MATERIALITY AND TECHNIQUE → painting technique

LINKED TERMS

287 terms
47 sources
563 quotations

3 quotations

Quotation

Aengesien dat den Liefhebber in ’t vervolgh van dese Verlichterie-Kunde, dickwils van het aenleggen, schaduwen, diepen en hoogen sal gewaeght vinden, als zijnde de voornaemste doeningen in ’t oeffenen der Water-Verwen; soo sal het noodigh zijn, kortelijk van elcks yets tot grondighe verstaningh daer van aen te mercken, wantmen sonder grondige kennis daer van te hebben, tot de volkomene oeffeninghe deser Konste niet en kan komen.
Wy beginnen dan eerstelijck het aenleggen te verklaren, zijnde het begin van alle wercken diemen in dese Konst wil aenvangen. Aenleggen dan is, soo wanneermen eenigh dingh, met eenerhande Coleur van Verwe diemen daer toe verkiest, na sijn believen vlack en eenparigh aenleyt en simpel overdeckt, sonder eenighe schaduwe of dagh waer te nemen. Aengeleyt zijnde, soo volght wanneer dat Coleur droogh is, datmen het uytschaduwe en verdiepe, ghelijckwe dat doorgaens in ’t vervolgh soo sullen noemen; en geschiet op die gront, welcke te vooren aengeleyt is; sulcks geschiet altijt door een Verwe welcke veel vetter, stercker ofte bruynder is, als die daer sy mede beleyt is: waer door dan de Parthyen van doncker en licht onderscheyden en afgepaelt werden; alsoo datmen de schaduwen, en de vlackheydt der dingen kan beseffen, en siet uytheffen, daer sy te vooren plat schenen;  (…)
Nu de derde waernemingh die is verhoogen, welcke op de lichte plaets van alle dingen, als daer den dagh sonder eenige schaduwe het sterckst opvalt, moet geschieden; en komt dese verhoogingh meest te geschieden op hooge en uytsteeckende parthyen, gelijck aen de Menschen op de Kaecken, boven op de Neus, op het Voor-hooft, Kinne, Schouderen, Borst, Billen, Elleboogh, Knyen, &c. Van gelijcken in Kleedinghen op de ployen, en vlacke deelen der Ledematen die door deselve werden uyt-gedruckt; en voorts alles wat sich boven de vlackte verheft; dit doetmen met een lichter Verwe en blyer Coleur, als daer ’t mede aengheleyt is: en verhooght het alsoo als het na sijn Trap min of meer, na het sterckste licht aerdende, verlicht is, om dat te doen ronden en voorkomen, &c. (…)
de schaduwen nu diemen op het Gront-Papier doet, komen oock over een met de schaduwen diemen in ’t Schilderen met een stercker Verwe over ’t aengeleyde heen leght; de hooghsels komen van gelijcke over een; de diepsels accordeeren met de toetsen, diemen hier en daer inde Teyckeningh inset; invoegen geen onderscheyt tussen het Teyckenen en Verlichterie-Schilderen en is, als de handelingh vande Pinceel, en datmen sich telckens inbeelt dat yeder aangeleyt Coleur daermen op Schilderen moet, een soort van Gront-papier is daermen op Teyckent, en datmen voor die tijt de handelingh van Teyckenen oeffent, diemen wassen noemt. Staet oock noch aen te mercken, datmen de schaduwen, diepsels en hooghsels alle tijt moet schicken, na dat het Coleur vande gront-vlackte is, op welckmen die komt te leggen: want die niet evenredigh zijnde, soo sullense of te hart, indiense te sterck zijn, ofte flets en Kernemelkachtigh by aldiense niet behoorlijck krachtigh en zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As the Amateur will often find the building up , shadowing, deepening and heightening discussed in the continuation of this Verlichterie-Kunde, as they are the principal actions in the practice of Watercolouring; as such it is necessary, to briefly mention something for the profound understanding of them, because one cannot acquire a perfect practice of this Art, without profound knowledge of it. We start first by explaining the building up, being the start of all that one wants to do in this Art. Building up is, when one builds up a thing, with any Colour of Paint that one choses for it, flat and uniformly as is desired and simply covers, without paying attention to any shadow or light. Built up, once the paint is dry, one continues by shadowing and deepening, as we will call it from now on; and it is done on the ground, which was build up beforehand; it is always done by means of a colour that is greasier, stronger or darker than the one with which it was build up: because of which the Parts of dark and light are discerned and framed; that is, that one can recognize the shadows and flatness of things, and see them rise, while they appeared to be flat before; [...] The third observation now is heightening, which should happen at the light spot of all things, where the light falls strongest without any shadow; and this heightening mostly occurs on high and protruding parts, such as on Humans on the Jaws, on top of the Nose, on the Forehead, Chin, Shoulders, Breast, Buttocks, Elbow, Knees, etc. . Similarly in Clothing on the folds, and flat parts of Limbs that are expressed by it; and furthermore everything that raises itself above the surface; this is done with a lighter Paint and happier Colour, as the one with which it is build up: and heighten it in a way as it is lit up more or less according to its level, towards the strongest light, to round it and make come forward, etc. [...] now the shadows that are made on the grounded Paper, also coincide with the shadows that, in Painting, one places over the first layer with a stronger Paint; the highlights also coincide; the depths accord with the touches, that are placed here and there in the Drawing; and there is no difference between Drawing and Illumination-painting, as the handling of the Brush, and that one often imagines that every applied Colour on which one has to Paint, is a kind of grounded paper on which one Draws, and that one practices the manner of Drawing beforehand, which is called washing. It may also be remarked, that one should always place the shadows, depths, highlights, after the Colour of the ground-surface, on which it is placed: because if these are not corresponding , they will be too hard – if they are too strong – or too weak and Buttermilk-like – if they are not sufficiently strong.


Quotation

{Penseelen.} De Penseelen worden bequamelijk, gelijk als by vele in gebruik is, tot vier soorten of trappen gebragt; […]
{En haare verscheydentheid.} De grootste soorten gebruiktmen; om logten en gronden aanteleggen, en de tweede soorte is dienstig om aanteleggen boomen en aardgronden; de derde kan verstrekken; om de zelve en nog wat fijndere voorwerpen op te maken, en de laatste werd gebezigt om alle netheid en kurieusheid uit te drukken die noodig is, om de kragt van ’t leven, in edeler dingen en van na by gezien, of van verre gants fijn zig vertoonende te schilderen.
’t Zijn de beste
Penseelen, die kort van hair en puntig zijn, en daaren boven wel gesloten, en die niet en kleven in ’t schilderen: maar staat aantemerken, dat de landschapschilderen tot de boomen zig best van de gekloofde dienen konnen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Soft hair brushes} Soft hair brushes are commonly divided into four types or grades;[…] {And their differences}The largest types are used for applying sky and grounds, and the second for laying in trees and earth grounds; the third can serve for filling these in and for somewhat finer objects, and the last is used to render all the precise and particular detail necessary for painting life in all its intensity, in precious things seen up close or things that appear in very delicate form in the distance.The best soft brushes are those that have short hair and are pointed; they are also compact and the hairs do not split apart during painting. But it should be noted that landscape painters can very well use split brushes for trees.


Quotation

Ik zeg dan, dat om een goede handeling des penseels te bekomen, voor al vereist word, een goed begryp van de onderrichting, en kennis van het gebrek, zonder welke het onmogelyk is daar toe te geraaken: derhalven moet noodzakelyk een Schilder deze drie gaaven bezitten, stoutmoedigheid, voorzichtigheid, en geduld of standvastigheid. Het eerste behoord tot het aanleggen van een stuk werks, het tweede om het zelve wel op te maaken, en het derde om wel te voltooyen; […]

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]


1 quotations

Quotation

{Borstelen, en haar gebruik.} De Borstelen, als ligt te verstaan is, zijn meest gebruikelijk in groote werken; die zagst zijn van hair, rekent die vry voor de alderbeste; enge kont’ er de logten en gronden in groote landschappen mede aansmeeren, naar vereisch der zelve wat grooter of kleender van soorte gebruikende, gelijk dit zig mede van selfs wel leeren zal.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Bristle brushes and their use} Bristle brushes, as one would expect, are most commonly used in large works. Consider the ones with the softest hair to be the very best. With them you can spread out sky and grounds in large landscapes, using larger or smaller types depending on what is needed, as will also become self-evident.


1 quotations

Quotation

[...] Een schilder plagt insghelijcks de groote menighte van soo vele ende verschydene verwen, die hy tot het opmaecken sijnes Contrefeytsels voor hem heeft, lichtelick t’onderscheyden, en sich met een vaerdighe hand ende ooghe tusschen de voorghestelde wachs-verwen en sijn aenghevanghen werck besigh te houden. Want gelijck men tot het schrijven van ’t eene of ’t andere woord maer alleenlick eenighe sekere letteren van doen heeft, sonder ’t gantsche A,B,C, overhoop te haelen, even alsoo behoeft men tot het opmaecken eener Schilderye maer alleen de noodwendighste verwen nae den eysch van een Konst-maetigh oordeel aen te strijken, sonder de gantsche menighte van soo vele verscheydene coleuren plotselinghs blindelings op het tafereel te smacken. Die Schilders worden maer alleen voor de beste Konstenaers ghehouden, seght Greg. Nazianzenus {Carm. x.}, dewelcke de waerachtighe en levende ghelijckenisse der gheschaepener dinghen in haere tafereeelen afmaelen: d’Andere daer en teghen, die nae een ydele vermenghinghe van veele gantsch treffelicke ende vermaeckelicke Coleuren anders niet dan een gheschilderde tempeest in haere stucken vertoonen, ghelijckse verde van de rechte Konst-oeffeningh afwijken, soo en maghmen hun desen eerlicken naem met ghenen schijn van reden toepassen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …A painter tends to simultaneously easily discern the great number of so many and different colours, which he has in front of himself in order to compose his Portrait, and busy himself with an able hand and eye amongst the proposed wax-paints and his commenced work. Because just like one only has to deal with some certain letters in writing one or the other word, without messing up the whole ABC, as such one only needs to apply the most necessary colours, after the demand of an Artful judgement, to compose a Painting, without suddenly flinging the whole number of so many different paints blindly on the painting. Only those Painters are thought to be the best, says Greg. Nazianzenus {…}, who paint the true and lively similitude of the created things in their paintings: the Others on the other hand, who show nothing but a painted storm in their works after the vain mixing of many rather good and entertaining colours, as they diverge further from the true Art-practice, as such one may not give them this honest name with any appearance of reason.


1 quotations

Quotation

Das 4. Capitel. Was Fresco mahlen sey/ und wie mit solchem umzugehen.
Wer eine vornehme Historia in Fresco mahlen will, der durchsinne und bedencke die Historia wohl, darnach mache er seine Zeichnung auf Papier, wenn ihm nun solcher Abriß beliebig, so mache er die Bilder der vorhabenden Figur auf eine ganze Tafel von Erde oder Wachs (auch bekleidet nach Nothdurfft mit fein genetzter Leinwand oder dünnen Zeug) ein oder zwey Spannen hoch. Wenn also das Muster vollbracht ist, so setze er dasselbe so hoch und weit von sich wie es sein Horizont-Licht und Distanz erfordert, und die Ordnung der Historia mit sich bringet: alsdenn wird sich erzeigen der Figuren Proportion, Licht und Schatten, halbe und beyde Theile völlig nach der Natur, Schlag und Gebrauch. Nach solchen nimmt der Mahler ein darzu zusammen gepaptes Pappier, der rechten Grösse, wie er vorhabens ist das ganze Werck zu machen, zeichnet darauf mit etwas Behülff der führnehmsten Theile des Lebens die ganze Historia wohl ausgeführet. Wann dieses fertig, so schneidet man ein Stücke ab, just soviel als man selbigen Tag zu verrichten ihm vorgenommen hat, und leget solches auf den Platz des angeworffenen nassen Kalcks, und fähret denn mit einer spitzigen Pfriemen oder Eisen sauber über den Umriß des Pappiers. Wenn solches geschehen, so findet der Mahler darunter den Umriß seines Fürnehmens durchzogen, weil der frische Kalck gehorsam is, und hierauf wird mit Farben nach dem Riß gemahlet : des andern Tages wird wieder ein Stück von obgedachtem gepaptem Pappier abgeschnitten, und damit, wie gemeldet, verfahren, und also alle tage fortgesetzet, bis das Werck vollbracht ist. Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Maar ook om selfs Menschen lange na haar Dood, of diemen maar eens gesien heeft, of die ons van eenen anderen werden aangebragt, te konnen afmalen, datse een tamelijke gelijkenis sullen hebben. En op datwe de Gedagten en Verbeeldens-kragt, ontrent dese, even als ontrent de voorgaande, door eenig behulp-middel mogten ondersteund vinden, soo sullenwe ook dese Sweemsels onder eenige algemeene soorten of Geslagten, in afschetzing vertoonen [ndr: reference to illustration]; Welke ook soodanig kennelijk gereguleerd zijn, datter weynig Opsigtige Tronien sullen ontmoet werden, die niet met d’een of d’ander soort sullen schijnen over een te komen; of ten minsten daar na te Swemen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But also in order to paint People long after their Death, or those who one has only seen once, or those who are described to us by someone else, with a reasonable likeness. And in order for us to support the Thoughts and power of Imagination regarding this, as well as the aforementioned, with some sort of tool, as such we will also show these Expressions in some general types or categories, in an illustration [ndr: reference to illustration]; Which apparently are so regulated, that one will meet but a few Remarkable Faces, that do not coincide with one or the other category; or at least lean towards them.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

{Mahlerey mit Oelfarben:} Nach diesem ist/ die Weise mit Oel zu mahlen/ ersonnen worden/ welche vorermeldte meist alle in Bann gethan/ wie überflüssig jeziger Zeit zu sehen ist.
{Deren erste Erfindere/ Jan und Hubert von Eych/ in Flandern;}Diese herrliche Kunst ist zweifelsfrey am ersten in Flandern/ von Jan und Hubert von Eych/ sonst von Brugg genannt/ erfunden worden. […]
{Das Oel/ macht die Farben rein lind und lebhafter.} Diese Manier/ die Farben mit Oel anzumachen und zu mängen/ erwecket und belebet die Farben viel mehr/ als vorige/ und wird zu solcher wenig anders/ als Lust und Liebe/ erfordert. Das Oel benimmet den Farben alle Schwäche und unreine Härtigkeit/ und macht sie/ durch seine Linde und Durchdringlichkeit/ gegen der Feuchtigkeit/ viel beständiger/ kräftiger und subtiler: also daß die Kunstmeistere allen Bildnisen gar leicht eine rechte Lebens-Art und Aenlichkeit mittheilen können; absonderlich/ wann sie vorher alles zierlich und mit gesundem Verstand gezeichnet haben.
Es wird aber damit also verfahren. {Process diser Mahlerey} Erstlich reiben sie die Farben auf einem glatten Stein/ mängen folgends diese Farben/ als weiß/ gelb/ rötlich und wenig schwarz/ unter einander/ doch also/ daß keine vorschläget oder man nimt Bolus oder Kessel-braun allein.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

1 quotations

Quotation

Das XIII. Von etlichen allgemeinen Dingen/welche in den Anfärben und Wasserfarben zu wissen und zu beobachten nöthig sind. 
Weil ein Liebhaber in nachfolgenden Illuminir- und Erleuchtery-Kunst offtmals das Anlegen/Schattiren/Vertieffen und Erhöhen/als einige der führnehmsten Handlungen in dieser Kunstübung gemeldet/vorkommen/so müssen wir nothwendig etwas davon/das zu ihrem gründlichen Verstande dienet/kürzlich gedencken/weil man zur Vollkommenheit dieser Kunst/im Fall man solches nicht gründlich verstehet/mit nichten gelangen kann.
Wollen demnach mit Erklärung des Anlegens/ als dem ersten Beginn aller in dieser Kunst vorfallender Arbeit/ den Anfang machen. So heisset und ist demnach Anlegen/ wenn man ein Ding / das einerley Farbe hat/mit einer Farbe/ die man dazu erwehlet/ nach seinem Belieben/ flach und einpärig/ ohne Schattiren und Tag anleget und schlecht überledecket. Wenn es nun angeleget ist/ so folget darauff/ wenn die erste Farbe trucken ist/ die Durch- oder Ausschattierung und Vertieffung/ wie wir solches durchgehends im folgenden nennen werden. Dieses geschicht auf dem Grund/ der zuvor angelegt ist/ und zwar allezeit mit einer Farbe/ welche viel fetter/ stärcker oder brauner ist / als die damit beleget wird. Wodurch denn die Theile von Dunckelheit und Licht dergestalt unterscheiden und umbschrencket werden/ daß man die Schatten und die Fläche der Dinge begreiffen kann/ und dieselben sich erheben/ da sie zuvor eben zu seyn schienen ; welches aus dem jenigen/ was wir von Dunckel und Licht in unser Anweisung zur allgemeinen Mahler-Kunst angeführet/ klärlich zu ersehen ist/ und hieher gezogen werden kann.
Die dritte Eigenschafft ist Erhöhen oder Erheben : Welches den lichtesten Ort aller Dinge/ als darauff der Tag ohn einigen Schatten fället/ andeutet. Und diese Erhöhungen geschehen gemeinlich auff hohen und erhobenen Oertern/ gleich an den Menschen auff den Kinn-Backen oben auff der Nase auff dem Vorhaupt/Kinne/Schultern/Brust/Arsch-Backen/Ellebogen/Knien/und dergleichen also auch in den Kleidern/auff den Falten/und flachen Theilen der Gliedmassen/welche durch dieselbige ausgedrucket werden/und weiter alles/was ich über die Fläche oder Ebene erhebet. Dieses soll man mit einer lichtern und höhern Farbe als die ist/ damit es anleget worden/ thun/ und erhöhet es damit dergestalt/ nachdem es mehr oder weniger in dem stärckesten Lichte stehet/ und erleuchtet wird/ damit es dadurch gleichsam rund wird/ und herfür raget.
Man könnte den gründlichen Verstand dieser Dinge füglich aus der Art/ die man im Zeichnen auff Grund-Papier hält/ begreiffen lehren/ davon wir in unserer Zeichen-Kunst geredet haben : Wenn man dasselbe wohl gefasset/ so kann man auch leichtlich verstehen/ wie man mit dem Wasser-Farben umbgehen soll. Ein Exempel von diesen beyden zu geben/ so kann man mercken daß das Anlegen so viel als die Fläche deß Grund-Papiers zu wege bringet. Die Schattierung oder Vertieffung nun/ die man auff dem Grund-Papier machet/ kommen auch überein mit dem Schattiren/ so man in den Mahlen mit einer stärckern Farbe über das Angelegte hinleget. 
Die Erhobenheiten kommen gleichfals mit einander überein/ die Vertieffungen sind eben wie die Tuschungen/ so man hier und dar in der Zeichnung einfüget: daß also kein Unterscheid  zwischen dem Zeichnen und Illuminir-Mahlen ist/ als die Handlung des Pinsels und daß man ihm jederzeit einbilde/ daß jewede angelegte Farbe/ darauff man mahlen muß/ eine Art Grund-Papier sy/ darauff man zeichnet/ und daß man vor die Zeit die Handlung des Zeichnens übet/ welches man waschen heisset. Auch ist annoch zu mercken/ daß man die Schatten/ Vertieffungen/ und Erhobenheiten richten muß/[...] Man muß auch darauff bedacht seyn/ daß die Dinge/ die man mit Wasser-Farben mahlen will/ nicht zu starck oder zu hart umbzogen werden/ damit sie nicht ausser den Farben den Meister spielen/und das Werck kinderhafftig aussehen machen/gleich als wenn es nur mit den Farben zwischen dem Bezirck der Umbzüge angefüllet sey; [...] welches man den Kindern zum Vorbilde geben konnte/den ersten Anfang in der Erleuchterey zu machen. Denn ein verständiger Kunst-übener muß der Eigenschaft der Zeichen-und Mahler-Kunst folgen. Aber in der Erleuchterey/welche man bey den Kupferstücken oder gedruckter Arbeit thut/muß man darauff sehen/welche Gestalt der Meister oder Kupfferstecher die Züge/hier harte/dort schwach und sanfft gemacht/und also auch was die Schatten/so durch das Tuschen angewiesen sind/damit man dasselbst die Stäcke der Farben darnach geschicklich richten mag; Und ob man schon das Tuschen ein wenig durch die Farben spielen siehet/so wird es doch darum nicht schlimmer oder geringer gehalten werden. 
Derohalben mag man so wol in dem Mahlen als Absetzen/die Farben im gemein (sonderlich da man die Dinge erstlich mit anleget) wol etwas dünne/und nicht dicke oder flackerhafftig auffstreichen/dergestalt/daß die hellere Weisse des Papiers oder Pergaments ein wenig dadurch blicke/welchen den meisten Farben den schönen Schein giebt. Ich habe aus Erfahrung angemercket/daß die Farben/so man auf ein durchscheinend Platz anstreichet/viel schöner scheinen/als wenn sie auff ein Bret oder andern dunckeln Leib leget; dadurch das vorhergehende/größtenteils kann bestätigt werden.


2 quotations

Quotation

Das XIII. Von etlichen allgemeinen Dingen/welche in den Anfärben und Wasserfarben zu wissen und zu beobachten nöthig sind. 
Weil ein Liebhaber in nachfolgenden Illuminir- und Erleuchtery-Kunst offtmals das Anlegen/Schattiren/Vertieffen und Erhöhen/als einige der führnehmsten Handlungen in dieser Kunstübung gemeldet/vorkommen/so müssen wir nothwendig etwas davon/das zu ihrem gründlichen Verstande dienet/kürzlich gedencken/weil man zur Vollkommenheit dieser Kunst/im Fall man solches nicht gründlich verstehet/mit nichten gelangen kann.
Wollen demnach mit Erklärung des Anlegens/ als dem ersten Beginn aller in dieser Kunst vorfallender Arbeit/ den Anfang machen. So heisset und ist demnach Anlegen/ wenn man ein Ding / das einerley Farbe hat/mit einer Farbe/ die man dazu erwehlet/ nach seinem Belieben/ flach und einpärig/ ohne Schattiren und Tag anleget und schlecht überledecket. Wenn es nun angeleget ist/ so folget darauff/ wenn die erste Farbe trucken ist/ die Durch- oder Ausschattierung und Vertieffung/ wie wir solches durchgehends im folgenden nennen werden. Dieses geschicht auf dem Grund/ der zuvor angelegt ist/ und zwar allezeit mit einer Farbe/ welche viel fetter/ stärcker oder brauner ist / als die damit beleget wird. Wodurch denn die Theile von Dunckelheit und Licht dergestalt unterscheiden und umbschrencket werden/ daß man die Schatten und die Fläche der Dinge begreiffen kann/ und dieselben sich erheben/ da sie zuvor eben zu seyn schienen ; welches aus dem jenigen/ was wir von Dunckel und Licht in unser Anweisung zur allgemeinen Mahler-Kunst angeführet/ klärlich zu ersehen ist/ und hieher gezogen werden kann.
Die dritte Eigenschafft ist Erhöhen oder Erheben : Welches den lichtesten Ort aller Dinge/ als darauff der Tag ohn einigen Schatten fället/ andeutet. Und diese Erhöhungen geschehen gemeinlich auff hohen und erhobenen Oertern/ gleich an den Menschen auff den Kinn-Backen oben auff der Nase auff dem Vorhaupt/Kinne/Schultern/Brust/Arsch-Backen/Ellebogen/Knien/und dergleichen also auch in den Kleidern/auff den Falten/und flachen Theilen der Gliedmassen/welche durch dieselbige ausgedrucket werden/und weiter alles/was ich über die Fläche oder Ebene erhebet. Dieses soll man mit einer lichtern und höhern Farbe als die ist/ damit es anleget worden/ thun/ und erhöhet es damit dergestalt/ nachdem es mehr oder weniger in dem stärckesten Lichte stehet/ und erleuchtet wird/ damit es dadurch gleichsam rund wird/ und herfür raget.
Man könnte den gründlichen Verstand dieser Dinge füglich aus der Art/ die man im Zeichnen auff Grund-Papier hält/ begreiffen lehren/ davon wir in unserer Zeichen-Kunst geredet haben : Wenn man dasselbe wohl gefasset/ so kann man auch leichtlich verstehen/ wie man mit dem Wasser-Farben umbgehen soll. Ein Exempel von diesen beyden zu geben/ so kann man mercken daß das Anlegen so viel als die Fläche deß Grund-Papiers zu wege bringet. Die Schattierung oder Vertieffung nun/ die man auff dem Grund-Papier machet/ kommen auch überein mit dem Schattiren/ so man in den Mahlen mit einer stärckern Farbe über das Angelegte hinleget. 
Die Erhobenheiten kommen gleichfals mit einander überein/ die Vertieffungen sind eben wie die Tuschungen/ so man hier und dar in der Zeichnung einfüget: daß also kein Unterscheid  zwischen dem Zeichnen und Illuminir-Mahlen ist/ als die Handlung des Pinsels und daß man ihm jederzeit einbilde/ daß jewede angelegte Farbe/ darauff man mahlen muß/ eine Art Grund-Papier sy/ darauff man zeichnet/ und daß man vor die Zeit die Handlung des Zeichnens übet/ welches man waschen heisset. Auch ist annoch zu mercken/ daß man die Schatten/ Vertieffungen/ und Erhobenheiten richten muß/[...] Man muß auch darauff bedacht seyn/ daß die Dinge/ die man mit Wasser-Farben mahlen will/ nicht zu starck oder zu hart umbzogen werden/ damit sie nicht ausser den Farben den Meister spielen/und das Werck kinderhafftig aussehen machen/gleich als wenn es nur mit den Farben zwischen dem Bezirck der Umbzüge angefüllet sey; [...] welches man den Kindern zum Vorbilde geben konnte/den ersten Anfang in der Erleuchterey zu machen. Denn ein verständiger Kunst-übener muß der Eigenschaft der Zeichen-und Mahler-Kunst folgen. Aber in der Erleuchterey/welche man bey den Kupferstücken oder gedruckter Arbeit thut/muß man darauff sehen/welche Gestalt der Meister oder Kupfferstecher die Züge/hier harte/dort schwach und sanfft gemacht/und also auch was die Schatten/so durch das Tuschen angewiesen sind/damit man dasselbst die Stäcke der Farben darnach geschicklich richten mag; Und ob man schon das Tuschen ein wenig durch die Farben spielen siehet/so wird es doch darum nicht schlimmer oder geringer gehalten werden. 
Derohalben mag man so wol in dem Mahlen als Absetzen/die Farben im gemein (sonderlich da man die Dinge erstlich mit anleget) wol etwas dünne/und nicht dicke oder flackerhafftig auffstreichen/dergestalt/daß die hellere Weisse des Papiers oder Pergaments ein wenig dadurch blicke/welchen den meisten Farben den schönen Schein giebt. Ich habe aus Erfahrung angemercket/daß die Farben/so man auf ein durchscheinend Platz anstreichet/viel schöner scheinen/als wenn sie auff ein Bret oder andern dunckeln Leib leget; dadurch das vorhergehende/größtenteils kann bestätigt werden.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Cap. XIV. Capitel. Nachricht: Was für Farben und welche oerter man in einem Kunst-Stück/das man illuminiren wil/erst soll anlegen/damit es wol ausgeführet werde
Es ist auch nöthig/ehe wir zur Nützung der Farben schreiten/daß wir zuvor wissen/was für Farben man erst oder hernach gebrauchen soll/oder was für Dinge zum Anfange müssen angeleget werden. Denn hieran ist sehr viel gelegen/weil dieses den Zierrath in allen Schickungen verschafft. Darumb man sie allezeit dergestalt eintheilen muß/daß eine die andere nicht unterdrücket/sondern viel mehr eine die andere zur Zierde dienet. Solche Schickung der Farben kann man aus vielen erschaffenen Dingen lernen/ sonderlich aus Betrachtung der Früchte und Blumen/wie auch anderen Dinge/ so man dieselbe mit Verstand und Auffmercken reichlich überleget/ führnehmlich aber siehet man/daß die Farben der Feld-Blumen auff eine besondere Weise artig und schön zusammen geordnet/dergestalt/daß nicht eine einige Farbe derselbigen übel-gestalt/in den Augen der Beschauer sich erzeiget/welche nicht zu mehrer Herrligkeit der anderen gereichet. 
Damit man nun die Farben ordentlich inrichten und sehen können welche man in seinem Werck und Vorhaben bedürffe/ so muß man auff diese folgende fünff Staffeln wohl Achtung geben. 
Ertlich muß ma die luffte auff solche Weide anlegen und färben/ […]
Zum andern/ muß man die Sand-Gründe/ Stein-Gründe/ voranstehendeGründe anlegen/ […].
Zum dritten/ lege man alle nackte Bilder/ […]
Zum vierdten/ können alle Haare und Bärte/ wie auch die fürnehmste Thiere/ nebst einigen Baümen/ Aesten/ Stielen/ und andern Holzwerck/ so dieser Art ist/ einerley angelegt werden. 
Zum fünfften/ muß man da salles mit Beeren Gelbe/ Saffran oder andern Farben/ die durchscheinend sind […]: Und anfänglich auff den weissen Grund verfertigen/ weil man sie auff keine andere Farben decket/ es seyn Kleider oder sonsten andere Dinge. […]


4 quotations

Quotation

l'Enduite estant faite par le Masson sur la muraille, de ce que le Peintre juge pouvoir achever cette journée, il attache son Carton dessus, calque les Contours (qui demeurent imprimez sur l'enduite) avec l’Ante du pinceau (c’est le manche) […].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Il faut que les Antes de Pinceau soient d’un bois poli & leger, & je ne say pas de bois plus propre à en faire que le fusin ; la baleine est encore fort bonne : l’Ebene & le bois de la Chine se nettoyent fort bien à la verité, mais ils sont trop pesans. Leur longueur doit estre d’environ un pied, parce que pour peindre de bonne grace il faut tenir son peinceau [sic] fort long & c’est à quoy ceux qui commencent à peindre doivent prendre le soin de s’accoûtumer. Les Antes de Pinceau pour estre bien faits doivent estre plus grosses dans le milieu, qu‘aux deux bouts, cela fait qu’elles en sont plus fermes & qu’étant dans la main par un bout, ainsi qu’on a accoutumé de les tenir, elles s’écartent par l’autre, & empêchent les Pinceaux de se toucher & de se gâter l’un l’autre.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Les Cartons se font de plusieurs feüilles de gros papier attachées les unes aux autres, pour y dessiner l’ouvrage que l’on veut peindre chaque jour, de la grandeur precisément qu’il doit estre. De sorte que pour faire un Ouvrage à Fresque un peu grand, il faut par necessité faire plusieurs Cartons. Voici la manière avec laquelle on s’en sert. Le Carton correctement dessiné se met dessus l’enduit que l’on a dû faire preparer, on l’attache avec des clous longs aux endroits que l’on juge à propos, afin qu’il tienne suffisamment pour être calqué : Puis on passe une Ante de pinceau sur les contours, en appuyant de maniere que ces mêmes contours soient marquez dessous & entrent un peu dans l’enduit qui est tout frais : mais il est bon avant que de se servir de son Carton de cette sorte, de marquer dessus avec du blanc & du noir les masses de Clair-obscur, & l’attacher sur le lieu même avant que l’enduit y soit, pour juger d’en bas s'il fait l’effet qu’on en doit attendre : il suffira néanmoins d ‘en user ainsi pour le premier Carton, & seulement pour ne se point tromper dans le reste de l’ouvrage; car le petit Tableau doit conduire pour tout le reste. Cependant chacun en peut en user en cela comme il luy plaira pour se satisfaire.


Quotation

Les bons Pinceaux pour la Fresque doivent estre longs de poil, faits en pointe, & que ce poil en soit de cochon, à moins que ce ne soit pour de petits ouvrages. Quand il arrive que l’ouvrage est un Platfond & que l’on est contraint de tenir la pointe du Pinceau en haut, il faut passer dans l’Ante du Pinceau une espece de petit entonnoir de fer blanc, dans lequel on met une éponge pour recevoir l’eau qui coule le long de l’Ante, & pour empêcher qu’elle n’arrive pas jusqu’à la main, ou qui pis est qu’elle ne coule pas le long du bras.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

1 quotations

1 quotations

Quotation

Das 37. Capitel. Alte Oel-Farben-Bilder reine und gleichsam wieder gantz neu zu machen.
Die Oel-Farben-Bilder, wenn sie alt, voller Staub und Unreinigkeit, so, daß man sie fast nicht mehr kennen kann, werden auffolgende Art gleichsam wieder gantz neu gemacht: das Bild lege auf einem Tisch, nimm ein enges Haar-Sieb, durch dieses siebe die reineste Asche doch nicht allzu viel auf das Bild, nimm hernach warmes Wasser, darein schabe ein wenig Seiffe, laß sie in dem warmen Wasser wohl verzehren, denn trage dies Seifen-Wasser mit einem Schwamm oder alten Lappen auf das Gemählde, […]. Wenn den aber sowohl wegen Alter als auch vom waschen der Glantz des Bildes geändert worden, solchen nun wieder zu bringen, so übermahle das wohl abgetrocknete Bild mit einem guten Spick-Oel-Fürnis  […] oder welches disfals eben so gut und ja fast besser ist, nimm das Weisse von ein paar frischen Eyer [….], wenn du nun mit solchem geschlagenene Eyerweis mit einem Schwamm dein Bild ein oder zwey mal bestreichest, doch vorher allemal wieder trocknen lässest, so wird dein Bild wieder einen so schönen Glantz bekommen als wäre es mit dem besten Fürnis bestrichen wäre. […]Other conceptual field(s)

SPECTATEUR → connaissance

1 quotations

1 quotations

Quotation

Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisqueOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Quand on veut peindre sur de la Toille, on en choisit qui soit vieille, demy usée, & bien unie. On l’imprime de Blanc de craye ou de plastre broyé avec de la colle de gans ; & lorsque cette imprimeure est seiche, on passe encore une couche de la mesme colle par dessus.


1 quotations

Quotation

Je dis donc que si dans les choses naturelles, c’est la forme qui maintient l’estre, & qui est principe de leur durée, il en est tout autrement dans les ouvrages de l’art, où la matière conserve leur forme, & les fait résister plus ou moins à l’effort des années. C’est pourquoy les Peintres qui veulent que leurs ouvrages se conservent plus long-temps, ne doivent pas negliger de travailler sur des fonds durables, & avec des couleurs qui ne passent point. Il est vray qu’ils n’ont pas toujours la liberté de choisir le fond de leurs Tableaux, estant obligez de travailler, tantost sur des murailles, tantost sur du bois, & souvent sur de la toile ; mais il est toujours dans leur pouvoir d’apporter beaucoup de soin à preparer ces divers fonds, & à chercher les couleurs qui sont les meilleures. [...] Les Anciens qui peignoient sur des ais faisoient un choix tout particulier du bois qui estoit le moins sujet à se corrompre. Nous voyons que les Tableaux de Raphaël & des Peintres de son temps, qui estoient sur des fonds de bois, se sont parfaitement bien conservez. Neanmoins comme la toile est plus commode, & se roule aisément quand on veut la transporter, l’on s’en est beaucoup servy, principalement depuis que l’on a peint à huile, & que la fraisque & la detrempe ne sont plus si fort en usage qu’elles estoient anciennement.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

1 quotations

Quotation

{...} Neem dan vry borstels, die een hand vullen, en laet yder streek 'er een zijn, en de verwen op veel plaetsen byna onvermengt leggen; want de hoogte en de dikheit der lucht zal veel dingen smeltende vertoonen [...].

[BLANC J, 2006, p. 370] Prenez alors des brosses qui tiennent dans la main. Séparez chaque touche. Posez des couleurs à de nombreux endroits, presque sans les mélanger : si de nombreuses choses paraissent criardes vues de près, la hauteur et l’épaisseur de l’air les fondront les unes dans les autres.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

La couleur est ce qui rend les objets sensibles à la vuë. Il y en deux, la naturelle & l’artificielle. La couleur naturelle est celle qui nous rend visibles les objets de la nature.
L’artificielle est une matiere dont le peintre se sert pour imiter ces mêmes objets & représenter la nature dont il faut un peu outrer les clairs & les ombres, afin de remedier au brillant que les couleurs perdent étant employées, & à l’éloignement du tableau peint sur une superficie plate. C’est ce qu’on nomme en peinture exageration.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

1 quotations

3 quotations

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.


Quotation

Camayeu. Lat. Cameus, les Joüaillers & les Lapidaires nomment Camayeus les Onyces, Cardoines, & autres pierres taillées de relief, ou en creux. Boot. de lap. l. 2. C. 85. C’est ce qui a donné lieu aux Peintres d’appeler Camayeus les Tableaux qui imitent ces sortes de pierres. Les Anciens nommoient ces peintures Monochromata.


1 quotations

1 quotations

Quotation

Cartons, ce sont des Desseins aussi grands que l’ouvrage qu'on veut peindre à Frais, & pour l'ordinaire, on n'y fait que les seuls Traits ou Contours, fort corrects pourtant, ce qu'on fait sur de grandes feuilles de papier, proprement jointes ensemble, jusqu’à ce qu’elles fassent la juste grandeur de la piece qu'on veut peindre, & de la vient leur nom. Parce que CARTA, en Italien veut dire Papier : l'Enduite estant faite par le Masson sur la muraille, de ce que le Peintre juge pouvoir achever cette journée, il attache son Carton dessus, calque les Contours (qui demeurent imprimez sur l'enduite) avec l’Ante du pinceau (c’est le manche) […].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

7 quotations

Quotation

Cartons, ce sont des Desseins aussi grands que l’ouvrage qu'on veut peindre à Frais, & pour l'ordinaire, on n'y fait que les seuls Traits ou Contours, fort corrects pourtant, ce qu'on fait sur de grandes feuilles de papier, proprement jointes ensemble, jusqu’à ce qu’elles fassent la juste grandeur de la piece qu'on veut peindre, & de la vient leur nom. Parce que CARTA, en Italien veut dire Papier : l'Enduite estant faite par le Masson sur la muraille, de ce que le Peintre juge pouvoir achever cette journée, il attache son Carton dessus, calque les Contours (qui demeurent imprimez sur l'enduite) avec l’Ante du pinceau (c’est le manche) […].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Cangiasio [ndr : Luca Cambiaso] fut le nom de cét Ouvrier habile
Dont le Pinceau fecond ne fut jamais debile :
J’ay veu de grands palais qu’il peignit des deux mains
Sans faire les Cartons, Traçant tous les Desseins
De l’ante du pinceau, et presque sans estude
Son pinceau paroissoit voler de Promptitude,
L’escurial de luy tint les corps renversez,
Bisarres, furieux, l’un sur l’autre entassez,
Luy qui dans ce caprice espouvantable et sombre
Fait un grand pelotton de figures sans nombre.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Avant que de commencer à peindre l’on fait des Cartons, c’est à dire des desseins sur du papier, de la grandeur de l’ouvrage, lesquels on calcque par partie contre le mur, à mesure qu’on travaille, & une demie heure après que l’enduit est fait, bien pressé, & bien polly avec la truelle.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Trois choses sont necessaires à la Peinture à Fresque avant que de Peindre. L’Esquisse, Les Cartons, Et l’enduit du mur.


Quotation

Les Cartons se font de plusieurs feüilles de gros papier attachées les unes aux autres, pour y dessiner l’ouvrage que l’on veut peindre chaque jour, de la grandeur precisément qu’il doit estre. De sorte que pour faire un Ouvrage à Fresque un peu grand, il faut par necessité faire plusieurs Cartons. Voici la manière avec laquelle on s’en sert. Le Carton correctement dessiné se met dessus l’enduit que l’on a dû faire preparer, on l’attache avec des clous longs aux endroits que l’on juge à propos, afin qu’il tienne suffisamment pour être calqué : Puis on passe une Ante de pinceau sur les contours, en appuyant de maniere que ces mêmes contours soient marquez dessous & entrent un peu dans l’enduit qui est tout frais : mais il est bon avant que de se servir de son Carton de cette sorte, de marquer dessus avec du blanc & du noir les masses de Clair-obscur, & l’attacher sur le lieu même avant que l’enduit y soit, pour juger d’en bas s'il fait l’effet qu’on en doit attendre : il suffira néanmoins d ‘en user ainsi pour le premier Carton, & seulement pour ne se point tromper dans le reste de l’ouvrage; car le petit Tableau doit conduire pour tout le reste. Cependant chacun en peut en user en cela comme il luy plaira pour se satisfaire.


Quotation

Ce qu’il y a de plus avantageux dans la Fraisque, c’est la vitesse, avec laquelle, les grands ouvrages se peuvent executer : Car le Peintre ne retouche point à son travail, qu’est obligé d’achever du premier coup, & pendant que l’humidité de l’enduit se peut méler a celle des couleurs. Il a besoin pour cela d’une prompte execution, de beaucoup de pratique, & d’une grande intelligence du Dessein. Aussi doit-il dessiner premierement tout l’ouvrage sur des cartons, qui soient de la grandeur du lieu où l’on veut peindre. […]Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

{Anweisung zu dieser Mahlerey in großen Sachen} Wer eine fürnehme Historie auf frischen Kalch zu mahlen gewillt ist/ der durchsinne und bedencke erstlich die Historie wol/ darnach setze er seine Gedanken mit der Feder oder Kreide auf Papier. {Umriß und Carton} Wann ihm nun solcher Abriß beliebig/ so mache er die Bilder der vorhabenden Historie auf ein ganze Tafel/ von Erde oder Wachs/ (auch bekleidet/ nach Notturft mit fein genetzter Leinwat oder dünn seidenem Zeug) ein oder zwey Spannen hoch. Wann also das Modell vollbracht ist/ so setze er dasselbige so hoch und weit von sich/ wie es sein Horizont, das Liecht und die Distanz erforderet/ und die Historie-Ordnung mit sich bringt: alsdann wird sich erzeigen der Figuren Proportion, Ordnung/ Liecht und Schatten/ halbe und beyde Theile/ völlig nach der Natur Schlag und Brauch. Nach solchem nimmet der Mahler ein darzu zusammgepaptes Papier der rechten Größe/ wie er vorhabens ist das ganze Werk zu machen/ zeichnet darauf/ mit etwas Behelf der fürnehmsten Theile des Lebens/ die ganze Historie wol ausgeführet: und dieses wird alsdann eine Carton genennet. Wann dieses fertig ist/ so schneidet man ein Stuck oder Figur ab/ just soviel/ als man selbigen Tag zu verrichten ihm vorgenommen/ und leget solches auf den Platz des angeworffenen nassen Kalchs/ und fähret alsdann mit einem spitzigen Pfriem oder Eisen säuberlich über den Umriß des Papiers. {Dieser wird auf dem nassen Kalch stückweis/} Wann solches geschehen ist/ so findet der Mahler darunter den Umriß seines fürnehmens durchgezogen/ weil der frische Kalch gehorsam ist: und hierauf wird mit Farben nach dem Riß gemahlet. Des andern Tags/ wird wieder also ein Stuck von dem Carton abgeschnitten/ und damit/ wie gemeldt/ verfahren/ und also alle Tage fortgesetzet/ bis das Werk vollbracht ist. Man kan also nicht fehlen/ weil jedesmal/ bey auflegung des neuen abgeschnittenen Bilds/ auf der Mauer/ des vorigen Ende erscheinet. Wann man aber/ auf eine Tafel oder Tuch/ aber sonsten ganz/ durchgezogen. nach dem Modell oder Carton von Papier/ mahlen will; alsdann ist das verschneiden unnötig/ sondern man überfährt solchen Modell hinten mit trucken-geschabter Kohle wolschwarz/ leget es also auf die Tafel fest nieder/ und zeichnet den Umriß mit dem vorgemeldten Stefft oder Eisen überall ab/ oder durchpauscht solches: alsdann findet man denselben ganz auf der Tafel/ und ist hierauf mit Oelfarben darüber zu mahlen. Dieses ist der Process und Gebrauch bey den meisten Italiänern/ sonderlich bey den Florentinern. Aber andere/ sonderlich die das meiste nach dem Leben mahlen/ bedienen sich allein der natürlichen Modellen: nach welchen sie ihr fürnehmen/ mit gutem Urtheil/ durch Verhülf der Kreiden/ auf ihre Tafel zeichnen/ und also/ ohne fernere Mittel/ das Werk fortsetzen.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Dans la Peinture à Huile on se sert ordinairement de huit Couleurs capitales, & desquelles presque toutes les autres se font & se composent par le mélange. Elles sont rangées sur la Palette à peu près de cette maniere :
1. Le Blanc-de-plomb : 2. L’Ocre-jaune : 3. Le Brun-rouge : 4. la Laque : 5. Le Stil-de-grain : 6. La Terre-verte : 7. La Terre-d’ombre : 8 : le Noir-d’os.[...]
En voici la Demonstration :
[ndr : shéma d’une palette]


Ces Couleurs se vendent toutes broyées, & pour les avoir bien propres, & les conserver longtems, il faut les faire mettre dans des Vessies de porc
[…]. L’on fait un petit trou à costé de ces Paquets de Couleurs, pour en faire sortir, en pressant la quantité à peu près que l’on veut employer, laquelle on met sur sa Palette. Il y en a d’autres qui se vendent en poudre, & qui se détrempent avec le Couteau, en y mêlant un peu d’huile lors seulement qu’on en a besoin. Ces Couleurs sont l’Outremer, la Cendre bleüe d’Allemagne, le Vermillon, le Massicot, le Noir de Charbon, & d’autre encore, que l’on peut faire pulveriser, lesquelles ne sont pas d’une grande necessité, & que l’usage apprend assez.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Les Couleurs composées & artificielles ne peuvent estre employées à Fresque, comme la Laque, le Vermillon, le Stil-de-grain, le Massicot &c. Toutes les Terres sont excellentes, excepté la terre d’ombre qui s’écaille si elle n’a point esté brûlée. Pour le Blanc, on se sert de chaux bien choisie & bien passée. Le Rouge d’Angleterre sert de Laque, & plus l’enduit est frais lorsqu’on employe cette couleur, plus elle est belle.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

2 quotations

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Chiaro-Scuro.
It is taken in two Senses : first, Painting in Chiaro-Scuro, is meant, when there are only two Colours employed. Secondly, It is taken for the disposing of the Lights and Shadows Skilfully ; as when we say, A Painter understands well the Chiaro-Scuro.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Chiaro-Scuro.
It is taken in two Senses : first, Painting in Chiaro-Scuro, is meant, when there are only two Colours employed. Secondly, It is taken for the disposing of the Lights and Shadows Skilfully ; as when we say, A Painter understands well the Chiaro-Scuro.

Le terme painting est ici compris dans un sens large, comprenant le dessin.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.


1 quotations

Quotation

Cette peinture [ndr : la peinture à fresque] se travaille sur une Muraille fraîchement enduite de mortier de chaux & sable, les Couleurs en sont détrempées avec de l’eau, & il n’y a que les Terres & les Couleurs qui ont passé par le feu qui puissent y estre employées. Voilà ce qui fait la différence de cette sorte de Peinture avec les autres. Elle a cet avantage qu’elle dure plus long-temps que celle qui est à huile en quelque endroit qu’elle soit exposée : mais elle a ce deffaut que ne pouvant souffrir toutes sortes de couleurs, elle est moins capable d’une parfaite imitation. Les Clairs en sont plus clairs que ceux de la peinture à huile, mais les Bruns n’en sont pas si vigoureux ny si suaves. Sa durée fait qu’on l’emploie plus volontiers dans les lieux Publics & dans ceux qui sont exposés aux injures du temps : & la promptitude avec laquelle elle veut estre travaillée demande une main legere, conduite par une tête savante & pleine de ce beau feu qui est propre à la Peinture.

brunOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

2 quotations

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

L’Esquisse est un petit Tableau qui contient en raccourci dans toutes les Parties de la Peinture, tout ce que l’on peut peindre en grand. C’est proprement le guide de l’Ouvrier & le modele de l’Ouvrage. Le Peintre y doit mettre non seulement tout son feu pour l’Invention, pour la Disposition & pour le Clair-obscur ; mais encore y arrester toutes les couleurs tant pour les objets en particulier, que pour l’union & l’harmonie du tout ensemble.


1 quotations

2 quotations

Quotation

Avant qu’un Peintre de Flandre nommé Jean Van-Eyck, mais plus connu sous le nom de Jean de Bruge, eût trouvé le secret de peindre en huile, tous les Peintres ne travailloient qu’à Fraisque, & à Trempe, ou Détrempe, comme l’on dit d’ordinaire icy, soit qu’ils peignissent contre les murailles, soit sur des planches de bois, soit d’une autre maniere. Lors qu’ils se servoient de planches, ils y colloient souvent une toille fine, avec de bonne colle pour empescher les ais de se separer, puis mettoient dessus une couche de blanc. Ensuite, ils détrempoient leurs couleurs avec de l’eau, & de la colle, ou bien avec de l’eau & des jaunes d’œuf battus avec de petites branches de figuier, dont le lait se mesle avec les œufs, & de ce mélange ils peignoient leurs tableaux.
Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude. Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.


1 quotations

Quotation

Maniere de colorir sur la toille
Tendez votre toille sur une chassis, et luy donnez une legere imprimeure de colle de gans, laquelle estant seiche desseignez vostre tableau et couchez la teinte des carnations avec des broisses, et en mesme temps pendant qu'elle est toute fraische, vous y marquerez les ombres fort douces à vostre maniere. 
La carnation se fera de blanc, de lacque, & de massicot : la teinte de l’ombre sera composée de noir & de terre d’ombre, ou d’un peu de lacque si vous voulez avec de la pierre noire. Apres avoir legerement esbauché vostre tableau laissez-le seicher, puis vous l'irez retouchant à sec, avec de la lacque destrempée dans l'eau de gomme, parce qu'ainsi elle est d'un meilleur usage, et ne porte point de lustre estant mise en œuvre. 
Pour faire encore vos ombres plus noires, prenez de la lacque susdite destrempée avec de l’ancre gommée ; & de cette teinte vous pourrez ombrer plusieurs couleurs, parce qu’elle est transparente, & elle sera fort bonne pour donner les ombres à l’azur, à la lacque, au vermillon, & à quelques autres semblables couleurs.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

3 quotations

Quotation

Of painting in Oyle.
Here you must provide one thing more then you did before : that is, a Pallet (so called by Artists) whereupon you must put a small quantitie of every such colour you are to use, the forme whereof followeth [ndr : présence d’un dessin de palette au dessous de ce paragraphe].

The colours to be used, are altogether such dry substances as I mentioned formerly : as Oker, Vermilion red lead, Umber, Spanish browne, Lam-blacke, Gambugice, Masticot, Orpment, Ceruse, or Spanish white, blew and greene Bise, Verdigrease, and a multitude of such like, which may be had at the Rose in
Cornehill, London.
Your colours must be ground all very finely, and tempered with Linseed oyle ; and to preserve them, put them in little earthen pans, and put water upon them, and cover them, that the dust come not at them : thus they may be kept a great while, and from thence you may take them as your use doth require.
There are divers colours which without the admixture of another colour, will not be dry a great while ; as Lake, Verdigrease, Lam-blacke : with such you must temper a little Umber or red lead.
Divers Painters there are, that having haste of worke, doe use to temper their colour with one part of fatte oyle, and two of common Linseed oyle, and by this meanes they make the colours dry the sonner : this fat oyle is onely Linseed oyle exposed to the weather, and so it becommeth thicker : yea sometimes you shall see it so thicke, that you may cut it almost like Butter : it may bee made likewise by boyling of it a little while, but the former is the best. As for the tempering of your colours, I can prescribe no surer way then experience with diligent observation.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

The five perfect Colours, with their Lights and Shaddowes.
{Murray, or Amethyst.} The best for
Limning, is a Lake of it self, of a Murray colour, which is best made, and to be had at Venice, or in Flanders at Antwerp ; […].
2.
Red, or Ruby.
{2. Fair Red, or Ruby.} If you will make a fair
Red for Limning, take India-Lake, (with breaks of a Scarlet, or Stammell-colour) there are fundry Lakes, which will shadow one upon another, and some so black, that they must be ground generally with Sugar-candy, amongst the Gum, and others with Sugar onely. You cannot grind them too much, nor need they washing. Vermilion also is another Red, which must be ground and wash’d.
3. Blew, or Saphire.
{3. Blew, or Saphire.} The darkest and richest is of
Ultra Marine of Venice ; but that is very dear, in the place thereof we use Smalt, of the best Blew ; Bises also of severall sorts, paler then other of five or six degrees. […].
4. Green, or Emrauld.
{4. Green, or Emrauld.}
Green ; the best is Cedar-green, in the place thereof, take Tripall, to draw with : Pink is also needfull for Landskips, mixed with Bise-ashes, makes another Green ; so likewise with Masticote and Ceruse, as you see cause. For light-greens, sap-greens, flour de Bise, tauny-green, needs nothing but steeped in water, which is best.
5. Yellow, or Topas.
{5. Yellow, or Topas.}
Yellow the best is Masticote, whereof there are divers sorts, paler or deeper ; yellow Oker, for want of better, is another also ; and these wash’d, not ground, do best ; […].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

CHAP. III. Of the fitting of Colours for Painting.
I. Upon the Pallet dispose the several colours, at a convenient distance, that they may not intermix ; first lay on the Vermilion, then the Lake, [&] ; thus is the Pallet furnished with single colours for a face.
           
Now to temper them for shadowing various complexions do thus.
II. For a fair complexion.
[...].
III. The faint shadows for the fair complexion.
[...].
IV. The deep shadows for the same.
[...].
V. For a brown or Swarthy Complexion.
[...].
VI. For a tawny Complexion.
[...].
VII. For a black Complexion.
[...].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

OF WASHING or COLOURING OF Maps, and Printed Pictures.
The Fifth Book.

Uo Wash
Maps or Printed Pictures is nothing else but to set them out in their proper Colours, which to perform well is a very fine thing. I have seen a Printed Picture printed upon fine Parchment, only washed with Water-colours, which could hardly be distinguished from a Limned piece ; and there are many now in England very excellent at it. If any ingenious spirit that delights in Picture, and hath not time or opportunity to study to be a proficient in Painting in Oyl or Limning, I would advise him to practice this, which is very delightful, and quickly attained ; the manner of performing of it I shall here in this Book teach.


Quotation

Traveller,
           
Painting in Distemper, is when either the Wall or Board you Paint upon, is prepared with a certain Paste or Plaister, and then as you Work, you temper your Colours still with a Liquor made of the Yolk of an Egg, beaten with the Milk of a Figg Sprout, well ground together. This is a way of Painting, used by Antient Masters very much ; and it is a very lasting Way, there being yet things of Ghiotto’s doing upon Boards, that have lasted upwards of Two Hundred Years, and are still fresh and Beautiful. But since Oyl Painting came in, most have given over the way of Working in Distemper. Your Colours in this way are all Minerals, whereas in Working in Fresco, they must be all Earths.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Traveller,
           
You must know, that the Italians have a Way of Painting their Pallaces, both within and without, upon the bear Walls, and before Oyl Painting came up, most Masters wrought that Way ; and it is the most Masterly of all the ways of Painting, because it is done upon a Wall newly Plaistered, and you must Plaister no more, than what you can do in a Day ; the Colours being to Incorporate with the Mortar, and dry with it, and it cannot be Touched over again, as all other Ways of Painting may : This is that they call Painting in Fresco.
                        Friend,
            This must require a very Dexterous and quick Hand.
                        Traveller.
            Yes, and a good Judgment too ; f
or the Colours will show otherwise when they are Dry, than they did when they were Wet : Therefore there is great Practice required in Mannaging them, but then this Way makes amends for its Difficulties ; for the longer it stands, it acquires still more Beauty and Union, it resisting both Wind and Rain. Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Of Limning in Water-Colours
The True Order and Names of Colours, the means to prepare them for the Pensill and to clense them from their corrupt mixtures, wherewith they are Sophisticate.
We name them
Seaven (though in truth the first and last White and Black are no Colours ; but Elements.)
Whites,
Ceruse ;
White-Lead.

Reds,
India-Lake.
Read-Lead, or Mene.

Yellows,
Masticoate.
Oker of England.

Greens,
Sap-green.
Pinck.
Bise-green.
Cedar-green
.

Blews,
Indico.
Ultramanue.
Bise-blew.
Smalt


Browns,
Umber,
Spanish-brown
Terra lemnia or
Cullins earth

 
Blacks,                                   Ivory burnt.
Cherry-stones burnt.             Lamp-blacke.
 
{Colours not usefull.} In this account or number of Colours, I name not
Vermilion ; Verdigreece ; Veraiters blew and green ; and severall other Colours, frequent with Painter-stainers, but in our work unnecessary, useless, & dangerous ; both for their Minerall qualyties, coorse and gross bodies, not to be mixt with our Colours, of a more fine subtile, and transparent Quality.
We do not admit of divers others ; as
Saffrons, Litmus, Russet, Brasill, Log-woods ; nor of Colours, extracted from Flowers, juice of Herbs or Roots ; more proper, for washing, or Colouring, Prints, Cards, Maps.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

CHAP. XVII. Of the seven Colours in General.
I. The chief WHITES are these, Spodium, Ceruse, White-lead, Spanish-white, Eg-shels burnt. [...].

II. The chief BLACKS are these, Hartshorn burnt, Ivory burnt, Cherry-stones burnt, Lamp-black, Charcoal. [...].
III. The chief REDS are these : Vermilion, Red-lead, Indian-lake, Red-oker. [...].
IV. The chief GREENS are these : Green Bice, Verdegriese, Verditure, Sapgreen. [...].
V. The chief YELLOWS are these : Orpiment, Masticot, Saffron, Pink yellow, Oker de luce. [...].
VI. The chief BLEWS are Ultramarine, Indico, Smalt, Blew bice. [...].
VII. The chiefest BROWNS are Umber, Spanish-brown, Colens Earth. [...].
 
CHAP. XVI.
Of Colours in Particular.
I.
Ceruse, Grind it with glair of Eggs and it will make a most perfect white.
II.
White-lead, [...], it makes a fair Carnation.
III.
Spanish-white, It is the best white of all, [...].
IV.
Lamp-black, ground with Gum-water, it makes a good black.
V.
Vermilion, [...].
VI.
Sinaper-lake, it makes a deep and beautiful red, or rather purple, almost like unto a Red-rose. [...].
VII.
Red Lead, [...].
VIII.
Turnsole, [...] : It is good to shadow Carnation, and all Yellows.     
IX.
Roset, Grind it with brazil water, and it will make a deep purple : put Ceruse to it, and it will be lighter : gring it with Litmose, and it will make a fair Violet.
X.
Spanish brown, [...] it makes a horse flesh Colour.
XI.
Bole Armoniack, It is a faint Colour ; its chief use is, in making size for burnishd gold.
XII.
Green bice, [&] ; when it moyst, and not through dry, you may diaper upon it with the water of deep green.
XIII.
Verdegreise, Grind it with juyce of Rue, and a little weak gum water, and you will have a most pure green : if you will diaper with it, grind it with Lye of Rue (or else the decoction thereof) and there will be a hoary green [...].
XIV.
Verditure, [...] it is the faintest green that is, but is good to lay upon black, in any kind of drapery.
XV.
Sap-green, lay it in sharp vinegar all night ; put it into a little Alome to raise the colour, and you will have a good green to diaper upon other greens.
XVI.
Orpiment, Arsenicum or Auripigmentum, grind it with a stiff water of gum Lake, because it is the best colour of it self ; it will lye upon no green, for all greens, white and red lead, and Ceruse stain it : wherefore you must deepen your colours so that the Orpiment may be highest, and so it may agree with all Colours.
XVII.
Masticot, [...].
XVIII.
Saffron, [...] : it may be ground with Vermilion.
XIX.
Pink-yellow, If you would have it sad coloured, grind it with Saffron : if light, with Ceruse, [...].
XX.
Oker de Luce, [...] : it makes a passing hair colour ; and is a natural shadow for gold.
XXI.
Umber, It is a more sad colour. [...].
XXII.
Ultramarine, If you would have it deep, grind it with Litmose water ; but if light with fine Cesure, and a weak gum Arabick water.
XXIII.
Indico, [...].
XXIV.
Blew bice, [...].
XXV.
Smalt, Grind it with a little fine Roset, and it will make a deep violet : and by putting in a quantity of Ceruse, it will make a light Violet.
XXVI.
Litmose blew, [...] it makes a deep blew : [...] a light blew ; [...]
XXVII.
Orchal, [...] it makes a pure Violet : [...] you may make the Violet light or deep as you please.
 
CHAP. XIX.
Of Mixt and Compound Colours
I.
Murry, It is a wonderful beautiful colour, composed of purple and white : [...]
II.
A glass Grey, Mingle Ceruse with a little Azure.
III.
A Bay colour, Mingle Vermilion with a little Spanish brown and black.
IV
. A deep Purple, It is made of Indico, Spanish brown and white.
[...].
V. An
Ash colour, or Grey, [...].
VI.
Light Green, [...]
VIII.
Flame colour, [...]
IX.
A Violet colour, [...]
X.
Lead colour, [...]
XI.
Scarlet colour, [...]Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

CHAP. II. Of the Colours in General.
I. The chief
Whites for painting in oyl are, White lead, Ceruse, and Spodium.
II. The chief
Blacks are, Lamp black, Seacoal black, Ivory black, Charcoal, and earth of Colen.
III. The chief Reds are, Vermilion, Sinaper lake, Red lead, Indian Red, Ornotto.
IV. The chief Greens are, Verdigriese, Terra vert, Verditer.
V. The chief Yellows are, Pink, Masticote, English Oker, Spruse Oker, Orpiment.
VI. The chief Blews are, blew Bice, Indico, Ultramarine, Smalt.
VII. The chief Browns are, Spanish brown, Burnt Spruce, Umber.
[...].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

CHAP. IV. Of Colours for Velvet.
[...].
 
CHAP. V.
Of colours for Sattins.
[...].
 
CHAP. VI.
Of Colours for Taffatie, Cloth and Leather.
[...].
 
CHAP. VII.
Of Colours for Garments in general.
[...].
 
CHAP. IV.
Colours for metals and precious stones.
[...].
 
CHAP. IX. Of Colours for Landskip.
I. For
a light Green, use pink and masticot heightned with wihte : for a sad green, Indico and Pink heightned with masticot.
II. [...].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Traveller,
           
The Secret of Oyl Painting, consists in using Colours that are Ground with Oyl of Nut, or Linseed, and with these you paint upon a Cloth, which has first been primed with drying Colours, such as Cerus, Red Oaker, and Ombre, mingled together. This manner of painting, makes the Colours show more Lively than any other, and seems to give your Picture more Vivacity and Softness.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

1 quotations

Quotation

Contretirer un Dessein, ou un Tableau, c’est en prendre les mesmes traits, ce qui se fait d’ordinaire avec une toile de soye, ou du papier huilé qu’on applique contre le Tableau ; puis avec du crayon l’on marque sur le papier ou sur la toile, les mesmes traits du Tableau que l’on voit au travers de la toile ou du papier. On se sert aussi de verre, de talc, de vessies de pourceau, de boyaux de bœuf, de colle de poisson mise en feüilles, & d’autres matieres claires & minces pour contretirer des Ouvrages de moyenne grandeur. 

Contretiré, qui est pris sur le mesme trait que l’original.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

5 quotations

Quotation

LE DISCIPLE.
Je vous diray que j’ay commencé à peindre depuis un an, premierement de Grizazille ou de blanc & noir à l’huile, d’aprés des Sculptures & sujets d’histoires de ma composition ; & ensuitte avec des couleurs depuis huit mois ou environ : pratique en laquelle je me trouve un peu entrepris, non lors qu’il s’agit de copier ou imiter des Tableaux colorez, mais le naturel, & sur tout en grand.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

[ndr : LE DISCIPLE]
Pour donc, Monsieur, en revenir à ce maniement de Peinceau & de Couleurs, afin de bien exprimer cette rondeur de Boule , Monsieur Bosse me fit entendre que pour representer de Peinture une supperficie ou surface platte, on couche d'ordinaire sa Couleur en menant le Peinceau de plat parallellement aux costez d'icelle, du droit tirant vers le gauche, ou de haut vers le bas, & le plus uniement & également noury de Couleur que l'on peut ; mais qu'il n'en estoit pas ainsi d'une Boule ou autre objet, qui tient du courbe ; car supposant comme j'ay dit, que la ligne Horizontale ou du Plan de l’œil, passe environ en la moitié de cette Boule, de force qu'il y ait autant ou approchant au dessus d'icelle ligne, qu'en dessous ; il faut premierement appliquer en sa place la couleur claire, puis celle des demies teintes, teintes, & ombres
; en maniant le Peinceau ou Broisse, du sens Perspectif que vont les Cercles Perspectifs que l'on peut concevoir tracez sur ladite Boule, premierement paralellement à l'horizon puis d'autres verticaux aussi Perspectifs, qui luy soient perpendiculaires en coupes & encore d'autres inclinez comme ceux d'une Sphere ; autrement on auroit trop de peine pour luy faire faire son effet de rondeur, & pour vous témoigner, Monsieur, comme lors que vous regardez cette Boule y jettant le rayon de vostre œil dessus, elle vous semble estre un peu de forme Ovale ou Eliptique, faite en sorte de regarder fixement en cét endroit qui est son veritable point de veuë, & vous verrez qu’elle vous fera l’effet que vous doit faire une Boule naturelle ou de relief veuë de cét endroit.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Ainsi pour loüer les tableaux, qui n'estant que peu travaillez font parfaitement leur effet dans leur distance; ce n'est pas à dire qu'on doive blasmer les Peintres qui ont fini de grands tableaux, comme s'ils devoient estre veus de prés, on peut ignorer les raisons qu'ils ont euës d'en user de la sorte : Pourveu que le Peintre ait la discretion de ne point salir les couleurs à force de les méler ensemble, ou pour parler comme parlent les Peintres, de les tourmenter, & que le Tableau conserve de loin beaucoup de force & de fraischeur, on ne doit luy rien reprocher. La seconde raison est, que pour bien finir il faut lier plusieurs teintes de couleurs différentes, en les peignant & les mêlant ensemble, & que ce mélange diminuë beaucoup de la vivacité & de l'éclat des couleurs, principalement quand le tableau est un peu éloigné, en sorte que ce qui semble de prés estre frais & terminé, se ternit dans une distance raisonnable. La démonstration en est facile à faire. Prenez les couleurs les plus belles, comme un beau rouge, un beau jaune, un beau bleu, un beau verd, & les mettez separément les unes auprès des autres, il est certain qu'elles conserveront leur éclat & leur force en particulier & toutes ensemble : que si vous les mélez vous n'en ferez qu'une couleur de terre. C'est ce qui a fait que Rubens s'est dispensé autant qu'il a pu de noyer ses couleurs, & comme on dit ordinairement, de les tourmenter, se contentant de les mettre en leur place & de ne les méler qu'à proportion de la distance du Tableau, car c'est d'elle de qui il attendoit en cela un fort grand service.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Les Couleurs composées & artificielles ne peuvent estre employées à Fresque, comme la Laque, le Vermillon, le Stil-de-grain, le Massicot &c. Toutes les Terres sont excellentes, excepté la terre d’ombre qui s’écaille si elle n’a point esté brûlée. Pour le Blanc, on se sert de chaux bien choisie et bien passée. Le Rouge d’Angleterre sert de Laque, & plus l’enduit est frais lorsqu’on emploie cette couleur, plus elle est belle. L‘émail veut pareillement estre employé pendant que l’enduit est le plus frais : & si c’est pour des Draperies il est bon d’y mêler d’abord du Noir, & d’en employer l’Email pur par dessus en finissant. Pour le Noir on se sert de Terre de Cologne ou de Noir de Charbon selon les occasions. Il est à noter que toutes les Couleurs deviennent plus claires à mesure qu’elles viennent à sécher, il est necessaire de faire sur une tuile des essais des teintes que l’on veut employer pour en voir précisément l’effet. […]
Si les Couleurs à Fresque n’ont pas la même force qu’à huile, elles ont du moins cet avantage qu’elles se peignent plus facilement, & qu’on peut les employer les unes sur les autres, quoique très-differentes, quand on le juge à propos : ainsi l’on finit autant que l’on veut & l’on est dans l’obligation de le faire autant qu’on le peut, n’y ayant plus de moyen de retoucher son Ouvrage quand il est sec & surtout quand il est exposé aux injures du temps : car pour celuy qui est à couvert, on en peut retoucher les Bruns avec du jus de figuier & les Clairs avec du pastel : mais le meilleur est de peindre comme si l’on étoit privé de secours.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

on representa, que les anciens au sortir de la pratique de peindre à détrempe tomberent en quelque sorte de dureté par la grande force des ombres, comme on le peut remarquer en quelques ouvrages de Jule Romain, de Raphael, & autres, tant de l’École des Romains, que celles des Lombards qui ont travaille dans ces premiers tems là, où l’usage des reflexs, n’étoit point encore connu, que les reflexs sont d’une grande utilité pour produire l’union dans les couleurs, portants quelque chose des couleurs voisines dans l’ombre des corps, sur lesquels ils rejalissent, ce qui est l’avantage des siecles suivants où les habilles hommes se sont étudiés à la belle oeconomie & dispensation des couleurs, qui est le plus bel effet que peut produire leur raisonnable mariage ; Il faut de plus considerer leur valeur pour les ranger en sorte qu’elles puissent mutuellement s’entre-aider & se faire valoir par un judicieux contraste, leur force, pour les placer aux endroits que l’on veut faire paroître avancés ou reculées, & leur union pour les associer en une agreable correspondance ; mais on considera aussi qu’en s’attachant à ce menagement harmonieux des couleurs, on ne devoit pas negliger le bon choix des matieres & leur application, évitant le mélange de celles qui sont corruptibles avec celles qui sont pures, & l’avoisinement de celles qui peuvent causer quelque aigreur ou dureté à la vuë & sur tout dans leur Emploi, les appliquer proprement, chaque teinte en sa place ne les brouillant & tourmentant que le moins qu’il est possible, sur tout dans les carnations, où à l’imitation du Titien, on doit donner tout l’avantage, & l’éclat, en n’y approchant que des couleurs sales pour les faire paroître d’autant plus vives & plus fraiches ; enfin que dans cette partie de la couleur, l’on doit considerer ces trois choses conjointement pour y exceller, la belle oeconomie des couleurs, la propreté dans leur mêlange & application, & la liberté du Pinceau ; ces trois choses (qui bien souvent font chacune tout le talant d’un homme) ne se doivent jamais separer, encore qu’ils requierent chacun un soin particulier pour imiter la beauté du naturel.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 69-71 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc). Le Comte reprend également la Table des Préceptes sur la Couleur aux pages 50-53.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude. Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Toutes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent. 
Du Blanc de plomb, qui se tire du plomb que l’on enterre : au bout de plusieurs années il se forme du plomb mesme, des escailles qui changent & deviennent un fort beau blanc. Quoy que ce blanc subsiste en peinture il a toujours une mauvaise qualité ; l’huile pourtant le corrige en le broyant sur la pierre. 
De la Ceruse, qui est aussi une roüille de plomb, mais plus grossiere. 
Du Massicot jaune & du Massicot blanc, que l’on fait avec du plomb calciné. 
De l’Orpin. Il s’employe sans calciner & calciné. Pour le calciner on le met au feu dans une boëte de fer, ou dans un pot bien bouché ; mais peu de gens en calcinent, & en employent, parce que la fumée en est mortelle, & qu’il est fort dangereux méme de s’en servir. 
De la Mine de plomb, qui vient des mines de plomb. On s’en sert peu, parce qu’elle est mauvaise & ennemie des autres couleurs. 
Du Cinabre ou Vermillon qui vient des mines de Vif-Argent ; Comme c’est un mineral, il ne subsiste pas à l’air. 
De la Laque qui se fait avec de la Cochenille, ou avec de la Bourre d’Escarlatte, ou du bois de Bresil, ou d’autres differens bois. On en fait de plusieurs especes. Cette Couleur ne subsiste pas à l’air. 
Des Cendres bleuës, & des Cendres vertes : l’on ne s’en sert guere qu’aux Paysages. 
L’on employe aussi de l’Inde, soit à faire des Ciels, soit à faire des Draperies. Quand il est bien employé il se conserve long-temps beau. Il n’y faut pas mattre trop d’huile, mais le coucher un peu brun parce qu’il se décharge. L’on s’en sert à Détrempe avec assez de succez, estant bon à faire des verts.
 
Du Stil de grun. Il se fait de graine d’Avignon qu’on fait tremper & boüillir, puis on y jette des Cendres de ferment ou du blanc de Craye pour donner corps comme à la Laque, & après cela l’on passe le tout au travers d’un linge fort fin. 
Du Noir de fumée, qui est une mauvaise Couleur, mais facile à peindre des Draperies noires. 
Du Noir d’os & d’yvoire bruslé, dont Appelle trouva l’invention selon Pline. 
Le Vert-de-gris est la peste de toutes les Couleurs & capable de perdre tout un Tableau, s’il en entroit la moindre partie dans l’Imprimure d’une toile : cependant il a une couleur fort belle & agreable. Quelquefois on le calcine pour oster sa malignité, & empescher qu’il ne meure ; mais il est dangereux à calciner aussi-bien que l’Orpin ; & tout purifié qu’il puisse estre, il ne faut l’employer que seul, car il gasteroit les Couleurs avec lesquelles on pourroit le mesler. On en use à cause qu’il seiche beaucoup, & l’on en mesle seulement un peu dans les noirs qui ne seichent jamais seuls. Il faut bien prendre garde à ne pas se servir de pinceaux avec lesquels on ait peint du Vert-de-gris. 
Il y a encore d’autres sortes de Couleurs composées dont on ne se sert guere à huile.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Ainsi pour loüer les tableaux, qui n'estant que peu travaillez font parfaitement leur effet dans leur distance; ce n'est pas à dire qu'on doive blasmer les Peintres qui ont fini de grands tableaux, comme s'ils devoient estre veus de prés, on peut ignorer les raisons qu'ils ont euës d'en user de la sorte : Pourveu que le Peintre ait la discretion de ne point salir les couleurs à force de les méler ensemble, ou pour parler comme parlent les Peintres, de les tourmenter, & que le Tableau conserve de loin beaucoup de force & de fraischeur, on ne doit luy rien reprocher. La seconde raison est, que pour bien finir il faut lier plusieurs teintes de couleurs différentes, en les peignant & les mêlant ensemble, & que ce mélange diminuë beaucoup de la vivacité & de l'éclat des couleurs, principalement quand le tableau est un peu éloigné, en sorte que ce qui semble de prés estre frais & terminé, se ternit dans une distance raisonnable. La démonstration en est facile à faire. Prenez les couleurs les plus belles, comme un beau rouge, un beau jaune, un beau bleu, un beau verd, & les mettez separément les unes auprès des autres, il est certain qu'elles conserveront leur éclat & leur force en particulier & toutes ensemble : que si vous les mélez vous n'en ferez qu'une couleur de terre. C'est ce qui a fait que Rubens s'est dispensé autant qu'il a pu de noyer ses couleurs, & comme on dit ordinairement, de les tourmenter, se contentant de les mettre en leur place & de ne les méler qu'à proportion de la distance du Tableau, car c'est d'elle de qui il attendoit en cela un fort grand service.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Cette peinture [ndr : la peinture à fresque] se travaille sur une Muraille fraîchement enduite de mortier de chaux & sable, les Couleurs en sont détrempées avec de l’eau, & il n’y a que les Terres & les Couleurs qui ont passé par le feu qui puissent y estre employées. Voilà ce qui fait la différence de cette sorte de Peinture avec les autres. Elle a cet avantage qu’elle dure plus long-temps que celle qui est à huile en quelque endroit qu’elle soit exposée : mais elle a ce deffaut que ne pouvant souffrir toutes sortes de couleurs, elle est moins capable d’une parfaite imitation. Les Clairs en sont plus clairs que ceux de la peinture à huile, mais les Bruns n’en sont pas si vigoureux ny si suaves. Sa durée fait qu’on l’emploie plus volontiers dans les lieux Publics & dans ceux qui sont exposés aux injures du temps : & la promptitude avec laquelle elle veut estre travaillée demande une main legere, conduite par une tête savante & pleine de ce beau feu qui est propre à la Peinture.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Lors qu’en Flandre un Peintre [ndr : Van Eyck] qui estoit en assez grande reputation en ce païs-là, & qui se plaisoit dans les secrets de la Chymie, reconnoissant aussi bien que les autres l’incommodité qu’il y avoit de travailler à détrempe, s’apperceut aprés plusieurs essais & diverses experiences, qu’en broyant les couleurs avec de l’huile de noix ou de lin, il s’en faisoit une Peinture solide, qui non seulement resistoit à l’eau, mais encore qui conservoit une vivacité & un lustre qui n’avoit pas besoin de vernix. Il vit de plus, que le mélange & les teintes des couleurs se faisant bien mieux avec de l’huile qu’autrement, les Tableaux avoient beaucoup plus d’union, plus de force & plus de douceur.
Comme il fut extrémement joyeux d’avoir fait une découverte si utile & si avantageuse, il acheva plusieurs Ouvrages dans cette nouvelle maniere ; entre lesquels il y eut un Tableau qu’il jugea digne d’être présenté à Alfonce I. Roy de Naples. Il estoit composé de plusieurs Figures assez bien travaillées. Mais son coloris tout extraordinaire fut ce qui agrea le plus au Roy, et qui surprit tous les sçavants de ces quartiers-là.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

on representa, que les anciens au sortir de la pratique de peindre à détrempe tomberent en quelque sorte de dureté par la grande force des ombres, comme on le peut remarquer en quelques ouvrages de Jule Romain, de Raphael, & autres, tant de l’École des Romains, que celles des Lombards qui ont travaille dans ces premiers tems là, où l’usage des reflexs, n’étoit point encore connu, que les reflexs sont d’une grande utilité pour produire l’union dans les couleurs, portants quelque chose des couleurs voisines dans l’ombre des corps, sur lesquels ils rejalissent, ce qui est l’avantage des siecles suivants où les habilles hommes se sont étudiés à la belle oeconomie & dispensation des couleurs, qui est le plus bel effet que peut produire leur raisonnable mariage ; Il faut de plus considerer leur valeur pour les ranger en sorte qu’elles puissent mutuellement s’entre-aider & se faire valoir par un judicieux contraste, leur force, pour les placer aux endroits que l’on veut faire paroître avancés ou reculées, & leur union pour les associer en une agreable correspondance ; mais on considera aussi qu’en s’attachant à ce menagement harmonieux des couleurs, on ne devoit pas negliger le bon choix des matieres & leur application, évitant le mélange de celles qui sont corruptibles avec celles qui sont pures, & l’avoisinement de celles qui peuvent causer quelque aigreur ou dureté à la vuë & sur tout dans leur Emploi, les appliquer proprement, chaque teinte en sa place ne les brouillant & tourmentant que le moins qu’il est possible, sur tout dans les carnations, où à l’imitation du Titien, on doit donner tout l’avantage, & l’éclat, en n’y approchant que des couleurs sales pour les faire paroître d’autant plus vives & plus fraiches ; enfin que dans cette partie de la couleur, l’on doit considerer ces trois choses conjointement pour y exceller, la belle oeconomie des couleurs, la propreté dans leur mêlange & application, & la liberté du Pinceau ; ces trois choses (qui bien souvent font chacune tout le talant d’un homme) ne se doivent jamais separer, encore qu’ils requierent chacun un soin particulier pour imiter la beauté du naturel.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 69-71 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc). Le Comte reprend également la Table des Préceptes sur la Couleur aux pages 50-53.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

les COULEURS se doivent considerer à l’égard de leur employ, soit à huile, ou à l’eau.
A l’huile, remarquant premierement leur PREPARATION, observant qu’il les faut broyer le plus fin & le plus proprement qu’il est possible, choisissant toûjours les plus belles.
Qu’en les mettant sur la palete, il faut allier d’huile ou autres choses siccatives celles qui ne sechent point d’elles-mêmes.
Qu’il faut détremper les teintes dont l’on aura besoin, en moindre nombre qu’il sera possible, étant plus facile de les trouver avec le pinceau.

Ne doit-on pas considerer leur APPLICATION à l’égard des diverses manieres de peindre dans les ouvrages coloriez, pour les grands morceaux où l’on travaille de deux manieres ? PREMIEREMENT, en couchant les couleurs pleinement, pour les empâter & incorporer mouëlleusement ce qui les fait subsister davantage.
SECONDEMENT, ne faisant que froter avec un peu de couleur & clair d’huile, ce qui est plus prompt & paroît agreable, mais qui se passe tôt, devenant dur & sec.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

2 quotations

Quotation

The manner of making Pastils or Cryons, with the several ways of Using them.


I have observed in Dry Colours, or
Cryons, that they are wrought in several manners or ways : The first is that of Valyant, whose manner is to place several small Heaps of Colours in Powder upon White Paper, of several Temperatures, according to the Object he draws after, whether the Life or Painting. His Out-lines being first drawn, he makes use of several Rolls of White Paper, very hard and close rolled up, about the length of a Pencil stick used in Limning, […]. And some of the French Masters have a manner which differs but in two things from the former, instead of Rolls of Paper they make use of Stubbed Pencils ; and some of them are stuffed with Cotton, and some others with Bombast : And instead of placing the Colours on Paper, they put them in small Boxes of Fur. […]

dry colour · pastelOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

The manner of Laying the Ground Flesh-colour for a Face to be wrought upon with Cryons.


The best way is to colour the Paper that you intend to Draw on with a Carnatian or Flesh-colour, near the Complexion on the Party you intend to draw after ; […]. And because many times the Pastils will not sharpen to so good a point as Black or Red Chalk, you must be extremely careful to close and finish all your Work at last with Red and Black Chalk, which you may sharpen at your pleasure. I shall not need to insist upon particulars of this manner of Drawing, but if you please to take a view of that Book of Pictures, which are all drawn by the Life, by the Incomparable Hand of Hans Holbean, […] you will find something in those Ruines an Admirable Hand and Rare Manner of Working ; who with few Lines and little Labour expressed the Life so Extraordinarily well, that by many they are esteemed not much Inferiour to his Admirable Works in Oyl.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Pour imprimer le bois à peindre.
[...]
[ndr titre de paragraphe ; se rapporter au texte]
 
Pour le cuivre.
[...]
[ndr titres de paragraphe ; se rapporter au texte]
L’on ne fait point imprimer la toille pour y travailler, l’on tend la toille sur un chassis, aprés l’on fait de la colle de gans bien passée, & qui soit nette pour l’encoller.
Quand vostre toille est seiche, vous dessigné dessus ce que vous voulez.
[ndr voir ce chapitre dans son ensemble]


1 quotations

Quotation

 Dit zelve moetmen ook op gegronde papieren, in het aenwijzen der dagen of lichten, gedachtich zijn. Zijt ook spaerzaem met al te sterke glanssen, en laet den grond van 't papier zoo veel dienst doen, als't lijden kan: want het uiterste licht spaert men gemeenlijk, als een plichtanker, voor den uitersten noot, als in dingen die blinken. Want men moet zijn handeling nae den aert der dingen somtijts veranderen.

[BLANCJ, 2006, p. 111] Il vous faut également prêter attention à cela en indiquant les jours ou les lumières sur des papiers teintés. Réservez dans ce cas les éclats trop forts. Laissez le fond du papier rendre autant de service qu'il le peut supporter. On ne réserve en effet habituellement la lumière la plus forte (comme une solution extrême) que pour l'utiliser en dernier ressort, comme c'est le cas des objets qui brillent. En effet, il faut parfois changer son tour de main suivant le caractère des choses: [...]Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

1 quotations

Quotation

Quand on veut peindre quelque chose, il faut, pour une plus grande facilité faire les Teintes des Couleurs que l’on veut imiter en prenant avec le Couteau des Couleurs simples & capitales qui sont sur la Palette ce qu’il en faut, soit en qualité soit en quantité, & les mêler ensemble, pour en avoir la Teinte que l’on cherche. Les corps naturels ont ordinairement leurs jours, leurs Ombres, & leurs demies teintes ; & c’est pour les imiter en ces trois differens degrez, que le Peintre par le Mélange de ses Couleurs fait des Teintes sur sa Palette.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

13 quotations

Quotation

Vous remarquerez s’il vous plaist que de tous les Peintres dont j’ay parlé jusqu’à present, il n’y en a pas un qui ait eu l’usage de peindre à huile, & que tous leur Tableaux estoient à fraisque ou à détrempe. Ce n’est pas qu’ils ne connussent bien qu’il manquoit quelque chose à la perfection de cet Art, & que leur maniere de peindre estoit tres-imparfaite & tres-incommode, parce qu’ils ne pouvoient pas transporter leurs Ouvrages ny les nettoyer sans se mettre au hazard de les gâter. Cependant ils n’avoient pû encore y trouver de remede, bien que plusieurs d’entre eux eussent employé beaucoup de temps à en faire la recherche.


Quotation

Avant qu’un Peintre de Flandre nommé Jean Van-Eyck, mais plus connu sous le nom de Jean de Bruge, eût trouvé le secret de peindre en huile, tous les Peintres ne travailloient qu’à Fraisque, & à Trempe, ou Détrempe, comme l’on dit d’ordinaire icy, soit qu’ils peignissent contre les murailles, soit sur des planches de bois, soit d’une autre maniere. Lors qu’ils se servoient de planches, ils y colloient souvent une toille fine, avec de bonne colle pour empescher les ais de se separer, puis mettoient dessus une couche de blanc. Ensuite, ils détrempoient leurs couleurs avec de l’eau, & de la colle, ou bien avec de l’eau & des jaunes d’œuf battus avec de petites branches de figuier, dont le lait se mesle avec les œufs, & de ce mélange ils peignoient leurs tableaux.
Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude. Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.

trempe


Quotation

Si l’on veut vernir le Tableau lorsqu’il est finy, il ne faut que le frotter d’un blanc d’œuf bien battu, & après y mettre une couche de vernix, mais cela ne se fait guere, si ce n’est pour les conserver de l’eau ; car le plus grand avantage de la détrempe est de n’avoir point de luisant ; & de ce que toutes les couleurs demeurant mattes, on les voit dans toutes sortes de jours, ce qui ne se rencontre pas aux couleurs à huile, ou lorsqu’il y a un vernix.


Quotation

Detrempe. L’on peint à detrempe, lorsqu’au lieu d’huile on se sert d’eau avec de la colle. Voyez pag. 402.


Quotation

Trempe ou detrempe, Ital, Tempera maniere de peindre. Les Italiens nomment particulierement peindre à trempe, lorsqu’ils se servent seulement de jus de figuier & de blanc d’œuf, au lieu de cole. V. p. 402.


Quotation

Je me contenteray seulement de vous dire icy que la Peinture considérée selon son essence est un Art, qui par le moyen de la forme extérieure, & des couleurs imite sur une superficie plate tous les objets qui tombent sous le sens de la veuë. Cette imitation qui se peut faire de plusieurs façons est réduite communément à cinq qui sont, l’Huile, la Fresque, la Détrempe, la Miniature, & le Pastel, […].Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Les Fonds de bois s'impriment ordinairement à Détrempe : mais il faut avoir beaucoup de pratique, & savoir bien ce que l'on fait, pour s'en servir; car les Couleurs ne paraissent pas telles sur les Fonds blancs qu'elles sont sur la Palette, & la Couleur qui s'emboit si-tost qu'on la couche, fait de la peine à peindre, à ceux qui commencentOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Il y a apparence, que cette sorte de Peinture <la détrempe > a esté trouvée la premiere, puisque toutes sortes de Couleurs s’y peuvent employer, & qu’il ne faut que de l’eau & un peu de gomme, pour les détremper. Il est indifférent sur quel Fond on l’employe, pourvû qu’il ne soit point gras, & que ce ne soit point sur un enduit frais, où il y entre de la chaux, ainsi que dans la Fresque. Si l’on travaille en grand, il faudra se servir de colle fondüe, au lieu de gomme, dont il faudrait une trop grande quantité, & travailler fort promptement, à cause que la Couleur qui sèche fort vite ne permet pas d’attendre longtems pour la mêler avec une autre. Cette sorte de peinture dure tres-longtems, pourvû qu’elle soit à couvert, & dans un lieu sec. On peut encore plus facilement qu’à la Fresque employer une Couleur sur une autre sans crainte de les mêler, & la facilité de peindre & de retoucher à sec à la Détrempe fait que non seulement on peut finir beaucoup : mais encore que l’on quitte & que l’on reprend quand on veut. […] La détrempe a ceci de commun avec la Fresque que les Clairs en sont très vifs, mais elle a de plus, que les Bruns en sont plus forts. Les Italiens appellent cette sorte de travail Guazzo, comme font la plûpart des Peintres Français qui ont esté en Italie.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Par le moyen de la seule Détrempe il est bien difficile de finir tendrement : en Miniature une personne qui a du feu ne peut se satisfaire en peignant librement : mais si vous mélez la façon libre de peindre à détrempe avec l’exactitude que donne le pointillement de la miniature, vous peindrez d’une manière libre, finie, tendre & forte. Ceux qui ne s’accommodent pas de la sujession de la Peinture à l’huile, laquelle ne permet pas de quitter pour quelques heures l’ouvrage quand la Palette est une fois préparée, trouveront dans cette Peinture mixte de quoy se satisfaire.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

chacune de ses manieres de peindre ont leur proprieté & leur advantage, qu’à la verité la détrempe conserve la beauté des couleurs dans sa pureté & que leur matte imite mieux les apparences des choses naturelles, mais qu’il faut aussi tomber d’accord, que la Peinture à l’huile a generalement plus d’avantage pour donner de la force & de l’union & même pour prendre la teinte des objets dans tous les divers effets des lumieres differentes sur les objets éloignés de la vuë, ces considerations contenterent les deux Aveugles, qui s’en retournerent satisfaits, & le Professeur en ayant fait le recit en une assemblée de conference donna par ce moyen occasion de parler sur la couleur, on representa, que les anciens au sortir de la pratique de peindre à détrempe tomberent en quelque sorte de dureté par la grande force des ombres, comme on le peut remarquer en quelques ouvrages de Jule Romain, de Raphael, & autres, tant de l’École des Romains, que celles des Lombards qui ont travaille dans ces premiers tems là, où l’usage des reflexs, n’étoit point encore connu, que les reflexs sont d’une grande utilité pour produire l’union dans les couleurs, portants quelque chose des couleurs voisines dans l’ombre des corps, sur lesquels ils rejalissent, ce qui est l’avantage des siecles suivants où les habilles hommes se sont étudiés à la belle oeconomie & dispensation des couleurs, qui est le plus bel effet que peut produire leur raisonnable mariage

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 69-71 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc). Le Comte reprend également la Table des Préceptes sur la Couleur aux pages 50-53.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

DÉTREMPE. On appelle ainsi les couleurs délayées avec de l’eau, de la colle, ou de la gomme sans huile. Peindre en détrempe
La
détrempe a ses avantages aussi bien que la Peinture à l’huile. Sa plus grande utilité est de n’avoir point de luisant & de tenir les couleurs mattes, de telle maniére qu’on les voit dans toutes sortes de jours : avantage que n’ont pas les couleurs à l’huile.


1 quotations

Quotation

Aengesien dat den Liefhebber in ’t vervolgh van dese Verlichterie-Kunde, dickwils van het aenleggen, schaduwen, diepen en hoogen sal gewaeght vinden, als zijnde de voornaemste doeningen in ’t oeffenen der Water-Verwen; soo sal het noodigh zijn, kortelijk van elcks yets tot grondighe verstaningh daer van aen te mercken, wantmen sonder grondige kennis daer van te hebben, tot de volkomene oeffeninghe deser Konste niet en kan komen.
Wy beginnen dan eerstelijck het aenleggen te verklaren, zijnde het begin van alle wercken diemen in dese Konst wil aenvangen. Aenleggen dan is, soo wanneermen eenigh dingh, met eenerhande Coleur van Verwe diemen daer toe verkiest, na sijn believen vlack en eenparigh aenleyt en simpel overdeckt, sonder eenighe schaduwe of dagh waer te nemen. Aengeleyt zijnde, soo volght wanneer dat Coleur droogh is, datmen het uytschaduwe en verdiepe, ghelijckwe dat doorgaens in ’t vervolgh soo sullen noemen; en geschiet op die gront, welcke te vooren aengeleyt is; sulcks geschiet altijt door een Verwe welcke veel vetter, stercker ofte bruynder is, als die daer sy mede beleyt is: waer door dan de Parthyen van doncker en licht onderscheyden en afgepaelt werden; alsoo datmen de schaduwen, en de vlackheydt der dingen kan beseffen, en siet uytheffen, daer sy te vooren plat schenen;  (…)
Nu de derde waernemingh die is verhoogen, welcke op de lichte plaets van alle dingen, als daer den dagh sonder eenige schaduwe het sterckst opvalt, moet geschieden; en komt dese verhoogingh meest te geschieden op hooge en uytsteeckende parthyen, gelijck aen de Menschen op de Kaecken, boven op de Neus, op het Voor-hooft, Kinne, Schouderen, Borst, Billen, Elleboogh, Knyen, &c. Van gelijcken in Kleedinghen op de ployen, en vlacke deelen der Ledematen die door deselve werden uyt-gedruckt; en voorts alles wat sich boven de vlackte verheft; dit doetmen met een lichter Verwe en blyer Coleur, als daer ’t mede aengheleyt is: en verhooght het alsoo als het na sijn Trap min of meer, na het sterckste licht aerdende, verlicht is, om dat te doen ronden en voorkomen, &c. (…)
de schaduwen nu diemen op het Gront-Papier doet, komen oock over een met de schaduwen diemen in ’t Schilderen met een stercker Verwe over ’t aengeleyde heen leght; de hooghsels komen van gelijcke over een; de diepsels accordeeren met de toetsen, diemen hier en daer inde Teyckeningh inset; invoegen geen onderscheyt tussen het Teyckenen en Verlichterie-Schilderen en is, als de handelingh vande Pinceel, en datmen sich telckens inbeelt dat yeder aangeleyt Coleur daermen op Schilderen moet, een soort van Gront-papier is daermen op Teyckent, en datmen voor die tijt de handelingh van Teyckenen oeffent, diemen wassen noemt. Staet oock noch aen te mercken, datmen de schaduwen, diepsels en hooghsels alle tijt moet schicken, na dat het Coleur vande gront-vlackte is, op welckmen die komt te leggen: want die niet evenredigh zijnde, soo sullense of te hart, indiense te sterck zijn, ofte flets en Kernemelkachtigh by aldiense niet behoorlijck krachtigh en zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As the Amateur will often find the building up , shadowing, deepening and heightening discussed in the continuation of this Verlichterie-Kunde, as they are the principal actions in the practice of Watercolouring; as such it is necessary, to briefly mention something for the profound understanding of them, because one cannot acquire a perfect practice of this Art, without profound knowledge of it. We start first by explaining the building up, being the start of all that one wants to do in this Art. Building up is, when one builds up a thing, with any Colour of Paint that one choses for it, flat and uniformly as is desired and simply covers, without paying attention to any shadow or light. Built up, once the paint is dry, one continues by shadowing and deepening, as we will call it from now on; and it is done on the ground, which was build up beforehand; it is always done by means of a colour that is greasier, stronger or darker than the one with which it was build up: because of which the Parts of dark and light are discerned and framed; that is, that one can recognize the shadows and flatness of things, and see them rise, while they appeared to be flat before; [...] The third observation now is heightening, which should happen at the light spot of all things, where the light falls strongest without any shadow; and this heightening mostly occurs on high and protruding parts, such as on Humans on the Jaws, on top of the Nose, on the Forehead, Chin, Shoulders, Breast, Buttocks, Elbow, Knees, etc. . Similarly in Clothing on the folds, and flat parts of Limbs that are expressed by it; and furthermore everything that raises itself above the surface; this is done with a lighter Paint and happier Colour, as the one with which it is build up: and heighten it in a way as it is lit up more or less according to its level, towards the strongest light, to round it and make come forward, etc. [...] now the shadows that are made on the grounded Paper, also coincide with the shadows that, in Painting, one places over the first layer with a stronger Paint; the highlights also coincide; the depths accord with the touches, that are placed here and there in the Drawing; and there is no difference between Drawing and Illumination-painting, as the handling of the Brush, and that one often imagines that every applied Colour on which one has to Paint, is a kind of grounded paper on which one Draws, and that one practices the manner of Drawing beforehand, which is called washing. It may also be remarked, that one should always place the shadows, depths, highlights, after the Colour of the ground-surface, on which it is placed: because if these are not corresponding , they will be too hard – if they are too strong – or too weak and Buttermilk-like – if they are not sufficiently strong.

schaduwen
uytheffen · verhogenOther conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

1 quotations

Quotation

Ainsi pour loüer les tableaux, qui n'estant que peu travaillez font parfaitement leur effet dans leur distance; ce n'est pas à dire qu'on doive blasmer les Peintres qui ont fini de grands tableaux, comme s'ils devoient estre veus de prés, on peut ignorer les raisons qu'ils ont euës d'en user de la sorte : Pourveu que le Peintre ait la discretion de ne point salir les couleurs à force de les méler ensemble, ou pour parler comme parlent les Peintres, de les tourmenter, & que le Tableau conserve de loin beaucoup de force & de fraischeur, on ne doit luy rien reprocher. La seconde raison est, que pour bien finir il faut lier plusieurs teintes de couleurs différentes, en les peignant & les mêlant ensemble, & que ce mélange diminuë beaucoup de la vivacité & de l'éclat des couleurs, principalement quand le tableau est un peu éloigné, en sorte que ce qui semble de prés estre frais & terminé, se ternit dans une distance raisonnable. La démonstration en est facile à faire. Prenez les couleurs les plus belles, comme un beau rouge, un beau jaune, un beau bleu, un beau verd, & les mettez separément les unes auprès des autres, il est certain qu'elles conserveront leur éclat & leur force en particulier & toutes ensemble : que si vous les mélez vous n'en ferez qu'une couleur de terre. C'est ce qui a fait que Rubens s'est dispensé autant qu'il a pu de noyer ses couleurs, & comme on dit ordinairement, de les tourmenter, se contentant de les mettre en leur place & de ne les méler qu'à proportion de la distance du Tableau, car c'est d'elle de qui il attendoit en cela un fort grand service.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

3 quotations

Quotation

Distemper
A sort of Painting that implys the Colours mingled with Gumm. And the difference between that and Miniature, is than the one only uses the Point of the Pencil, the other gives the Pencil its whole Liberty.


Quotation

Traveller,
           
Painting in Distemper, is when either the Wall or Board you Paint upon, is prepared with a certain Paste or Plaister, and then as you Work, you temper your Colours still with a Liquor made of the Yolk of an Egg, beaten with the Milk of a Figg Sprout, well ground together. This is a way of Painting, used by Antient Masters very much ; and it is a very lasting Way, there being yet things of Ghiotto’s doing upon Boards, that have lasted upwards of Two Hundred Years, and are still fresh and Beautiful. But since Oyl Painting came in, most have given over the way of Working in Distemper. Your Colours in this way are all Minerals, whereas in Working in Fresco, they must be all Earths.


Quotation

It must be consider’d they [ndr : les cartons de Raphaël] were made for Patterns for Tapistry, not profess’d Pictures, and painted, not in Oil, but in Distemper : If therefore one sees not the Warmth, and Mellowness, and Delicacy of Colouring which is to be found in Correggio, Titian, or Rubens, it may fairly be imputed in a great measure to these Causes. A Judicious Painter has other Considerations relating to the Colouring when he makes Patters for Tapistry to be heightned with Gold, and Silver, than when he paints a Picture without such View ; nor can a sort of Dryness, and Harshness be avoided in Distemper, upon Paper : Time moreover has apparently chang’d some of the Colours. In a word, the Tout-Ensemble of the Colours is Agreeable, and Noble ; and the Parts of it are in General Extreamly, but not Superlatively Good.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

2 quotations

Quotation

{In ’t byzonder aangaande Panneelen.} Wat dan de Panneelen betreft, daartoe is alle hout niet goet, en zonder datwe net konnen bepalen wat’er al voor bequaam hout is, en by den ouden, die duirsame Panneelen gehad hebben, in gebruik was, zoo kanmen nu op ’t zekerste, zoo veel bekent schijnt goed Eyken-hout gebruiken, ’t welk, als ’t geschieden kan, uit een stuk moet genomen worden tot kleender schilderijen, en voor al moet het zonder Spint zijn. […]
{En doek.} Het
doek nu moet deugdelijk gesponnen zijn, en vast geweven, en zoo digt en sijn, als de sterkte kan toelaten:

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Panels in particular} As far as panels are concerned, not all types of wood can be used. And although we cannot identify precisely all the kinds that are suitable, and what the ancients used for their durable panels, the most reliable for use now, as far as we know, is good oak, which should if possible be taken from a single piece for smaller paintings, and should definitely be free of sapwood. […] {And canvas} The fabric must now be well spun and woven as tightly as the strength of the material allows. […]


Quotation

[…] nu moeten wy aanwijsen, hoemen aan Panneelen en doek een behoorlijke schildergrond zal mededeelen.
{De grond op ’t Panneel.} Op ’t
Panneel legtmen eerst een grond met een flaauw lijmverwtje met krijtwit gemengt; […]
Hier na vrijftmen omber met lootwit heel dik in oly, en men doet dat met een mes voor d’eerstemaal op ’t Panneel, dan strijkt men ’t glad met de hand tot 3 a 4 maalen, na datmen ’t glad begeert, en dus is ’t bequaam voor een beeldschilder: maar voor een landschap-schilder neemtmen swart met lootwit gemengt.
{En op ’t doek.} Wat het
doek aangaat, dat spantmen op een raam, men planeert het over al met water en bry, om de gaaties van ’t lijmen te vullen, die men daar na glad vrijft op een vrijfsteen of plank, dat’er geen bry op en blijft sitten. En als dit werk verrigt is, zoo werd het doek op de zelve wijze als ’t Panneel gehandelt, om een grond te ontvangen: uitgesondert, dat men geen krytwit gebruikt.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] […] we must now show how to apply an appropriate ground to the panel and canvas. {The ground on a panel} On the panel one first applies a ground of soft distemper mixed with white chalk […] After that umber is ground in oil with lead white to form a very thick mix, which is then first applied to the panel with a knife, then smoothed with one’s hand three or four times, depending on the degree of smoothness desired. This is suitable for a painter of human figures, but a landscape painter takes black mixed with lead white. {And on canvas} As for canvas, it is stretched on a frame and spread with an even layer of water and porridge to fill the small holes in the linen; after that it is rubbed smooth with a grinding stone or wooden board, so that no porridge remains on it. When this has been done, the canvas is treated the same way as a panel for taking a ground, except that one does not use chalk white.


3 quotations

Quotation

4 Ick en derf u niet prijsen noch versmaden,
Dat eenighe wel gheoeffent expeerdich,
En vast in handelinghe cloeck beraden,
(Niet licht’lijck verdolend’ in cromme paden,
maer om hun Const zijn Meesters name weerdich)
Gaen toe, en uyt der handt teyckenen veerdich
Op hun penneelen, t’ghene nae behooren {Stracx eerst op penneel te stellen, Meesters werck.}
In hun Ide’ is gheschildert te vooren.

 
5 En vallender aen stracx, sonder veel quellen,
Met pinceel en verw’, en sinnen vrymoedich,
En dus schilderende dees werck-ghesellen,
Hun dinghen veerdich in doot-verwen stellen,
Herdootverwen oock te somtijden spoedich, {Verbeteren met herdootverwen.}
Om stellen beter: dus die overvloedich
In’t inventeren zijn, doen als de stoute,
En verbeteren hier en daer een foute.

[D'après NOLDUS 2008, p. 170-171:] 4 Sans en dire ni bien ni mal, je n’ai pas besoin de vous rappeler, que certains peintres très expérimentés d’une main assurée et avec beaucoup de fermeté, (ils ne se perdent pas dans les sentiers tortueux, mais, de par leur art, sont dignes du nom de Maîtres) ont la capacité de tracer rapidement sur leurs panneaux {Travailler directement sur le panneau est réservé aux Maîtres.} ce qui était déjà complètement peint dans leur Idée. 5 Ils les attaquent directement, sans beaucoup tergiverser, avec pinceau et couleur, franchement. Travaillant ainsi, ces compagnons tracent leur sujet rapidement avec la couleur de fond. {Corriger en repeignant avec la couleur de fond.} Parfois, ils repeignent promptement, pour mieux équilibrer leur composition. Alors, ceux qui sont riches d’invention travaillent avec audace, et corrigent leurs fautes au fur et à mesure.


Quotation

Eyndelingh soo moetmen neffens alle ‘t gene voorseyt is, voornamentlijck tot het Schildern, arbeyden om grondigh den aert, kracht en vermogen der Verwen, Olyen en Vernissen, ontrent het Coloreeren te kennen, die oock wel ende veranderlijck te ordineeren, ende na vereys van saecken, aengenaem ende met modestie op sijn jyste plaets wel te schicken en natuerlijck aen yder dingh toe te eygenen; {Aert der Verwen moet verstaen worden.} ten eynde men niet en late blijcken, datmen sich opde schoone Coleuren verlaten, of de ware Deught van sijn Tafereel door een enckel Verwengepronck gesocht heeft. Van gelijcken moetmen weten, hoemen de Verwen, soo in het Doodt-Verwen als in ’t Op-Schilderen sal temperen, handelen en aenleggen, en hoedanigh deselve helder, gloeyent, ende schoon op den ander komen te decken, ende sich mackelijk Schilderen laten: {Handelingen der Verwen moet verstaen worden.} invoeghen sy verstandigh ghehandelt en playsant gecololeert [sic, ndr.] moghen schijnen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] At last one should, besides all that has been said thus far, for Painting one should principally work to thoroughly know the nature, power and capacity of the Colors, Oils and Varnishes, with regard to coloring, also knowing how to compose these well and with variety, and pleasantly and modestly placing it on the right place and apply it to each thing in a natural way after the demand of the case; {The nature of the Colors should be understood.} so that one does not show that one has leaned on the beautiful colors or has based the Virtue of his Painting only by the splendor of colors. Similarly one should know, how to mix, treat and apply the colors, both in the dead-coloring and in finishing, and how they will cover the other [colors] in a clear, glowing and beautiful [way] and let them be applied with ease: { The handling of the colors should be understood.} so that they may appear wisely treated and pleasantly colored.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

HIer is geen twyffel aan, dat men veel voordeel ontmoet, in het opschilderen van een welgedoodverwd stuk, in welk een goede houding, koleur en welstand is waargenomen. Wy behoeven onze gedachten niet meer daar mede te bezwaaren, maar kunnen met een dubb'le ernst die elders op aanleggen, zo om byzondere gedeeltens zuyver en zindelyk aan te leggen, die op te maaken, en op de voorige welstand verder te arbeiden.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 7:] If a Piece be well dead-coloured, and have a good Harmony and Decorum, we certainly render the second Colouring the more easy ; for then we can unbend our first general Thoughts, and apply them solely to lay neatly and finish particular Parts, and so to work on the former good Ground.


1 quotations

Quotation

Lors qu’en Flandre un Peintre [ndr : Van Eyck] qui estoit en assez grande reputation en ce païs-là, & qui se plaisoit dans les secrets de la Chymie, reconnoissant aussi bien que les autres l’incommodité qu’il y avoit de travailler à détrempe, s’apperceut aprés plusieurs essais & diverses experiences, qu’en broyant les couleurs avec de l’huile de noix ou de lin, il s’en faisoit une Peinture solide, qui non seulement resistoit à l’eau, mais encore qui conservoit une vivacité & un lustre qui n’avoit pas besoin de vernix. Il vit de plus, que le mélange & les teintes des couleurs se faisant bien mieux avec de l’huile qu’autrement, les Tableaux avoient beaucoup plus d’union, plus de force & plus de douceur.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

2 quotations

Quotation

Ainsi pour loüer les tableaux, qui n'estant que peu travaillez font parfaitement leur effet dans leur distance; ce n'est pas à dire qu'on doive blasmer les Peintres qui ont fini de grands tableaux, comme s'ils devoient estre veus de prés, on peut ignorer les raisons qu'ils ont euës d'en user de la sorte : Pourveu que le Peintre ait la discretion de ne point salir les couleurs à force de les méler ensemble, ou pour parler comme parlent les Peintres, de les tourmenter, & que le Tableau conserve de loin beaucoup de force & de fraischeur, on ne doit luy rien reprocher. La seconde raison est, que pour bien finir il faut lier plusieurs teintes de couleurs différentes, en les peignant & les mêlant ensemble, & que ce mélange diminuë beaucoup de la vivacité & de l'éclat des couleurs, principalement quand le tableau est un peu éloigné, en sorte que ce qui semble de prés estre frais & terminé, se ternit dans une distance raisonnable. La démonstration en est facile à faire. Prenez les couleurs les plus belles, comme un beau rouge, un beau jaune, un beau bleu, un beau verd, & les mettez separément les unes auprès des autres, il est certain qu'elles conserveront leur éclat & leur force en particulier & toutes ensemble : que si vous les mélez vous n'en ferez qu'une couleur de terre. C'est ce qui a fait que Rubens s'est dispensé autant qu'il a pu de noyer ses couleurs, & comme on dit ordinairement, de les tourmenter, se contentant de les mettre en leur place & de ne les méler qu'à proportion de la distance du Tableau, car c'est d'elle de qui il attendoit en cela un fort grand service.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

L‘émail veut pareillement estre employé pendant que l’enduit est le plus frais : & si c’est pour des draperies il est bon d’y mêler d’abord du Noir, & d’employer l’Email pur par dessus en finissant.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → vêtements et plis
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

1 quotations

Quotation

The manner of making Pastils or Cryons, with the several ways of Using them.


I have observed in Dry Colours, or
Cryons, that they are wrought in several manners or ways : The first is that of Valyant, whose manner is to place several small Heaps of Colours in Powder upon White Paper, of several Temperatures, according to the Object he draws after, whether the Life or Painting. His Out-lines being first drawn, he makes use of several Rolls of White Paper, very hard and close rolled up, about the length of a Pencil stick used in Limning, […]. And some of the French Masters have a manner which differs but in two things from the former, instead of Rolls of Paper they make use of Stubbed Pencils ; and some of them are stuffed with Cotton, and some others with Bombast : And instead of placing the Colours on Paper, they put them in small Boxes of Fur. […]

pastel · crayonOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

on representa, que les anciens au sortir de la pratique de peindre à détrempe tomberent en quelque sorte de dureté par la grande force des ombres, comme on le peut remarquer en quelques ouvrages de Jule Romain, de Raphael, & autres, tant de l’École des Romains, que celles des Lombards qui ont travaille dans ces premiers tems là, où l’usage des reflexs, n’étoit point encore connu, que les reflexs sont d’une grande utilité pour produire l’union dans les couleurs, portants quelque chose des couleurs voisines dans l’ombre des corps, sur lesquels ils rejalissent, ce qui est l’avantage des siecles suivants où les habilles hommes se sont étudiés à la belle oeconomie & dispensation des couleurs, qui est le plus bel effet que peut produire leur raisonnable mariage ; Il faut de plus considerer leur valeur pour les ranger en sorte qu’elles puissent mutuellement s’entre-aider & se faire valoir par un judicieux contraste, leur force, pour les placer aux endroits que l’on veut faire paroître avancés ou reculées, & leur union pour les associer en une agreable correspondance ; mais on considera aussi qu’en s’attachant à ce menagement harmonieux des couleurs, on ne devoit pas negliger le bon choix des matieres & leur application, évitant le mélange de celles qui sont corruptibles avec celles qui sont pures, & l’avoisinement de celles qui peuvent causer quelque aigreur ou dureté à la vuë & sur tout dans leur Emploi, les appliquer proprement, chaque teinte en sa place ne les brouillant & tourmentant que le moins qu’il est possible, sur tout dans les carnations, où à l’imitation du Titien, on doit donner tout l’avantage, & l’éclat, en n’y approchant que des couleurs sales pour les faire paroître d’autant plus vives & plus fraiches

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 69-71 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc). Le Comte reprend également la Table des Préceptes sur la Couleur aux pages 50-53.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
SPECTATEUR → perception et regard

1 quotations

Quotation

[pour peindre] On les [couleurs] doit donc employer proprement & coucher les principales teintes, chacune à sa place, sans les méler avec le pinceau ou la brosse, & en mettre de participantes entre eux, enfin les unir plutôt par aplication que par friction. […]
On contourne les figures sur la toile avec un pastel blanc qui marque sans laisser de la poussier sur l’imprimeure : On recherche les mémes contours avec de la laque où on a mis un peu de terre verte ou terre d’ombre, ou quelqu’autre couleur qui serve à l’union, qui fasse seicher, & qui ne soit pas mal-faisante. C’est pour les carnations.
On recherche pareillement les Contours des draperies avec une de leurs teintes, & ensuite on remplit le vuide avec les autres couleurs, pour faire les jours & les ombres, & finalement on fait le fond du tableau : et tout cela s’apelle l’Ebauche.
Il faut laisser seicher cette Ebauche, & aprés on peut finir avec les mémes teintes, ou plus claire ou plus fortes


1 quotations

Quotation

Si la matière dont vous voulez faire du Pastel est trop dure comme l’Inde, il faut le tempérer par quelqu’autre qui soit très-molle & qui aproche de la couleur, comme d’émail mêlé de noir de charbon. […]
4. Qu’il y a des Couleurs dont la matière solide étant d’une consistance telle qu’on peut la désirer, n’ont pas besoin d’estre broyées, mais seulement liées & divisées en Crayons d’une grosseur convenable; comme la grosse laque ; l’Ocre jaune, le Stil-de-grain &c. la Sanguine & la Pierre noire y peuvent servir de cette manière
.
5.
Qu’au lieu de Crayons [ndr : de pastel], il y a des endroits où l’on peut se servir de poudres qui de leur nature s’attachent facilement au papier & l’on se sert pour les employer de la pointe d’un petit papier roulé qu’on appelle estompe.
6. Que la grande difficulté dans la composition des Pastels, est d’en faire de fort bruns, & sur tout d’un brun roux & qui tire sur le bistre, & qu’ainsi c’est à ceux-là principalement qu’il faut aporter plus de soin.

7. Qu’on peut se servir pour Blanc, de Craye de Champagne fine, & pour le Noir le meilleur est celui appellé vulgairement Noir d’Allemagne, dont les Imprimeurs en Taille douce se servent. Le fond sur lequel on peint en Pastel, est du papier dont la couleur la plus avantageuse est d’estre d’un gris un peu roux ; & on pour s’en servir plus commodément il faut le coller sur un ais fait exprès d’un bois léger. […] Car pour ceux dont la pratique dans le Coloris n’est pas excellente, rien n’est plus dangereux que le Pastel, lequel ne peut imiter ainsi que fait la Peinture à huile la force & la vigueur du naturel, & c’est sans doute à cause de cette imperfection, qu’on dit indifferemment dessiner au Pastel & peindre au Pastel


1 quotations

Quotation

Emboire. On dit qu’un Tableau est embu, lorsque la couleur n’en paroist pas bien ; qu’il y a un certain mat qui fait que toutes les touches ne se discernent pas bien, & qu’il a perdu son luisant. Cela arrive à la Peinture à huile, & particulièrement lorsqu’elle est fraischement faite : demeurant souvent ainsi embuë jusqu’à ce que l’ouvrage soit bien sec, ou bien qu’on le fasse revenir en le frottant de vernix, ou de blanc d’œuf battu. Quand il y a trop d’huile dans les Couleurs, elles sont plus sujettes à s’emboire, particulierement sur les toiles nouvellement imprimées de longue main, ou sur de vieilles ébauches, dont la couleur est bien seiche, ne s’emboivent pas. V. p. 405.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

[…] Et mesme quand il est besoin de donner plus de force à un Ouvrage, il faut attendre qu’il soit sec pour le retoucher, si c’est avec des Couleurs capables de nuire aux autres. La pratique fait connoistre cela, & il y a des Peintres qui pourroient faire ces observations, lesquels n’y pensent pas, ne songeant qu’au principal de leur sujet. Cependant c’est une chose assez considerable pour la conservation, & pour la beauté des Tableaux : Car on en a veu qui paroissent sur le chevalet, dont les couleurs n’ont guere duré, & se sont passées & esteintes en peu de temps, à cause que ceux qui travailloient, avoient beaucoup de feu & de boutade, mais qui tourmentoient, comme j’ay dit, les couleurs avec le brosse & le pinceau. Ceux qui peignent avec jugement, les couchent avec moins de precipitation, les mettent plus épaisses, couvrent & recouvrent plusieurs fois leurs carnations, ce que les Peintres appellent bien empaster.


1 quotations

Quotation

or when we find Gyges, whom Pliny sometime calls the first Painter, born in Lydia, which, as he says, was Tuscania, went into Egypt, found out the ART there, and all his Skill arrived only to some competency of Design, probably with a Coal, or some such coarse Material. From which Sort of Picture they advanced not much further, ‘till some competent Time after, came Polignotus, the first that painted Encaustice, or by Fire ; which was not enameling on Gold, but with hot glowing Irons, to draw, or cast their Design into Wood, or Ivory, and possibly to finish with some slight Shadowing within ;


2 quotations

Quotation

On peut laver de plusieurs couleurs, toutes sortes de liqueurs sont bonnes pour cela, pourvû qu’elles soient fort brunes dans leur couleur, & qu’elles puissent faire les ombres suffisamment fortes. Mais les liqueurs dont on se sert plus ordinairement, sont celles qui se font d’encre de la Chine, de Bistre, d’Inde : car ces trois choses qui sont pour l’ordinaire en pierre, se détrempent facilement avec un peu d’eau. [...]Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Cette Peinture [ndr : la peinture en miniature] est en tout semblable à la Détrempe, à la réserve qu’elle se finit à la pointe du Pinceau, & en pointillant seulement, & c’est pour cela qu’il n’y a point de sorte de peinture où l’on puisse terminer davantage qu’en celle-cy, à cause de la facilité que les points donnent d’unir ensemble les différentes teintes & de les attendrir. Il faut ébaucher toûjours d’une Couleur plus claire, & comme en lavant, & finir en donnant toujours plus de force : & la vérité est qu’on en peut donner du moins autant qu’à la Peinture à huile quand on fait bien ménager sa couleur : celle qu’on appelle du Bistre, laquelle se fait de suye évaporée est d’un merveilleux secours pour cela à qui s’en sait servir à propos, & surtout quand on y mêle du Carmin, ce qui dépend des occasions. Les pinceaux doivent estre fermes, pointus, & quand on les achète il faut les essayer en les moüillant un peu & les passant sur la main & voir s’ils font bien la pointe. Les fonds sont ordinairement de vélin ou de bois préparé : mais les meilleurs sont de vélin tendu sur du bois ou sur du cuivre : ce qui se fait en humectant & maniant un peu & proprement le vélin & en colant les extrémitez par derrière le fond sur lequel on le veut tendre, & qui par conséquent doit estre moins long & moins large que le vélin.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

On peut laver de plusieurs couleurs, toutes sortes de liqueurs sont bonnes pour cela, pourvû qu’elles soient fort brunes dans leur couleur, & qu’elles puissent faire les ombres suffisamment fortes. Mais les liqueurs dont on se sert plus ordinairement, sont celles qui se font d’encre de la Chine, de Bistre, d’Inde : car ces trois choses qui sont pour l’ordinaire en pierre, se détrempent facilement avec un peu d’eau. [...] L’encre de la Chine est une composition qui se fait dans la Chine. La veritable est rare : mais la contrefaite qui vient de Hollande se trouve assez facilement, & n’est guère moins bonne que la veritable, quelques-uns mesme la trouvent meilleure & plus commode à l’employ.


Quotation

Encre. Il y en a de diverses sortes, sçavoir, pour écrire, pour les Imprimeurs de livres, & pour ceux qui impriment les Estampes. Il y a encore l’Encre de la Chine, qui sert à écrire & à laver.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure

Quotation

On peut laver de plusieurs couleurs, toutes sortes de liqueurs sont bonnes pour cela, pourvû qu’elles soient fort brunes dans leur couleur, & qu’elles puissent faire les ombres suffisamment fortes. Mais les liqueurs dont on se sert plus ordinairement, sont celles qui se font d’encre de la Chine, de Bistre, d’Inde : car ces trois choses qui sont pour l’ordinaire en pierre, se détrempent facilement avec un peu d’eau. [...]


1 quotations

Quotation

On peut laver de plusieurs couleurs, toutes sortes de liqueurs sont bonnes pour cela, pourvû qu’elles soient fort brunes dans leur couleur, & qu’elles puissent faire les ombres suffisamment fortes. Mais les liqueurs dont on se sert plus ordinairement, sont celles qui se font d’encre de la Chine, de Bistre, d’Inde : car ces trois choses qui sont pour l’ordinaire en pierre, se détrempent facilement avec un peu d’eau. [...]


6 quotations

Quotation

L’Enduit se fait avec du sable de riviere bien passé au sas ou d’autre bon sable détrempé avec de la chaux vieille esteinte, que quelques-uns passent aussi de crainte qu’il n’y ait quelque petites pierres, comme il arrive souvent quand la chaux n’est pas bonne, assez cuite, & assez esteinte. L’on se sert à Rome de Pozzolane qui est une espece de sable, qu’on tire de terre en faisant des puits. […]
Les Anciens peignoit sur le stuc, & on peut voir dans Vitruve le soin qu’ils prenoient à bien faire les incrustations, ou enduits de leurs bastimens pour les rendre beaux, & durables. Les Peintres modernes ont trouvé neanmoins que les enduits de chaux & de sable estoient plus commodes pour peindre, parce qu’ils ne seichent pas si-tost que le stuc ; & à cause encore qu’estans grisâtres, ils sont plus propres pour coucher les couleurs, qu’un fond aussi blanc qu’est le stuc.


Quotation

L’on peint à huile contre les murailles, sur le bois, sur la toile, sur les pierres, & sur toutes sortes de metaux. Il faut en premier lieu preparer les choses sur lesquelles on veut travailler, par une imprimeure, comme disent les ouvriers, qui serve de fond, & rendre la place ou le champ sur lequel on veut peindre bien égal, & bien uny.
Quand on veut peindre contre une muraille, il faut lorsqu’elle est bien seiche y donner deux ou trois couches d’huile toute boüillante ; & cela autant de fois qu’on le juge necessaire, & jusqu’à ce qu’on voye que l’enduit demeure gras, & qu’il
n’enboit plus. Après on l’imprime de couleurs sicatives. Pour cela on prend du blanc de craye, de l’ocre rouge, ou d’autres sortes de terres qu’on broye un peu ferme, dont l’on fait une couche sur le mur. Lorsque cette imprimeure est bien seiche, on peut desseigner ce que l’on veut, & peindre ensuite parmy les couleurs, afin de n’estre pas obligé de les vernir par après.
Il y en a qui preparent la muraille d’une autre sorte, afin qu’elle soit plus seiche, & que l’humidité n’en fasse pas détacher les couleurs par escailles, comme il arrive quelquefois à cause de l’huile qui luy resiste, & qui l’empesche de sortir. Il font un
Enduit avec de la chaux, & de la poudre de marbre, ou du ciment fait de tuiles bien battuës, lequel ils frottent avec la truelle pour le rendre bien uni, & l’imbibent d’huile de lin, avec une grosse brosse. Ensuite ils preparent une Composition de poix grecque, de mastic, & de gros vernix qu’on fait boüillir ensemble dans un pot de terre, puis avec une brosse, en couvrent la muraille qu’ils frottent avec une truelle chaude, pour estendre & unir mieux cette matiere. Cela fait on imprime tout le mur des couleurs que j’ay dites cy-dessus, avec que de rien desseigner.
D’autres en usent encore d’une autre maniere, ils font leur Enduit avec du mortier de chaux, du ciment de brique, & du sable, & lorsqu’il est bien sec, ils en font un second, avec de la chaux, du ciment bien tassé, & du machefer, ou escume de fer autant de l’un que de l’autre ; tout cela estant bien battu & incorporé ensemble, avec des blans d’œuf, & de l’huile de lin, il s’en fait un Enduit si ferme qu’on ne peut rien faire de meilleur : Mais il faut prendre garde de ne quiter pas l’Enduit pendant que la matiere y est mise tout fraischement, & de la bien estendre avec la Truelle, jusqu’à ce que le mur en soit tout couvert et poly ; car autrement l’enduit se fendroit en plusieurs endroits. Quand il est bien sec on l’imprime de la mesme maniere que j’ay dit.

fond


Quotation

Trois choses sont necessaires à la Peinture à Fresque avant que de Peindre. L’Esquisse, Les Cartons, Et l’enduit du mur.


Quotation

L’Enduit du mur sur lequel on doit peindre se fait de mortier de chaux vieille éteinte & de sablon de rivière. Le sablon doit estre passé fort menu, & la chaux pareillement, afin qu’elle soit sans pierre & sans ordure. Lorsque le Maçon a bien humecté son mur & mis son enduit dessus le plus uniment qu’il luy est possible avec la truelle, il doit ensuite se servir d’un frotoir fait de bois de cette manière pour rendre l’enduit égal & pour en oster le luisant & le trop grand uni, lequel empêche les Couleurs de penetrer & de faire corps. Il est à remarquer que si le Peintre n’employe pas dans la journée tout ce qu’il a fait préparer par le Maçon, il serait necessaire de jeter à bas tout ce qui reste d’enduit. Quelques-uns se contentent pour le conserver de le mouiller le soir en jetant de l’eau dessus, ou en repassant de l’eau avec la brosse. Afin que la Fresque résiste aux injures du temps il faut deux choses. Que le mur soit fait de bons materiaux, & qu’en peignant on ait soin de bien empâter & de n’épargner point la couleur. Les materiaux les plus propres sont la Pierre de moliere & la Brique l’un ou l’autre employez avec de bon mortier de chaux & sable.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Il y a apparence, que cette sorte de Peinture <la détrempe > a esté trouvée la premiere, puisque toutes sortes de Couleurs s’y peuvent employer, & qu’il ne faut que de l’eau & un peu de gomme, pour les détremper. Il est indifférent sur quel Fond on l’employe, pourvû qu’il ne soit point gras, & que ce ne soit point sur un enduit frais, où il y entre de la chaux, ainsi que dans la Fresque. Si l’on travaille en grand, il faudra se servir de colle fondüe, au lieu de gomme, dont il faudrait une trop grande quantité, & travailler fort promptement, à cause que la Couleur qui sèche fort vite ne permet pas d’attendre longtems pour la mêler avec une autre. Cette sorte de peinture dure tres-longtems, pourvû qu’elle soit à couvert, & dans un lieu sec. On peut encore plus facilement qu’à la Fresque employer une Couleur sur une autre sans crainte de les mêler, & la facilité de peindre & de retoucher à sec à la Détrempe fait que non seulement on peut finir beaucoup : mais encore que l’on quitte & que l’on reprend quand on veut. […] La détrempe a ceci de commun avec la Fresque que les Clairs en sont très vifs, mais elle a de plus, que les Bruns en sont plus forts. Les Italiens appellent cette sorte de travail Guazzo, comme font la plûpart des Peintres Français qui ont esté en Italie.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

1 quotations

1 quotations

Quotation

La Platte Peinture. Chapitre XXXIX, p. 310
31. Enluminer, c'est travailler sur du velin, avec du blanc d'œuf qui destrampe les couleurs, ou de la gomme ; puis on peind avec de l'or moulu (non pas en feuille) & azur d'acre, c'est à dire le plus fin, qui vient avec l'or dans la carriere, c'est l'outre-marin ; on le porte d'Espagne et des Indes. 


1 quotations

1 quotations

Quotation

Das XIII. Von etlichen allgemeinen Dingen/welche in den Anfärben und Wasserfarben zu wissen und zu beobachten nöthig sind. 
Weil ein Liebhaber in nachfolgenden Illuminir- und Erleuchtery-Kunst offtmals das Anlegen/Schattiren/Vertieffen und Erhöhen/als einige der führnehmsten Handlungen in dieser Kunstübung gemeldet/vorkommen/so müssen wir nothwendig etwas davon/das zu ihrem gründlichen Verstande dienet/kürzlich gedencken/weil man zur Vollkommenheit dieser Kunst/im Fall man solches nicht gründlich verstehet/mit nichten gelangen kann.
Wollen demnach mit Erklärung des Anlegens/ als dem ersten Beginn aller in dieser Kunst vorfallender Arbeit/ den Anfang machen. So heisset und ist demnach Anlegen/ wenn man ein Ding / das einerley Farbe hat/mit einer Farbe/ die man dazu erwehlet/ nach seinem Belieben/ flach und einpärig/ ohne Schattiren und Tag anleget und schlecht überledecket. Wenn es nun angeleget ist/ so folget darauff/ wenn die erste Farbe trucken ist/ die Durch- oder Ausschattierung und Vertieffung/ wie wir solches durchgehends im folgenden nennen werden. Dieses geschicht auf dem Grund/ der zuvor angelegt ist/ und zwar allezeit mit einer Farbe/ welche viel fetter/ stärcker oder brauner ist / als die damit beleget wird. Wodurch denn die Theile von Dunckelheit und Licht dergestalt unterscheiden und umbschrencket werden/ daß man die Schatten und die Fläche der Dinge begreiffen kann/ und dieselben sich erheben/ da sie zuvor eben zu seyn schienen ; welches aus dem jenigen/ was wir von Dunckel und Licht in unser Anweisung zur allgemeinen Mahler-Kunst angeführet/ klärlich zu ersehen ist/ und hieher gezogen werden kann.
Die dritte Eigenschafft ist Erhöhen oder Erheben : Welches den lichtesten Ort aller Dinge/ als darauff der Tag ohn einigen Schatten fället/ andeutet. Und diese Erhöhungen geschehen gemeinlich auff hohen und erhobenen Oertern/ gleich an den Menschen auff den Kinn-Backen oben auff der Nase auff dem Vorhaupt/Kinne/Schultern/Brust/Arsch-Backen/Ellebogen/Knien/und dergleichen also auch in den Kleidern/auff den Falten/und flachen Theilen der Gliedmassen/welche durch dieselbige ausgedrucket werden/und weiter alles/was ich über die Fläche oder Ebene erhebet. Dieses soll man mit einer lichtern und höhern Farbe als die ist/ damit es anleget worden/ thun/ und erhöhet es damit dergestalt/ nachdem es mehr oder weniger in dem stärckesten Lichte stehet/ und erleuchtet wird/ damit es dadurch gleichsam rund wird/ und herfür raget.
Man könnte den gründlichen Verstand dieser Dinge füglich aus der Art/ die man im Zeichnen auff Grund-Papier hält/ begreiffen lehren/ davon wir in unserer Zeichen-Kunst geredet haben : Wenn man dasselbe wohl gefasset/ so kann man auch leichtlich verstehen/ wie man mit dem Wasser-Farben umbgehen soll. Ein Exempel von diesen beyden zu geben/ so kann man mercken daß das Anlegen so viel als die Fläche deß Grund-Papiers zu wege bringet. Die Schattierung oder Vertieffung nun/ die man auff dem Grund-Papier machet/ kommen auch überein mit dem Schattiren/ so man in den Mahlen mit einer stärckern Farbe über das Angelegte hinleget. 
Die Erhobenheiten kommen gleichfals mit einander überein/ die Vertieffungen sind eben wie die Tuschungen/ so man hier und dar in der Zeichnung einfüget: daß also kein Unterscheid  zwischen dem Zeichnen und Illuminir-Mahlen ist/ als die Handlung des Pinsels und daß man ihm jederzeit einbilde/ daß jewede angelegte Farbe/ darauff man mahlen muß/ eine Art Grund-Papier sy/ darauff man zeichnet/ und daß man vor die Zeit die Handlung des Zeichnens übet/ welches man waschen heisset. Auch ist annoch zu mercken/ daß man die Schatten/ Vertieffungen/ und Erhobenheiten richten muß/[...] Man muß auch darauff bedacht seyn/ daß die Dinge/ die man mit Wasser-Farben mahlen will/ nicht zu starck oder zu hart umbzogen werden/ damit sie nicht ausser den Farben den Meister spielen/und das Werck kinderhafftig aussehen machen/gleich als wenn es nur mit den Farben zwischen dem Bezirck der Umbzüge angefüllet sey; [...] welches man den Kindern zum Vorbilde geben konnte/den ersten Anfang in der Erleuchterey zu machen. Denn ein verständiger Kunst-übener muß der Eigenschaft der Zeichen-und Mahler-Kunst folgen. Aber in der Erleuchterey/welche man bey den Kupferstücken oder gedruckter Arbeit thut/muß man darauff sehen/welche Gestalt der Meister oder Kupfferstecher die Züge/hier harte/dort schwach und sanfft gemacht/und also auch was die Schatten/so durch das Tuschen angewiesen sind/damit man dasselbst die Stäcke der Farben darnach geschicklich richten mag; Und ob man schon das Tuschen ein wenig durch die Farben spielen siehet/so wird es doch darum nicht schlimmer oder geringer gehalten werden. 
Derohalben mag man so wol in dem Mahlen als Absetzen/die Farben im gemein (sonderlich da man die Dinge erstlich mit anleget) wol etwas dünne/und nicht dicke oder flackerhafftig auffstreichen/dergestalt/daß die hellere Weisse des Papiers oder Pergaments ein wenig dadurch blicke/welchen den meisten Farben den schönen Schein giebt. Ich habe aus Erfahrung angemercket/daß die Farben/so man auf ein durchscheinend Platz anstreichet/viel schöner scheinen/als wenn sie auff ein Bret oder andern dunckeln Leib leget; dadurch das vorhergehende/größtenteils kann bestätigt werden.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → apprentissage

1 quotations

Quotation

Das 35. Capitel. Allerley Manieren die Schattier-und Erhöhungen zu lernen, ingleichen wie man mit Röthelstein/ Sinesischer Dinte/ blauem Indig und andern Farben tuschiren soll.
Wer lernen will mit Farben mahlen, der thut wohl, daß er gleich seinen Ris oder Zeichnung und dessen Vertiefung mit dem tuschen von allerley Farben ausmache, den das schraffieren oder mit lauter Linien zu schattiren, gehöret nur für diejenigen, so das Kupfferstechen, Radieren und Formenschneiden lernen wollen, nicht aber für den, der einen guten Mahler abgeben will.
Zum tuschen oder tuschiren aber gebrauchen ettliche unterschiedliche Farben, denn einige bedienen sich, wenn sie mit schwartz tuschen wollen, der Chinesiche Dinter, oder Ost-Indianischer Dinte. […]
Einige nehmen auch Indig, […]
Einige nehmen zu einer braunen Tuschirung statt des Indigs die cöllnische Erde […]
Noch andere, wenn sie eine gantz bundt bemahlte Tuschirung haben wollen, so tuschiren sie das gantze Bild mit allerley bundten Wasser-Farben aus und vertieffen es auch mit selben, das Licht aber oder die Erhöhung giebt auch die weisse Farbe des Papiers : und dieses heisset mit nassen Farben tuschen.
Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Das X. Capitel. Wie man den Wasser-farben helffen soll/wenn sie nicht wol fliessen oder auff dem Papier hafften wollen. p. 183
Weil meist alle Farben/die man in dem Illuminieren oder aber der Erleuchterey gebrauchet/die Eigenschafft an sich haben/daß sie keine Fettigkeit oder Unreinigkeit leiden/und daher auf fem dem Papier oder Pergament/darauff man sie gebrauchen will/nicht nach Begehren haftefen und fassen wollen/also daß das Werck an vielen Orten hierdurch offtmals sehr kritzlicht und unvollkommen bleiben muß/welches auch in der Arbeit eine verdrießliche Mühsamkeit verursachet/und viel Zeit wegnummet/die Gründe in dem Anlegen zu bedecken: So soll man/solches zu verhüten/mit folgendem Mittel diesen Ungemach verkommen […]


1 quotations

1 quotations

Quotation

Qu’au lieu de Crayons [ndr : de pastel], il y a des endroits où l’on peut se servir de poudres qui de leur nature s’attachent facilement au papier & l’on se sert pour les employer de la pointe d’un petit papier roulé qu’on appelle estompe


2 quotations

Quotation

CHAP. XXV. Of the Practice of Limning in Miniature, or Drawing of a Face in Colours.
I.
To begin the work.
[...] the ground thus laid, begin the work, the party being set, which must be done at three sittings : at the first sitting the face is only dead coloured, which takes up about two hours time : at the second sitting, go over the work more curiously, adding its particular graces or deformities, sweetly couching the colours, which will take up about five hours time : at the third sitting finish the face, in which you must perfect all that is imperfect and rough, putting the deep shadows in the face, as in the eyes, eyes-brows, and ears, which are the last of the work, and not to be done till the hair curtain, or back side of the picture, and the drapery be wholly finished.
II.
The operation or work at first sitting.
The ground for the complexion being laid, draw the out-lines of the face, which do with Lake and white mingled; [...].

III.
The operation or work at second sitting.
[...]

IV.
The operation or work at third sitting.
[...]Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait

Quotation

CHAP. X. Of the Painting of the face.
 
I. Have your necessary pensils in readiness, as two pensils ducks quill fitched ; and two ducks quill pointed ; [...].
            V. Let the person to be drawn, sit before you in the posture he intends to be painted, [...].
            VI. Then with a piece of painted chalk draw the proportion of the face upon the cloth, with the place of the eyes, nose, mouth, ears, hair, and other postures.
            [...].Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → portrait

3 quotations

Quotation

Das 21. Capitel. Von der Staffeley/ wie auf solcher gemahlet/ und die Bilder darauf befestiget werden.
NB. 3. Es ist am allerbesten, daß man alle Farben, man mag viel oder wenig auf einmal zu reiben haben, […] so nimmt man von der Farbe so viel als man vonnöthen hat, leget sie auf ein Polet, und thut noch etwas Fürnis oder von trockenen Oel darzu und mischet sie wohl mit dem Messer unter einander.


Quotation

Das 22. Capitel. Von den trockenen Oelen und Fürnissen, womit die Farben angemacht und werden solen/ desgleichen wie dans Lein-Oel zu läutern.
Was nun die trocken Oele und Fürnisse anlanget, so werden selbe folgender Gestalt verfertiget.
Das trocken Oel. […]
Ein schöner Glantz-Fürnis. […]
Ein guter Spick-Oel-Fürnis. […]
Ein anderer Fürnis. […]
Ein Gold-Fürnis auf allerley metalle in England gebräuchlich. […]
Ein anderer guter Spick-Oel-Fürnis. […]
Ein schöner gelber Lein-oder Nuß-Oel-Fürnis. […]
Ein schöner Glantz-Fürnis. […]
Fürnis zu Leder und Pergament. […]
Ein schöner Fürnis, Zinn damit zu vergülden, als wenn es Goldwäre. […]
Ein hübscher weiser Fürnis. […]
Ein guter Bern-oder Agtstein Fürnis. […] 
Hier folgen nun etliche Anmerckungen, so bey dem Fürnis-kochen zu beobacchten sind. […]


Quotation

Das 35. Capitel. Allerley Manieren die Schattier-und Erhöhungen zu lernen, ingleichen wie man mit Röthelstein/ Sinesischer Dinte/ blauem Indig und andern Farben tuschiren soll.
Das tuschen mit trocknen Farben geschiht also: Man nimmt Röthelstein oder rothe Kreide in ein Holtz oder einen Feder-Kiel eingefasst, mahlet oder zeichnet damit was man will, und vertreibt es mit einem Pinsel […]
Etliche tuschen auch mit allerhand trocknen bundten Farben, […]
Man färbet auch Papier schwartz und erhöhet alleine Bleyweis darauf, oder auch auf blau Papier, solches erhöht man auch mit Bleyweis, und vertiefet es mit Kienrauch […]
Etliche tuschen auch auf gelbes oder Leim-farbnes Papier, und wenn sie ihren Ris auf dasselbe gemacht, so vertiefen sie solchen mit Kienrauch und erhöhen ihn mit Bleyweis.
Auf weis Pergament läst sich auf folgende Manier artlich tuschen: […]
Es findet sich noch eine andere schöne Art mit trocknen Farben zu tuschen: […]Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Das 24. Capitel. Von den Farben/ welche zu den Oel-Farben tauglich sind. 
Es lassen sich nicht alle Farben in Oel gebrauchen, sonderlich aber die Saft-Farben, so aus Kräuter, Bluhmen, Säften oder ausländischen Höltzern zubereitet werden, als da ist das Saft-grün, gelbe Saffer-Beer, Lilien-Grün, roth und braun Bresilgen-Holtz etc. welche nur Säfte geben, und ihre Farbe allein dem Wasser mittheilen. Hier dienen aber allein die Sand und mineralischen Farben, deren Verzeichnis ich dem geneigten Leser zur besseren Nachricht hierher setzen will. 
Weis: […]
Gelbe: […]
Roth: […]
Grüne […]
Blau: […]
Braun: […]
Schwarz: […]
Dieses sind also die gebräuchlichsten Farben in Oel, aus welchen man allerley Mixturen oder vermischte Farben machen kan, die ein Liebhaber der Malherey durch fleißiges Nachdencken und Vermischung einer Farben mit der andern leicht finden wird. Denn mischet man eine helle Farbe unter die dunckele, so wird die dunckele heller, und je mehr man von der hellen darzu braucht, je heller und höher wird die dunckele, wie solches bey dem Lac zu sehen. Item, bey Indig und Bleyweis, etc. So giebt auch gelbe und blau eine grüne Farbe, und je mehr ich von der gelben nehme, je heller wird die grüne. Blau und roth giebt eine violette Farbe.
Etliche Farben werden auch in Feuer gebrant als das Oggergelb […]
So man aber diese obgedachte Farben mit Lein- oder trocken Oel oder andern guten Fürnis anmachen soll, und selbe gerieben werden, so muß man genau acht haben, daß sie weder zu dicke noch zu dünne werden: Derohalben in Bereitung derselben allezeit auf die rechte Dicke, so der öftere Gebrauch lehret, zu sehen ist.  […] und ist allezeit besser, daß man sie lieber etwas zu dicke als zu dünne mache, denn man kan allzeit ein wenig Lein- oder trocken Oel oder Fürnis darzu thun […]. Diese ist eine Haupt-Regel, die bey allen Oel-Farben zu mercken ist, angenommen bey den Gold- und Silber-Gründen, welche etwas dünne seyn müssen.
Hier ist noch zu mercken: 1. Daß alle Oel-Farben recht fein sollen gerieben werden, […]
2. Alle Farben, wenn sie mit den Fürnis angerieben werden, verändern ihre Farbe und bleiben dunckeler, […] derowegen kan man Bleyweis hinzu setzen, so werden sie heller, und wird diese vermischte helle Farbe mit derselben unvermischten vertiefet, und die schwachen Schatten damit gemacht.
3. Die schlechten dunckleren und geringern Farben kan man mit einem Fürnis anmachen; die helle aber […] mit dem trocken Oel oder einem andern hellen Fürnis, so werden sie nicht dunckel.
4. Alle Farben trockenen besser im Sommer an der Luft […]
5. Je älter auch das trocken Oel oder die Fürnisse sind, womit sie eingemischet werden, je eher werden sie trocken. […]
6. Wie man allerhand Sachen anlegen, vertiefen und erhöhen soll, davon gibt Gorer in seiner Reis- oder Zeichen-Kunst von Philip von Zesen verteuschet in 12. guten Unterricht, des-gleichen der Autor von der Migniatur-Kunst in 12.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Das 16. Capitel. Von dem Farben-Stein/ und den darzu gehörigen Läuffern und Farben-Stein.
Ehe man aber den Anfang zu mahlen macht, so müssen die Farben zuvor auf einen Steine wohl und fein gerieben werden. Es muß aber ein solcher Stein recht gleich, hart, glatt und viereckicht von ziemlicher Grösse und ohngefehr 2. oder 3. Finger dicke seyn, er soll nichts sandichts, noch grobes und rauhes an sich haben, oder unter dem Reiben einen Schleim von sich geben, oder zu weich seyn, und darzu dienen am besten die Marmor-Steine, sonst werden auch allerley Fliessen (so viereckicht Steine sind, und mit welchen die Stuben am Boden belegt werden) aus Holland und andern Oertern gebracht von allerhand Art Farben, diese sind auch gut, doch muß einen solchen Stein ein guter Mahler aussuchen. Wer aber nur zur Lust und wenig mahlet, derselbe kan anstatt eines solchen Farbe-Steines sich eines dicken viereckichten Glases bedienen, so leicht mit sich zu führen ist. Zu diesen Farbestein gehöret nun auch ein Lauffer, oder ein solcher Stein, den ich in der Hand halte, und mit selbigen meine Farben auf den grossen viereckichten Steine fein und klein reibe. Darzu dienen nun die Steine so etwas lang und eyerformig Gestalt sind, und solche findet man gemeiniglich am Ufer des Meeres, oder sonsten auch im Felde. Diese Steine muß man nun auf einen andern groben Sand oder Schleiff-Steine unten fein gleich reiben, aber man kan ihn auch in der Mühlen nur auf der Seiten an den Mühl-Stein halten, so wird er desto eher gleich, und brauchet nicht so viel Mühe. Ich habe sowol in Liesland als in Nordwegen an den Ufern des Meeres solche Steine genug gefunden, und zwar ganz weisse Flindt – oder Feuer-Steine, so ich abgeschliffen und alles sehr gut und harte Läuffer bekommen. Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

1 quotations

Quotation

FECE, FECER. On appelle du mot latin fœx, la lie qui reflete aux couleurs lorsqu’elles sont mal broyées. Les couleurs de terre fecent beaucoup. Les Auteurs du Dictionnaire de Trévoux, écrivent fesser : on devroit écrire fecer, remarquent-ils, mais on trouve fesser. On peut leur répondre que ceux qui ont écrit ce mot par deux ss ont fait une faute, & que ces Lexicographes en ont fait une seconde en les suivant. 
Frictu color unus quisque terendus
Assiduo : quidquam ne faecis adhœreat ollis
Efficiet tritura frequens. 
Pictura.


1 quotations

1 quotations

1 quotations

Quotation

Ainsi pour loüer les tableaux, qui n'estant que peu travaillez font parfaitement leur effet dans leur distance; ce n'est pas à dire qu'on doive blasmer les Peintres qui ont fini de grands tableaux, comme s'ils devoient estre veus de prés, on peut ignorer les raisons qu'ils ont euës d'en user de la sorte : Pourveu que le Peintre ait la discretion de ne point salir les couleurs à force de les méler ensemble, ou pour parler comme parlent les Peintres, de les tourmenter, & que le Tableau conserve de loin beaucoup de force & de fraischeur, on ne doit luy rien reprocher. La seconde raison est, que pour bien finir il faut lier plusieurs teintes de couleurs différentes, en les peignant & les mêlant ensemble, & que ce mélange diminuë beaucoup de la vivacité & de l'éclat des couleurs, principalement quand le tableau est un peu éloigné, en sorte que ce qui semble de prés estre frais & terminé, se ternit dans une distance raisonnable. La démonstration en est facile à faire. Prenez les couleurs les plus belles, comme un beau rouge, un beau jaune, un beau bleu, un beau verd, & les mettez separément les unes auprès des autres, il est certain qu'elles conserveront leur éclat & leur force en particulier & toutes ensemble : que si vous les mélez vous n'en ferez qu'une couleur de terre. C'est ce qui a fait que Rubens s'est dispensé autant qu'il a pu de noyer ses couleurs, & comme on dit ordinairement, de les tourmenter, se contentant de les mettre en leur place & de ne les méler qu'à proportion de la distance du Tableau, car c'est d'elle de qui il attendoit en cela un fort grand service.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
L’ARTISTE → règles et préceptes
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
SPECTATEUR → perception et regard

7 quotations

Quotation

Vom Firniß. Firniß auf Papyr und Pergament/wird genennet Hausfirniß. 
Wenn Du begehrst das Gemählde auff Papyr und Pergament Glanz zu haben/und erhaben/so überstreichs mit diesem Firniß/mit einem linden, tütschier Penselein. […]
Ein ander Hauß-Firnis auf Pergament/ Papyr/ und Leder. […]
Mund-Leim zu machen. […]
Firniß auff pergament oder Leder. […]
Tragant Gummi zu bereiten. […]
Weiß von einem Ei zu behalten. […]
Firniß auff eine andere Gattung. […]
Firniß aber auff eine andere Gattung. […]
Allaun […]
Essig. […] Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Das 15. Capitel. Von den nothwendigsten Stücken/ so bey den Oel-Farbenseyn müssen. 
Nach dem Erfinder, dessen wir mit kurtzen gedacht, wenden wir uns zu denen Requisitis, oder nothwendigen Sachen, so zu den Oel-Farben erfordert werden, und zwar erstlich sind es die Oele, als Leinöl, Kien- oder Templinöl, Terpentin-Oel, Nuß-Oel, Spick-Oel, aus welchen denn allerley Fürnisse gekocht, oder auch mit selben bloß die Farben angerieben werden. Was das Lein-Oel anlanget, so muß dasselbe nicht frisch, sondern alt, helle, klar nicht unreines in selbigem seyn: [...]. Das Kien-oder Templin-Oel muß dagegen nicht alt sondern frisch, weis und helle seyn [...]. Das Terpentin- und Spick-Oel müssen auch nicht alt und dicke sein, sondern schön, weis, helle und durchsichtig, desgleichen soll das Nuß-Oel alle obgedachte Eigenschaften haben. Zum andern müssen die unterzumischenden Farben zu den Firnissen alle gut, und wie verdorben, auch von aller Unreinigkeit gesäubert, und wohl zubereitet seyn. [...]


Quotation

Das 21. Capitel. Von der Staffeley/ wie auf solcher gemahlet/ und die Bilder darauf befestiget werden.
Mercke hier 1. Auch, daß wenn man in Oel-Farben etwas gemahlet, und solches trocken worden, die Arbeit aber noch nicht fertig, und man noch mehr daran mahlen soll, so überfahre man dieselbe ganz dünne vermittelst eines Pinsels […] mit Lein-Oel oder einem dünnen Furnis, so kan man desto besser darauf mahlen, und die vorigen Farben nehmen die wieder darauf-kommenden Farben desto ehe und leichter an.
NB. 2. Willst deine Farben mit Fürnis anmachen so mußt du nicht pur lauter Fürniß nehmen, sonst werden die Farben allzudicke, und gelbe, sondern nimm ohngefehr 1. Theil Fürnis und 2. Theil Lein-Oel, und reibe sie damit wohl, oder reibe die Farben erstlich allein mit pur Lein-Oel, und wenn du sie brauchen willst, so thue etwas Fürniß darzu. Bey den dunckelen Farben und denen, so nicht bald trocknen, kan man einen dünnen Fürnis ohne Oel allein gebrauchen. 


Quotation

Das 21. Capitel. Von der Staffeley/ wie auf solcher gemahlet/ und die Bilder darauf befestiget werden.
NB. 3. Es ist am allerbesten, daß man alle Farben, man mag viel oder wenig auf einmal zu reiben haben, […] so nimmt man von der Farbe so viel als man vonnöthen hat, leget sie auf ein Polet, und thut noch etwas Fürnis oder von trockenen Oel darzu und mischet sie wohl mit dem Messer unter einander.


Quotation

Das 22. Capitel. Von den trockenen Oelen und Fürnissen, womit die Farben angemacht und werden solen/ desgleichen wie dans Lein-Oel zu läutern.
[…] Man muß aber nach unterschidlicher Art der Fürnisse auch unterschiedliche Oele gebrauchen, als das Lein-Oel, Kien- oder Templin-Oel, Nuß-Oel, Spick-Oel und äerpentin-Oel: Von diesen allen aber hat keines einiger Läuterung, weil sie schon von sich selbst klar genug, vonnöthen, als allein das Lein-Oel: […]. Und dieses ist ein sehr nöthig Stücke der Mahler-Kunst, weil die Farben, sonderlich die weise, wenn sie mit gelbem Lein-Oel temperirt werden, auch gelbe und ungestalt werden, und dannenhero das mit solchen Farben verfertigte Gemählde ein heßlich Ansehen bekommet: […]


Quotation

Das 22. Capitel. Von den trockenen Oelen und Fürnissen, womit die Farben angemacht und werden solen/ desgleichen wie dans Lein-Oel zu läutern.
Was nun die trocken Oele und Fürnisse anlanget, so werden selbe folgender Gestalt verfertiget.
Das trocken Oel. […]
Ein schöner Glantz-Fürnis. […]
Ein guter Spick-Oel-Fürnis. […]
Ein anderer Fürnis. […]
Ein Gold-Fürnis auf allerley metalle in England gebräuchlich. […]
Ein anderer guter Spick-Oel-Fürnis. […]
Ein schöner gelber Lein-oder Nuß-Oel-Fürnis. […]
Ein schöner Glantz-Fürnis. […]
Fürnis zu Leder und Pergament. […]
Ein schöner Fürnis, Zinn damit zu vergülden, als wenn es Goldwäre. […]
Ein hübscher weiser Fürnis. […]
Ein guter Bern-oder Agtstein Fürnis. […] 
Hier folgen nun etliche Anmerckungen, so bey dem Fürnis-kochen zu beobacchten sind. […]


Quotation

Das 24. Capitel. Von den Farben/ welche zu den Oel-Farben tauglich sind. 
Es lassen sich nicht alle Farben in Oel gebrauchen, sonderlich aber die Saft-Farben, so aus Kräuter, Bluhmen, Säften oder ausländischen Höltzern zubereitet werden, als da ist das Saft-grün, gelbe Saffer-Beer, Lilien-Grün, roth und braun Bresilgen-Holtz etc. welche nur Säfte geben, und ihre Farbe allein dem Wasser mittheilen. Hier dienen aber allein die Sand und mineralischen Farben, deren Verzeichnis ich dem geneigten Leser zur besseren Nachricht hierher setzen will. 
Weis: […]
Gelbe: […]
Roth: […]
Grüne […]
Blau: […]
Braun: […]
Schwarz: […]
Dieses sind also die gebräuchlichsten Farben in Oel, aus welchen man allerley Mixturen oder vermischte Farben machen kan, die ein Liebhaber der Malherey durch fleißiges Nachdencken und Vermischung einer Farben mit der andern leicht finden wird. Denn mischet man eine helle Farbe unter die dunckele, so wird die dunckele heller, und je mehr man von der hellen darzu braucht, je heller und höher wird die dunckele, wie solches bey dem Lac zu sehen. Item, bey Indig und Bleyweis, etc. So giebt auch gelbe und blau eine grüne Farbe, und je mehr ich von der gelben nehme, je heller wird die grüne. Blau und roth giebt eine violette Farbe.
Etliche Farben werden auch in Feuer gebrant als das Oggergelb […]
So man aber diese obgedachte Farben mit Lein- oder trocken Oel oder andern guten Fürnis anmachen soll, und selbe gerieben werden, so muß man genau acht haben, daß sie weder zu dicke noch zu dünne werden: Derohalben in Bereitung derselben allezeit auf die rechte Dicke, so der öftere Gebrauch lehret, zu sehen ist.  […] und ist allezeit besser, daß man sie lieber etwas zu dicke als zu dünne mache, denn man kan allzeit ein wenig Lein- oder trocken Oel oder Fürnis darzu thun […]. Diese ist eine Haupt-Regel, die bey allen Oel-Farben zu mercken ist, angenommen bey den Gold- und Silber-Gründen, welche etwas dünne seyn müssen.
Hier ist noch zu mercken: 1. Daß alle Oel-Farben recht fein sollen gerieben werden, […]
2. Alle Farben, wenn sie mit den Fürnis angerieben werden, verändern ihre Farbe und bleiben dunckeler, […] derowegen kan man Bleyweis hinzu setzen, so werden sie heller, und wird diese vermischte helle Farbe mit derselben unvermischten vertiefet, und die schwachen Schatten damit gemacht.
3. Die schlechten dunckleren und geringern Farben kan man mit einem Fürnis anmachen; die helle aber […] mit dem trocken Oel oder einem andern hellen Fürnis, so werden sie nicht dunckel.
4. Alle Farben trockenen besser im Sommer an der Luft […]
5. Je älter auch das trocken Oel oder die Fürnisse sind, womit sie eingemischet werden, je eher werden sie trocken. […]
6. Wie man allerhand Sachen anlegen, vertiefen und erhöhen soll, davon gibt Gorer in seiner Reis- oder Zeichen-Kunst von Philip von Zesen verteuschet in 12. guten Unterricht, des-gleichen der Autor von der Migniatur-Kunst in 12.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

7 quotations

Quotation

Fonds verdastre.
Ceux cy sont plus en usage pour les portraits sans avoir besoin de pointiller du Noir dans du Sulle de grain & du Blanc.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Je dis donc que si dans les choses naturelles, c’est la forme qui maintient l’estre, & qui est principe de leur durée, il en est tout autrement dans les ouvrages de l’art, où la matière conserve leur forme, & les fait résister plus ou moins à l’effort des années. C’est pourquoy les Peintres qui veulent que leurs ouvrages se conservent plus long-temps, ne doivent pas negliger de travailler sur des fonds durables, & avec des couleurs qui ne passent point. Il est vray qu’ils n’ont pas toujours la liberté de choisir le fond de leurs Tableaux, estant obligez de travailler, tantost sur des murailles, tantost sur du bois, & souvent sur de la toile ; mais il est toujours dans leur pouvoir d’apporter beaucoup de soin à preparer ces divers fonds, & à chercher les couleurs qui sont les meilleures. Ainsi quand on peint à fraisque, c’est au Peintre à prendre garde que l’enduit soit de bonne chaux & de bon sable, & à faire provision des couleurs propres pour ces sortes d’ouvrages, parceque celles qui servent à peindre à huile n’y sont pas toutes également bonnes. Les plus terrestres & les moins composées sont les vrayes couleurs dont on se doit servir à fraisque. Pour travailler à huile il faut encore user des mesmes precautions.

 
[...]
Les Anciens qui peignoient sur des ais faisoient un choix tout particulier du bois qui estoit le moins sujet à se corrompre. Nous voyons que les Tableaux de Raphaël & des Peintres de son temps, qui estoient sur des fonds de bois, se sont parfaitement bien conservez. Neanmoins comme la toile est plus commode, & se roule aisément quand on veut la transporter, l’on s’en est beaucoup servy, principalement depuis que l’on a peint à huile, & que la fraisque & la detrempe ne sont plus si fort en usage qu’elles estoient anciennement.


Quotation

L’On peint à Huile sur toutes sortes de choses, pourvû qu’elles soient préparées, néanmoins les Fonds dont on se sert plus ordinairement sont, le bois, la toile, & le cuivre ; & la preparation qu’on y fait, est, de les rendre unis, en y mettant une ou plusieurs couches de quelque Couleur qui ait du corps, & qui puisse boucher les pores du bois ou de la toile : mais sans se donner tant de peine, on trouve de ces sortes de choses toutes preparées, ou pour parler dans les termes, toutes imprimées. Ceux qui commencent feront bien de se servir de Fonds imprimez à Huile d’une demie-teinte douce, c’est-à-dire entre le Clair & l’Obscur, parce que les Couleurs que l’on y met en peignant font d’abord leur effet : mais quand on sera plus avancé, il sera bon de s'accoûtumer aux toiles d'une couleur plus claire, & tirant sur le gris, parce que les couleurs s'y conservent plus fraîches.


Quotation

Les Fonds de bois s'impriment ordinairement à Détrempe : mais il faut avoir beaucoup de pratique, & savoir bien ce que l'on fait, pour s'en servir; car les Couleurs ne paraissent pas telles sur les Fonds blancs qu'elles sont sur la Palette, & la Couleur qui s'emboit si-tost qu'on la couche, fait de la peine à peindre, à ceux qui commencent


Quotation

Pour ce qui est des Fonds de cuivre, il n'y a pas d'autre préparation à faire, que de couper une gousse d'ail en deux, & d'en frotter le costé du cuivre sur lequel on veut peindre, à moins qu'on ne voulût une autre couleur pour Fond, que celle du même cuivre.


Quotation

Cette Peinture [ndr : la peinture en miniature] est en tout semblable à la Détrempe, à la réserve qu’elle se finit à la pointe du Pinceau, & en pointillant seulement, & c’est pour cela qu’il n’y a point de sorte de peinture où l’on puisse terminer davantage qu’en celle-cy, à cause de la facilité que les points donnent d’unir ensemble les différentes teintes & de les attendrir. Il faut ébaucher toûjours d’une Couleur plus claire, & comme en lavant, & finir en donnant toujours plus de force : & la vérité est qu’on en peut donner du moins autant qu’à la Peinture à huile quand on fait bien ménager sa couleur : celle qu’on appelle du Bistre, laquelle se fait de suye évaporée est d’un merveilleux secours pour cela à qui s’en sait servir à propos, & surtout quand on y mêle du Carmin, ce qui dépend des occasions. Les pinceaux doivent estre fermes, pointus, & quand on les achète il faut les essayer en les moüillant un peu & les passant sur la main & voir s’ils font bien la pointe. Les fonds sont ordinairement de vélin ou de bois préparé : mais les meilleurs sont de vélin tendu sur du bois ou sur du cuivre : ce qui se fait en humectant & maniant un peu & proprement le vélin & en colant les extrémitez par derrière le fond sur lequel on le veut tendre, & qui par conséquent doit estre moins long & moins large que le vélin.


Quotation

Le fond sur lequel on peint en Pastel, est du papier dont la couleur la plus avantageuse est d’estre d’un gris un peu roux ; & on pour s’en servir plus commodément il faut le coller sur un ais fait exprès d’un bois léger.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Lors qu’en Flandre un Peintre [ndr : Van Eyck] qui estoit en assez grande reputation en ce païs-là, & qui se plaisoit dans les secrets de la Chymie, reconnoissant aussi bien que les autres l’incommodité qu’il y avoit de travailler à détrempe, s’apperceut aprés plusieurs essais & diverses experiences, qu’en broyant les couleurs avec de l’huile de noix ou de lin, il s’en faisoit une Peinture solide, qui non seulement resistoit à l’eau, mais encore qui conservoit une vivacité & un lustre qui n’avoit pas besoin de vernix. Il vit de plus, que le mélange & les teintes des couleurs se faisant bien mieux avec de l’huile qu’autrement, les Tableaux avoient beaucoup plus d’union, plus de force & plus de douceur.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

3 quotations

Quotation

10 Op dat het ghewislijck, sonder beswijcken,
In’t werck soude comen, en wel ghelucken:
Om in Oly-verwe, sy’t eerst bestrijcken
Van achter met crijt, of yet desghelijcken :
maer op den muer noch weeck zijnde sy’t drucken
Door (als gheseyt is) te weten, om stucken
In Fresco maken, met gheleerde handen,
Welck geen ghebruyck en is hier in ons Landen.

 
11 Nochtans den Florentijn, die soo wel houwen {Hier is ghemeent Michel Agnolo, die noemde de Oly-verwe Vrouwen werck, en Fresco Mannen werck.}
Als verwen const, doe sy des Vaticanen
Oordeel in Oly hem wilden doen bouwen,
Welck hem niet en luste, want niet dan
Vrouwen Ambacht oft werck gherekent was soodanen
Wijse van schilderen, naer zijn vermanen,
Dan in Fresco wercken heeft hy ghepresen
Een constich, en Mannelijck doen te wesen.

 
12 maer dat het hier gheen ghebruyck is bedeghen,
Als t’ghen’ Angelus hier toeschrijft de Wijven,
Het Fresco soude hier in Hollandt teghen
De harde Locht, Windt, Sneeu, Haghel, en Reghen {Fresco hier ongebruycklijck, om des Landts vochticheyt, en onghetempert weder.}
Qualijck houden, door Boreas bedrijven,
Wtwendich, jae selfs inwendich niet blijven
Oock seer langhe misschien schoon in ghedueren,
Om de groote vochticheyt deser mueren.
 
13 Ten anderen, can tot gheen oorboor strecken
Dit Calck, datmen brandt van soutte Zee-schelpen,
Want het slaet uyt met schimmelighe vlecken,
T’moste steen-calck wesen van ander plecken, {Fresco moet op steen-calck wesen.}
Als Doornicks, oft ander, soo mochtet helpen
Teghen onweder en vorst, quaet om stelpen,
Bestander, en zijn in’t schilderen lijvich,
En alsoo niet uytslaen, alst droogh is stijvich.
 
14 maer dit nu oversleghen, de cartoenen {Den Cartoen is vorderlijck.}
Te maken soo groot als u wercks bevanghen,
Is nut en dienstich, met een cloeck vercoenen
Gheordineert, en het sal u versoenen
In arbeydt, want ghy sult hem voor u hanghen,
Om niet te verloopen in vreemde ganghen,
Noch den aerdt te verliesen, maer u pooghen,
nae t’voorbeeldt alles te diepen en hooghen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 171-173:] 10 afin qu’elles s’impriment sans faute sur le support et que tout réussisse bien. Pour une peinture à l’Huile, ils enduisent d’abord le dos de leurs cartons avec de la craie ou quelque chose de semblable. Mais sur le mur, ils appuient simplement très fort (comme je l’ai dit) tant que l’enduit est encore mou. Cela sert à faire des Fresques d’une main experte ; dans nos Pays, cela ne se fait pas. 11 Pourtant, le Florentin, qui savait aussi bien sculpter {on parle de Michel-Ange, qui appelait la peinture à l’Huile : un ouvrage de Dames, et la Fresque, un travail pour Hommes.} que peindre, quand on voulut lui faire peindre à l’Huile le Jugement dernier du Vatican, n’en avait pas envie. Selon ses dires en effet, une telle façon de peindre n’était qu’un ouvrage de Dames, ou de l’Artisanat pour Femmes ; il louait au contraire le travail de la Fresque, comme un vrai travail artistique pour Hommes. 12 Que la Fresque ne soit pas devenue ici un art traditionnel, { Ici, on ne peut pas faire de Fresque, à cause de l’humidité et du climat variable de notre Pays.} à la différence de ce que Michel Ange a attribué aux Femmes, vient du fait qu’à l’extérieur, elle résiste mal au climat dur de la Hollande : le Vet, la Neige, la Grêle, et la Pluie, tout cela est le fait de Borée. Même à l’intérieur, elle ne peut pas rester très longtemps intacte ou belle à cause de la grande humidité des murs. 13 De plus, la Chaux que l’on calcine ici à partir des Coquillages marins n’est d’aucune utilité. En effet, elle suinte et fait des tâches de moisi. On devrait utiliser de la Chaux hydraulique qui viendrait de loin, {Le support de la Fresque doit être de la chaux hydraulique.} par exemple de Tournai, ou d’ailleurs : celle-ci résiste mieux aux inévitables intempéries et au gel ; elle offre un meilleur support à la peinture, et quand elle est sèche, il n’y pas de moisissure. 14 Mais passons. Faire des cartons, {Faire des Cartons est utile.} de la même taille que votre ouvrage, est utile et pratique, si la composition est solide et valeureuse. Ils vous faciliteront le travail, car en les accrochant devant vous, vous ne risquez pas de vous égarer, ni perdre de vue ce qui est essentiel. Mais vous essayerez d’appliquer les clairs et les sombres en suivant votre modèle.


Quotation

{Hoedanig d’Oude hare Teykeningen op groote Cartonnen plaghten te maecken.} Andere en oock de meeste part onder de Oude, pleeghden in plaets van hunne Ordinantien in ’t kleyn te Teyckenen, Teyckeninghen op Cartonnen, of Papieren aen een gheplackt, soo groot als hunne stucken wesen souden, gansch uytvoerigh te Teyckenen, ghelijck wy doorgaens in ’t leven der Schilders by Carel Vermander beschreven, konnen afnemen, van welcke Cartonnen oock eenige soo hier en daer, by stucken en brocken ghevonden worden: Doch moetmen weten dat dese manniere meest gebruyckt wiert tot dinghen die op natte Kalck, of in Fresco moeten Geschildert worden, in welck Schilderen sy haer door soodanige Teyckeninghen best konden verseeckeren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {How the Old [ndr.: masters] tended to make their Drawings on large cartons.} Others and most of the Ancients, instead of drawing their composition in great detail in a small format, tended to draw Drawings on Cartons, or Paper sheets glued together, as big as their works would be, as we may learn from the Lives of Painters by Carel van Mander, we find some of these Cartons here and their, in bits and pieces: Yet one should know that this method is mostly used for those things that have to be painted on wet chalk, or in Fresco, for which type of painting one may best depend on such Drawings.

This section is not included in the English translation. [MO]

natte kalck


Quotation

{Fresco} Maer om wederom tot met het pinseel schilderen te komen, zoo is de grootstemanier der Italianen in Fresco, op't natte kalk met kalkwater, vermengt metnatuurlijke aertverwen, waer op naderhand, als't droog is, met lak en Azuurgroen, of andere doorschijnen de eyverwe geglazeert en verbetert kan worden. Maer deezewijze van schilderen wil onze locht niet lijden, schoonze by den grooten MichelAngelo voor Meesterswerk, tegen 'tschilderen in oly verwe, dat hy vrouwen werknoemde, geacht wiert. De geene die gewent zijn op natten kalk te schilderen, gebruiken ook een wijze van daer op te teykenen, 't welk zeer aerdich staet, en bequaem is om hier te lande te gebruiken. Eerstelijk, wanneer den gevel ofte muur eerst ruw bezet is, zoo neemt men gestampte kool, gebrant strooy of hooy, en mengt dat onder de kalk, daermen den muur dan zoo zwart mede aenstrijkt, daer nae laetmen over dien donkeren gront zuivere kalk aenpleysteren, hier op gaetmen dan, zijn kartons gesponsijt hebbende, met een puntich yzer te werk, trekkende arseerende en kratsende 't geen men beraemt heeft, en tot meerder zachticheit kan men ook met eenich zwart, tot fresco bequaem, 't pinseel of borstel te hulp neemen. Deeze wijze van op den muur te schilderen of kratssen, wort gelooft dat van Andries di Cosimo Floren-tijn eerst gevonden is; en wort Sgraffiti geheeten.

[BLANC J, 2006, p. 488] Mais pour en revenir à la peinture au pinceau, la plus grande manière des Italiens est in fresco, c'est-à-dire sur de la chaux humide avec de l'eau calcaire, mélangée à des couleurs de terre naturelles. Lorsqu'il est sec, ce mélange peut être verni et amélioré avec de la laque et du vert azur, ou d'autres couleurs à l'oeuf translucides. Mais cette façon de peindre ne supporte pas notre air, quoiqu'elle ait été considérée par le grand Michel-Ange comme une oeuvre de maître,[ ndr: contrairement à] la peinture à huile dont il parlait comme d'un travail de femme. Ceux qui ont coutume de peindre sur de la chaux humide font aussi usage d'une façon d'y dessiner également très charmante et commode pour être utilisée ici au pays. Premièrement, quand la paroi ou le mur est [ndr: encore] rugueux, on prend un charbon écrasé, de la paille ou du foin brûlé, que l'on mêle sous la chaux, avant de crépir avec cela le mur jusqu'à ce qu'il soit très noir. On passe ensuite sur ce fond sombre un plâtre de chaux pure. Et ayant épongé ses cartons l'on se met au travail à l'aide d'un fer pointu, en tirant des hachures et en rayant ce que l'on a préparé. Avec plus de douceur, on peut également, avec quelque noir adéquat, venir en aide à la fresque avec le pinceau ou la brosse. On croit que cette façon de peindre ou de rayer un mur a d'abord été découverte par le Florentin Andrea di Cosimo, et qu'elle fut nommée sgraffiato.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

2 quotations

Quotation

Fraisque, ou Fresque. On appelle peindre à Fraisque lorsqu’on peint sur un enduit de mortier tout frais, avec des couleurs détrempées seulement avec de l’eau. Vitr. l. 7. c. 3. appelle udo tectorio, ce que les italiens disent à Fresco. V. p. 397.


Quotation

FRAISQUE, quelques-uns écrivent fresque, & les Italiens disent fresco.
Peindre à
fraisque, c’est peindre sur un enduit encore frais
Ces Peintures se sont très-rapidement, car en même-temps que le maçon applique le mortier, le Peintre couche dessus ses couleurs, tandis que l’enduit est encore humide, & il ne peut revenir sur ses traits. 
On appelle
fraisque, non-seulement cette maniere de peindre, mais l’ouvrage même qui est peint de la sorte. 
La coupe du Val-de-Grace, est le plus grand morceau de
fraisque qui soit dans le monde. 
On n’employe pour la
fraisque, que des couleurs en détrempe : les principales sont le blanc de plomb, le massicot jaune & blanc, l’orpin, la mine de plomb, le cinabre, la laque, les cendres bleues, le stile de grun, le noir de fumée, le blanc de chaux, &c.


6 quotations

Quotation

Of Fresco.
{Of Fresco what it is.} There is a Painting upon Walls called
Fresco : It was the ancient Græcians Noble way of Painting, and since much used by the Romans. […]..
[…].
{Whole Towns of this worke.} There have been
PAINTINGS of this worke, in severall Towns of GERMANY, rarely done ; but now ruined by Warre.
{Three Chambers in
Rome.} At Rome ; there are three Chambers, in the Popes Pallace, of Frescoe ; done by Raphael Urbin, and Julio Romano, (his disciple,) who finished his Master’s worke, and are yet called, Raphaells designes […].


Quotation

{Fresco} Of Frescoe.
{Painting upon Walls.} The way of
Painting upon walls, to endure weather, the Colours must be ground with lime-water, or milk, or whey, tempered and mix’d in pots, as in Size-colouring. […].


Quotation

Fresco.
A Sort of Painting, where the Colours are applyed upon fresh Mortar, that they may Incorporate with the Lime and Sand.


Quotation

Traveller,
           
You must know, that the Italians have a Way of Painting their Pallaces, both within and without, upon the bear Walls, and before Oyl Painting came up, most Masters wrought that Way ; and it is the most Masterly of all the ways of Painting, because it is done upon a Wall newly Plaistered, and you must Plaister no more, than what you can do in a Day ; the Colours being to Incorporate with the Mortar, and dry with it, and it cannot be Touched over again, as all other Ways of Painting may : This is that they call Painting in Fresco.
                        Friend,
            This must require a very Dexterous and quick Hand.
                        Traveller.
            Yes, and a good Judgment too ; f
or the Colours will show otherwise when they are Dry, than they did when they were Wet : Therefore there is great Practice required in Mannaging them, but then this Way makes amends for its Difficulties ; for the longer it stands, it acquires still more Beauty and Union, it resisting both Wind and Rain. 


Quotation

For Works at a Great Distance Lanfranc had a Noble Manner of Handling ; as particularly in the Cupola of S. Andrea della Valle, which is in Fresco, and where the Colours are flung on with a Spunge instead of a Pencil, or a Brush ; not for a Whim, but as most proper to the purpose ; and an Eye (for example) appears Near, as one Rude Spot, but as it ought at its intended Distance.


2 quotations

Quotation

Der dritte Discours von der Mahlerey.  Das I. Capitel, Von der Eintheilung der Mahlerey, p. 61-62 
Auf nassen Kalck ist die künstlichste Art zu mahlen/ und ist gebrauchet /wo man in der freyen Lufft etwas beständiges mahlen will. Man pfleget mit Leim/ und auch mit Oel-Farbn diese Gemählde zu machen/ müssen aber keine andere als Erd-Farben gebraucht werden. Der
Modus solcher gestallt al Fresco zu mahlen ist dieser : Erstlich entwirfft der Mahler sein Gemählde/ so groß/ und mit was vor Farben er es haben will auf zusammenen geleimt Papier/ zerschneidet hernach dasselbe in so viel Stücken als er meinet allezeit eines auf einmahl mahlen zu können. Hernarch nimt er ordentlich ein Stück nach dem andern vor/ lässet sich auf der vorgegebenen Wand/ welche wohl aus getrockenet seyn muß/ ein so grosses Stück als er übermahlen will/ mit Kalck überwerffen und sein glat abstreichen und mahlet darauf sein vorgelegtes Bild ab. Die Farben verschwinden anfänglich/ wenn sie angesrichen werden/ kommen aber hernach/ je mehr der Kalck trocknet/ wiederum hervor. Es pflegen einige Mahler/ wenn sie dergleichen Gemählde gemachet/ und dieselbige trocken worden/ hernach mit Eyer oder Tragant Farben noch darein zu retockiren. Allein dieses wird vor Stümper-Arbeit gehalten und machet die Gemählde bald heßlich.


1 quotations

Quotation

{Was Fresco-mahlen sey ?} Es ist aber das Fresco-mahlen/ wann man eine Mauren mit Mörtel bewerffen läßt/ und also auf den naßen frischen Kalch mahlet; und mus der Mahler/ so viel er bewerffen lassen/ alsofort übermahlen: dann sonst vertrucknet der Anwurff/ samt der darauf angefangenen Arbeit/ also hart/ daß solche hernach mit den darneben zu stehen kommenden Anwurf sich nicht mehr vereinbaren noch denselben annehmen kan/ sondern sie scheiden sich spöttlich von einander/ zerspringen endlich und fallen ab. Will also/ dieses Mauer-mahlen/ hurtig in dem naßen Kalch nach einander verfärtiget seyn.
{Was für Farben hierzu gehören ?} Es müßen aber hierzu lauter Erd-Farben/ und keine Mineralien/ genommen werden/ sondern das weisse von gekochten Trevertin-Stein oder gebranntem Kalch/ gelb Ocker/ braun Roht/ terra verda, ultra-marino oder blau-Azur, Smalta, braun Ocker/ ombra, schwarz Kienruß/ und dergleichen Farben von starkem Wesen/ die der Kalch nicht aufzehren kan: wie man hingegen erfähret/ daß der Lack/ Schitt-gelb/ und alle andere von Säften gemachte Farben/ hierbey gleich anfangs verschwinden; der Zinober aber und Mennig/ samt allem Bley-gelb und dergleichen/ sich in schwarz verwandeln. 
Diese Mahlerey erfordert eine geschwinde Hand und guten reiffen hurtigen Verstand: weil die Farben/ wann sie naß/ ein Ding viel anderst praesentiren/ als wann sie trucken sind. {Der Mahler mus hurtig und geübt seyn.} Es mus auch/ in dieser Arbeit/ der Meister/ mehr der Vernunft/  als des Abrißes/ sich bedienen/ alles schon im griff haben/ und ein guter geübter Practicus seyn weil die Arbeit keine Saumseligkeit oder Zechbrüder dulte Hierbey ist aber zu merken/ daß man nichts zu retochiren übrig lassen/ und daß keine Leimfarben/ noch mit Eyergelb/ Gummi oder Dragant angemachte/ darzu kommen müßen: weil hierdurch der Maur ihre natürliche Weiße {Undienliche Farben.} entfällt/ und nachmals alle Farben abstehen/ sehr gelb/ häßlich und schwarz werden.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

2 quotations

Quotation

{Was Fresco-mahlen sey ?} Es ist aber das Fresco-mahlen/ wann man eine Mauren mit Mörtel bewerffen läßt/ und also auf den naßen frischen Kalch mahlet; und mus der Mahler/ so viel er bewerffen lassen/ alsofort übermahlen: dann sonst vertrucknet der Anwurff/ samt der darauf angefangenen Arbeit/ also hart/ daß solche hernach mit den darneben zu stehen kommenden Anwurf sich nicht mehr vereinbaren noch denselben annehmen kan/ sondern sie scheiden sich spöttlich von einander/ zerspringen endlich und fallen ab. Will also/ dieses Mauer-mahlen/ hurtig in dem naßen Kalch nach einander verfärtiget seyn.
{Was für Farben hierzu gehören ?} Es müßen aber hierzu lauter Erd-Farben/ und keine Mineralien/ genommen werden/ sondern das weisse von gekochten Trevertin-Stein oder gebranntem Kalch/ gelb Ocker/ braun Roht/ terra verda, ultra-marino oder blau-Azur, Smalta, braun Ocker/ ombra, schwarz Kienruß/ und dergleichen Farben von starkem Wesen/ die der Kalch nicht aufzehren kan: wie man hingegen erfähret/ daß der Lack/ Schitt-gelb/ und alle andere von Säften gemachte Farben/ hierbey gleich anfangs verschwinden; der Zinober aber und Mennig/ samt allem Bley-gelb und dergleichen/ sich in schwarz verwandeln. 
Diese Mahlerey erfordert eine geschwinde Hand und guten reiffen hurtigen Verstand: weil die Farben/ wann sie naß/ ein Ding viel anderst praesentiren/ als wann sie trucken sind. {Der Mahler mus hurtig und geübt seyn.} Es mus auch/ in dieser Arbeit/ der Meister/ mehr der Vernunft/  als des Abrißes/ sich bedienen/ alles schon im griff haben/ und ein guter geübter Practicus seyn weil die Arbeit keine Saumseligkeit oder Zechbrüder dulte Hierbey ist aber zu merken/ daß man nichts zu retochiren übrig lassen/ und daß keine Leimfarben/ noch mit Eyergelb/ Gummi oder Dragant angemachte/ darzu kommen müßen: weil hierdurch der Maur ihre natürliche Weiße {Undienliche Farben.} entfällt/ und nachmals alle Farben abstehen/ sehr gelb/ häßlich und schwarz werden.


Quotation

Das 4. Capitel. Was Fresco mahlen sey/ und wie mit solchem umzugehen.
Die Kunst auf Mauren, und nassen Kalck zu mahlen übertrift alle andere Mahlerey in diesem, weil solchen in einen Tag geschehen muß, da man sonst in andern Sachen viel Jahre und Monate mit verändern und verbessern zubringen kan. 
Es ist aber Fresco mahlen, wenn man eine Maure, mit Mörtel oder Kalck bewerffen läst, und also auf solchen nassen Kalck mahlet, und muß der Mahler so viel als er bewerffen lassen, also fort übermahlen: Denn sonsten vertrucknet der Anwurff samt der darauf angefangenen Arbeit allzuhart, daß solche hernach mit den daneben zustehenden Anwurff sich nicht mehr vereinbahren, noch selben annehmen, sondern sie scheiden sich spätlich von einander, zerspringen endlich und fallen ab: Will also dieses Mahlen hurtig in den nassen Kalck nach einander verfertigt seyn. Es werden aber hierzu lauter Erd-Farben, aber keine Mineralien genommen, sondern das Weisse von gebrannten Trevertin-Stein oder gebrantem Kalck, gelben Ogger, Braunroth, Terra verta, Ultramarin oder blau Azur, Smalta, braun Ogger, Umbra, Kinruß und dergleichen Farben, so von einem starcken Wesen sind, und die der Kalck nicht aufzehren kan. Diese Mahlerey will haben einen geschwinde Hand, reiffen hurtigen Verstand, weil die Farben wenn sie noch naß, ein Ding viel anders vorstellen, als wenn sie trucken sind. Es muß auch der Mahler in dieser Arbeit mehr Vernunfft, als des Abrisses sich bedienen, alles schon gleichsam an einen Grieff haben, und ein geübter Künstler seyn ; weil die Arbeit keine Saumseligkeit noch Zech-Brüder dultet. Hierbei ist aber zu mercken, daß man nichts zu retouchieren übrig lassen, oder das keine Leimfarben, noch mit Ogger-gelbe, Gummi oder Tragant angemachte Farben darzu kommen müssen ; weil hierdurch der Mauren ihre natürliche Weisse entfället, und nachgehends alle Farben abstehen, sehr gelbe, heßlich und schwartz werden.Other conceptual field(s)

19 quotations

Quotation

Vous remarquerez s’il vous plaist que de tous les Peintres dont j’ay parlé jusqu’à present, il n’y en a pas un qui ait eu l’usage de peindre à huile, & que tous leur Tableaux estoient à fraisque ou à détrempe. Ce n’est pas qu’ils ne connussent bien qu’il manquoit quelque chose à la perfection de cet Art, & que leur maniere de peindre estoit tres-imparfaite & tres-incommode, parce qu’ils ne pouvoient pas transporter leurs Ouvrages ny les nettoyer sans se mettre au hazard de les gâter. Cependant ils n’avoient pû encore y trouver de remede, bien que plusieurs d’entre eux eussent employé beaucoup de temps à en faire la recherche.


Quotation

De toutes les sortes de Peintures qui se pratiquent aujourd’huy, il est certain que c’est dans celles que l’on fait à Fraisque qu’un excellent Ouvrier peut faire paroistre plus d’Art, & donner davantage de vivacité à son ouvrage ; Mais pour s’en bien acquitter, il faut estre bon Dessignateur, & avoir une grande pratique, & une forte intelligence de ce que l’on fait, autrement l’ouvrage sera pauvre, sec, & désagreable, parce que les couleurs ne se meslent pas comme à huile, ainsi que je diray cy-après. 
Ce travail se fait contre les murailles, & les voûtes fraischement enduites de mortier fait de chaux & de sable ; mais il ne faut faire l’enduit qu’à mesure que l’on peint, & n’en preparer qu’autant qu’on en peut peindre en un jour, pendant qu’il est frais & humide.


Quotation

Dans cette sorte de travail [ndr : la fresque] on rejette toutes les Couleurs qui sont composées, & artificielles, & la pluspart des mineraux, & l’on ne se sert presque que des terres qui peuvent conserver leur couleur, & la deffendre de la brulure de la chaux, resistant à son sel que Pline nomme son amertume. Et afin que l’ouvrage soit toujours beau, il faut les employer avec promptitude, pendant que l’enduit est humide, & ne retoucher jamais à sec avec des couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs noircissent, & n’ont jamais tant de vivacité, comme quand elles sont mises au premier coup : Mais principalement lors qu’on travaille à l’air, où ce retouché ne vaut rien du tout. On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy. [...] Toutes ces Couleurs sont les meilleures pour les Fraisques, comme aussi celles qui sont de terres naturelles y sont fort bonnes. On les broye, & on les détrempe avec de l’eau ; avant que de travailler on fait toutes les principales teintes que l’on met separement dans des Godets de terre. Mais il faut sçavoir que toutes les Couleurs s’éclaircissent à mesure que la fraisque vient à seicher, hormis le Rouge violet, appelé par les Italiens Pavonazzo, le brun-rouge, l’Ocre de Rut, & les Noirs, particulierement ceux qui ont passé par le feu.


Quotation

Fraisque, ou Fresque. On appelle peindre à Fraisque lorsqu’on peint sur un enduit de mortier tout frais, avec des couleurs détrempées seulement avec de l’eau. Vitr. l. 7. c. 3. appelle udo tectorio, ce que les italiens disent à Fresco. V. p. 397.


Quotation

Des tableaux Afresque.
Les tableaux Afresque ne sont, que sur les murailles fraischement enduites de chaux & de ciman : afin qu’ils seichent avec les couleurs, & qu’ils resistent à la pluye & au Soleil, beaucoup plus que les autres.


Quotation

Ainsi quand on peint à fraisque, c’est au Peintre à prendre garde que l’enduit soit de bonne chaux & de bon sable, & à faire provision des couleurs propres pour ces sortes d’ouvrages, parceque celles qui servent à peindre à huile n’y sont pas toutes également bonnes. Les plus terrestres & les moins composées sont les vrayes couleurs dont on se doit servir à fraisque. Pour travailler à huile il faut encore user des mesmes precautions.

 
[...]
Les Anciens qui peignoient sur des ais faisoient un choix tout particulier du bois qui estoit le moins sujet à se corrompre. Nous voyons que les Tableaux de Raphaël & des Peintres de son temps, qui estoient sur des fonds de bois, se sont parfaitement bien conservez. Neanmoins comme la toile est plus commode, & se roule aisément quand on veut la transporter, l’on s’en est beaucoup servy, principalement depuis que l’on a peint à huile, & que la fraisque & la detrempe ne sont plus si fort en usage qu’elles estoient anciennement.


Quotation

Je sçay bien, dit Pymandre, que les Peintres ont receu un grand secours de la maniere de peindre à huile, mais ne trouvez-vous pas que ce qui est peint à fraisque a plus d’éclat & de vivacité.
Dans les grands Ouvrages, luy repartis-je, & principalement dans les voutes, où il est malaisé de trouver des jours propres pour bien voir la Peinture à huile, il est certain que la fraisque est plus commode, & plus expeditive, outre qu’elle ne se pert presque jamais que par la ruine des bastimens mesmes contre lesquels on a travaillé, comme vous avez peu voir à Rome dans ces grandes salles du Vatican, dans plusieurs autres Palais, & dans les ruës mesmes de la ville.
 
[…] Il est vray encore que la vivacité des couleurs se conserve mieux dans la peinture à fraisque que dans la peinture à huile qui est sujette à jaunir & à noircir, & qui se détache quand elle est contre de gros murs à cause de l’humidité, comme il se voit dans le Tableau de la Cene que Leonard de Vinci a peinte à Milan.


Quotation

Je me contenteray seulement de vous dire icy que la Peinture considérée selon son essence est un Art, qui par le moyen de la forme extérieure, & des couleurs imite sur une superficie plate tous les objets qui tombent sous le sens de la veuë. Cette imitation qui se peut faire de plusieurs façons est réduite communément à cinq qui sont, l’Huile, la Fresque, la Détrempe, la Miniature, & le Pastel, […].


Quotation

Cette peinture [ndr : la peinture à fresque] se travaille sur une Muraille fraîchement enduite de mortier de chaux & sable, les Couleurs en sont détrempées avec de l’eau, & il n’y a que les Terres & les Couleurs qui ont passé par le feu qui puissent y estre employées. Voilà ce qui fait la différence de cette sorte de Peinture avec les autres. Elle a cet avantage qu’elle dure plus long-temps que celle qui est à huile en quelque endroit qu’elle soit exposée : mais elle a ce deffaut que ne pouvant souffrir toutes sortes de couleurs, elle est moins capable d’une parfaite imitation. Les Clairs en sont plus clairs que ceux de la peinture à huile, mais les Bruns n’en sont pas si vigoureux ny si suaves. Sa durée fait qu’on l’emploie plus volontiers dans les lieux Publics & dans ceux qui sont exposés aux injures du temps : & la promptitude avec laquelle elle veut estre travaillée demande une main legere, conduite par une tête savante & pleine de ce beau feu qui est propre à la Peinture.


Quotation

Trois choses sont necessaires à la Peinture à Fresque avant que de Peindre. L’Esquisse, Les Cartons, Et l’enduit du mur.


Quotation

Les Cartons se font de plusieurs feüilles de gros papier attachées les unes aux autres, pour y dessiner l’ouvrage que l’on veut peindre chaque jour, de la grandeur precisément qu’il doit estre. De sorte que pour faire un Ouvrage à Fresque un peu grand, il faut par necessité faire plusieurs Cartons. Voici la manière avec laquelle on s’en sert. Le Carton correctement dessiné se met dessus l’enduit que l’on a dû faire preparer, on l’attache avec des clous longs aux endroits que l’on juge à propos, afin qu’il tienne suffisamment pour être calqué : Puis on passe une Ante de pinceau sur les contours, en appuyant de maniere que ces mêmes contours soient marquez dessous & entrent un peu dans l’enduit qui est tout frais : mais il est bon avant que de se servir de son Carton de cette sorte, de marquer dessus avec du blanc & du noir les masses de Clair-obscur, & l’attacher sur le lieu même avant que l’enduit y soit, pour juger d’en bas s'il fait l’effet qu’on en doit attendre : il suffira néanmoins d ‘en user ainsi pour le premier Carton, & seulement pour ne se point tromper dans le reste de l’ouvrage; car le petit Tableau doit conduire pour tout le reste. Cependant chacun en peut en user en cela comme il luy plaira pour se satisfaire.


Quotation

L’Enduit du mur sur lequel on doit peindre se fait de mortier de chaux vieille éteinte & de sablon de rivière. Le sablon doit estre passé fort menu, & la chaux pareillement, afin qu’elle soit sans pierre & sans ordure. Lorsque le Maçon a bien humecté son mur & mis son enduit dessus le plus uniment qu’il luy est possible avec la truelle, il doit ensuite se servir d’un frotoir fait de bois de cette manière pour rendre l’enduit égal & pour en oster le luisant & le trop grand uni, lequel empêche les Couleurs de penetrer & de faire corps. Il est à remarquer que si le Peintre n’employe pas dans la journée tout ce qu’il a fait préparer par le Maçon, il serait necessaire de jeter à bas tout ce qui reste d’enduit. Quelques-uns se contentent pour le conserver de le mouiller le soir en jetant de l’eau dessus, ou en repassant de l’eau avec la brosse. Afin que la Fresque résiste aux injures du temps il faut deux choses. Que le mur soit fait de bons materiaux, & qu’en peignant on ait soin de bien empâter & de n’épargner point la couleur. Les materiaux les plus propres sont la Pierre de moliere & la Brique l’un ou l’autre employez avec de bon mortier de chaux & sable.


Quotation

Les bons Pinceaux pour la Fresque doivent estre longs de poil, faits en pointe, & que ce poil en soit de cochon, à moins que ce ne soit pour de petits ouvrages. Quand il arrive que l’ouvrage est un Platfond & que l’on est contraint de tenir la pointe du Pinceau en haut, il faut passer dans l’Ante du Pinceau une espece de petit entonnoir de fer blanc, dans lequel on met une éponge pour recevoir l’eau qui coule le long de l’Ante, & pour empêcher qu’elle n’arrive pas jusqu’à la main, ou qui pis est qu’elle ne coule pas le long du bras.


Quotation

Les Couleurs composées & artificielles ne peuvent estre employées à Fresque, comme la Laque, le Vermillon, le Stil-de-grain, le Massicot &c. Toutes les Terres sont excellentes, excepté la terre d’ombre qui s’écaille si elle n’a point esté brûlée. Pour le Blanc, on se sert de chaux bien choisie & bien passée. Le Rouge d’Angleterre sert de Laque, & plus l’enduit est frais lorsqu’on employe cette couleur, plus elle est belle.


Quotation

Si les Couleurs à Fresque n’ont pas la même force qu’à huile, elles ont du moins cet avantage qu’elles se peignent plus facilement, & qu’on peut les employer les unes sur les autres, quoique très-differentes, quand on le juge à propos : ainsi l’on finit autant que l’on veut & l’on est dans l’obligation de le faire autant qu’on le peut, n’y ayant plus de moyen de retoucher son Ouvrage quand il est sec & surtout quand il est exposé aux injures du temps : car pour celuy qui est à couvert, on en peut retoucher les Bruns avec du jus de figuier & les Clairs avec du pastel : mais le meilleur est de peindre comme si l’on étoit privé de secours.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Il y a apparence, que cette sorte de Peinture <la détrempe > a esté trouvée la premiere, puisque toutes sortes de Couleurs s’y peuvent employer, & qu’il ne faut que de l’eau & un peu de gomme, pour les détremper. Il est indifférent sur quel Fond on l’employe, pourvû qu’il ne soit point gras, & que ce ne soit point sur un enduit frais, où il y entre de la chaux, ainsi que dans la Fresque. Si l’on travaille en grand, il faudra se servir de colle fondüe, au lieu de gomme, dont il faudrait une trop grande quantité, & travailler fort promptement, à cause que la Couleur qui sèche fort vite ne permet pas d’attendre longtems pour la mêler avec une autre. Cette sorte de peinture dure tres-longtems, pourvû qu’elle soit à couvert, & dans un lieu sec. On peut encore plus facilement qu’à la Fresque employer une Couleur sur une autre sans crainte de les mêler, & la facilité de peindre & de retoucher à sec à la Détrempe fait que non seulement on peut finir beaucoup : mais encore que l’on quitte & que l’on reprend quand on veut. […] La détrempe a ceci de commun avec la Fresque que les Clairs en sont très vifs, mais elle a de plus, que les Bruns en sont plus forts. Les Italiens appellent cette sorte de travail Guazzo, comme font la plûpart des Peintres Français qui ont esté en Italie.


Quotation

Ce qu’il y a de plus avantageux dans la Fraisque, c’est la vitesse, avec laquelle, les grands ouvrages se peuvent executer : Car le Peintre ne retouche point à son travail, qu’est obligé d’achever du premier coup, & pendant que l’humidité de l’enduit se peut méler a celle des couleurs. Il a besoin pour cela d’une prompte execution, de beaucoup de pratique, & d’une grande intelligence du Dessein. Aussi doit-il dessiner premierement tout l’ouvrage sur des cartons, qui soient de la grandeur du lieu où l’on veut peindre. […]


Quotation

[…] la peinture à fraisque […] se doit faire sur les murailles, & sur les Voutes bâties de brique & de chaux, fraichaiment enduites de bon mortier de chaux & de sable, fait avec beaucoup de soin ; Mais il ne faut pas appliquer cét enduit qu’à mesure qu’on peint, & de jour en jour, afin qu’il soit frais & humide pendant qu’on aplique les couleurs […] On fait premierement les Desseins ou grands Cartons de la grandeur du lieu qui se doit peindre : On les prend partie par partie, on les dessine sur l’enduit en la maniere suivante. Aprés avoir noirci le derriere du Dessein, avec du charbon ou de la poudre de Sanguine : On calque le contour & les autres endroits qu’on veut marquer, on suit tous les traits avec la hampe du pinceau, ou avec quelqu’autre outil preparé pour cela, & le charbon & la Sanguine s’atachent à l’enduit aux endroits, où l’on touche assez ferme. Aprés cela on aplique les couleurs de la droite à la gauche, en decendant. Les couleurs qu’on employe à fraisque sont des terres ou couleurs naturelles : On rejete toutes les artificielles & la plû-part des mineraux, parce que ce sont les terres qui peuvent conserver la couleur, & resister long tems à la chaux. Mais il les faut employer avec promptitude, & ne retoucher point l’ouvrage quand il est sec, pour le rehausser avec des couleurs à la cole, à la gomme, ou avec de jaunes d’œufs. Les couleurs propres à ce travail sont : le blanc fait de chaux bien blanche, & éteinte depuis long tems, mélés avec de la poudre de Marbre blanc […]
L’ocre rouge, ou brun rouge, & l’ocre jaune sont aussi des couleurs à fraisque : L’ocre rouge mise au feu, dans une boëte de fer, devient jaune, & la jaune devient rouge. Il y a encore l’ocre de rüe, qui est une terre d’un jaune obscur. On se peut aussi servir du jaune de Naples, qui est une espece de crasse, qui se forme & qui s’amasse auprés des mines de soufre, mais qui n’est jamais si bon, que l’ocre jaune avec du blanc, don le mélange fait la méme couleur.
Le rouge violet est une couleur qui vient d’Angleterre, & qui s’emploïe au lieu de la Laque […]
Le verd de Veronne, qu’on apelle aussi verd de montagne & qui fait un verd obscur […] on emploie encore l’Outremer dans la fraisque : c’est une couleur bleuë fort pretieuse, mais qui dure long tems […] On se sert aussi de l’Email qui est de méme une couleur bluë, qui veritablement a peu de corps, mais qui subsiste bien à l’air : Elle sert principalement aux grands ouvrages.
La terre d’ombre […] du noir de terre qui vient d’Alemagne, & un autre noir d’Alemagne qui est une terre naturelle, qui fait un noir bleüatre.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

FRAISQUE, quelques-uns écrivent fresque, & les Italiens disent fresco.
Peindre à
fraisque, c’est peindre sur un enduit encore frais
Ces Peintures se sont très-rapidement, car en même-temps que le maçon applique le mortier, le Peintre couche dessus ses couleurs, tandis que l’enduit est encore humide, & il ne peut revenir sur ses traits. 
On appelle
fraisque, non-seulement cette maniere de peindre, mais l’ouvrage même qui est peint de la sorte. 
La coupe du Val-de-Grace, est le plus grand morceau de
fraisque qui soit dans le monde. 
On n’employe pour la
fraisque, que des couleurs en détrempe : les principales sont le blanc de plomb, le massicot jaune & blanc, l’orpin, la mine de plomb, le cinabre, la laque, les cendres bleues, le stile de grun, le noir de fumée, le blanc de chaux, &c.


1 quotations

Quotation

L’Enduit du mur sur lequel on doit peindre se fait de mortier de chaux vieille éteinte & de sablon de rivière. Le sablon doit estre passé fort menu, & la chaux pareillement, afin qu’elle soit sans pierre & sans ordure. Lorsque le Maçon a bien humecté son mur & mis son enduit dessus le plus uniment qu’il luy est possible avec la truelle, il doit ensuite se servir d’un frotoir fait de bois de cette manière pour rendre l’enduit égal & pour en oster le luisant & le trop grand uni, lequel empêche les Couleurs de penetrer & de faire corps. Il est à remarquer que si le Peintre n’employe pas dans la journée tout ce qu’il a fait préparer par le Maçon, il serait necessaire de jeter à bas tout ce qui reste d’enduit. Quelques-uns se contentent pour le conserver de le mouiller le soir en jetant de l’eau dessus, ou en repassant de l’eau avec la brosse. Afin que la Fresque résiste aux injures du temps il faut deux choses. Que le mur soit fait de bons materiaux, & qu’en peignant on ait soin de bien empâter & de n’épargner point la couleur. Les materiaux les plus propres sont la Pierre de moliere & la Brique l’un ou l’autre employez avec de bon mortier de chaux & sable.


1 quotations

Quotation

Das 4. Capitel. Was Fresco mahlen sey/ und wie mit solchem umzugehen.
Die Kunst auf Mauren, und nassen Kalck zu mahlen übertrift alle andere Mahlerey in diesem, weil solchen in einen Tag geschehen muß, da man sonst in andern Sachen viel Jahre und Monate mit verändern und verbessern zubringen kan. 
Es ist aber Fresco mahlen, wenn man eine Maure, mit Mörtel oder Kalck bewerffen läst, und also auf solchen nassen Kalck mahlet, und muß der Mahler so viel als er bewerffen lassen, also fort übermahlen: Denn sonsten vertrucknet der Anwurff samt der darauf angefangenen Arbeit allzuhart, daß solche hernach mit den daneben zustehenden Anwurff sich nicht mehr vereinbahren, noch selben annehmen, sondern sie scheiden sich spätlich von einander, zerspringen endlich und fallen ab: Will also dieses Mahlen hurtig in den nassen Kalck nach einander verfertigt seyn. Es werden aber hierzu lauter Erd-Farben, aber keine Mineralien genommen, sondern das Weisse von gebrannten Trevertin-Stein oder gebrantem Kalck, gelben Ogger, Braunroth, Terra verta, Ultramarin oder blau Azur, Smalta, braun Ogger, Umbra, Kinruß und dergleichen Farben, so von einem starcken Wesen sind, und die der Kalck nicht aufzehren kan. Diese Mahlerey will haben einen geschwinde Hand, reiffen hurtigen Verstand, weil die Farben wenn sie noch naß, ein Ding viel anders vorstellen, als wenn sie trucken sind. Es muß auch der Mahler in dieser Arbeit mehr Vernunfft, als des Abrisses sich bedienen, alles schon gleichsam an einen Grieff haben, und ein geübter Künstler seyn ; weil die Arbeit keine Saumseligkeit noch Zech-Brüder dultet. Hierbei ist aber zu mercken, daß man nichts zu retouchieren übrig lassen, oder das keine Leimfarben, noch mit Ogger-gelbe, Gummi oder Tragant angemachte Farben darzu kommen müssen ; weil hierdurch der Mauren ihre natürliche Weisse entfället, und nachgehends alle Farben abstehen, sehr gelbe, heßlich und schwartz werden.Other conceptual field(s)

2 quotations

Quotation

La Platte Peinture. Chapitre XXXIX, p. 313
Glacer, c'est mettre les derniers addoucissements, & la couche dernier delicate qui donne l'esclat avec le blanc glacé, ou pourpre glacé, &c. 


Quotation

Les couleurs glacées, n’étant que comme une teinture ; ne faut-il pas que le dessous soit fortement peint avec des couleurs qui ayent beaucoup de corps, & qui soient couchées uniment ? [sic] dans les ouvrages finis pour être vûs de prés, ne peut-on pas y agir en deux manieres ?
PREMIEREMENT, appliquant chaque teinte proprement en sa place, entre-mêlant leurs extrémitez sans les tourmenter, pour conserver leur pureté. SECONDEMENT, remplissant toute une grande partie d’une seule teinte, & couchant par-dessus les diversitez de couleurs qui forment les petites choses ; ce qui est plus prompt, mais plûtôt corrompu.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

22 Proeft, soeckt, en versiert, merckt op anders dingen,
raept wat uyt den hoecke met inventeren,
Tempert, verandert, soeckt menich verminghen
Wat ghy tot welstandigheyt by condt bringhen
Dear leght op toe end’om schoon te traperen
Leght bequamlijck aen u met glatseren {Hem behelpen met glasseren.}
Behelpt alst past tot een gloedich doorschijnen
Om maken fluweelen en schoon Satijnen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 159:] 22 Essayez, cherchez, imaginez et regardez le travail d’autrui. Ravissez des choses en inventant. Tempérez, changez et pratiquez différents mélanges, qui peuvent contribuer à la bienséance. Que ce soit là votre but. Et pour faire de beaux drapés, préparez bien vos premières couches, et appliquez du glacis, si cela peut servir à obtenir une transparence brillante, pour faire des Velours, et de beaux Satins.


2 quotations

Quotation

Je dirai encore pour instruire les amateurs de Peinture qui n’ont point de pratique en cet Art, que les glacis se font avec des couleurs transparentes ou diaphanes, & qui par consequent ont peu de corps, lesquelles se passent en frottant legerement avec une brosse sur un ouvrage peint de couleurs plus claires que celles qu’on fait passer par-dessus, pour leur donner une suavité qui les mette en harmonie avec d’autres qui leur sont voisines.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

4 quotations

Quotation

La Platte Peinture. Chapitre XXXIX, p. 304
La gomme sert pour illuminer, & donner l'esclat & le rayon aux couleurs qui s'esveillent, & se rendent gayes à la faveur de la gomme ; Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Quant à ceux [ndr : les peintres] qui travaillent de Miniature & sur le veslin, les couleurs qui ont le moins de corps leurs sont les meilleures, & les plus commodes ; ainsi ils se servent avantageusement de Carmin, de belles Laques, & de Verts que l’on fait de jus d’herbes, & de plusieurs sortes de fleurs. Ce travail dans la Peinture est le plus long de tous, & ne se fait qu’avec la pointe du pinceau. Il y a des Peintres qui n’employent que du blanc, & qui pour rehausser font servir le fond du veslin. Les Claires paroissent à mesure que l’on donne de la couleur & de la force aux figures. D’autres avant que de travailler estendent fort legerement sur le veslin une couche de blanc de plomb bien lavé & bien purgé, qu’ils épargnent ensuitte en pointillant, car c’est ainsi qu’on peint en Miniature. Lorsqu’on couche les couleurs à plat sans les pointiller, soit sur le veslin, soit sur le papier ; on appelle cela laver. Les couleurs se détrempent avec de l’eau de Gomme arabique ou de Gomme adragant.


Quotation

Gomme. Il y a differentes sortes de Gommes ; la Gomme Gutte fait une couleur jaune qui sert pour peindre en Miniature. L’on y employe aussi de la Gomme Adragant, & de la Gomme Arabique, mais elles n’ont pas de couleur, & servent seulement à faire tenir les couleurs sur le velin, ou sur le papier.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

GOMME, matiere gluante, dont on se sert pour broyer les couleurs en détrempe : On employe ordinairement la gomme d’Arabie. Les couleurs plus épaisses, ont le plus besoin d’être gommées, sans quoi elle s’attachent difficilement. 
La
gomme gutte ou gutta gamba, est une gomme des Indes dont on fait un très beau jaune, dont on se sert pour la mignature, & pour les lavis ; c’est une couleur fort aisée à employer.


1 quotations

Quotation

Gomme. Il y a differentes sortes de Gommes ; la Gomme Gutte fait une couleur jaune qui sert pour peindre en Miniature. L’on y employe aussi de la Gomme Adragant, & de la Gomme Arabique, mais elles n’ont pas de couleur, & servent seulement à faire tenir les couleurs sur le velin, ou sur le papier.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

2 quotations

Quotation

Quant à la Peinture à L’EAU, l’on y travaille de diverses manieres que l’on nomme, sçavoir : [...] A GOÜACHE, l’on détrempe les couleurs avec de la gomme, & l’on traine le pinceau, comme pour peindre ou laver.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément dans sa "Table des préceptes sur la couleur" de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Eenen Barent van Brussel liet een stuk, daer hy het Oordeel op voorhadde, eerst geheel over vergulden, en Holbeen heeft zijn zilverlakenen, is 't niet met Zilver, ten minsten met tenteel of witte foelie onderleit. Andere hebben goude, zilvere, en kopere plaeten gebruikt: andere hebben geheele altaerstukken, gelijk ik gezien hebbe, van tin laten gieten.

[BLANC J, 2006, p. 492] Un Bernard van Orley, de Bruxelles, fit d’abord entièrement dorer une œuvre où il voulait peindre le jugement dernier. Et il est arrivé qu’Holbein place sous les vêtements d’argent qu’il peignait si ce n’est de l’argent, tout du moins de l’étain ou de l’aluminium blanc. Certains ont utilisés des plaques d’or, d’argent ou de cuivre. D’autres ont fait fondre des retables entiers en étain.


2 quotations

Quotation

Graticuler une toile pour peindre dessus ; c’est la diviser par petits quarrez ou autrement, afin qu’en formant de pareils quarrez ou figures sur le Tableau ou Dessein qu’on veut copier, on puisse disposer plus facilement tout le sujet ; en proportionner mieux les Figures, & reduire plus aisement, le tout de grand en petit, ou de petit en grand. On se sert quelquefois d’un chassis divisé par quarreaux qu’on applique sur le Tableau, pour n’avoir pas la peine d’y tracer tant de traits. V. pag. 414. Pl. LXXVI.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

1 quotations

Quotation

Der dritte Discours von der Mahlerey. Das V. Capitel. Von Grau in Grau/ und Glaß mahlen/ wie auch von Emailliren, p. 71
(...)
Was Grau in Grau mahlen heisse/ ist schon oben in etwas gedacht worden/ und dienet diese Mahlerey die Bildhauerey in
Basso relievo nachzuahmen/ daher sie vortrefflich zu gebrauchen ist/ wo man mit wenigem Unkosten Gebäude von gantz glatten Wänden von aussen zieren will/ da denn nichts besser ist/ als Architectur und Statuen, darauf Grau in grau al fresco zu mahlen. […] 


Es ist noch eine Art Grau in Grau zu mahlen/ die man GRAFFITO nennet. Es wird eine Wand schwartz mit gebrandten Stroh oder gestossenen Kohlen gemachet/ und darüber wiederum geweisset/ hernach werden die Figuren in das weisse gekratzet/ daß das Schwartze darunter die Schattierung giebet. […] 

Graffito


1 quotations

2 quotations

Quotation

28 Maer t’stondt al te plat soo cantich een dinghen, {De moderne oude dingen staen veel plat.}
Dus wilt u ter beste wijse toe strecken :
By ghelijck’nis, een Colomne bestringhen {Maniere van hooghen en diepen, Exempel een Colomne.}
Suldy, en haer dickt’ op dry deelen bringhen,
Van eender wijdde tusch de buyte trecken
Twee punten, en op t’eerste punt verwecken
Suldy u claer hooghsel, en op het tweedde
V bruynste diepsel, op zijn rechte breedde.

 
29 Laet tusschen beyden uwen grondt verliesen, {Van grondt, oft mezza tinta.}
maer t’hooghsels omtreck in diepsel by maten,
Den anderen mach een weerschijn verkiesen.
Nu aengaende t’verwen, laet niet vervriesen
V blos, noch soo cout oft purperich laten:
Want sulck een lacke wittigh’ incarnaten,
Carnaty en can niet lijfverwigh bloeyen,
maer vermillioen doet al vleeschigher gloeyen. {Van’t gloeyen der carnatie.}

[D'après NOLDUS 2008, p.] 28 cette peinture, si anguleuse, était souvent très plate. {Les œuvres de nos prédécesseurs modernes sont souvent plates. Manière de réaliser les sombres et les clairs.} Aspirez donc à la meilleure façon de procéder : par exemple, déterminez la largeur d’une Colonne, et divisez-la en trois parties. {Exemple d’une colonne.} Mettez deux points, chacun à égale distance des bords ; sur la verticale du premier, il faut mettre un rehaut clair et sur celle du second, une ombre sombre, d’une largeur bien estimée. 29 Faites que la couleur de fond, entre ces deux verticales colorées, se fonde avec ses voisines ; {De la couleur de fond, ou mezzatinte.} qu’à côté du bord situé près du rehaut, elle prenne la couleur de la zone la plus foncée, tandis qu’à côté du bord situé près de la couleur la plus foncée, il faut placer un reflet clair. Maintenant, en ce qui concerne les couleurs, ne faites pas geler les joues roses, et ne leur donnez pas un air refroidi, c’est-à-dire empourpré, car le carmin composé de laque et de blance ne peut pas donner une rougeur ressemblant à celle de la chair ; en revanche, le vermillon donne une vraie incandescence d’incarnat. {De la brillance de l’incarnat.}


Quotation

[NDR : Définition de opschilderen] Hier moetmen, om de beste manier te volgen, van achter beginnen, te weeten de lucht, en dus allengs na vooren toe, zo behoud men altoos een bekwame en vogtige grond achter de Beelden, om den uitersten omtrek daar in te doen verdwynen, het welk, anders begonnen, ondoenelyk is. Behalven dit is'er noch een voordeel in […] dat men gewaar werd dat het stuk vorderd, en alles by malkander, zo in schikking, als houding wel staat, en daar door geduurig het oog kitteld en vermaakt, waar door de lust, zo menigmaal men het ziet, opgewekt en aangezet word.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

1 quotations

1 quotations

Quotation

Il y a apparence, que cette sorte de Peinture <la détrempe > a esté trouvée la premiere, puisque toutes sortes de Couleurs s’y peuvent employer, & qu’il ne faut que de l’eau & un peu de gomme, pour les détremper. Il est indifférent sur quel Fond on l’employe, pourvû qu’il ne soit point gras, & que ce ne soit point sur un enduit frais, où il y entre de la chaux, ainsi que dans la Fresque. Si l’on travaille en grand, il faudra se servir de colle fondüe, au lieu de gomme, dont il faudrait une trop grande quantité, & travailler fort promptement, à cause que la Couleur qui sèche fort vite ne permet pas d’attendre longtems pour la mêler avec une autre. Cette sorte de peinture dure tres-longtems, pourvû qu’elle soit à couvert, & dans un lieu sec. On peut encore plus facilement qu’à la Fresque employer une Couleur sur une autre sans crainte de les mêler, & la facilité de peindre & de retoucher à sec à la Détrempe fait que non seulement on peut finir beaucoup : mais encore que l’on quitte & que l’on reprend quand on veut. […] La détrempe a ceci de commun avec la Fresque que les Clairs en sont très vifs, mais elle a de plus, que les Bruns en sont plus forts. Les Italiens appellent cette sorte de travail Guazzo, comme font la plûpart des Peintres Français qui ont esté en Italie.


4 quotations

Quotation

To make Gum water to temper your Colours with.
Take cleane water, and put into it of gum Arabicke a little, and let it stand untill the gumme be dissolued. Now you must have a care that it be neither too thicke, by reason of the Gumme, nor yet too thin : for with the one you cannot worke well, and the other will not binde the colour fast.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

CHAP. XVI. Of the Gumms and their Use.
I. The chief of all is
Gum-Arabick, that which is white, clear and brittle ; the Gum-water of it is made thus :
           
Take Gum Arabick, bruise it and tie it up in a fine clean linnen cloath, and put it into a convenient quantity of pure spring water, in a glass or earthen vessel ; [...].
            II.
Gum-lake ; it is made of whites of Eggs beaten and strained, [...].
           
This gum will resolve in water like gum Arabick, of which gum water is made in like manner ; it is a good ordinary varnish for pictures.
            III.
Gum Hedera, or gum of Ivy ; it is gotten out of Ivy, [...].
            IV.
Gum Armoniacum, It is a forrein gum, and ought to be bought strained. [...].


Quotation

SECT. I. Of Gums and Gum waters used in Limning.
The principal Gum is
Gum-Arabick ; get the best that may be, which you shall know by the whiteness and clearness ; if it be yellowish, of an Amber colour, it is naught.
To make Gum-water hereof, do thus […].


Of GUM-LAKE.
Gum-Lake is a compounded Gum made of many ingredients, as of whites of Eggs beaten and strained, of Honey, Gum of Ivy, strong Wort ; these ingredients mingled together will at last run like an Oyl, which at last will congeal and be hard. Trouble not your self to make it, but buy it ready made ; chuse it as you do the Gum-Arabick by the clearness, and then you need not fear it. […].


Of GUM-ARMONIACK.
Of this Gum you may make a Water, that whatsoever you write therewith you may lay in
Gold.
The manner of making the Water is thus […].


3 quotations

Quotation

Das Gummi nun/ welches man gemeiniglich nützet / ist Arabisch Gummi […]


Quotation

Von Gummi. Von mancherley Anzeigung deß Leims so die Illuministen gebrauchen so wie die Illuministen gebrauchen.
Pergament-Leim. Pergamentleim, den die Pergamenter selbst machen von ungeschriebenem Pergament/dem musst du wohl Zusatz mit Wasser thun/denn er ist gar kräfftig und subtil/denn der Hornleim ist. Je weisser er ist/ie schöner er behaltet. 
Hausleim. Hausleim oder Hausblasen komt von einem Meerfisch/der ist nicht so starck als Pergamentleim/gehört zu subtilen Farblein. 
Mundleim. Mundleim ist ein köstlicher subtiler Leim/in all Substanz-Farben/aufgenommenen Spongrun/der mag andern zugesetzt werden
Tragant. Tragant ist ein Gummi, steust aus einem Bäumlein das man nennt Tragarantha/ und das Harz so daraus nennt man Tragarantum. Ist ohne einen andern Zusatz nicht dienlich/aber anderen Gummi zugestellt/fast gut machet auch also schöne lichte Farben. Ist bekantlich bey den Weibern/die gerne schön Angesicht haben. 
GumiArabicum. Gummi Arabicum ist ein fremdes Harz das aus den edelen Bäumen fteust/ nützlich und bräuchlich aller Malerey. Doch mag sie sich nicht vertragen mit allen Farben/das bringet tägliche Erfahrung. […]
Weiß von Ey. Albumen/das Weiß von Ey/ist ein Gesell aller Gummi/so es eine rechte Mixtur hat/aber es ist nicht gern bey Essig unter den Farben da viel Gummi Arabici ist/oder andere Gummen/denn es zeucht sich zu einem Knollen/wie ein Weinmutter. Und wo es nicht einen Zusatz hat/mit weiß Tilgen-Wasser/oder gut Rosenwasser/so wird es bald schmeckend.
Gumi Lacca. Gummi Lacca ist ein wunderbarlich Gumi/so mans in klarem Brunnen-Wasser klein zerstösset/erhitziget/so giebts eine liechte braune Farbe.
Goldgrund zubereiten.  
Man findet mancherley Gattung des Gold Grunds/ und ist doch viel Fehl und Mangel unter etlichen. […]
Ein ander Goldgrund. […]
Goldgrund gummi. […]Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations