VERVEN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Het andere ’t welck Plinius in desen Pamphilus aenmerckt, is dat sijne scholieren tien jaeren aen hem verbonden bleven; hy socht den goeden naeme sijner schole boven alle dinghen te behouden, niet willende dat de leerkinderen souden bestaen te vlieghen eerse vleughelen hadden; dies plaght hy se ontrent de teycken-Konst en andere noodsaeckelicke gronden vry wat langhe besigh te houden, sonder te lijden dat sy door eenighe onbesuyste goed-dunckenheyd de hand te vroegh an ’t verwen souden slaen. Wy en souden dese voorsichtigheyd der ouder Meesters niet hebben aengheroert, ’t en waer saecke dat vele hedensdaeghsche Meesters gantsch verkeerdelick te werck ginghen, door een eerghierighe haestigheyd beghinnende met het ghene laetst behoort te sijn, seght Quintilianus {Lib. I. orat. instit. Cap. 4}, want sy den waeren voortghang haerer Leerlingen grotelicks verhinderen, wanneer sy de selvige maer alleen ontrent schijn-schickelicke dinghen ten toone soecken te stellen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The other thing that Plinius remarks of this Pamphilus, is that his pupils remained connected to him for ten years; he attempted to preserve the good name of his school above all things, not wanting that his learning children [NDR: pupils] would fly before they had wings; because of this he tended to keep them busy with the Art of Drawing and other necessary principles a little longer, without suffering that they would lay their hands too early on painting because of a reckless disposition. We then would not have mentioned this carefulness of the old Masters, if many present-day Masters had not worked rather wrongfully, beginning with that which should be last because of a honour-eager hastiness, says Quintilianus {…}, as they largely impede a true progress of their Students, when they only attempt to show them the ‘apparently-convenient’ [NDR: problematic translation of schijn-schickelick] things.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

 Sir Kennelme Digby vermeet zich van de vermengeling der verwen te {...} schrijven. De veranderlijkheden van middel koleuren, zegt hy, mogen wy van de Schilders leeren, dieze op hare paletten vermengen, met een zamenvoeging der strijdige: zy geven voor, dat als het wit een bruine verwe vermeestert, dat daer dan een root of geel uit ontstaet. Maer, als het zwart het wit sterk overtreft, dat daer dan blaeuwen, violetten, en zeegroenen uit voortkomen. Zeeker, de Schilders, die dien zoo hoogverlichten man dus onderrecht hebben, verdienden van Apelles verwvrijvers bespot te worden. Want noch root noch geel en kan 'er uit wit en bruin; {Vermenging van geneege en strijdige verwen} voortkomen, ten zy het bruin alreets overmatich rood of geel is, noch deeze verwen en laten niet af rood ofgeel te zijn, schoonze bruin zijn. Zoo zullen ook geen blaeuwen, groenen noch violetten uit de kracht van meerder zwart vermengt worden; maer een weynich wits kan zwartachtich blaeuw, paers, of groen, wel ietwes, of, zoo veel men wil, verlichten. De vermengelingen van twee verwen, indienze elkander bevrient zijn, brengen geen andere middelverwe uit, als die na beyden aert, als groen uit geel en blaeuw, purper uit blaeuw en root: gelijk de vermengingen in den Regenbooge te zien zijn. Daer en tegen zullen de vyandige verwen elkanderen byna geheel vernietigen, en niets anders dan een graeuwachticheit voort brengen, als te zien is in 't zamenmengen van groen en root. Een graeuwachticheit, zeg ik, maer zoo mocht men alles, wat juist niet root, geel, of blaeuw was, graeuw noemen. Neen. Deeze overeenkomst en strijdicheit der verwen heeft ons 't vermogen van byna al wat in de natuer gezien wort na te koloreeren, toegebracht, zoo datter niets anders als een wel geoeffent ooge, om de natuer met oordeel aen te zien, van nooden is. Het oordeel van de verwe is hier het voornaemste, indien maer het dingen in de natuer tusschen de uiterstens onzer verwen bepaelt is. {Haer groot vermogen.} Want te vergeefs zoumen de Zon met oker nabootzen, ten ware zy taende, of door een wolk scheen. Wel aen dan, gy stelt dat de dingen, die gy na koloreert, noch lichter, noch geeler, rooder, blaeuwer, groener, paerser, zwarter, noch wat'er meer is, dan de verwen op uw palet zijn. Zeeker, indien uw oordeel maer kracht heeft, zoo hebt gy 't gewenste in uw vermogen, en de oeffening, mits dat uwen yver blijve, zal u zeer doen naderen.

[BLANC J, 2006, p.357-360] Sir Kenelm Digby s’est permis d’écrire sur le mélange des couleurs. Les variations des demi-teintes, dit-il, peuvent être apprises des peintres qui les mélangent sur leurs palettes en associant les couleurs opposées. {Le mélange des couleurs amies ou ennemies}. Ils prétendent que, lorsque le blanc domine un brun, il en ressort un rouge ou un jaune, mais que, quand le noir surpasse fort sur le blanc, cela crée alors des bleus, des violets et des verts mer. Il est certain que les peintres qui ont ainsi renseigné cet homme si hautement éclairé mériteraient d’être ridiculisés par les broyeurs de couleurs d’Apelle. En effet, du blanc et du brun ne peuvent produire ni du rouge ni du jaune. Et ces couleurs ne peuvent pas davantage donner l’impression d’être des rouges ou des jaunes, bien qu’elles soient brunes. Il n’y a pas non plus de bleus, de verts ou de violets qui sortent mélangés d’un noir plus fort. En revanche, un peu de blanc peut bien éclairer en quelque façon ou autant qu’on le veut un bleu, un violet ou un vert noirâtre. Les mélanges de deux couleurs, si elles sont amies l’une avec l’autre, ne produisent aucune autre demi-teinte que celle qui correspond à leurs deux natures communes. C’est le cas du vert à partir du jaune et du bleu, du pourpre à partir du bleu et du rouge, comme on peut le voir aux mélanges d’un arc-en-ciel. Toutefois deux couleurs ennemies l’une et l’autre se détruiront presque totalement et ne produiront rien d’autre qu’une couleur sale, comme on le voit en mêlant du vert et du rouge. Je dis : une couleur sale. Cependant, on pourrait également affirmer qu’une couleur qui n’est ni rouge, ni jaune ni bleue est une couleur sale, mais ce n’est pas vrai. Cette correspondance et ce conflit de couleurs nous a donné la capacité de donner une couleur à presque tout ce qui est vu dans la nature, si bien que nous n’avons besoin que d’un œil bien exercé pour regarder la nature comme il faut. Ce qui compte ici, c’est le jugement de la couleur. Mais il faut que les choses de la nature soient déterminées par les plus extrêmes de nos couleurs.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

[...] ik wil datmen deeze verwen  [ndr : witt en mastekott] alleen met d' alderklaerste lichten vergelijke, en haer dus met zijn gedachten in den eersten graet stelle. In den tweeden graedt stellen wy, als half verlicht, de schampingen, en vergelijken die met onze mezetinte, of half-verwen op de bruinte van ookers. In den derden graet stellen wy, als maer een vierdepart verlicht de gemeene reflexien of wederglansen, deurschijningen, en al wat in de schaduwe eenige kennelijkheyt verooorzaekt; en vergelijken die tegens bruin root. De rechte schaduwen, die echter noch eenich scheemerlicht deelachtich zijn, als misschien een achtste deel, stellen wy in den vierden graet: en vergelijken die met omber. Maer de holle dieptens, die van alle licht of wederglans berooft zijn, stellen wy in den vijfden en laetsten graedt, en vergelijken die met onze zwarten, en alderdiepste verwen.

[BLANC J, 2006, p. 408] [...] Je souhaite seulement que l'on compare ces couleurs [ndr: le blanc et le massicot] avec les lumières les plus claires et qu'on les place ainsi, par la pensée, au premier degré. Au deuxième, nous plaçons tout ce qui est pour ainsi dire à moitié éclairé, les lumières rasantes, et nous les comparons à nos "mezzotintes" dans la teinte des ocres. Au troisième degré, nous plaçons ce qui semble n'être qu'éclairé au quart, comme les réflexions ou les reflets ordinaires, les objets translucides et tout ce qui cause dans l'ombre quelque distinction, et nous les comparons au brun-rouge. Au quatrième degré, nous plaçons les vraies ombres qui contiennent cependant quelque trouble lumière, qui semblerait en représenter un huitième, et nous comparons cela à l'ombre. Mais au cinquième et dernier degré, nous plaçons les trous profonds, privés de toute lumière ou de tout reflet, en les comparants à nos noirs et à nos couleurs les plus sombres.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs