterfelicken naem hungkeren, hoogh-noodigh is, datse eenen uytnementlick grooten gheest hebben, of datse ten minsten allerley groote ghedachten en staetelicke verbeeldinghen vaerdighlick souden weten te onderhouden.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Pyreicus appears to have had enough intelligence to follow this great manner, it was the case that he had taken the road to all sorts of unrespected and petty things; There were few who surpassed Pyreicus, says Plinius in the same place, but I do not know whether his intention has spoiled him; because although he had a strong lust for all sorts of petty bad things, he nonetheless received the highest praise for this. He painted barber shops, cobblers, donkeys, all sorts of desserts, and more of that kind, this is why he was commonly named Rhyparographus; which means as much as if one had called him a dauber, he was very entertaining in these things, such that the most stately scenes of many other Artists tended to be deemed of less value than these pranks of Pyreicus. As such (in our opinion) those who have intelligently grasped the power of that which has been said so far in few words, which we call the stateliness of the Inventions, that spring forth from the elevated Imagination, calling it an echo or a reverberation of true magnanimity. We also believe, that it is very necessary to all those, who hunger after an immortal name, to have a remarkable great mind, or that they would at least know to maintain capably all sorts of great thoughts and stately representations.

This commentary is missing in the Latin edition and is formulated rather differently in the English edtion. [MO]


1 quotations

Quotation

Dionysius Halicarnassensis {In Isaeo} stelt ons de eerste reden voor ooghen, wanneer hy drijft dat d’oude tafereelen in een gantsch wonderbaerlicke eenvoudigheyd der Coleuren haeren voornaemsten lof uyt de bevallighe nettigheyd der teyckeninghe trocken; ghelijck de nieuwe daer en teghen allermeest op ick en wete niet wat voor een verscheyden verwig cieraet stonden, als wesende slechtelick en gaer sorghelooslick gheteyckent, siet oock Themistius de Amicitia, daer hy ’t selvighe punt op de selvighe maniere voorstelt. De tweede reden vloeyt uyt d’eerste; want ghelijck d’eerste reden d’oude stucken boven de nieuwe verheft, van weghen d’eenvoudighe ende onbedwonghen bevalligheyd diemen daer in plaght te vinden, soo schijnt de tweede reden d’oude wercken allermeest te roemen, van weghen een gantsch voortreffelicke hooghwaerdigheyd ofte Majesteyt diese uyt d’eenvoudigheyd van d’oude Konste als noch behouden.Porphyrius {Lib. ii. de Abstinentia}, seght dat de nieuwe Beelden der Goden met verwonderinghe worden aenghesien, om de waerdigheyd des wercks; maer dat d’oude daerenteghen gheducht worden, om dat d’eenvoudigheyd haeres wercks met de heerlicke Majesteyt der Goden aller best overeen komt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Dionysius Halicarnassensis {…} introduces us to the first reason, when he [writes?] that the old scenes with a rather miraculous simplicity of colours received their main praise from the graceful neatness of the drawing; like the new, on the other hand, insisted on a – I don’t know what kind of – painterly jewel, being badly and rather carelessly drawn, also see Themistius de Amicitia, where he makes the same point in the same manner. The second reason is based on the first; because like the first reason elevates the old pieces above the new, because the simple and unforced gracefulness that one tends to find in it, as such the second reason appears to praise the old works the most because of a rather excellent stateliness or Majesty that they maintain from the simplicity of the old Art. Porphyrius {…}, says that the new Images of the Gods are being watched with surprise, because of the dignity of the work; but that the old, on the other hand, are feared, because the simplicity of their work coincide the most with the glorious Majesty of the Gods.

Junius continues to explain the distinction between old (oud) and new (nieuw) art, expressing a strong preference for the former. He attributes a praiseworthy simplicity (eenvoud) of colours and a neatness (netheid) of design to the old style, which leads to a gracefulness (bevalligheid) as well as a certain stateliness (hoogwaardigheid, majesteit, waardigheid). The new works, on the other hand, use too many colours and are drawn badly (slecht) and careless (zorgeloos). [MO]

majesteyt · waerdigheyd


1 quotations

Quotation

CXXXIII.
N’employez à aucune de ces choses [ndr : les fruits, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les animaux, les figures et les fleurs] du Blanc de Plomb, il n’est propre qu’en Huile, & il noircit comme de l’Ancre, n’estant détrempé qu’à la Gomme, partïculierement si vous mettez vostre ouvrage dans un lieu humide ou avec des Parfuns, & la Ceruse de Venise est aussi fine, & d’un aussi grand blanc. De celuy-là, n’en épargnez pas l’usage, sur tout en ébauchant, & faites-en entrer dans tous vos meslanges, afin de leur donner un certain Corps qui empaste vostre ouvrage, & qui le fasse paroistre doux & moileux.

Le goust des Peintres est neanmoins different en ce point, les uns en employent un peu, d’autres point du tout ; mais la maniere de ceux-cy est maigre & seiche, les autres en mettent beaucoup, & c’est sans contredi la meilleure Methode & la plus usitée parmy les habiles Gens ; car outre qu’elle est prompte, c’est que l’on peut en s’en servant (ce qui seroit quasi impossible autrement) copier toutes sortes de Tableaux, nonobstant le sentiment contraire de quelques-uns, qui disent qu’en mignature l’on ne peut donner la Force & toutes les differentes Teintes qu’on void dans les Pieces en Huile, ce qui n’est pas vray, du moins pour les bons Peintres, & les effets le prouvent assez ; car il se void des Figures, des Païsages, des Portraits, & toute autre chose en mignature, touchez d’une aussi grande maniere, aussi vraye & aussi noble, quoy que plus mignonne & delicate qu’en huile.

Je sçay pourtant que cette Peinture a ses avantages, quand ce ne seroit que celuy de rendre plus d’ouvrage, & de consommer moins de temps, elle se deffend mieux aussi contre ses injures, & il faut encore luy ceder le droit d’Ainesse & la gloire de l’Antiquité.
Mais aussi la Mignature a les siens, & sans repeter ceux que j’ay déja montrez, elle est plus propre & plus commode, l’on porte aisément tout son Attirail dans sa poche, vous travaillez par tout quand il vous plaist, sans tant de preparatifs, vous pouvez la quitter & la reprendre quand & autant de fois que vous voulez, ce qui ne se fait pas à la premiere, où l’on ne doit guere travailler à sec.
Mais remarquez qu’il est de l’une & de l’autre, comme de la Comedie, dans laquelle la plus grande ou la moindre perfection des Acteurs ne consiste pas à faire les hauts ou les bas Rolles, mais à faire extremement bien ceux qu’ils font, car si celuy qui aura le dernier personnage, s’en acquitte mieux qu’un autre de celuy de Heraut, il meritera sans doute plus d’approbation & de loüange.
C’est la mesme chose dans l’Art de Peindre, son excellence n’est pas attachée à la Noblesse d’un sujet ; mais à la maniere dont on le traite, avez-vous talent pour celuy-cy, ne vous jettez pas inconsiderément dans celuy-là, & si vous avez receu du Ciel quelque étincelle de ce beau Feu, connoissez pourquoy il vous est donné, & faites-vous-y un chemin facile ; les uns prendront bien les differens airs du Teste, les autres réussiront mieux en Païsages, ceux-cy travaillent en petit, qui ne le pourroient faire en grand, ceux-là sont bons Coloristes, & ne possedent pas le Dessein, d’autres enfin n’ont du Genie que pour les Fleurs : Et les Bassans mémes, se sont acquis un nom par les Animaux, qu’ils ont touchez de tres-bonne maniere, & mieux que toute autre chose.
C’est pour dire que chacun se doit contenter de sa Verve, sans vouloir se revétir du talent d’autruy, […].Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → touche
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts

5 quotations

Quotation

't Ghene wy voor desen alreede voor ghehouden hebben, moet hier en elders al wederom verhaelt worden; dat wy naemlick de kracht der oprechter imitatie niet behooren te stellen in 't nae-aepen van uytwendighe verciersels, maer dat wy meest van allen d'inwendighe kracht des wercks moeten uyt drucken. Laet ons dan altijdt nieuwe achtinghe daer op nemen, wat een sonderlinghe bevalligheydt d'oude Meesters in 't wercken ghehadt hebben; hoedaenigh haer voornemen gheweest is; wat maniere van stellinghe sy hebben ghebruyckt, als oock hoe dat hun selfs die dinghen, dewelcke maer alleen tot vermaeck scheenen te dienen, den wegh tot eenen eeuwigen naem hebben ghebaent. Voor end'alleer wy dese dinghen grondighlick begrijpen, soo en is het ons niet moghelick d'oude wel nae te volghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] That which we have already proposed, has to be retold here and elsewhere; namely that we should not place the power of honest imitation in aping external embellishments, but that we most of all have to express the internal force of the work. Let us then always reconsider this anew, what a remarkable gracefulness the old Master have had in working; what has been her aim; which manner of composition they have used, as well as how those things which appeared to have only served entertainment, have paved the way to eternal fame. Not before we understand these things thoroughly, it is impossible to us to imitate the old well.

