MATERIALITY AND TECHNIQUE → painting technique

LINKED TERMS

286 terms
47 sources
564 quotations

3 quotations

Quotation

Aengesien dat den Liefhebber in ’t vervolgh van dese Verlichterie-Kunde, dickwils van het aenleggen, schaduwen, diepen en hoogen sal gewaeght vinden, als zijnde de voornaemste doeningen in ’t oeffenen der Water-Verwen; soo sal het noodigh zijn, kortelijk van elcks yets tot grondighe verstaningh daer van aen te mercken, wantmen sonder grondige kennis daer van te hebben, tot de volkomene oeffeninghe deser Konste niet en kan komen.
Wy beginnen dan eerstelijck het aenleggen te verklaren, zijnde het begin van alle wercken diemen in dese Konst wil aenvangen. Aenleggen dan is, soo wanneermen eenigh dingh, met eenerhande Coleur van Verwe diemen daer toe verkiest, na sijn believen vlack en eenparigh aenleyt en simpel overdeckt, sonder eenighe schaduwe of dagh waer te nemen. Aengeleyt zijnde, soo volght wanneer dat Coleur droogh is, datmen het uytschaduwe en verdiepe, ghelijckwe dat doorgaens in ’t vervolgh soo sullen noemen; en geschiet op die gront, welcke te vooren aengeleyt is; sulcks geschiet altijt door een Verwe welcke veel vetter, stercker ofte bruynder is, als die daer sy mede beleyt is: waer door dan de Parthyen van doncker en licht onderscheyden en afgepaelt werden; alsoo datmen de schaduwen, en de vlackheydt der dingen kan beseffen, en siet uytheffen, daer sy te vooren plat schenen;  (…)
Nu de derde waernemingh die is verhoogen, welcke op de lichte plaets van alle dingen, als daer den dagh sonder eenige schaduwe het sterckst opvalt, moet geschieden; en komt dese verhoogingh meest te geschieden op hooge en uytsteeckende parthyen, gelijck aen de Menschen op de Kaecken, boven op de Neus, op het Voor-hooft, Kinne, Schouderen, Borst, Billen, Elleboogh, Knyen, &c. Van gelijcken in Kleedinghen op de ployen, en vlacke deelen der Ledematen die door deselve werden uyt-gedruckt; en voorts alles wat sich boven de vlackte verheft; dit doetmen met een lichter Verwe en blyer Coleur, als daer ’t mede aengheleyt is: en verhooght het alsoo als het na sijn Trap min of meer, na het sterckste licht aerdende, verlicht is, om dat te doen ronden en voorkomen, &c. (…)
de schaduwen nu diemen op het Gront-Papier doet, komen oock over een met de schaduwen diemen in ’t Schilderen met een stercker Verwe over ’t aengeleyde heen leght; de hooghsels komen van gelijcke over een; de diepsels accordeeren met de toetsen, diemen hier en daer inde Teyckeningh inset; invoegen geen onderscheyt tussen het Teyckenen en Verlichterie-Schilderen en is, als de handelingh vande Pinceel, en datmen sich telckens inbeelt dat yeder aangeleyt Coleur daermen op Schilderen moet, een soort van Gront-papier is daermen op Teyckent, en datmen voor die tijt de handelingh van Teyckenen oeffent, diemen wassen noemt. Staet oock noch aen te mercken, datmen de schaduwen, diepsels en hooghsels alle tijt moet schicken, na dat het Coleur vande gront-vlackte is, op welckmen die komt te leggen: want die niet evenredigh zijnde, soo sullense of te hart, indiense te sterck zijn, ofte flets en Kernemelkachtigh by aldiense niet behoorlijck krachtigh en zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As the Amateur will often find the building up , shadowing, deepening and heightening discussed in the continuation of this Verlichterie-Kunde, as they are the principal actions in the practice of Watercolouring; as such it is necessary, to briefly mention something for the profound understanding of them, because one cannot acquire a perfect practice of this Art, without profound knowledge of it. We start first by explaining the building up, being the start of all that one wants to do in this Art. Building up is, when one builds up a thing, with any Colour of Paint that one choses for it, flat and uniformly as is desired and simply covers, without paying attention to any shadow or light. Built up, once the paint is dry, one continues by shadowing and deepening, as we will call it from now on; and it is done on the ground, which was build up beforehand; it is always done by means of a colour that is greasier, stronger or darker than the one with which it was build up: because of which the Parts of dark and light are discerned and framed; that is, that one can recognize the shadows and flatness of things, and see them rise, while they appeared to be flat before; [...] The third observation now is heightening, which should happen at the light spot of all things, where the light falls strongest without any shadow; and this heightening mostly occurs on high and protruding parts, such as on Humans on the Jaws, on top of the Nose, on the Forehead, Chin, Shoulders, Breast, Buttocks, Elbow, Knees, etc. . Similarly in Clothing on the folds, and flat parts of Limbs that are expressed by it; and furthermore everything that raises itself above the surface; this is done with a lighter Paint and happier Colour, as the one with which it is build up: and heighten it in a way as it is lit up more or less according to its level, towards the strongest light, to round it and make come forward, etc. [...] now the shadows that are made on the grounded Paper, also coincide with the shadows that, in Painting, one places over the first layer with a stronger Paint; the highlights also coincide; the depths accord with the touches, that are placed here and there in the Drawing; and there is no difference between Drawing and Illumination-painting, as the handling of the Brush, and that one often imagines that every applied Colour on which one has to Paint, is a kind of grounded paper on which one Draws, and that one practices the manner of Drawing beforehand, which is called washing. It may also be remarked, that one should always place the shadows, depths, highlights, after the Colour of the ground-surface, on which it is placed: because if these are not corresponding , they will be too hard – if they are too strong – or too weak and Buttermilk-like – if they are not sufficiently strong.

Quotation

{Penseelen.} De Penseelen worden bequamelijk, gelijk als by vele in gebruik is, tot vier soorten of trappen gebragt; […]
{En haare verscheydentheid.} De grootste soorten gebruiktmen; om logten en gronden aanteleggen, en de tweede soorte is dienstig om aanteleggen boomen en aardgronden; de derde kan verstrekken; om de zelve en nog wat fijndere voorwerpen op te maken, en de laatste werd gebezigt om alle netheid en kurieusheid uit te drukken die noodig is, om de kragt van ’t leven, in edeler dingen en van na by gezien, of van verre gants fijn zig vertoonende te schilderen.
’t Zijn de beste
Penseelen, die kort van hair en puntig zijn, en daaren boven wel gesloten, en die niet en kleven in ’t schilderen: maar staat aantemerken, dat de landschapschilderen tot de boomen zig best van de gekloofde dienen konnen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Soft hair brushes} Soft hair brushes are commonly divided into four types or grades;[…] {And their differences}The largest types are used for applying sky and grounds, and the second for laying in trees and earth grounds; the third can serve for filling these in and for somewhat finer objects, and the last is used to render all the precise and particular detail necessary for painting life in all its intensity, in precious things seen up close or things that appear in very delicate form in the distance.The best soft brushes are those that have short hair and are pointed; they are also compact and the hairs do not split apart during painting. But it should be noted that landscape painters can very well use split brushes for trees.

Quotation

Ik zeg dan, dat om een goede handeling des penseels te bekomen, voor al vereist word, een goed begryp van de onderrichting, en kennis van het gebrek, zonder welke het onmogelyk is daar toe te geraaken: derhalven moet noodzakelyk een Schilder deze drie gaaven bezitten, stoutmoedigheid, voorzichtigheid, en geduld of standvastigheid. Het eerste behoord tot het aanleggen van een stuk werks, het tweede om het zelve wel op te maaken, en het derde om wel te voltooyen; […]

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 54:] Je dis donc, que pour acquérir une bonne pratique [NDR : manière], il faut nécessairement être doué d’une conception facile, & qu’un peintre doit posséder les trois qualités suivantes : la hardiesse, l’attention, & la patience. La première de ces qualités est necéssaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs ; la seconde a rapport à l’exécution du tableau, & la troisième est réquise pour y donner le fini […]


1 quotations

Quotation

{Borstelen, en haar gebruik.} De Borstelen, als ligt te verstaan is, zijn meest gebruikelijk in groote werken; die zagst zijn van hair, rekent die vry voor de alderbeste; enge kont’ er de logten en gronden in groote landschappen mede aansmeeren, naar vereisch der zelve wat grooter of kleender van soorte gebruikende, gelijk dit zig mede van selfs wel leeren zal.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Bristle brushes and their use} Bristle brushes, as one would expect, are most commonly used in large works. Consider the ones with the softest hair to be the very best. With them you can spread out sky and grounds in large landscapes, using larger or smaller types depending on what is needed, as will also become self-evident.

1 quotations

Quotation

[...] Een schilder plagt insghelijcks de groote menighte van soo vele ende verschydene verwen, die hy tot het opmaecken sijnes Contrefeytsels voor hem heeft, lichtelick t’onderscheyden, en sich met een vaerdighe hand ende ooghe tusschen de voorghestelde wachs-verwen en sijn aenghevanghen werck besigh te houden. Want gelijck men tot het schrijven van ’t eene of ’t andere woord maer alleenlick eenighe sekere letteren van doen heeft, sonder ’t gantsche A,B,C, overhoop te haelen, even alsoo behoeft men tot het opmaecken eener Schilderye maer alleen de noodwendighste verwen nae den eysch van een Konst-maetigh oordeel aen te strijken, sonder de gantsche menighte van soo vele verscheydene coleuren plotselinghs blindelings op het tafereel te smacken. Die Schilders worden maer alleen voor de beste Konstenaers ghehouden, seght Greg. Nazianzenus {Carm. x.}, dewelcke de waerachtighe en levende ghelijckenisse der gheschaepener dinghen in haere tafereeelen afmaelen: d’Andere daer en teghen, die nae een ydele vermenghinghe van veele gantsch treffelicke ende vermaeckelicke Coleuren anders niet dan een gheschilderde tempeest in haere stucken vertoonen, ghelijckse verde van de rechte Konst-oeffeningh afwijken, soo en maghmen hun desen eerlicken naem met ghenen schijn van reden toepassen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …A painter tends to simultaneously easily discern the great number of so many and different colours, which he has in front of himself in order to compose his Portrait, and busy himself with an able hand and eye amongst the proposed wax-paints and his commenced work. Because just like one only has to deal with some certain letters in writing one or the other word, without messing up the whole ABC, as such one only needs to apply the most necessary colours, after the demand of an Artful judgement, to compose a Painting, without suddenly flinging the whole number of so many different paints blindly on the painting. Only those Painters are thought to be the best, says Greg. Nazianzenus {…}, who paint the true and lively similitude of the created things in their paintings: the Others on the other hand, who show nothing but a painted storm in their works after the vain mixing of many rather good and entertaining colours, as they diverge further from the true Art-practice, as such one may not give them this honest name with any appearance of reason.

1 quotations

Quotation

Das 4. Capitel. Was Fresco mahlen sey/ und wie mit solchem umzugehen.
Wer eine vornehme Historia in Fresco mahlen will, der durchsinne und bedencke die Historia wohl, darnach mache er seine Zeichnung auf Papier, wenn ihm nun solcher Abriß beliebig, so mache er die Bilder der vorhabenden Figur auf eine ganze Tafel von Erde oder Wachs (auch bekleidet nach Nothdurfft mit fein genetzter Leinwand oder dünnen Zeug) ein oder zwey Spannen hoch. Wenn also das Muster vollbracht ist, so setze er dasselbe so hoch und weit von sich wie es sein Horizont-Licht und Distanz erfordert, und die Ordnung der Historia mit sich bringet: alsdenn wird sich erzeigen der Figuren Proportion, Licht und Schatten, halbe und beyde Theile völlig nach der Natur, Schlag und Gebrauch. Nach solchen nimmt der Mahler ein darzu zusammen gepaptes Pappier, der rechten Grösse, wie er vorhabens ist das ganze Werck zu machen, zeichnet darauf mit etwas Behülff der führnehmsten Theile des Lebens die ganze Historia wohl ausgeführet. Wann dieses fertig, so schneidet man ein Stücke ab, just soviel als man selbigen Tag zu verrichten ihm vorgenommen hat, und leget solches auf den Platz des angeworffenen nassen Kalcks, und fähret denn mit einer spitzigen Pfriemen oder Eisen sauber über den Umriß des Pappiers. Wenn solches geschehen, so findet der Mahler darunter den Umriß seines Fürnehmens durchzogen, weil der frische Kalck gehorsam is, und hierauf wird mit Farben nach dem Riß gemahlet : des andern Tages wird wieder ein Stück von obgedachtem gepaptem Pappier abgeschnitten, und damit, wie gemeldet, verfahren, und also alle tage fortgesetzet, bis das Werck vollbracht ist. 


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Maar ook om selfs Menschen lange na haar Dood, of diemen maar eens gesien heeft, of die ons van eenen anderen werden aangebragt, te konnen afmalen, datse een tamelijke gelijkenis sullen hebben. En op datwe de Gedagten en Verbeeldens-kragt, ontrent dese, even als ontrent de voorgaande, door eenig behulp-middel mogten ondersteund vinden, soo sullenwe ook dese Sweemsels onder eenige algemeene soorten of Geslagten, in afschetzing vertoonen [ndr: reference to illustration]; Welke ook soodanig kennelijk gereguleerd zijn, datter weynig Opsigtige Tronien sullen ontmoet werden, die niet met d’een of d’ander soort sullen schijnen over een te komen; of ten minsten daar na te Swemen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But also in order to paint People long after their Death, or those who one has only seen once, or those who are described to us by someone else, with a reasonable likeness. And in order for us to support the Thoughts and power of Imagination regarding this, as well as the aforementioned, with some sort of tool, as such we will also show these Expressions in some general types or categories, in an illustration [ndr: reference to illustration]; Which apparently are so regulated, that one will meet but a few Remarkable Faces, that do not coincide with one or the other category; or at least lean towards them.


Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

{Mahlerey mit Oelfarben:} Nach diesem ist/ die Weise mit Oel zu mahlen/ ersonnen worden/ welche vorermeldte meist alle in Bann gethan/ wie überflüssig jeziger Zeit zu sehen ist.
{Deren erste Erfindere/ Jan und Hubert von Eych/ in Flandern;}Diese herrliche Kunst ist zweifelsfrey am ersten in Flandern/ von Jan und Hubert von Eych/ sonst von Brugg genannt/ erfunden worden. […]
{Das Oel/ macht die Farben rein lind und lebhafter.} Diese Manier/ die Farben mit Oel anzumachen und zu mängen/ erwecket und belebet die Farben viel mehr/ als vorige/ und wird zu solcher wenig anders/ als Lust und Liebe/ erfordert. Das Oel benimmet den Farben alle Schwäche und unreine Härtigkeit/ und macht sie/ durch seine Linde und Durchdringlichkeit/ gegen der Feuchtigkeit/ viel beständiger/ kräftiger und subtiler: also daß die Kunstmeistere allen Bildnisen gar leicht eine rechte Lebens-Art und Aenlichkeit mittheilen können; absonderlich/ wann sie vorher alles zierlich und mit gesundem Verstand gezeichnet haben.
Es wird aber damit also verfahren. {Process diser Mahlerey} Erstlich reiben sie die Farben auf einem glatten Stein/ mängen folgends diese Farben/ als weiß/ gelb/ rötlich und wenig schwarz/ unter einander/ doch also/ daß keine vorschläget oder man nimt Bolus oder Kessel-braun allein.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

1 quotations

Quotation

Das XIII. Von etlichen allgemeinen Dingen/welche in den Anfärben und Wasserfarben zu wissen und zu beobachten nöthig sind. 
Weil ein Liebhaber in nachfolgenden Illuminir- und Erleuchtery-Kunst offtmals das Anlegen/Schattiren/Vertieffen und Erhöhen/als einige der führnehmsten Handlungen in dieser Kunstübung gemeldet/vorkommen/so müssen wir nothwendig etwas davon/das zu ihrem gründlichen Verstande dienet/kürzlich gedencken/weil man zur Vollkommenheit dieser Kunst/im Fall man solches nicht gründlich verstehet/mit nichten gelangen kann.
Wollen demnach mit Erklärung des Anlegens/ als dem ersten Beginn aller in dieser Kunst vorfallender Arbeit/ den Anfang machen. So heisset und ist demnach Anlegen/ wenn man ein Ding / das einerley Farbe hat/mit einer Farbe/ die man dazu erwehlet/ nach seinem Belieben/ flach und einpärig/ ohne Schattiren und Tag anleget und schlecht überledecket. Wenn es nun angeleget ist/ so folget darauff/ wenn die erste Farbe trucken ist/ die Durch- oder Ausschattierung und Vertieffung/ wie wir solches durchgehends im folgenden nennen werden. Dieses geschicht auf dem Grund/ der zuvor angelegt ist/ und zwar allezeit mit einer Farbe/ welche viel fetter/ stärcker oder brauner ist / als die damit beleget wird. Wodurch denn die Theile von Dunckelheit und Licht dergestalt unterscheiden und umbschrencket werden/ daß man die Schatten und die Fläche der Dinge begreiffen kann/ und dieselben sich erheben/ da sie zuvor eben zu seyn schienen ; welches aus dem jenigen/ was wir von Dunckel und Licht in unser Anweisung zur allgemeinen Mahler-Kunst angeführet/ klärlich zu ersehen ist/ und hieher gezogen werden kann.
Die dritte Eigenschafft ist Erhöhen oder Erheben : Welches den lichtesten Ort aller Dinge/ als darauff der Tag ohn einigen Schatten fället/ andeutet. Und diese Erhöhungen geschehen gemeinlich auff hohen und erhobenen Oertern/ gleich an den Menschen auff den Kinn-Backen oben auff der Nase auff dem Vorhaupt/Kinne/Schultern/Brust/Arsch-Backen/Ellebogen/Knien/und dergleichen also auch in den Kleidern/auff den Falten/und flachen Theilen der Gliedmassen/welche durch dieselbige ausgedrucket werden/und weiter alles/was ich über die Fläche oder Ebene erhebet. Dieses soll man mit einer lichtern und höhern Farbe als die ist/ damit es anleget worden/ thun/ und erhöhet es damit dergestalt/ nachdem es mehr oder weniger in dem stärckesten Lichte stehet/ und erleuchtet wird/ damit es dadurch gleichsam rund wird/ und herfür raget.
Man könnte den gründlichen Verstand dieser Dinge füglich aus der Art/ die man im Zeichnen auff Grund-Papier hält/ begreiffen lehren/ davon wir in unserer Zeichen-Kunst geredet haben : Wenn man dasselbe wohl gefasset/ so kann man auch leichtlich verstehen/ wie man mit dem Wasser-Farben umbgehen soll. Ein Exempel von diesen beyden zu geben/ so kann man mercken daß das Anlegen so viel als die Fläche deß Grund-Papiers zu wege bringet. Die Schattierung oder Vertieffung nun/ die man auff dem Grund-Papier machet/ kommen auch überein mit dem Schattiren/ so man in den Mahlen mit einer stärckern Farbe über das Angelegte hinleget. 
Die Erhobenheiten kommen gleichfals mit einander überein/ die Vertieffungen sind eben wie die Tuschungen/ so man hier und dar in der Zeichnung einfüget: daß also kein Unterscheid  zwischen dem Zeichnen und Illuminir-Mahlen ist/ als die Handlung des Pinsels und daß man ihm jederzeit einbilde/ daß jewede angelegte Farbe/ darauff man mahlen muß/ eine Art Grund-Papier sy/ darauff man zeichnet/ und daß man vor die Zeit die Handlung des Zeichnens übet/ welches man waschen heisset. Auch ist annoch zu mercken/ daß man die Schatten/ Vertieffungen/ und Erhobenheiten richten muß/[...] Man muß auch darauff bedacht seyn/ daß die Dinge/ die man mit Wasser-Farben mahlen will/ nicht zu starck oder zu hart umbzogen werden/ damit sie nicht ausser den Farben den Meister spielen/und das Werck kinderhafftig aussehen machen/gleich als wenn es nur mit den Farben zwischen dem Bezirck der Umbzüge angefüllet sey; [...] welches man den Kindern zum Vorbilde geben konnte/den ersten Anfang in der Erleuchterey zu machen. Denn ein verständiger Kunst-übener muß der Eigenschaft der Zeichen-und Mahler-Kunst folgen. Aber in der Erleuchterey/welche man bey den Kupferstücken oder gedruckter Arbeit thut/muß man darauff sehen/welche Gestalt der Meister oder Kupfferstecher die Züge/hier harte/dort schwach und sanfft gemacht/und also auch was die Schatten/so durch das Tuschen angewiesen sind/damit man dasselbst die Stäcke der Farben darnach geschicklich richten mag; Und ob man schon das Tuschen ein wenig durch die Farben spielen siehet/so wird es doch darum nicht schlimmer oder geringer gehalten werden. 
Derohalben mag man so wol in dem Mahlen als Absetzen/die Farben im gemein (sonderlich da man die Dinge erstlich mit anleget) wol etwas dünne/und nicht dicke oder flackerhafftig auffstreichen/dergestalt/daß die hellere Weisse des Papiers oder Pergaments ein wenig dadurch blicke/welchen den meisten Farben den schönen Schein giebt. Ich habe aus Erfahrung angemercket/daß die Farben/so man auf ein durchscheinend Platz anstreichet/viel schöner scheinen/als wenn sie auff ein Bret oder andern dunckeln Leib leget; dadurch das vorhergehende/größtenteils kann bestätigt werden.

3 quotations

Quotation


Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Das XIII. Von etlichen allgemeinen Dingen/welche in den Anfärben und Wasserfarben zu wissen und zu beobachten nöthig sind. 
Weil ein Liebhaber in nachfolgenden Illuminir- und Erleuchtery-Kunst offtmals das Anlegen/Schattiren/Vertieffen und Erhöhen/als einige der führnehmsten Handlungen in dieser Kunstübung gemeldet/vorkommen/so müssen wir nothwendig etwas davon/das zu ihrem gründlichen Verstande dienet/kürzlich gedencken/weil man zur Vollkommenheit dieser Kunst/im Fall man solches nicht gründlich verstehet/mit nichten gelangen kann.
Wollen demnach mit Erklärung des Anlegens/ als dem ersten Beginn aller in dieser Kunst vorfallender Arbeit/ den Anfang machen. So heisset und ist demnach Anlegen/ wenn man ein Ding / das einerley Farbe hat/mit einer Farbe/ die man dazu erwehlet/ nach seinem Belieben/ flach und einpärig/ ohne Schattiren und Tag anleget und schlecht überledecket. Wenn es nun angeleget ist/ so folget darauff/ wenn die erste Farbe trucken ist/ die Durch- oder Ausschattierung und Vertieffung/ wie wir solches durchgehends im folgenden nennen werden. Dieses geschicht auf dem Grund/ der zuvor angelegt ist/ und zwar allezeit mit einer Farbe/ welche viel fetter/ stärcker oder brauner ist / als die damit beleget wird. Wodurch denn die Theile von Dunckelheit und Licht dergestalt unterscheiden und umbschrencket werden/ daß man die Schatten und die Fläche der Dinge begreiffen kann/ und dieselben sich erheben/ da sie zuvor eben zu seyn schienen ; welches aus dem jenigen/ was wir von Dunckel und Licht in unser Anweisung zur allgemeinen Mahler-Kunst angeführet/ klärlich zu ersehen ist/ und hieher gezogen werden kann.
Die dritte Eigenschafft ist Erhöhen oder Erheben : Welches den lichtesten Ort aller Dinge/ als darauff der Tag ohn einigen Schatten fället/ andeutet. Und diese Erhöhungen geschehen gemeinlich auff hohen und erhobenen Oertern/ gleich an den Menschen auff den Kinn-Backen oben auff der Nase auff dem Vorhaupt/Kinne/Schultern/Brust/Arsch-Backen/Ellebogen/Knien/und dergleichen also auch in den Kleidern/auff den Falten/und flachen Theilen der Gliedmassen/welche durch dieselbige ausgedrucket werden/und weiter alles/was ich über die Fläche oder Ebene erhebet. Dieses soll man mit einer lichtern und höhern Farbe als die ist/ damit es anleget worden/ thun/ und erhöhet es damit dergestalt/ nachdem es mehr oder weniger in dem stärckesten Lichte stehet/ und erleuchtet wird/ damit es dadurch gleichsam rund wird/ und herfür raget.
Man könnte den gründlichen Verstand dieser Dinge füglich aus der Art/ die man im Zeichnen auff Grund-Papier hält/ begreiffen lehren/ davon wir in unserer Zeichen-Kunst geredet haben : Wenn man dasselbe wohl gefasset/ so kann man auch leichtlich verstehen/ wie man mit dem Wasser-Farben umbgehen soll. Ein Exempel von diesen beyden zu geben/ so kann man mercken daß das Anlegen so viel als die Fläche deß Grund-Papiers zu wege bringet. Die Schattierung oder Vertieffung nun/ die man auff dem Grund-Papier machet/ kommen auch überein mit dem Schattiren/ so man in den Mahlen mit einer stärckern Farbe über das Angelegte hinleget. 
Die Erhobenheiten kommen gleichfals mit einander überein/ die Vertieffungen sind eben wie die Tuschungen/ so man hier und dar in der Zeichnung einfüget: daß also kein Unterscheid  zwischen dem Zeichnen und Illuminir-Mahlen ist/ als die Handlung des Pinsels und daß man ihm jederzeit einbilde/ daß jewede angelegte Farbe/ darauff man mahlen muß/ eine Art Grund-Papier sy/ darauff man zeichnet/ und daß man vor die Zeit die Handlung des Zeichnens übet/ welches man waschen heisset. Auch ist annoch zu mercken/ daß man die Schatten/ Vertieffungen/ und Erhobenheiten richten muß/[...] Man muß auch darauff bedacht seyn/ daß die Dinge/ die man mit Wasser-Farben mahlen will/ nicht zu starck oder zu hart umbzogen werden/ damit sie nicht ausser den Farben den Meister spielen/und das Werck kinderhafftig aussehen machen/gleich als wenn es nur mit den Farben zwischen dem Bezirck der Umbzüge angefüllet sey; [...] welches man den Kindern zum Vorbilde geben konnte/den ersten Anfang in der Erleuchterey zu machen. Denn ein verständiger Kunst-übener muß der Eigenschaft der Zeichen-und Mahler-Kunst folgen. Aber in der Erleuchterey/welche man bey den Kupferstücken oder gedruckter Arbeit thut/muß man darauff sehen/welche Gestalt der Meister oder Kupfferstecher die Züge/hier harte/dort schwach und sanfft gemacht/und also auch was die Schatten/so durch das Tuschen angewiesen sind/damit man dasselbst die Stäcke der Farben darnach geschicklich richten mag; Und ob man schon das Tuschen ein wenig durch die Farben spielen siehet/so wird es doch darum nicht schlimmer oder geringer gehalten werden. 
Derohalben mag man so wol in dem Mahlen als Absetzen/die Farben im gemein (sonderlich da man die Dinge erstlich mit anleget) wol etwas dünne/und nicht dicke oder flackerhafftig auffstreichen/dergestalt/daß die hellere Weisse des Papiers oder Pergaments ein wenig dadurch blicke/welchen den meisten Farben den schönen Schein giebt. Ich habe aus Erfahrung angemercket/daß die Farben/so man auf ein durchscheinend Platz anstreichet/viel schöner scheinen/als wenn sie auff ein Bret oder andern dunckeln Leib leget; dadurch das vorhergehende/größtenteils kann bestätigt werden.


Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Cap. XIV. Capitel. Nachricht: Was für Farben und welche oerter man in einem Kunst-Stück/das man illuminiren wil/erst soll anlegen/damit es wol ausgeführet werde
Es ist auch nöthig/ehe wir zur Nützung der Farben schreiten/daß wir zuvor wissen/was für Farben man erst oder hernach gebrauchen soll/oder was für Dinge zum Anfange müssen angeleget werden. Denn hieran ist sehr viel gelegen/weil dieses den Zierrath in allen Schickungen verschafft. Darumb man sie allezeit dergestalt eintheilen muß/daß eine die andere nicht unterdrücket/sondern viel mehr eine die andere zur Zierde dienet. Solche Schickung der Farben kann man aus vielen erschaffenen Dingen lernen/ sonderlich aus Betrachtung der Früchte und Blumen/wie auch anderen Dinge/ so man dieselbe mit Verstand und Auffmercken reichlich überleget/ führnehmlich aber siehet man/daß die Farben der Feld-Blumen auff eine besondere Weise artig und schön zusammen geordnet/dergestalt/daß nicht eine einige Farbe derselbigen übel-gestalt/in den Augen der Beschauer sich erzeiget/welche nicht zu mehrer Herrligkeit der anderen gereichet. 
Damit man nun die Farben ordentlich inrichten und sehen können welche man in seinem Werck und Vorhaben bedürffe/ so muß man auff diese folgende fünff Staffeln wohl Achtung geben. 
Ertlich muß ma die luffte auff solche Weide anlegen und färben/ […]
Zum andern/ muß man die Sand-Gründe/ Stein-Gründe/ voranstehendeGründe anlegen/ […].
Zum dritten/ lege man alle nackte Bilder/ […]
Zum vierdten/ können alle Haare und Bärte/ wie auch die fürnehmste Thiere/ nebst einigen Baümen/ Aesten/ Stielen/ und andern Holzwerck/ so dieser Art ist/ einerley angelegt werden. 
Zum fünfften/ muß man da salles mit Beeren Gelbe/ Saffran oder andern Farben/ die durchscheinend sind […]: Und anfänglich auff den weissen Grund verfertigen/ weil man sie auff keine andere Farben decket/ es seyn Kleider oder sonsten andere Dinge. […]

4 quotations

Quotation

l'Enduite estant faite par le Masson sur la muraille, de ce que le Peintre juge pouvoir achever cette journée, il attache son Carton dessus, calque les Contours (qui demeurent imprimez sur l'enduite) avec l’Ante du pinceau (c’est le manche) […].


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Il faut que les Antes de Pinceau soient d’un bois poli & leger, & je ne say pas de bois plus propre à en faire que le fusin ; la baleine est encore fort bonne : l’Ebene & le bois de la Chine se nettoyent fort bien à la verité, mais ils sont trop pesans. Leur longueur doit estre d’environ un pied, parce que pour peindre de bonne grace il faut tenir son peinceau [sic] fort long & c’est à quoy ceux qui commencent à peindre doivent prendre le soin de s’accoûtumer. Les Antes de Pinceau pour estre bien faits doivent estre plus grosses dans le milieu, qu‘aux deux bouts, cela fait qu’elles en sont plus fermes & qu’étant dans la main par un bout, ainsi qu’on a accoutumé de les tenir, elles s’écartent par l’autre, & empêchent les Pinceaux de se toucher & de se gâter l’un l’autre.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Les Cartons se font de plusieurs feüilles de gros papier attachées les unes aux autres, pour y dessiner l’ouvrage que l’on veut peindre chaque jour, de la grandeur precisément qu’il doit estre. De sorte que pour faire un Ouvrage à Fresque un peu grand, il faut par necessité faire plusieurs Cartons. Voici la manière avec laquelle on s’en sert. Le Carton correctement dessiné se met dessus l’enduit que l’on a dû faire preparer, on l’attache avec des clous longs aux endroits que l’on juge à propos, afin qu’il tienne suffisamment pour être calqué : Puis on passe une Ante de pinceau sur les contours, en appuyant de maniere que ces mêmes contours soient marquez dessous & entrent un peu dans l’enduit qui est tout frais : mais il est bon avant que de se servir de son Carton de cette sorte, de marquer dessus avec du blanc & du noir les masses de Clair-obscur, & l’attacher sur le lieu même avant que l’enduit y soit, pour juger d’en bas s'il fait l’effet qu’on en doit attendre : il suffira néanmoins d ‘en user ainsi pour le premier Carton, & seulement pour ne se point tromper dans le reste de l’ouvrage; car le petit Tableau doit conduire pour tout le reste. Cependant chacun en peut en user en cela comme il luy plaira pour se satisfaire.

Quotation

Les bons Pinceaux pour la Fresque doivent estre longs de poil, faits en pointe, & que ce poil en soit de cochon, à moins que ce ne soit pour de petits ouvrages. Quand il arrive que l’ouvrage est un Platfond & que l’on est contraint de tenir la pointe du Pinceau en haut, il faut passer dans l’Ante du Pinceau une espece de petit entonnoir de fer blanc, dans lequel on met une éponge pour recevoir l’eau qui coule le long de l’Ante, & pour empêcher qu’elle n’arrive pas jusqu’à la main, ou qui pis est qu’elle ne coule pas le long du bras.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

1 quotations

Quotation

Pour azurer du bois ou plat.
[ndr titre de paragraphe ; se rapporter au texte]

1 quotations

Quotation

Das 37. Capitel. Alte Oel-Farben-Bilder reine und gleichsam wieder gantz neu zu machen.
Die Oel-Farben-Bilder, wenn sie alt, voller Staub und Unreinigkeit, so, daß man sie fast nicht mehr kennen kann, werden auffolgende Art gleichsam wieder gantz neu gemacht: das Bild lege auf einem Tisch, nimm ein enges Haar-Sieb, durch dieses siebe die reineste Asche doch nicht allzu viel auf das Bild, nimm hernach warmes Wasser, darein schabe ein wenig Seiffe, laß sie in dem warmen Wasser wohl verzehren, denn trage dies Seifen-Wasser mit einem Schwamm oder alten Lappen auf das Gemählde, […]. Wenn den aber sowohl wegen Alter als auch vom waschen der Glantz des Bildes geändert worden, solchen nun wieder zu bringen, so übermahle das wohl abgetrocknete Bild mit einem guten Spick-Oel-Fürnis  […] oder welches disfals eben so gut und ja fast besser ist, nimm das Weisse von ein paar frischen Eyer [….], wenn du nun mit solchem geschlagenene Eyerweis mit einem Schwamm dein Bild ein oder zwey mal bestreichest, doch vorher allemal wieder trocknen lässest, so wird dein Bild wieder einen so schönen Glantz bekommen als wäre es mit dem besten Fürnis bestrichen wäre. […]


Other conceptual field(s)

SPECTATEUR → connaissance

1 quotations

Quotation

Le lavis se fait avec un pinceau, que l’on trempe dans de la couleur de suie de cheminée, appellée bistre, de la sanguine, du bleu d’Inde ou de l’encre de la Chine délayée, & que l’on applique du côté des ombres, en l’adoucissant sur les parties éclairées.

1 quotations

Quotation

Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Quand on veut peindre sur de la Toille, on en choisit qui soit vieille, demy usée, & bien unie. On l’imprime de Blanc de craye ou de plastre broyé avec de la colle de gans ; & lorsque cette imprimeure est seiche, on passe encore une couche de la mesme colle par dessus.

1 quotations

Quotation

Je dis donc que si dans les choses naturelles, c’est la forme qui maintient l’estre, & qui est principe de leur durée, il en est tout autrement dans les ouvrages de l’art, où la matière conserve leur forme, & les fait résister plus ou moins à l’effort des années. C’est pourquoy les Peintres qui veulent que leurs ouvrages se conservent plus long-temps, ne doivent pas negliger de travailler sur des fonds durables, & avec des couleurs qui ne passent point. Il est vray qu’ils n’ont pas toujours la liberté de choisir le fond de leurs Tableaux, estant obligez de travailler, tantost sur des murailles, tantost sur du bois, & souvent sur de la toile ; mais il est toujours dans leur pouvoir d’apporter beaucoup de soin à preparer ces divers fonds, & à chercher les couleurs qui sont les meilleures. [...] Les Anciens qui peignoient sur des ais faisoient un choix tout particulier du bois qui estoit le moins sujet à se corrompre. Nous voyons que les Tableaux de Raphaël & des Peintres de son temps, qui estoient sur des fonds de bois, se sont parfaitement bien conservez. Neanmoins comme la toile est plus commode, & se roule aisément quand on veut la transporter, l’on s’en est beaucoup servy, principalement depuis que l’on a peint à huile, & que la fraisque & la detrempe ne sont plus si fort en usage qu’elles estoient anciennement.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

1 quotations

Quotation

{...} Neem dan vry borstels, die een hand vullen, en laet yder streek 'er een zijn, en de verwen op veel plaetsen byna onvermengt leggen; want de hoogte en de dikheit der lucht zal veel dingen smeltende vertoonen [...].

[BLANC J, 2006, p. 370] Prenez alors des brosses qui tiennent dans la main. Séparez chaque touche. Posez des couleurs à de nombreux endroits, presque sans les mélanger : si de nombreuses choses paraissent criardes vues de près, la hauteur et l’épaisseur de l’air les fondront les unes dans les autres.


Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

La couleur est ce qui rend les objets sensibles à la vuë. Il y en deux, la naturelle & l’artificielle. La couleur naturelle est celle qui nous rend visibles les objets de la nature.
L’artificielle est une matiere dont le peintre se sert pour imiter ces mêmes objets & représenter la nature dont il faut un peu outrer les clairs & les ombres, afin de remedier au brillant que les couleurs perdent étant employées, & à l’éloignement du tableau peint sur une superficie plate. C’est ce qu’on nomme en peinture exageration.


Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

1 quotations

Quotation

Brosse, espece de pinceau fait de poil de cochon, dont les Peintres se servent.

3 quotations

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.

Quotation

Camayeu. Lat. Cameus, les Joüaillers & les Lapidaires nomment Camayeus les Onyces, Cardoines, & autres pierres taillées de relief, ou en creux. Boot. de lap. l. 2. C. 85. C’est ce qui a donné lieu aux Peintres d’appeler Camayeus les Tableaux qui imitent ces sortes de pierres. Les Anciens nommoient ces peintures Monochromata.

Quotation

(a) On entend encore par clair-obscur une sorte de peinture d’une seule couleur qui étoit fort en usage du temps de Polidore, & que l’on appelle aujourd’hui Camayeu.

clair-obscur


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Carmin, couleur dont on se sert à peindre en Miniature V. p. 418.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Cartons, ce sont des Desseins aussi grands que l’ouvrage qu'on veut peindre à Frais, & pour l'ordinaire, on n'y fait que les seuls Traits ou Contours, fort corrects pourtant, ce qu'on fait sur de grandes feuilles de papier, proprement jointes ensemble, jusqu’à ce qu’elles fassent la juste grandeur de la piece qu'on veut peindre, & de la vient leur nom. Parce que CARTA, en Italien veut dire Papier : l'Enduite estant faite par le Masson sur la muraille, de ce que le Peintre juge pouvoir achever cette journée, il attache son Carton dessus, calque les Contours (qui demeurent imprimez sur l'enduite) avec l’Ante du pinceau (c’est le manche) […].


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

7 quotations

Quotation

Cartons, ce sont des Desseins aussi grands que l’ouvrage qu'on veut peindre à Frais, & pour l'ordinaire, on n'y fait que les seuls Traits ou Contours, fort corrects pourtant, ce qu'on fait sur de grandes feuilles de papier, proprement jointes ensemble, jusqu’à ce qu’elles fassent la juste grandeur de la piece qu'on veut peindre, & de la vient leur nom. Parce que CARTA, en Italien veut dire Papier : l'Enduite estant faite par le Masson sur la muraille, de ce que le Peintre juge pouvoir achever cette journée, il attache son Carton dessus, calque les Contours (qui demeurent imprimez sur l'enduite) avec l’Ante du pinceau (c’est le manche) […].


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Cangiasio [ndr : Luca Cambiaso] fut le nom de cét Ouvrier habile
Dont le Pinceau fecond ne fut jamais debile :
J’ay veu de grands palais qu’il peignit des deux mains
Sans faire les Cartons, Traçant tous les Desseins
De l’ante du pinceau, et presque sans estude
Son pinceau paroissoit voler de Promptitude,
L’escurial de luy tint les corps renversez,
Bisarres, furieux, l’un sur l’autre entassez,
Luy qui dans ce caprice espouvantable et sombre
Fait un grand pelotton de figures sans nombre.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Avant que de commencer à peindre l’on fait des Cartons, c’est à dire des desseins sur du papier, de la grandeur de l’ouvrage, lesquels on calcque par partie contre le mur, à mesure qu’on travaille, & une demie heure après que l’enduit est fait, bien pressé, & bien polly avec la truelle.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Trois choses sont necessaires à la Peinture à Fresque avant que de Peindre. L’Esquisse, Les Cartons, Et l’enduit du mur.

Quotation

Les Cartons se font de plusieurs feüilles de gros papier attachées les unes aux autres, pour y dessiner l’ouvrage que l’on veut peindre chaque jour, de la grandeur precisément qu’il doit estre. De sorte que pour faire un Ouvrage à Fresque un peu grand, il faut par necessité faire plusieurs Cartons. Voici la manière avec laquelle on s’en sert. Le Carton correctement dessiné se met dessus l’enduit que l’on a dû faire preparer, on l’attache avec des clous longs aux endroits que l’on juge à propos, afin qu’il tienne suffisamment pour être calqué : Puis on passe une Ante de pinceau sur les contours, en appuyant de maniere que ces mêmes contours soient marquez dessous & entrent un peu dans l’enduit qui est tout frais : mais il est bon avant que de se servir de son Carton de cette sorte, de marquer dessus avec du blanc & du noir les masses de Clair-obscur, & l’attacher sur le lieu même avant que l’enduit y soit, pour juger d’en bas s'il fait l’effet qu’on en doit attendre : il suffira néanmoins d ‘en user ainsi pour le premier Carton, & seulement pour ne se point tromper dans le reste de l’ouvrage; car le petit Tableau doit conduire pour tout le reste. Cependant chacun en peut en user en cela comme il luy plaira pour se satisfaire.

Quotation

Ce qu’il y a de plus avantageux dans la Fraisque, c’est la vitesse, avec laquelle, les grands ouvrages se peuvent executer : Car le Peintre ne retouche point à son travail, qu’est obligé d’achever du premier coup, & pendant que l’humidité de l’enduit se peut méler a celle des couleurs. Il a besoin pour cela d’une prompte execution, de beaucoup de pratique, & d’une grande intelligence du Dessein. Aussi doit-il dessiner premierement tout l’ouvrage sur des cartons, qui soient de la grandeur du lieu où l’on veut peindre. […]


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

{Anweisung zu dieser Mahlerey in großen Sachen} Wer eine fürnehme Historie auf frischen Kalch zu mahlen gewillt ist/ der durchsinne und bedencke erstlich die Historie wol/ darnach setze er seine Gedanken mit der Feder oder Kreide auf Papier. {Umriß und Carton} Wann ihm nun solcher Abriß beliebig/ so mache er die Bilder der vorhabenden Historie auf ein ganze Tafel/ von Erde oder Wachs/ (auch bekleidet/ nach Notturft mit fein genetzter Leinwat oder dünn seidenem Zeug) ein oder zwey Spannen hoch. Wann also das Modell vollbracht ist/ so setze er dasselbige so hoch und weit von sich/ wie es sein Horizont, das Liecht und die Distanz erforderet/ und die Historie-Ordnung mit sich bringt: alsdann wird sich erzeigen der Figuren Proportion, Ordnung/ Liecht und Schatten/ halbe und beyde Theile/ völlig nach der Natur Schlag und Brauch. Nach solchem nimmet der Mahler ein darzu zusammgepaptes Papier der rechten Größe/ wie er vorhabens ist das ganze Werk zu machen/ zeichnet darauf/ mit etwas Behelf der fürnehmsten Theile des Lebens/ die ganze Historie wol ausgeführet: und dieses wird alsdann eine Carton genennet. Wann dieses fertig ist/ so schneidet man ein Stuck oder Figur ab/ just soviel/ als man selbigen Tag zu verrichten ihm vorgenommen/ und leget solches auf den Platz des angeworffenen nassen Kalchs/ und fähret alsdann mit einem spitzigen Pfriem oder Eisen säuberlich über den Umriß des Papiers. {Dieser wird auf dem nassen Kalch stückweis/} Wann solches geschehen ist/ so findet der Mahler darunter den Umriß seines fürnehmens durchgezogen/ weil der frische Kalch gehorsam ist: und hierauf wird mit Farben nach dem Riß gemahlet. Des andern Tags/ wird wieder also ein Stuck von dem Carton abgeschnitten/ und damit/ wie gemeldt/ verfahren/ und also alle Tage fortgesetzet/ bis das Werk vollbracht ist. Man kan also nicht fehlen/ weil jedesmal/ bey auflegung des neuen abgeschnittenen Bilds/ auf der Mauer/ des vorigen Ende erscheinet. Wann man aber/ auf eine Tafel oder Tuch/ aber sonsten ganz/ durchgezogen. nach dem Modell oder Carton von Papier/ mahlen will; alsdann ist das verschneiden unnötig/ sondern man überfährt solchen Modell hinten mit trucken-geschabter Kohle wolschwarz/ leget es also auf die Tafel fest nieder/ und zeichnet den Umriß mit dem vorgemeldten Stefft oder Eisen überall ab/ oder durchpauscht solches: alsdann findet man denselben ganz auf der Tafel/ und ist hierauf mit Oelfarben darüber zu mahlen. Dieses ist der Process und Gebrauch bey den meisten Italiänern/ sonderlich bey den Florentinern. Aber andere/ sonderlich die das meiste nach dem Leben mahlen/ bedienen sich allein der natürlichen Modellen: nach welchen sie ihr fürnehmen/ mit gutem Urtheil/ durch Verhülf der Kreiden/ auf ihre Tafel zeichnen/ und also/ ohne fernere Mittel/ das Werk fortsetzen.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Dans la Peinture à Huile on se sert ordinairement de huit Couleurs capitales, & desquelles presque toutes les autres se font & se composent par le mélange. Elles sont rangées sur la Palette à peu près de cette maniere :
1. Le Blanc-de-plomb : 2. L’Ocre-jaune : 3. Le Brun-rouge : 4. la Laque : 5. Le Stil-de-grain : 6. La Terre-verte : 7. La Terre-d’ombre : 8 : le Noir-d’os.[...]
En voici la Demonstration :
[ndr : shéma d’une palette]


Ces Couleurs se vendent se vendent toutes broyées, & pour les avoir bien propres, & les conserver longtems, il faut les faire mettre dans des Vessies de porc
[…]. L’on fait un petit trou à costé de ces Paquets de Couleurs, pour en faire sortir, en pressant la quantité à peu près que l’on veut employer, laquelle on met sur sa Palette. Il y en a d’autres qui se vendent en poudre, & qui se détrempent avec le Couteau, en y mêlant un peu d’huile lors seulement qu’on en a besoin. Ces Couleurs sont l’Outremer, la Cendre bleüe d’Allemagne, le Vermillon, le Massicot, le Noir de Charbon, & d’autre encore, que l’on peut faire pulveriser, lesquelles ne sont pas d’une grande necessité, & que l’usage apprend assez.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

1 quotations

Quotation

Les Couleurs composées & artificielles ne peuvent estre employées à Fresque, comme la Laque, le Vermillon, le Stil-de-grain, le Massicot &c. Toutes les Terres sont excellentes, excepté la terre d’ombre qui s’écaille si elle n’a point esté brûlée. Pour le Blanc, on se sert de chaux bien choisie & bien passée. Le Rouge d’Angleterre sert de Laque, & plus l’enduit est frais lorsqu’on employe cette couleur, plus elle est belle.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

2 quotations

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Chiaro-Scuro.
It is taken in two Senses : first, Painting in Chiaro-Scuro, is meant, when there are only two Colours employed. Secondly, It is taken for the disposing of the Lights and Shadows Skilfully ; as when we say, A Painter understands well the Chiaro-Scuro.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Chiaro-Scuro.
It is taken in two Senses : first, Painting in Chiaro-Scuro, is meant, when there are only two Colours employed. Secondly, It is taken for the disposing of the Lights and Shadows Skilfully ; as when we say, A Painter understands well the Chiaro-Scuro.

Le terme painting est ici compris dans un sens large, comprenant le dessin.


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.
Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à
Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.

1 quotations

Quotation

Cette peinture [ndr : la peinture à fresque] se travaille sur une Muraille fraîchement enduite de mortier de chaux & sable, les Couleurs en sont détrempées avec de l’eau, & il n’y a que les Terres & les Couleurs qui ont passé par le feu qui puissent y estre employées. Voilà ce qui fait la différence de cette sorte de Peinture avec les autres. Elle a cet avantage qu’elle dure plus long-temps que celle qui est à huile en quelque endroit qu’elle soit exposée : mais elle a ce deffaut que ne pouvant souffrir toutes sortes de couleurs, elle est moins capable d’une parfaite imitation. Les Clairs en sont plus clairs que ceux de la peinture à huile, mais les Bruns n’en sont pas si vigoureux ny si suaves. Sa durée fait qu’on l’emploie plus volontiers dans les lieux Publics & dans ceux qui sont exposés aux injures du temps : & la promptitude avec laquelle elle veut estre travaillée demande une main legere, conduite par une tête savante & pleine de ce beau feu qui est propre à la Peinture.

brun


Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

2 quotations