STIJVIGHEID (n. f.)

RIGOR (lat.) · SÉCHERESSE (fra.) · STEIFFIGKEIT (deu.) · STEIFHEIT (deu.) · STIFFNESS (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
RIGERE (lat.) · SHARPNESS (eng.) · STEIFFIGKEIT (deu.) · STEIFHEIT (deu.) · STIFF (eng.) · STIFFNESS (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

5 sources
8 quotations

Quotation

Van dien tijd af sach men de Konst daghelicks toenemen; soo datter in ’t ghelaet, in ’t gebaer, in de gantsche ghestaltenisse der Schilderyen een sekere Actie ofte bedrijvenskracht beghost uyt te blijcken. Daer en is gheen sonderlinghe bevalligheyd in een opgherecht lichaem te vinden, seght Quintilianus {Lib. ii. Cap. 13.}, het aenghesicht behoort naemelick t’onswaerd ghewendt te sijn, de armen nederwaerds hanghende, de beenen t’saemen ghevoeght, en het gantsche werck moet van boven tot beneden een onbeweghelicke stijvigheyd behouden. d’Ombuyginghe, ende om soo te spreken, het roersel gheven de naegeboetste dinghen een sekere Actie ofte bedrijf. Dus worden de handen niet altijd op eenerley wijse ghemaeckt, en ’t aenghesicht heeft duysend verscheydene vertooninghen. Eenighe lichaemen sijn ghestelt tot het loopen ende om eenigh ander gheweld te bewijsen: Eenighe sietmen sitten, eenighe nederligghen: Eenighe sijn moedernaeckt, eenighe ghekleedt, eenighe half naeckt en half ghekleedt. Wat isser doch soo verdraeyt ende bearbeyt als Myrons schijf-werper, die eertijds Discobolos wierd ghenaemt. Oversulcks plaghten oock dieghene, dien dit stuck werck niet wel aen en stond, gheoordeelt te worden gantsch gheen verstand van de Konst te hebben, ghemerckt yeder een bekent stond, dat de moeyelicke seldsaemheyd deses beelds den hoogsten lof verdiende. Gelijck wy dan sien dat het roersel een van de ghewighstighste punten is, diemen in dese Konst moet waernemen; soo en is het mijnes dunckens, niet swaer den ghebaenden wegh daertoe uyt te vinden. Wy behoeven maer alleen onse oogen op de nature te slaen, en haere voetstappen naerstighlick te volghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] From that time onwards one could daily see the Art increase; such that a certain Action or power of movement to show in the face, in the gesture, in the whole appearance of the Paintings. There is no special loveliness to be found in an upright body, says Quintilianus {…}, the face should be turned towards us, the arms should hang downwards, the legs should be joined together, and the whole work should keep an unmoving stiffness from top to bottom. The Bending, and so to say, the movement give the imitated things a certain Action or activity. Thus the hands are not always made in one way, and the face has a thousand different expressions. Some bodies are positioned to walk and to show some other violence: Some one can see sitting, some laying: Some are completely naked, some dressed, some half naked and half dressed. What is more twisted and worked than Myron’s disk thrower, which was then called Discobolos. Regarding this those who did not like this piece of work very much, tended to be judged as having no knowledge at all of Art, seen that it was known to everyone, that the difficult rarity of this statue deserved the highest praise. Like we see that the movement is one of the most important point, that one has to observe in this Art; as such it is not hard, in my opinion, to find the beaten track towards it. We only have to cast our eyes on nature, and diligently follow in her footsteps.

MYRON, Discobolos

actie · bedrijvenskracht · ombuyginghe · bedrijf · roersel

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

[…] een wacker, kloeck, doch soet-verliesent Penceel, om dat sonder het selve, alle de voorgaende deughden niet verricht en konnen werden. Want, ey lieve doch! Wat is een Stuck Schildery, of men daer Maenden langh in sit en moordt, en soecken't op 't naeuste uyt te fiemelen, sooder niet een alleynkse soet achter-blijvende houdinge in ghevonden kan werden? In waerheyt, niet met alle: soo en heeft het oock niet veel om 't lijt de netticheyt, sonder lossicheyt, want die foute van stijvicheyt, doet te onder-blijven de deught, (soo 't een deught ghenoemt mach werden) van de netticheyt. So dan yemant de netticheyt wil voor sijn Studie verkiesen, die betrachte dan mede het ghene die noyt ghenoegh ghepresen Gerrit Dou, geduerigh waer-neemt. Dat is een curieuse lossicheyt, die hy geleyt met een seeckere ende vaste Teycken-handt; […] die sodanige netticheyt niet bereycken en mach, die trachte met arbeyt om een los, wacker, soet-vloeyend Penceel te bekomen, liever dan in die stijve nette onaerdigheyt te versmooren.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] [ndr: On doit également trouver chez un peintre] un pinceau hardi et prompt tout en restant doux et gracieux, pinceau sans lequel aucune des vertus précitées ne pourraient être mises en pratique. Car qu’est-ce qu’en effet que la peinture si l’on s’y attarde pendant des mois avec une touche conduite précautionneusement sans y trouver au final de la douceur en retour ? En vérité, rien du tout : ainsi la netteté sans souplesse n’apporte pas grand chose, car les erreurs de raideur, diminuent la vertu de la netteté (si l’on peut la qualifier ainsi). Si alors quelqu’un choisit la netteté pour son étude, laissons le pratiquer ce qui est observé avec persévérance par Gerrit Dou, pour qui aucun éloge n’est suffisant, soit une curieuse souplesse qu’il dirige avec une main sûre et fiable. […] Celui qui ne parvient à atteindre une telle netteté ferait bien d’essayer de maîtriser un pinceau souple, agile et suave plutôt que de l’étouffer par une netteté artificielle et trop raide

lossicheyt

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche

Quotation

Wanneermen nu Verlichterie Schildert, die men selfs Inventeert en Teyckent, Copieert, ofte dat men eenige Print-Konst natuerlijck wil Coloreeren, soo salmen oock altijdt acht geven op de eenparigheydt en vlackigheydt, en oock bysonderlijck op de houdingh, of voor en achter uytwijcken, ’t welck hier door t’onderscheyt der stercke en flaeuwe Verwen moet voortgebracht werden, met die vlack en proportioneel verminderende aen te leggen, sonder dat die eenige hardigheyt of stijvigheyt veroorsaecken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] When one is Painting Illumination, that one Invents and Draws oneself, Copies or that one wants to colour some Art of Printing in a natural way, one should always pay attention to the evenness and flatness and also especially to the harmony, or moving back and forth, which should be caused by the difference between strong and weak Colours, by adding them flatly and proportionally diminishing, without them causing any hardness or stiffness.

In the English translation, this section is part of the Introduction to the second part of the book. The structure of this introduction is therefore different from the Dutch chapter (in the second edition of 1670, which we are treating here). Many of the terms are described in the English introduction, but no specific terms are used (for eenparigheid, vlakheid, houding). [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

{Doeselen, en algemeen gebreck van ’t selve.} Nu, de derde manniere van handelinge die noemtmen Doeselen; ’t welck geschiet door Boom-wol in een Schaght gesteecken, waer mede datmen de Schaduwen diemen Gearseert ofte liever Gereuselt heeft, in malkander Doeselt, dommelt en verdrijft; dat oock wel met een stomp of afgesleten Pinceel kan gedaen worden. Doch alsoo dese mannier wat sijmelachtigh, myser, en niet seer Schilderachtigh is, maer veel eer ’t Werck vande Leer-Jongens der Silversmits en Steen-houwers gelijckt; soo willen wy daer niets van seggen, als ’t gene ons daer in tegen-staet: namentlijck, datmen door het Doeselen gemeenlijck in een steenachtige Stijfvigheyt, in voosigheydt, en in verbreeckinghe vande snelle schaduwen, en vlacke parthyen vervalt; ten ware eenige kleynen en Curieuse dingen, of datmen het met groote voorsichtigheydt, gedult en langen arbeyt konde doen, sonder daer door inde geseyde gebreecken te vallen, gelijck wy wel soodanige ghehandelt hebben gesien, die seer goet waeren, maer was al voor wat onghemeens te houden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Doeseling and the common flaw of it.} Now, the third manner of handling one calls the Doeseling; which is done by placing Cotton in a shaft, with which one doeseled, smoothens and diminishes the shadows that one has Hatched or rather Roeseled; which can also be done with a blunt or worn Brush. Yet while this manner is a bit vague and not very Painterly, but quickly appears to be the Work of the Pupils of Silversmiths and Stone-cutters; as such we will not say much about is, except that which we do not like: namely, that by doeseling one commonly lapses into a stony stiffness, in fuzziness, and in the interruption of quick shadows and flat parts; unless it were some small or curious things, or one would do it with great caution, patience and long labor, without falling into the aforementioned flaws, as we have seen things done that way, which were very good, but this is uncommon.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Kantigh Teykenen en dommeligh Teykenen beyde een gebreck onderworpen.} Het kantigh Teyckenen, ende het sacht Teyckenen, is inden beginne, beyde een gebreck onderworpen: door het al te sacht of dommeligh Teyckenen, vervaltmen seer licht in voosigheydt; en door het snel en kantigh Teyckenen in stijvigheydt: Maer om van twee quaden ’t beste te kiesen, sal ’t nochtans beter sijn het vlack en snel Teyckenen, al isset schoon een weynigh na den stijven aert, als datmen om saght en mals te Teyckenen in een Kinderachtige manniere van voosigheydt gheraeckt: Want de stijvigheydt kan door dat middel alreede aengewesen is, in ’t korte wel overwonnen werden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Edgy Drawing and fuzzy Drawing are both subject to a flaw.} The edgy Drawing and the soft Drawing, are in principal both subject to a flaw: by drawing to softly or fuzzily, one easily lapses into fuzziness; and by Drawing quickly and edgily into stiffness: But to choose the best out of two evils, it would be better to draw flat and quick, even though it is a little bit too stiff, than to arrive at a childish manner of fuzziness by drawing softly and tenderly: Because the stiffness may be defeated by the method which has already been pointed out.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Die d'eerste les van deze Konst begeert [ndr: van Eyck] de Tekenkonst/Zie dat hy wel en aerdigh schetssen leert,/Dat's, hoe de zwier der dingen valt, betrachten,/En netticheyt en stijvicheyt verachten:/Want mistmen in den welstant van't geheel,/Men spilt vergeefs zijn arbeyd in een deel.

[BLANC J, 2006, p. 108-109] Celui qui désire recevoir la première leçon de cet art [ndr:l'art du dessin]/Voit qu'il apprend à esquisser de façon correcte et charmante/ C'est-à-dire à rechercher la façon dont on donne le mouvement /Aux choses, et à mépriser le fini et la sècheresse/ Car si l'on ne parvient pas à donner de la [ndr: convenance] / On gaspille vainement son temps à en travailler sur quelque partie.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

[...] dies is allermeest te prijzen, datmen zich tot een wakkere pinseelstreek gewoon maeke, die de plaetsen, die van andere iets verschillen, dapperlijk aenwijze, gevende de teykening zijn behoorlijke toedrukkingen, en de koloreeringen, daer 't lijden kan, een speelende zwaddering: zonder ooit tot lekken of verdrijven te komen; want dit verdrijft de deugt, en geeft niets anders, als een droomige stijvicheit, tot verlies van d' oprechte breekinge der verwen.

[BLANC J, 2006, p. 368] Il est géneralement louable de s’habituer à un vif toucher du pinceau, grâce auquel il est possible d’indiquer avec vivacité les parties distinctes les unes des autres, d’exprimer correctement le dessin et de faire joyeusement sortir le coloris, là où il peut l’accepter. Mais il faut le faire sans jamais faire suinter ou fondre le coloris. Car, dans ce cas, l’on détruirait toutes les qualités de son œuvre, et l’on aboutirait qu’à une sécheresse ennuyeuse, au détriment du véritable mélange des couleurs.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Hondhorst gelukkich Haegs hofschilder had in zijn bloeijende tijdt een wakker pinseel gevoert; maer, 't zy om de juffers te behaegen, of dat hem de winst in slaep wiegde, hy verviel tot een stijve gladdicheyt: waer over hem Linschoten, die gewoon was zijn werk dapper aen te tasten, beschimpte, zeggende: dat hy Hondhorst tans niet een brave streek meer toonen kon.

[BLANC J, 2006, p. 369] Dans ses heures florissantes, van Honthorst, l’heureux peintre de la cour de La Haye, maniait un pinceau vif. Mais pour plaire à ses jeunes clients ou parce que le gain le berçait pour l’endormir, il tomba dans un sec lissé, ce que Linschotten, habitué à beaucoup apprécié son œuvre, lui reprocha, disant que lui, van Honthorst, ne pouvait plus montrer un digne trait de pinceau.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main