This section is not present in the first Latin edition (1637), but is included in the later Latin editions (1694). [MO]


Quotation

Ghelijck het dan blijckelick is dat sich de eenighen ende waeren grond-slagh der Konste in de Teickeninghen allermeest ontdeckt, soo gaet het mede vast datse den verstandigen een sonderlinghe vermaeck door de kracht van een rechtschaepene onopghepronckte Symmetrye aenbrenghen. Wy sien ’t oock daghelicks dat sich de welgheoeffende Konst-kenners niet alleen met de konstighe wercken selver verghenoeght houden; maer datse boven dien d’eerste, tweede, derde schetsen, die de groote Meesters tot ontwerp haerer wercken ghemaeckt hebben, met een dapper vierighe ende onversaetelicke begheerte beschouwen; niet allen, om datse d’uytnemende schoonheyd en kracht van een welgheproportioneerde Teyckeningh allerbest in d’eenvoudigheyd deser onghecierder linien beseffen; maer oock om datse in de selvighe den soeten anghst des werckenden Konstenaers ordentlick konnen naespeuren;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like it is then clear that one finds the one and true principle of the Art in the Drawings, as such it is also certain that they add the reasonable and remarkable entertainment by the power of a rightful unembellished Symmetry. We likewise daily see that the well-trained Connoisseurs do not only delight themselves with the artful works themselves; but that they moreover study the first, second and third sketches that the great Masters have made for the design of their work, with a great and unsatiable lust; not only because they recognize the outstanding beauty and power of a well-proportioned Drawing the best in the simplicity of these unembellished lines; but also because they can clearly trace the sweet fear of the working Artists in it;

This extract does not occur in the Latin edition of 1637. In the English edition, the term Kunstkenner is described as 'many who have deeper insight'. [MO]


Quotation

Soo plegen verstandige Schilders haer in desen, van eenige behulp-middelen te versien, die haer in het oordeelen van hunne wercken eenighsins te bate mochten komen: {Behulpmiddelen om van sijn dingen wel te oordeelen.} Hier toe gebruyckten sommige den Spiegel, in welcke sy haere dingen als in een tegenstrijdige ende omgekeerden stand besagen; invoegen sy haer oordeel door het beschouwen van twee onderscheyde Vertooningen, op den Toetsteen brachten. ’t Is niet sonder reden datmen door dat middel de fauten zijner wercken kan naspeuren; want door dien omkeeringh van stant, veroorsaeckt dat de eyge Liefde omtrent onse Wercken niet in haer volle kracht en kan herschen, soo komen wy die aen te sien als het Werck van eenen anderen Werck-Meester, in welcke men (gelijck d’ondervindinge leert) altijdt veel gebreecken vinden kan: gelijck wy dat noch verder in ons tweede Boeck sullen aenraecken. Andere keeren hare stucken somtijts om, en sien die t’onderste boven, om alsoo uyt te vorssen of hunne dingen haer behoorlijcke Teyckeningh ende kracht hebben, ende behouwen: Gelijck dat mede door de Lijsten aende stucken te doen dickwils ontdeckt wort;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such wise Painters tend to supply her with some aids, which might somewhat be of benefit for judging their works: {Tools that aid to judge one’s own work well.} Some used a mirror for this, in which they observed their things in a contrasting and opposite position; as such they tested their judgement by observing two different displays. It is not without reason that one can detect the mistakes in his work by that means, because through the reversal of the position, it causes that one’s own Love for our works cannot reign in its full power, so we get to so it as if it were the work of another Artisan, in which one (like experience teaches us) can always find flaws: as we will touch upon this further in our second Book. Others sometimes turn their pieces around, to see it upside down, to investigate this way whether their things have a proper Design and power, and maintain it: As this is also often discovered because by placing the Frames on the works;Other conceptual field(s)

Quotation

Het is aanmerkenswaardig, dat de Stukken, van twee byzondere handen geschilderd, nooit of zelden het oogmerk van den Vinder konnen bereiken, maar merkelyk onderscheiden werden 't zy in de kracht, uitvoerlykheid of koleur: geen wonder, wanneer elk zyne zin en trant wil volgen, zonder elkanderen te ontzien, min of meêr of daar de Helper zo veel deel aan had als de Vinder. Wanneer zich een Veldoverste tot deeze of geene onderneeming te zwak bevind, verzoekt hy van een ander hulp, maar niet om te gebieden.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 210:] Il est digne d’être remarqué que les ouvrages exécutés par deux pinceaux différens, ne remplissent, en général, pas bien le but de leurs auteurs, qu’ils manquent toujours de vigueur, & péchent par le coloris, ou par l’exécution qui n’a pas un certain fini ; ce qu’il faut attribuer au peu d’accord qui règne entre les deux maîtres, dont chacun veut briller dans sa partie, préférablement à l’autre.Other conceptual field(s)

Quotation

Wat de kracht belangt, ik zou wit noch zwart spaaren […] Men moet zich niet laaten misleiden door deze of geene manier: volgt alleenlyk de Natuur, zo gy de Konst wil voldoen. Weg met futselen, vroeten, en morssen: tast uw werk met een kloeke hand aan. Evenwel niet op zyn Rembrands of Lievensz, dat het sap gelyk drek langs het Stuk neêr loope; maar gelyk en mals, dat uwe voorwerpen alleen door de konst rond en verheeven schynen, en niet door kladdery.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 253:] As to the Force, I should not be sparing either of White or Black […] You must not suffer yourself to be swayed by this or that Manner ; follow Nature, and you will content Art. Away then with Drudgery and Muddling ; handle your Work boldly, yet not, with Rembrant and Lievens, to let the Colours run down the Cloth, but lay them smooth and even, that your Objects may seem round, and relieved only by Art, not by daubing.


1 quotations

Quotation

{Dat door de vlacke schaduwen vry wat goets wort voortgebracht.} Daer mach vry gelooft worden dat dese vlacke en snelle manniere van schaduwen, over al, en altijdt, als een onfeylbaren Gront-regel, een uytnemende Welstandt, Macht en lichamelijckheydt in uwe dinghen voortbrenght, waer doorse playsant voor het ooghe volkomender na ’t leven als eenighe manniere, en verstandigh na de Konst-regelen, sich wonderlijck welsullen komen uyt te heffen:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {That a lot of good things are caused by flat shadows.} It may be believed that this flat and quick manner of shading, everywhere and always, as an infallible Principle, causes an excellent Harmony, Force and corporeality in your things, through which they will wonderfully distinguish themselves as pleasing to the eye, more perfect after the life than any other manner, and wisely after the rules of Art.

This section is not included in the English translation. [MO]Other conceptual field(s)

4 quotations

Quotation

… de selvighe moet noch voorder met ons uyt d’oude schrijvers aenmercken dat de voornaemste deughd van een nette en welghestelde Inventie aller meest in dese vier dinghen bestaet. In de waerheyd. In d’Opertuniteyt, ofte in de waerneminghe van een bequaeme geleghenheyd van tijd en plaetse, in de discretie, ofte in de bescheydenheyd van een tuchtigh ende eerbaer beleyd. In de Magnificentie, ofte in de staetelickheyd. Wat de waerheydt belanght; De Schilder-konst maeckt altijd vele wercks van de waerheyd, seght Philostratus Iconum Lib. I. in Narcisso. Ende ghelijck dien Historie-schrijver soo wel met bedrogh schijnt om te gaen, seght Ammianus Marcellinus {Lib. XXIX.}, de welcke eenighe warachtighe gheschiedenissen wetens en willens voor by gaet, als die eenighe valsche gheschiedenissen verdicht; even alsoo plaght de maelkonste in het uytdrucken der waerheydt op dese twee dinghen goede achtinghe te nemen, sy wil aen de eene sijde daer toe niet verstaen dat se yet soude uytdrucken ’t ghene men in de nature niet en vindt, men kanse wederom aen d’andere sijde daer toe niet brenghen datse yet soude overslaen ’t ghene men in de nature vindt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …the same has to remark with us from the old writers that the main virtue of a neat and well-composed Inventie mainly consists of four things: In the truth. In the Opportunity, or in the observation of an appropriate situation of time and place, in the discretion, or the modesty of a disciplinary and honorable policy. In the Magnificence, or in the stateliness. For as far as the truth is concerned; The Art of painting always pays a lot of attention to the truth, says Philostratus Iconum Lib. I. in Narcisso. And like the History-writer manages to deal so well with deceit, says Ammianus Marcellinus {…}, that it appears to consciously pass by any truthful histories, when he poetizes some false histories; as such the art of painting tends to pay attention to these to things when expressing the truth, on the one hand she does not want it to happen that she would express that which one cannot find in nature, and on the other hand she cannot bring herself that she would neglect that which one finds in nature.

In the Latin edition (1637), most of the terms are given only in Greek. The Greek term used for 'magnificentie' is σεμνοτης. [MO]

staetelickheyd


Quotation

Nu komen wy eyndelick tot de Magnificentie ofte staetelickheyd, die sich ghemeynlick in een welbeleyde Inventie laet vinden, ghemerckt het d’Inventie altijd een sonderlinghe aensienlickheyd toebrenght, dat den Konstenaer bevonden wordt de waerheyd, d’occasie en de discretie omsichtighlick daer in waerghenomen te hebben. Want ghelijck de gantsche Schilder-Konst niet vele om ’t lijf en heeft ’t en sy saecke datse met een sonderlinge stemmigheyd vergeselschapt sijnde, d’aenschouwers door den aenghenamen schijn van een hoogwaerdighe bevalligheyd beroere, soo maghse evenwel niet al te seer op d’opghepronckte verlustinghe van een overarbeydsaeme nettigheyd steunen, vermids de grootsche heerlickheyd des gantschen wercks door sulcken optoyssel verhindert ende vermindert wordt, dies plagten oock de Konstenaers selver d’achtbaerheyt haerer Konste te verliesen, als d’aenschouwers op d’aenmerckinghe van ’t al te sorghvuldighe cieraet beghinnen te vermoeden, dat het maer enckele affectatie, en gheen rechte magnificentie en is, diemen in ’t werck speurt, dat is, als de Konst-vroede aenschouwers beseffen, dat den Konstenaer sijn werck maer alleen met den ghemaeckten schijn van staetelickheyd en niet met de staetelickheyd selver heeft soecken te vervullen. ’t Gebeurt daghelicks dat veele, by gebreck van de kennisse en de ervaerenheyd die tot dese curieuse nauluysterende Konste vereyscht wordt, met eenen gantsch besighen arbeyd kasteelen in de lucht bouwen, op datse benevens andere ghemeyne werck-Meesters niet en souden schijnen langhs de grond te kruypen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Now we finally reach the Magnificence or stateliness, which can commonly be found in a carefully considered Invention, seen that it always provides the Invention with a remarkable distinction, when the Artist is found to have carefully observed the truth, occasion and discretion in it. Because just like the whole Art of Painting does not amount to much unless it is accompanied by a remarkable modesty, moving the spectators by a pleasant appearance of an excellent grace, as such she may not lean too much on a affected amusement of an overworked neatness, as the greatest delight of the whole work is blocked and diminished by such decoration, this tends to also make the Artists themselves loose the respect of her Art, when the spectators begin to suspect the criticism of the all too careful jewel, that it is but affectation, and not real magnificence, that one finds in the work, that is, if the Art-loving spectators understand, that the Artist has tried to fill his work just with the artificial appearance of stateliness and not with stateliness itself. It happens daily that many, lacking the knowledge and experience that is demanded for this curious meticulous Art, busily build castles in the sky, so that they do not appear to crawl on the ground like other common artisans.

Junius describes the importance and characteristics of magnificence (magnificentie), also called stateliness (statigheid), in an art work. He explains that it should entail modesty (stemmigheid), grace (bevalligheid) and not too much unnecessary ornament (opghepronckte verlustinghe; optoyssel; affectatie) or extreme neatness. An artist needs knowledge (kennis) and experience (ervaring) to obtain the right level of magnificence in his work. In this citation, Junius uses the terms ‘statigheid’, and to a lesser degree ‘achtbaarheid’ and ‘aanzien’ as equivalents for magnificence. In the Latin edition of 1637, Junius provides the Greek terms 'megaloprepeia' and 'semnotes' for this term. I would like to thank Wieneke Jansen (Leiden University) for her precious assistance with regard to the Latin and English translation of this citation. [MO]

statelijkheid · aanzien · achtbaarheid · heerlijkheidOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Plinius, en andere oude schryvers meer, prysen den wyd-beroemden Phidias van weghen de staetige en gantsch hooghwaerdige Magnificentie die in sijne wercken wierd gevonden; en misschien sullen wy ons selven niet vele vergissen, indien wy staende houden dat desen Konstenaer de voornaemste kracht sijner Inventie uyt de poetische schriften heeft getrocken, want hy sich niet en schaemde te belijden, dat hy het voorschrift van sijnen Eleaanschen Iupiter in Homerus hadde gevonden, siet Valerius Maximus Lib. III, Cap. 7. ex. ext.4.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Plinius, and other old writers as well, praise the widely famous Phidias for the stately and rather eminent Magnificence that can be found in his works; and perhaps we would not make such a big mistake, if we uphold that his Artist pulled the principal power of his Invention from the poetical writings, as he was not afraid to admit, that he had found the instruction for his Helladic Iupiter in Homeros, see Valerius Maximus Lib. III, Cap. 7. ex. ext.4.

PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)


Quotation

Aengaende de Poëten, soo is seecker, dat men door het lesen der selve veel cierlijcke inventeringen komt te begrijpen, gelijck dat oock al van overlangh in menigh Constenaer is gebleecken, datse demeeste magnificentie van haere wercken uyt haere Verdighselen gehaelt hebben. Soo vertelt ons Valerius Maximus, dat Phidias seer geerne bekende dat hy het Model van sijnen Eliaenschen Iupiter by den Poët Homerus gevonden hadde: van gelijcke betuygen eenige schrijvers dat Thimanthes en Praxiteles veele van haere aerdigheden uyt den Poët Euripides ontleent hadden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Regarding the Poets, that much is clear, that one comes to understand many graceful inventions by reading them, like it has long become clear about many Artists, that they have obtained most magnificence in their works from those Poems. As such Valerius Maximus tells us that Phidias gladly admitted that he had found the model for his Helladic Jupiter with the poet Homeros: similarly some authors recount that Thimanthes and Praxiteles had borrowed many pleasant things from the poet Euripides.

PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

3 quotations

Quotation

On fit remarquer que les figures qui sont d'une belle proportion, font ordinairement des actions grandes & majestueuses par la relation qu'il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent, que la Noblesse & la Majesté des actions consistent en la grandeur & en la liberté des parties, que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d'agilité, que la force d'un homme paroit à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissants, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüez, que l'agilité se remarque par les hanches étroites, les genoux & les chevilles des pieds resserrés, le gras de la jambe troussé & peu charnu [...].

Un Bacchus est également cité en exemple par Testelin. Il se peut qu'il s'agisse du Bacchus de Versailles datant du IIe siècle de notre ère, qui faisait partie de la collection de Louis XIV (actuellement conservé au Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon). Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 18-19 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc, tome I, vol. I).

noblesse · grandeurOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Are. […] Or puisqu’atteindre à la perfection de l’excellence de la peinture, à la quelle tant de parties sont necessaires, est une entreprise difficile, pleine de fatigue ; & une grace que la liberalité des cieux n’a accordée qu’à tres peu de persones (car il faut en verité etre né peintre, aussi bien que poete, & que l’un & l’autre soient fils de la nature.) Il n’est pas croiable, come j’ai dit des le commencement, qu’il n’y ait qu’une seule maniere de peindre parfaitement. Au contraire les complexions & les humeurs des hommes etant differentes, il s’ensuit que les manieres doivent etre differentes : & chacun suit celle à la quelle il panche naturellement. De là sont venus divers genies, les uns agreables, d’autres terribles, ceux ci tendres, & gracieux, & ceux là pleins de grandeur, & de majesté. Ce que nous voions tout de même se rencontrer dans les historiens, les poetes, & les orateurs.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

[…] Le Tableau de M. de Troy, manque par plus d’un endroit. La figure de Creüse n’a ni beauté ni noblesse, elle est grande seulement, ce qui fait que ces deux défauts s’en remarquent d’autant mieux. […] Ce qui fait encore un autre tort à ce Tableau, c’est que beaucoup de figures accessoires y ont beaucoup de Majesté & font mieux appercevoir celle qui manque aux deux principales […].
Le sixiéme, qui représente les effets cruels du funeste présent de Médée, l’emporte par le frapant de son coloris. C’est un prestige qui lui a fait donner la préferance sur les six autres par grand nombre de personnes […].
L’on doit remarquer en celui-ci la Majesté des Figures qui le composent, leur belle harmonie & un fond d’Architecture de la derniere élégance. Jason s’y fait beaucoup plus regarder que dans les autres, par la richesse de sa taille & sa grande expression.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

3 quotations

Quotation

[...] want Zeuxis plaght de ghedeelten des lichaems wat meer toe te gheven, en de selvighe grooter te maecken; achtende dat de staetelickheyd ende Majesteyt sijner beelden door die middel vermeerdert wierd.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] … because Zeuxis tends to give a little extra to the parts of the body and make them bigger; keeping in mind that the stateliness and Majesty of his statues increases that way.


Quotation

Dionysius Halicarnassensis {In Isaeo} stelt ons de eerste reden voor ooghen, wanneer hy drijft dat d’oude tafereelen in een gantsch wonderbaerlicke eenvoudigheyd der Coleuren haeren voornaemsten lof uyt de bevallighe nettigheyd der teyckeninghe trocken; ghelijck de nieuwe daer en teghen allermeest op ick en wete niet wat voor een verscheyden verwig cieraet stonden, als wesende slechtelick en gaer sorghelooslick gheteyckent, siet oock Themistius de Amicitia, daer hy ’t selvighe punt op de selvighe maniere voorstelt. De tweede reden vloeyt uyt d’eerste; want ghelijck d’eerste reden d’oude stucken boven de nieuwe verheft, van weghen d’eenvoudighe ende onbedwonghen bevalligheyd diemen daer in plaght te vinden, soo schijnt de tweede reden d’oude wercken allermeest te roemen, van weghen een gantsch voortreffelicke hooghwaerdigheyd ofte Majesteyt diese uyt d’eenvoudigheyd van d’oude Konste als noch behouden.Porphyrius {Lib. ii. de Abstinentia}, seght dat de nieuwe Beelden der Goden met verwonderinghe worden aenghesien, om de waerdigheyd des wercks; maer dat d’oude daerenteghen gheducht worden, om dat d’eenvoudigheyd haeres wercks met de heerlicke Majesteyt der Goden aller best overeen komt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Dionysius Halicarnassensis {…} introduces us to the first reason, when he [writes?] that the old scenes with a rather miraculous simplicity of colours received their main praise from the graceful neatness of the drawing; like the new, on the other hand, insisted on a – I don’t know what kind of – painterly jewel, being badly and rather carelessly drawn, also see Themistius de Amicitia, where he makes the same point in the same manner. The second reason is based on the first; because like the first reason elevates the old pieces above the new, because the simple and unforced gracefulness that one tends to find in it, as such the second reason appears to praise the old works the most because of a rather excellent stateliness or Majesty that they maintain from the simplicity of the old Art. Porphyrius {…}, says that the new Images of the Gods are being watched with surprise, because of the dignity of the work; but that the old, on the other hand, are feared, because the simplicity of their work coincide the most with the glorious Majesty of the Gods.

Junius continues to explain the distinction between old (oud) and new (nieuw) art, expressing a strong preference for the former. He attributes a praiseworthy simplicity (eenvoud) of colours and a neatness (netheid) of design to the old style, which leads to a gracefulness (bevalligheid) as well as a certain stateliness (hoogwaardigheid, majesteit, waardigheid). The new works, on the other hand, use too many colours and are drawn badly (slecht) and careless (zorgeloos). [MO]

hooghwaerdigheyd · waerdigheyd


Quotation

’T en is oock niet geraden, seght Franciscus Iunius, dat wy ons selven tot eenen Meester alleen overgeven, om die in alle dingen te volgen: Apelles was ongetwijffelt den aldervermaersten, nochtans hebben hem wel eenige in ’t een of ’t ander deel te boven gegaen: Hy wiert wel van d’Oude Meesters gepresen, maer niet dat hy alleen behoorde na-gevolght te worden. {Hoemen van verscheyde Meesters het beste moet kiesen ende t’samen voegen.} ’t Soude wel Goet zijn als Apelles te werden, maer wat kan ’t schaden datmen tot de bevalligheyt van Apelles toevoeght de Geluck-stoutigheyt van Zeuxis, d’onvermoeyde neerstigheydt van Protogenes, de kloecke diepzinnigheydt van Nicophanes; ende andere hare deughden meer aen te namen. Soo seggen wy nu oock, wat kan het hinderen soo wy Raphel Vrbijn als een lichtende Fackel in fraye ordineeringhe, zedige besigheyt der Beelden, ende grootse gedachten willen navolgen, dat wy daer by soecken te krijgen de wisse Teyckeningh en vaste omtrecken van Carats, Testa ende andere; de bevalligheydt, cierlijcke playsantie, ende rijcke Majesteyt van Pietro de Cortone, de verstandige waernemingh der vlacke schaduwen en dagen, Crokeringh ende natuerlijcke Coloreeringh van Poussijn, Barotius, Symon Vouet, ende watmen meer na sijn humeur en gave oordeelt, in andere Meesters, navolgenswaerdigh te zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is not advisable, says Franciscus Junius, that we surrender ourselves to just one Master, to follow him in every way: Apelles doubtlessly was the most famous, yet some have surpassed him in one or another element: He may have been praised by the Old Master, but not that only he should be imitated. {How one has to choose the best of different Masters and combine it.} It would be Good to become like Apelles, but it cannot hurt if to the gracefulness of Apelles one adds the happy audacity of Zeuxis, the relentless diligence of Protogenes, the strong profoundness of Nicophanes; and the virtues of others, would be added. As such we also say, how can it hurt if we want to imitate Raphael of Urbino as a burning torch for its lovely composition, virtuous action of the figures, and great thoughts, that we attempt to obtain the good Drawing and steady contours of Carracci, Testa and the others; the gracefulness, graceful pleasance and rich Majesty of Pietro da Cortona, the wise observation of flat shadows and lights, folds and natural Coloring of Poussin, Barocci, Simon Vouet and what one judges to be worth imitating after his mood and talent, in other Masters.


1 quotations

1 quotations

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.


1 quotations

Quotation

CXXXIII.
N’employez à aucune de ces choses [ndr : les fruits, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les animaux, les figures et les fleurs] du Blanc de Plomb, il n’est propre qu’en Huile, & il noircit comme de l’Ancre, n’estant détrempé qu’à la Gomme, partïculierement si vous mettez vostre ouvrage dans un lieu humide ou avec des Parfuns, & la Ceruse de Venise est aussi fine, & d’un aussi grand blanc. De celuy-là, n’en épargnez pas l’usage, sur tout en ébauchant, & faites-en entrer dans tous vos meslanges, afin de leur donner un certain Corps qui empaste vostre ouvrage, & qui le fasse paroistre doux & moileux.

Le goust des Peintres est neanmoins different en ce point, les uns en employent un peu, d’autres point du tout ; mais la maniere de ceux-cy est maigre & seiche, les autres en mettent beaucoup, & c’est sans contredi la meilleure Methode & la plus usitée parmy les habiles Gens ; car outre qu’elle est prompte, c’est que l’on peut en s’en servant (ce qui seroit quasi impossible autrement) copier toutes sortes de Tableaux, nonobstant le sentiment contraire de quelques-uns, qui disent qu’en mignature l’on ne peut donner la Force & toutes les differentes Teintes qu’on void dans les Pieces en Huile, ce qui n’est pas vray, du moins pour les bons Peintres, & les effets le prouvent assez ; car il se void des Figures, des Païsages, des Portraits, & toute autre chose en mignature, touchez d’une aussi grande maniere, aussi vraye & aussi noble, quoy que plus mignonne & delicate qu’en huile.

Je sçay pourtant que cette Peinture a ses avantages, quand ce ne seroit que celuy de rendre plus d’ouvrage, & de consommer moins de temps, elle se deffend mieux aussi contre ses injures, & il faut encore luy ceder le droit d’Ainesse & la gloire de l’Antiquité.
Mais aussi la Mignature a les siens, & sans repeter ceux que j’ay déja montrez, elle est plus propre & plus commode, l’on porte aisément tout son Attirail dans sa poche, vous travaillez par tout quand il vous plaist, sans tant de preparatifs, vous pouvez la quitter & la reprendre quand & autant de fois que vous voulez, ce qui ne se fait pas à la premiere, où l’on ne doit guere travailler à sec.
Mais remarquez qu’il est de l’une & de l’autre, comme de la Comedie, dans laquelle la plus grande ou la moindre perfection des Acteurs ne consiste pas à faire les hauts ou les bas Rolles, mais à faire extremement bien ceux qu’ils font, car si celuy qui aura le dernier personnage, s’en acquitte mieux qu’un autre de celuy de Heraut, il meritera sans doute plus d’approbation & de loüange.
C’est la mesme chose dans l’Art de Peindre, son excellence n’est pas attachée à la Noblesse d’un sujet ; mais à la maniere dont on le traite, avez-vous talent pour celuy-cy, ne vous jettez pas inconsiderément dans celuy-là, & si vous avez receu du Ciel quelque étincelle de ce beau Feu, connoissez pourquoy il vous est donné, & faites-vous-y un chemin facile ; les uns prendront bien les differens airs du Teste, les autres réussiront mieux en Païsages, ceux-cy travaillent en petit, qui ne le pourroient faire en grand, ceux-là sont bons Coloristes, & ne possedent pas le Dessein, d’autres enfin n’ont du Genie que pour les Fleurs : Et les Bassans mémes, se sont acquis un nom par les Animaux, qu’ils ont touchez de tres-bonne maniere, & mieux que toute autre chose.
C’est pour dire que chacun se doit contenter de sa Verve, sans vouloir se revétir du talent d’autruy, […].Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → touche
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts

3 quotations

Quotation

{III. Precepte. Du Sujet.} 
Cela posé, il faudra choisir *un Sujet beau, & noble, qui estant de soy-mesme capable de toutes les graces & de tous les charmes que peuvent recevoir les Couleurs & l’élégance du Dessein, donne ensuite à l’Art parfait & consommé un beau champ & une matiere ample de montrer tout ce qu’il peut, & de faire voir quelque chose de fin & de judicieux, *qui soit plein de sel, & qui soit propre à instruire & à éclairer les esprits. Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Si vous voulez, dit Pymandre, que les Peintres imitent les Poëtes, il faut pourtant, selon le sentiment des doctes qu’il y ait dans leurs tableaux quelque chose d’agreable & de touchant aussi bien que de grand & de fort.
Il est vray, répondis-je, mais cet agreable doit naistre toujours du sujet que l’on traitte, non pas des choses étrangeres : Car l’on ne pretend pas retrancher les choses belles, quand elles sont propres aux lieux où on les met, mais l’on condamne ceux qui gastent un sujet qui de soy est noble et grand, parce qu’ils s’arrestent trop à la recherche des ornemens de certaines parties inutiles.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

CXXXIII.
N’employez à aucune de ces choses [ndr : les fruits, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les animaux, les figures et les fleurs] du Blanc de Plomb, il n’est propre qu’en Huile, & il noircit comme de l’Ancre, n’estant détrempé qu’à la Gomme, partïculierement si vous mettez vostre ouvrage dans un lieu humide ou avec des Parfuns, & la Ceruse de Venise est aussi fine, & d’un aussi grand blanc. De celuy-là, n’en épargnez pas l’usage, sur tout en ébauchant, & faites-en entrer dans tous vos meslanges, afin de leur donner un certain Corps qui empaste vostre ouvrage, & qui le fasse paroistre doux & moileux.

Le goust des Peintres est neanmoins different en ce point, les uns en employent un peu, d’autres point du tout ; mais la maniere de ceux-cy est maigre & seiche, les autres en mettent beaucoup, & c’est sans contredi la meilleure Methode & la plus usitée parmy les habiles Gens ; car outre qu’elle est prompte, c’est que l’on peut en s’en servant (ce qui seroit quasi impossible autrement) copier toutes sortes de Tableaux, nonobstant le sentiment contraire de quelques-uns, qui disent qu’en mignature l’on ne peut donner la Force & toutes les differentes Teintes qu’on void dans les Pieces en Huile, ce qui n’est pas vray, du moins pour les bons Peintres, & les effets le prouvent assez ; car il se void des Figures, des Païsages, des Portraits, & toute autre chose en mignature, touchez d’une aussi grande maniere, aussi vraye & aussi noble, quoy que plus mignonne & delicate qu’en huile.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

11 quotations

Quotation

Quant au Corege sa maniere est differente de celle du Titien, en ce qu’il n’a pas sceu cette harmonie de couleurs, cette belle conduite de lumieres, & cette fraischeur de teintes si admirable qu’on remarque dans les Tableaux du Titien, où il semble qu’on voye du sang dans ses carnations, tant il les represente naturelles. Mais en recompense le Corege a eu l’imagination plus forte, & a desseigné d’un goust beaucoup plus grand & plus exquis ; Et quoy qu’il ne fust pas tout-à-fait correcte dans son dessein, il y a neanmoins de la force & de la noblesse dans tout ce qu’il a fait.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

{XXVII. Les Graces & la Noblesse.} 
Que l'on remarque dans tout ce que vous faites de la Noblesse *& de la Grace : mais, à dire le vray, c'est une chose tres-difficile, & un present tres-rare que l'homme reçoit plûtost du Ciel que de ses Estudes.


Quotation

Je ne crois pas qu’il soit besoin icy de m’étendre sur la necessité qu’ont tous les dessignateurs de connoistre parfaitement les proportions ; on sçait assez que pour peu qu’ils se dispensent de les observer exactement, ils ne font que des figures estropiées & monstrueuses.
Tout le monde convient de ce principe à le regarder en general, mais chacun le met en pratique differemment pour la justesse & pour la noblesse des proportions, sur lesquelles, comme les avis sont souvent partagez, il s’agit d’établir un Juge à qui l’on s’en puisse rapporter avec sureté.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

On fit remarquer que les figures qui sont d'une belle proportion, font ordinairement des actions grandes & majestueuses par la relation qu'il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent, que la Noblesse & la Majesté des actions consistent en la grandeur & en la liberté des parties, que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d'agilité, que la force d'un homme paroit à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissants, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüez, que l'agilité se remarque par les hanches étroites, les genoux & les chevilles des pieds resserrés, le gras de la jambe troussé & peu charnu [...].

Un Bacchus est également cité en exemple par Testelin. Il se peut qu'il s'agisse du Bacchus de Versailles datant du IIe siècle de notre ère, qui faisait partie de la collection de Louis XIV (actuellement conservé au Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon). Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 18-19 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc, tome I, vol. I).

majesté · grandeurOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Le Peintre doit en second lieu concevoir de grandes parties comme de puissantes, soit dans les groupes, soit dans les ombres, soit dans les couleurs, parce que c’est ce qui donne de la beauté & de la noblesse à l’Ouvrage, & qui par cette grandeur le distingue des manieres chifones & mesquines.

Une partie de ce passage de Testelin se retrouve chez Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 48-49 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc, tome I, vol. I). Il semble néanmoins que Le Comte reprenne davantage la Table des Préceptes sur l'Ordonnance pour toute cette partie.

grandeur


Quotation

Tant il est vray que l’œil aime la varieté & le Contraste dans cét Art, & que le feu & la grace ne sont qu’un certain assaisonnement qui releve le naturel. En éfet ce que l’on apelle la bonne grace consiste principalement en un certain agreément, une certaine Noblesse qu’on trouve dans les yeux, dans les visages, dans l’Atitude, & dans les Contours d’une figure, lorsque la Forme, l’Action, les Draperies, sont decentes & convenables à l’âge, au sexe, & à la personne qu’on veut representer, d’où resulte la beauté et la grace. Enfin cette beauté & cette grace toujours mélées ensemble font la belle composition des figures et le comble de la perfection dans la Peinture.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Il faut aussi remarquer que les figures qui sont d’une belle proportion font ordinairement des actions grandes & majestueuses, par la relation qu’il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent ; que la noblesse & la majesté des actions consistent dans la grandeur & dans la liberté des parties

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément à la page 15 de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

le Peintre doit en second lieu, concevoir de grandes parties, comme de puissantes masses, soit dans les grouppes, soit dans les ombres, ou dans les couleurs, parce que c’est ce qui donne de la beauté & de la noblesse à l’ouvrage, & qui par cette grandeur le distingue des manieres chifonnes & mesquines.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

& nous voyons presque toujours que ceux [ndr : les peintres] dont l’inclination les porte vers le style Heroïque, croient avoir tout fait quand ils ont introduit dans la composition de leur Tableau, des objets nobles & capables d’élever l’imagination, sans se mettre autrement en peine de l’intelligence & de l’effet d'un bon coloris. […] L’un & l’autre style ont leurs spectateurs & leurs partisans. Ceux qui suivent le style Heroïque, suppléent par leur imagination à ce qui y manque de verité, & n’y souhaitent rien davantage.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Le dessein appartient à la pratique, il consiste dans la proportion des figures, dans l’anatomie, dans la correction des contours & dans le choix du beau, il préside à l’expression des mouvemens de l’ame & du corps, & répand de tous côtés la noblesse, la grandeur & la grace.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

[…] Le Tableau de M. de Troy, manque par plus d’un endroit. La figure de Creüse n’a ni beauté ni noblesse, elle est grande seulement, ce qui fait que ces deux défauts s’en remarquent d’autant mieux. […] Ce qui fait encore un autre tort à ce Tableau, c’est que beaucoup de figures accessoires y ont beaucoup de Majesté & font mieux appercevoir celle qui manque aux deux principales […].
Le sixiéme, qui représente les effets cruels du funeste présent de Médée, l’emporte par le frapant de son coloris. C’est un prestige qui lui a fait donner la préferance sur les six autres par grand nombre de personnes […].
L’on doit remarquer en celui-ci la Majesté des Figures qui le composent, leur belle harmonie & un fond d’Architecture de la derniere élégance. Jason s’y fait beaucoup plus regarder que dans les autres, par la richesse de sa taille & sa grande expression.


1 quotations

Quotation

Fab. […] continuez à parler de la noblesse de la peinture, parcequ’on trouve certaines gens, qui faisant peu de cas de cet art, le mettent au rang des arts mecaniques.
Are. : Ceux la, mon cher Fabrini, ne connoissent pas combien il est utile, & necessaire, d’ornement au monde en general, & à nous en particulier ; car il est seur qu’un art est d’autant plus noble qu’il est plus honoré des esprits sublimes. La peinture de tous tems a eté en grande veneration chez les Rois, chez les Empereurs, & chez les sages ; elle est donc très noble ; ce qui se prouve facilement par les exemples, qui se trouvent dans Pline, & en differents autheurs […].Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

1 quotations

Quotation

Fab. […] continuez à parler de la noblesse de la peinture, parcequ’on trouve certaines gens, qui faisant peu de cas de cet art, le mettent au rang des arts mecaniques.
Are. : Ceux la, mon cher Fabrini, ne connoissent pas combien il est utile, & necessaire, d’ornement au monde en general, & à nous en particulier ; car il est seur qu’un art est d’autant plus noble qu’il est plus honoré des esprits sublimes. La peinture de tous tems a eté en grande veneration chez les Rois, chez les Empereurs, & chez les sages ; elle est donc très noble ; ce qui se prouve facilement par les exemples, qui se trouvent dans Pline, & en differents autheurs […].Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

1 quotations

Quotation

And notwithstanding the Defects I have taken the Liberty to remark with the same Indifferency as I have observed the Beauties, that is, without the least regard to the Great Name of the Master, There is a Grace throughout that Charms, and a Greatness that Commands Respect [ndr : dans le portrait de la comtesse Dowager d’Exeter, par Van Dyck]; She appears at first Sight to be a Well-bred Woman of Quality ; ‘tis in her Face, and in her Mien ; and as her Dress, Ornaments, and Furniture contribute something to the Greatness, the Gause Veil coming over her Forehead, and the Hem of it hiding a Defect (which was want of Eye-brows,) is a fine Artifice to give more Grace. This Grace, and Greatness is not that of Raffaelle, or the Antique but ‘tis what is suitable to a Portrait ; and one of Her Age, and Character, and consequently better than if she had appear’d with the Grace of a Venus, or Helena, or the Majesty of a Minerva, or Semiramis.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

2 quotations

Quotation

M. Aved […] a exposé différens Portraits, tous également bien touchés, & qui soutiennent parfaitement le grand nom qu’il s’est acquit dans ce genre. Il n’est point pour ces attitudes fieres & de recherche, qui le plus souvent sortent de la nature, ou du moins empêchent de la reconnoître : une élégante & noble simplicité est plus de son goût, très-louable en cela. Je n’ai trouvé d’imperfection que dans son coloris, il m’a semblé trop cru ; je n’y ai point reconnu des chairs telles qu’en offre la nature. Les portraits de M. Le Sueur acheveront d’éclaircir ma réflexion […] ; la chair y est mieux exprimée & ils ont un bien plus grand air de vérité.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Se présente un portrait qu’on peut dire vivant ; c’est un Jesuite ayant une table devant lui, la tête appuyée sur la main droite & les yeux fixés sur un manuscrit. Il représenta le R. P. Nonotte, peint par son frere, (2) & si ressemblant qu’on y est trompé.
L’Original a jadis été mon Préfet, * ainsi j’en puis parler avec connoissance.

(2) La réflexion qu’on a faite au sujet des portraits de M. Aved, convient également à celui dont il s’agit & le choix d’une attitude aussi naturelle, n’a pas peu contribué à sa grande perfection. Que ceci soit dit pour ceux qui y aspirent, ils doivent la chercher dans la nature, c’est là son unique source.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’ARTISTE → qualités

2 quotations

Quotation

V. Daer moet waerghenomen werden datter (soo die Historie eenighsins sulckx vereyscht) eenighe hooghte in ghebracht werdt, tot rijckelyckheydt van 't werck, en sooder twee in ghebracht werde, dat d'eene altijts de meeste blijft, en dat op die plaets daermen de meeste heerlyckheydt wil uytbeelden.

V. Il faut observer que (si l’Histoire l’exige quelquefois) quelque hauteur soit rajouté pour l’enrichissement de l’œuvre, et si on en rajoute deux, il faudra toujours que l’un soit le plus important et ceci à l’endroit où on voudra représenter la plus grande noblesse.


Quotation

Tot de Schilderkonst moetmen weten dat de Muskelen en Spieren, van de Grootste tot de Kleynste niet alle op het nauwkeurigst en moeten ondersogt werden, om die altijd in de naakten te vertoonen, want men valt er te ligt door in berisping, en schijnen soodanige Beelden (om dat het leven veel kleyne en twijffelagtige Muskelen heeft) ook meer Anatomische of Gevilde dan Leven Menschen of schoone naakten te zijn: Ook vertoonen haar de Muskelen in d’eene Mensch duydelijker dan inden anderen, ja in sommige zijn eenige kleyne Muskelen, heel verborgen, die wederom in andere sterk gesien werden. Dit moet der Schilder in Tafereelen van veel Beelden wel in agt nemen, om de rijkheyd zijner gedagten en inventie te vertoonen. Ook en moeten de Menschbeelden geen uytgedroogde Stokvissen gelijken, noch door de geswollentheyd der Muskelen soo Knobbelig niet zijn als een sak met knollen. Om dat Goltzius hem hier in aan sijnen Grooten Hercules vergrepen had, is sijn Print, van dien tijd aan datse uytquam tot op heden, den Appel-Sak van Goltzius genoemd. {Den Appelzak van Goltzius.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] For the Art of Painting one should know that the Muscles, from the Biggest to the Smallest do not all have to be studied meticulously, in order for them to be depicted in nudes, as one is too easily reprimanded and such Figures (because life has many small and dubious Muscles) rather appear to be Anatomical or Skinned instead of Living Men or beautiful nudes: Moreover, in some people the Muscles are more clearly defined than in other, yes in some several small Muscles are completely hidden that are strong in others. The Painter should pay close attention to this in Scenes with many Figures, to show the richness of his thoughts and invention. Moreover, the human figures should neither resemble dried-out stockfish, nor be lumpy like a bag of tubers because of swollenness. Because Goltzius made this transgression with his Great Hercules, his Print, since it was published until now, is called the Bag of Apples by Goltzius. {The Bag of Apples by Goltzius.}Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

1 quotations

Quotation

Ick sal dan de Lof van de Edele vrye Schilder-Konst, so veel dese uyre, en mijn swack vernuft, toe laten wil, uyt-breyen, U.E. die op offerende voor een S. Lucas gifte; daer meer vermaeck in nemende dan in het slampampen en onaerdige brassen, daer nu in't vyeren van desen dach, de Kitte-broers niet dan al te veel mede besich zijn.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] J’exposerai ainsi l’éloge de l’art noble et libre de peindre aussi longtemps que cette heure et ma faible intelligence l’autorisent, vous l’offrant en guise de présent pour la saint Luc, et y prenant ce faisant davantage de plaisir qu’en sombrant dans une orgie de nourriture et de luxure à l’instar des excès commis par les habitués des tavernes pour marquer ce jour.


1 quotations

Quotation

M. Aved […] a exposé différens Portraits, tous également bien touchés, & qui soutiennent parfaitement le grand nom qu’il s’est acquit dans ce genre. Il n’est point pour ces attitudes fieres & de recherche, qui le plus souvent sortent de la nature, ou du moins empêchent de la reconnoître : une élégante & noble simplicité est plus de son goût, très-louable en cela. Je n’ai trouvé d’imperfection que dans son coloris, il m’a semblé trop cru ; je n’y ai point reconnu des chairs telles qu’en offre la nature. Les portraits de M. Le Sueur acheveront d’éclaircir ma réflexion […] ; la chair y est mieux exprimée & ils ont un bien plus grand air de vérité.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

3 quotations

Quotation

… de selvighe moet noch voorder met ons uyt d’oude schrijvers aenmercken dat de voornaemste deughd van een nette en welghestelde Inventie aller meest in dese vier dinghen bestaet. In de waerheyd. In d’Opertuniteyt, ofte in de waerneminghe van een bequaeme geleghenheyd van tijd en plaetse, in de discretie, ofte in de bescheydenheyd van een tuchtigh ende eerbaer beleyd. In de Magnificentie, ofte in de staetelickheyd. Wat de waerheydt belanght; De Schilder-konst maeckt altijd vele wercks van de waerheyd, seght Philostratus Iconum Lib. I. in Narcisso. Ende ghelijck dien Historie-schrijver soo wel met bedrogh schijnt om te gaen, seght Ammianus Marcellinus {Lib. XXIX.}, de welcke eenighe warachtighe gheschiedenissen wetens en willens voor by gaet, als die eenighe valsche gheschiedenissen verdicht; even alsoo plaght de maelkonste in het uytdrucken der waerheydt op dese twee dinghen goede achtinghe te nemen, sy wil aen de eene sijde daer toe niet verstaen dat se yet soude uytdrucken ’t ghene men in de nature niet en vindt, men kanse wederom aen d’andere sijde daer toe niet brenghen datse yet soude overslaen ’t ghene men in de nature vindt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …the same has to remark with us from the old writers that the main virtue of a neat and well-composed Inventie mainly consists of four things: In the truth. In the Opportunity, or in the observation of an appropriate situation of time and place, in the discretion, or the modesty of a disciplinary and honorable policy. In the Magnificence, or in the stateliness. For as far as the truth is concerned; The Art of painting always pays a lot of attention to the truth, says Philostratus Iconum Lib. I. in Narcisso. And like the History-writer manages to deal so well with deceit, says Ammianus Marcellinus {…}, that it appears to consciously pass by any truthful histories, when he poetizes some false histories; as such the art of painting tends to pay attention to these to things when expressing the truth, on the one hand she does not want it to happen that she would express that which one cannot find in nature, and on the other hand she cannot bring herself that she would neglect that which one finds in nature.

In the Latin edition (1637), most of the terms are given only in Greek. [MO]

magnificentie


Quotation

Aenghesien daer twee verschydene soorten der schoonheyd te vinden sijn, seght Tullius {Lib. i. de officiis}, waer van d’eene in de lieffelickheyd, d’andere in de staetelickheyd ofte aensienlickheyd bestaet; soo ist dat de lieffelickheyd, Vrouwelick; d’aensienlickheyd daer en tegen, Mannelick schijnt te wesen. Dese aensienelickheyd wordt door een ghelijvighe verwe ghehandhaevet, ghelijck de jeughdighe levendigheydt van een goede ghesonde verwe door de oeffeninghe onser lichaemen wordt onderhouden. […] Wat de vrouwelicke schoonheyd aengaet, de Konstenaers plaghten daer in allermeest op de bevallighe lieffelickheyt des aenghesichts te letten; het en is gheen schoone vrouwe, seght Seneca {Epist. 33.}, wiens dyen ofte armen prijswaerdigh sijn; maer wiens gheheele aenghesicht de wonderbaerlickheyd van alle d’andere leden vermindert ende verdooft.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Seen that there are to different types of beauty to be found, says Tullius {…}, where the one consists in the loveliness, the other consists in the stateliness or importance; as such the loveliness is Feminin, the importance, on the other hand, appears to be Masculin. This importance is maintained by a full colour, like the youthful liveliness of a good healthy colour is maintained by the training of our bodies. (…) What the feminine beauty is concerned, Artists tend to pay most attention to the graceful loveliness of the appearance; it is not a beautiful woman, says Seneca {…}, whose thighs or arms are praiseworthy, but whose complete appearance diminishes and sedates the miraculousness of all the other parts.

aensienelickheyd


Quotation

[...] want Zeuxis plaght de ghedeelten des lichaems wat meer toe te gheven, en de selvighe grooter te maecken; achtende dat de staetelickheyd ende Majesteyt sijner beelden door die middel vermeerdert wierd.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] … because Zeuxis tends to give a little extra to the parts of the body and make them bigger; keeping in mind that the stateliness and Majesty of his statues increases that way.


1 quotations

Quotation

Ghemerckt dat ons dan in de treffelicke wercken van groote Meesters de schoonheyd der dinghen selver nerghens nae so krachtighlick beweeght; als de voorspoedighe stoutigheyd der Konste, soo ghebeurt het oock menighmael dat de levende ghelijckenisse van lellicke ende afsichtighe dinghen niet min vermaeckelick bevonden wordt als de gelijckenisse van d'aller schoonste lichamen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Seen that nothing moves us more powerful than the beauty of things themselves in the striking works of great Masters; as the successful boldness of Art, this is how it also often happens that the living similitude of ugly or hideous things can be found just as entertaining as the similitude of the most beautiful bodies.


1 quotations

Quotation

& nous voyons presque toujours que ceux [ndr : les peintres] dont l’inclination les porte vers le style Heroïque, croient avoir tout fait quand ils ont introduit dans la composition de leur Tableau, des objets nobles & capables d’élever l’imagination, sans se mettre autrement en peine de l’intelligence & de l’effet d'un bon coloris. […] L’un & l’autre style ont leurs spectateurs & leurs partisans. Ceux qui suivent le style Heroïque, suppléent par leur imagination à ce qui y manque de verité, & n’y souhaitent rien davantage.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

& nous voyons presque toujours que ceux [ndr : les peintres] dont l’inclination les porte vers le style Heroïque, croient avoir tout fait quand ils ont introduit dans la composition de leur Tableau, des objets nobles & capables d’élever l’imagination, sans se mettre autrement en peine de l’intelligence & de l’effet d'un bon coloris. […] L’un & l’autre style ont leurs spectateurs & leurs partisans. Ceux qui suivent le style Heroïque, suppléent par leur imagination à ce qui y manque de verité, & n’y souhaitent rien davantage.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

Doch op dat wy het lichtveerdigh oordeel der gener die de selve verachten, ofte de hooghste volmaecktheden en vermoghen der Schilder-konst, gantsch light ende los stellen even of die sonder eenighen Arbeytsame Study, konde begrepen, of bekomen werden, als een geringh en slaefachtigh handt-werck; soo hebben wy voorgenomen in dese onse Inleydingh te toonen, wat tot een geleert en volkomen Meester noodtwendigh moet verstaen werden, op dat een yeder (siende wat tot dese Konst behoort) leere, een grootachtinghe van de selve te hebben, en niet te meenen datse om Broodt loopt (alsmen tot verachtinghe wel is gewoon te seggen: ) ofte datse als aen veel andere Konsten uyt de Schilder en Teycken-konst herkomende, wordt aengedaen. {Dat wy de kleynachtinge der Schilder-Konst sullen wederspreecken, door aenwijsingh wat tot de selven behoort.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet in order for us to claim rather light and loosely the futile judgment of those who despise it, or the highest perfections and ability of the Art of Painting, as if it could be understood or begotten without any diligent Study, as a minor and slavish hand-work; as such we have resolved to show in this Inleydingh [ndr: Goeree is referring to the whole book], what should necessarily be known by a learned and perfect Master, in order that anyone (seeing what belongs to this Art) will learn to have a great admiration of it, and will not think that it is just about making a living (as one tends to say out of spite:) or that it – just like many other Arts that spring from the Art of Painting and Drawing – is being touched upon. {That we will contradict the disrespect of the Art of Painting, by showing what belongs to it.}


1 quotations

Quotation

Ick sal dan de Lof van de Edele vrye Schilder-Konst, so veel dese uyre, en mijn swack vernuft, toe laten wil, uyt-breyen, U.E. die op offerende voor een S. Lucas gifte; daer meer vermaeck in nemende dan in het slampampen en onaerdige brassen, daer nu in't vyeren van desen dach, de Kitte-broers niet dan al te veel mede besich zijn.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] J’exposerai ainsi l’éloge de l’art noble et libre de peindre aussi longtemps que cette heure et ma faible intelligence l’autorisent, vous l’offrant en guise de présent pour la saint Luc, et y prenant ce faisant davantage de plaisir qu’en sombrant dans une orgie de nourriture et de luxure à l’instar des excès commis par les habitués des tavernes pour marquer ce jour.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Dionysius Halicarnassensis {In Isaeo} stelt ons de eerste reden voor ooghen, wanneer hy drijft dat d’oude tafereelen in een gantsch wonderbaerlicke eenvoudigheyd der Coleuren haeren voornaemsten lof uyt de bevallighe nettigheyd der teyckeninghe trocken; ghelijck de nieuwe daer en teghen allermeest op ick en wete niet wat voor een verscheyden verwig cieraet stonden, als wesende slechtelick en gaer sorghelooslick gheteyckent, siet oock Themistius de Amicitia, daer hy ’t selvighe punt op de selvighe maniere voorstelt. De tweede reden vloeyt uyt d’eerste; want ghelijck d’eerste reden d’oude stucken boven de nieuwe verheft, van weghen d’eenvoudighe ende onbedwonghen bevalligheyd diemen daer in plaght te vinden, soo schijnt de tweede reden d’oude wercken allermeest te roemen, van weghen een gantsch voortreffelicke hooghwaerdigheyd ofte Majesteyt diese uyt d’eenvoudigheyd van d’oude Konste als noch behouden.Porphyrius {Lib. ii. de Abstinentia}, seght dat de nieuwe Beelden der Goden met verwonderinghe worden aenghesien, om de waerdigheyd des wercks; maer dat d’oude daerenteghen gheducht worden, om dat d’eenvoudigheyd haeres wercks met de heerlicke Majesteyt der Goden aller best overeen komt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Dionysius Halicarnassensis {…} introduces us to the first reason, when he [writes?] that the old scenes with a rather miraculous simplicity of colours received their main praise from the graceful neatness of the drawing; like the new, on the other hand, insisted on a – I don’t know what kind of – painterly jewel, being badly and rather carelessly drawn, also see Themistius de Amicitia, where he makes the same point in the same manner. The second reason is based on the first; because like the first reason elevates the old pieces above the new, because the simple and unforced gracefulness that one tends to find in it, as such the second reason appears to praise the old works the most because of a rather excellent stateliness or Majesty that they maintain from the simplicity of the old Art. Porphyrius {…}, says that the new Images of the Gods are being watched with surprise, because of the dignity of the work; but that the old, on the other hand, are feared, because the simplicity of their work coincide the most with the glorious Majesty of the Gods.

Junius continues to explain the distinction between old (oud) and new (nieuw) art, expressing a strong preference for the former. He attributes a praiseworthy simplicity (eenvoud) of colours and a neatness (netheid) of design to the old style, which leads to a gracefulness (bevalligheid) as well as a certain stateliness (hoogwaardigheid, majesteit, waardigheid). The new works, on the other hand, use too many colours and are drawn badly (slecht) and careless (zorgeloos). [MO]

hooghwaerdigheyd · majesteyt


Quotation

Wie nu het gezegde wel overweegd, moet met my toestaan, dat de deftigheid en welgemanierdheid twee uitneemende zaaken zyn, aan welke zo veel gelegen is, dat wanneer het in een schildery ontbreekt, men het zelve niet voor goed kan keuren: ja ik oordeel het de ziel van een konstig schildery te zyn. Het is met de schoone pronkzieraaden niet te doen, maar als een deftige en eedele ziel in een welgesteld lichchaam werkt, zyn alle die dingen [NDR : pronkzieraaden] onnut om de waare deftigheid uit te drukken; wanneer men met verstand, dan het zelve noch oppronkt, zo krygt het wel een grooter luyster, maar niet het wezen der zaak aangebragt, ook maakt zulks geen der hertstochten in de wezens. Rafaël, Poussyn, Dominiquin, noch Barotius, hebben daar niet van gehouden, en echter door hunne eenvoudigheid, de ongemeene deftigheid en grootsheid in hunne beelden vertoond.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 127:] On conviendra donc avec moi, je pense, que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu’elles en font même, pour ainsi dire, l’ame, & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s’agit point de riches ornemens lorsqu’il faut exprimer la grandeur & la noblesse d’ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent, à la vérité, à donner plus de lustre à la chose, quand ils sont employés avec esprit ; sans qu’ils contribuent néanmoins au fond du sujet, ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël, ni le Poussin, ni le Dominicain, ni le Baroche n’ont point fait usage de ces accessoires & ce n’est que par une noble simplicité, & en observant les convenances, qu’ils sont parvenus à cette grandiosité [NDR et dignité/noblesse] qu’on remarque dans toutes leurs productions.


1 quotations

Quotation

Wy hebben meermaals aangemerkt dat de overtolligheid in plaats van een zaak meerder kracht en luyster te geeven, de zelve verminderd en verduysterd, dat ook de te groote ruymten en luchtige omstandigheden van geen beeter uitwerkingen zyn, men moet deze twee gevaarlykheden, als Scylla en Charibdis schuwen, ik kan dezelve niet beeter vergelyken, als by overgroote armoede en verkwistende rykdom, het zy dat de eene uit een logge, sombre en zwaarmoedige verdrietende geest spruyt, en de andere uit een vlugge en al te vruchtbare geest, of wel dat zy voor neemen deze of geene na te volgen, waar van wy dagelyks veel voorbeelden zien, als den eenen de kloekheid van Carats, den ander de schoone Coloriet van Titiaan, die de bevallige zeedigheid van Raphaël, en deze de natuurlykheid van Guido […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 70:] I have often observed, that Superfluity, instead of rendring a Thing more forcible and conspicuous, has lessened and obscured it; and that too large a Ground, thinly filled, has no better Effect; we must therefore avoid this Scylla and Charibdis as two dangerous Rocks: I can’t compare such Proceedings better than to excessive Poverty and Profuseness of Wealth, whether the one arise from an indolent, dull and melancholy Temper, or the other from a lively and too fertile an one, or that some Men are superstitious Imitators of other Men’s Works; as we see daily, in one the Greatness of Caracci; in another, the fine Colouring of Titian; in this, the graceful Simplicity of Raphael; and in that, the natural Expression of Guido.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités