DAADVAARDIG (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Heel anders beschrijft ons Iunius een waren Costenaer [sic, ndr.], soo wanneer hy in dese woorden hem volkomen aldus afschetst. {Beschrijvingh van een waer Konst-oeffenaer.} Een Constenaer moet een omsichtig, mercksaem, daetveerdigh en kloeck vernuftigh Mensche zijn, welcke door de kennisse van verscheyde Wetenschappen een groot begrijp van alles is ingestort; want het en is niet wel mogelick dat yemant een aenmerck waerdige inventy souden konnen tevoorschijn brengen, ten sy saecke dat hem de voornaemste gronden der rechtsinnige geleertheyt van Kints beenen af zijn ingeprent:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Junius describes the true Artist in a very different manner, when he describes him in such a way. {Description of a true Art-practitioner.} An Artist has to be a careful, attentive, decisive and alertly clever Man, who has been given a large understanding through the knowledge of various Sciences; because it is quite impossible that someone could bring forth a remarkable invention, unless he has been imprinted with the main grounds of the rightful learnedness from his early childhood on:

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités