ACTIE (n. f.)

ACTE (fra.) · ACTION (eng.) · ACTION (fra.) · AKTION (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ACTION (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ACTIO (lat.) · ACTION (eng.) · AKTION (deu.) · BEWEGUNG (deu.) · HANDLUNG (deu.) · MOTION (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

7 sources
27 quotations

« Acty » est en général lié au mouvement (roeren, Roeringhen, werckinghen), contrairement à « standt », « stellingh » et « posture », mais les quatre mots sont parfois synonymes. [MB]

Quotation

10 Sulcke roerend’ acty, loopend’ oft gaende,
Sietmen den Mensche natuerlijck vertoonen, {Een gemeen actie in Menschen en Dieren, in gaen oft voort stappen.}
Soo wel werckend’ als in postuere staende,
In onsen dinghen dit wel gade slaende,
Soo in Kinders, Mannen, als Vrouw persoonen,
Sal onsen arbeydt welstandich becroonen,
Op een sijd’ eens Beeldts wy niet en behooren
Arem en been uyt te doen steken vooren.
 
11 maer dat wy een wisselinghe ghedincken, {Van een cruyswijse actie te ghebruycken, waer van d’oude en nieuwen tijts Meesters ons voorbeeldt hebben ghegheven.}
Den rechten arem voor uyt comen laten,
En t’rechter been achter doen henen sincken,
T’slincke been voor uyt, daer teghen den slincken
Arem achter wech laten gaen by maten,
Altijt cruyswijs, t’zy of de Beelden saten,
Oft stonden, soo sal haer de troenge weynden naer den arem,
die men voor uyt sal seynden.

[D'après NOLDUS 2008, p. 51-52:] 10 On voit l’Homme spontanément presenter une telle position dans l’action de courir ou de marcher, {Une attitude commune aux Hommes et aux Animaux dans la marche normale et la marche lente.} lorsqu’il avance ou se met en posture d’arrêt. Dans notre métier, l’observation assidue de tout cela aussi bien pour les Enfants, les Hommes que les Femmes, couronne notre travail de bienséance : dans une Figure, nous ne devons pas faire advancer en même temps le bras et la jambe du même côté. 11 Il faut plutôt penser à l’alternance : {De l’application d’une position en croix dont les Maîtres anciens et modernes nous ont donné des exemples.} faire advancer le bras droit et faire reculer la jambe droite ; faire advancer la jambe gauche et par contre tirer le bras gauche en arrière sans excès, toujours en croix ; et que les Figures soient assises ou debout, ells doivent tourner le visage vers le bras qui avance.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

17 Ghelijck wanneer men maeckt bootsen oft standen, {Van werckende bootsen, den leden te schicken nae hun actien.}
Die met stocken steken oft seelen trecken,
Eensijdich moeten uyt voeten en handen,
Met aermen en beenen die t’samen spanden,
Oft steylden, soo t’werck de leden doet strecken :
maer sonderlingh salmen mijden, te decken {Van t’lichaem zijn schoonheyt niet te bedecken, dat het nergens belet zy aen omtreck oft anders.}
Met armen t’naeckt Corpus, op dat het immer
(Ist moghelijck) vry zy van alle limmer.

[D'après NOLDUS 2008, p. 53:] 17 Par exemple, lorsqu’on dessine des modèles ou postures {Qu’il faut arranger les membres d’une figure en action selon leur action.} manipulant des batons ou tirant sur des cordes, les pieds et les mains doivent saillir d’un côté ainsi que les bras et les jambs qui se tendent ensemble dans la direction que l’action demande. Mais en particulier il faut se garder de cacher le corps nu par les bras, afin qu’il soit toujours (si possible) libre d’entraves. {Qu’il ne faut pas cacher la beauté du corps ; qu’il ne soit nulle part gêné, ni dans son contour, ni ailleurs.}

In the rest of the paragraph (esp. IV, 18-26), Van Mander describes the different actions and their depiction. [MO]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

28 Daer een schouder draeght, op de selve sijde
En heeft oock het been om spelen geen stacy,
maer dat het stijfstandich t’last op hem lijde : {Van een gaende actie, ende staende posture.}
Noch is oock toe te sien, dat niet en schrijde
Ons staende Beeldt buyten Natuer en gracy,
Dats, als voet van voet meer dan voet heeft spacy :
maer weet, dat d’Antijcken achten wel staende,
Standen ghelijck als stappend’ ende gaende.

 
29 Met een schoon en gracelijcke maniere
Swanckende weynich, oft schier niet met allen,
Doch bewijsen sy voor alle Const-giere
Een soete roerend’ acty goedertiere,
Die een yeghelijcken wel moet bevallen :
Nu gheschiedet somtijts, dat op de ballen
Van den plant, oft op de teenen der voeten,
De hoochreyckende bootsen rusten moeten.
 
30 Ghelijck als dertel Nimphe Vrouw persoonen,
Danssende, springhende som van der eerden {Van aerdige actien, in dansen, springen, ende dierghelijcke.}
Met beyde beenen, ander op de toonen,
Dit wel te treffen mach ons werck verschoonen :
En soo wy eenich Exempel begheerden,
Canachus hier voortijts constich in weerden,
Was (alsoo ons Plinius is ontknoper)
Een Statuarius in steen en coper.

[D'après NOLDUS 2008, p.56-57:] 28 Quand une épaule porte un poids, la jambe du même côté n’a aucune liberté mais supporte sa charge avec rigueur. Il faut aussi veiller à ce que notre posture debout {D’une action de marche et d’une posture debout.} n’avance pas contrairement à la gracieuse Nature, c’est-à-dire que la distance entre les deux pieds ne dépasse pas la mesure d’un pied. Mais sachez que les Anciens appréciaient aussi bien la posture debout que la posture de marche 29 pourvu que la manière soit belle et gracieuse, avec un déhanchement réduit à presque rien. Quoi qu’il en soit, ces postures manifestent aux yeux des amateurs, une énergie douce et agréable, qui doit plaire à chacun. Il arrive parfois que les Figures qui se tendent vers le haut doivent se tenir sur l’éminence de la plante des pieds ou sur les orteils, 30 par exemple, quand des Nymphes folâtres dansent, {Des mouvements élégants de danses, de sauts, etc.} en sautant parfois dans l’air avec leurs deux jambes, parfois en se tenant sur les orteils. Bien représenter cela peut embellir notre travail. Si nous souhaitions un Exemple, Canachus était autrefois très habile dans ce domaine. Il était (comme Pline nous le révèle) Statuaire en pierre comme en bronze.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

38 Ons maeghden en Vrouwen met zedich wesen {Vrouwen standen en actien soet en zedich.}
Laet dan vercieren, om welstandts verstercken,
Al heeft Zeuxis Homerum (soo wy lesen)
Elders al te vele ghelooft in desen,
Dat hy in Wijfs beelden heeft laten mercken
Oock ernstighe, herde, en grove wercken,
Al welcke dinghen sullen den volwassen
Ionghelinghen, oft Amasones passen.

 
39 Sonderlinghe stercke ghestelde Mannen
Sullen doen gheweldigh’ acten en standen {Standen en actien nae de macht der Beelden.}:
maer Ionckheyt, die swaermoedicheyt wil bannen,
Moet wesen wacker met leden ontspannen,
Gants vry en los, nu de stellinghe van den
Oude Mannen, die sullen metten handen
Yet vattend’ hun swacke lijf onderhouden,
Met vermoeyde beenen gheneyght om vouden.

[D'après NOLDUS 2008, p. 58:] 38 Ornons donc les Vierges et Femmes d'une vertueuse apparence {Les postures et gestes des Femmes sont doux et chastes.} pour renforcer la bienséance, même si (comme nous le lisons) Zeuxis à Homère a par ailleurs trop fait confiance en montrant aussi des Figures féminines dans des travaux épuisants, durs et harassants qui ne conviennent exclusivement qu'à des Amazones ou des adolescents. 39 En particulier, des Hommes de constitution robuste doivent montrer des actions et des postures puissantes. {Les postures et les gestes doivent correspondre à la force des Figures.} Mais la jeunesse, hostile à ce qui est trop sérieux doit être alerte, avec des membres décontractés, complètement libres et détendus. À présent, passons à la posture des Vieillards qui, s'appuyant des mains sur quelque chose, soutiendront leur faible corps avec des jambes fatiguées, qui s'apprêtent à céder.

Actie est ici lié à la convenance (welstand). [MB]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Soo namen dan d’oude Meesters dese vijf hoofd-stucken in haere Schilderyen op ’t aller nauste waer. I. Den Historischen inhoud, die veeltijds d’Inventie ofte oock ’t argument ghenaemt wordt. II. De ghelijck-maetigheyd, diemen doorgaens henen de Proportie, symmetrie, analogie, en harmonie noemt. III. De verwe ofte ’t Coleur; en daer in plaghten sy ’t licht en schaduwe, als oock ’t schijnsel en duysternisse naukeurighlick t’ onderscheyden. IV. Het leven; ’t welck in d’Actie en Passie bestaet, ofte (om duydelicker te spreken) in de bequame afbeeldinghe der eyghenschappen die men in de onroerende dingen verneemt, als oock in de levendighe uytdruckinghe der beweghinghen diemen in de roerende dinghen speurt, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. V. De schickinghe, die men ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie plaght te heeten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the old Masters observed these five chief principles very closely in their Paintings. I. The Historical content, that is often called the Invention or also the argument. II. The uniformity, which one commonly calls the Proportion, symmetry, analogy and harmony. III. The colour or the colouring; and in this they tend to carefully distinguish the light and shadow, as well as the sheen and darkness. IV. The life; which exists in the Action and Passion, or (to speak more clearly) in the skilled depiction of the characteristics that one discerns in the unmovable things, as well as in the lively expression of the movements that one perceives in the movable things, when these do or suffer something considerable. V. The arrangement, that one commonly tends to call the Disposition or Ordinance.

leven

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions

Quotation

Van dien tijd af sach men de Konst daghelicks toenemen; soo datter in ’t ghelaet, in ’t gebaer, in de gantsche ghestaltenisse der Schilderyen een sekere Actie ofte bedrijvenskracht beghost uyt te blijcken. Daer en is gheen sonderlinghe bevalligheyd in een opgherecht lichaem te vinden, seght Quintilianus {Lib. ii. Cap. 13.}, het aenghesicht behoort naemelick t’onswaerd ghewendt te sijn, de armen nederwaerds hanghende, de beenen t’saemen ghevoeght, en het gantsche werck moet van boven tot beneden een onbeweghelicke stijvigheyd behouden. d’Ombuyginghe, ende om soo te spreken, het roersel gheven de naegeboetste dinghen een sekere Actie ofte bedrijf. Dus worden de handen niet altijd op eenerley wijse ghemaeckt, en ’t aenghesicht heeft duysend verscheydene vertooninghen. Eenighe lichaemen sijn ghestelt tot het loopen ende om eenigh ander gheweld te bewijsen: Eenighe sietmen sitten, eenighe nederligghen: Eenighe sijn moedernaeckt, eenighe ghekleedt, eenighe half naeckt en half ghekleedt. Wat isser doch soo verdraeyt ende bearbeyt als Myrons schijf-werper, die eertijds Discobolos wierd ghenaemt. Oversulcks plaghten oock dieghene, dien dit stuck werck niet wel aen en stond, gheoordeelt te worden gantsch gheen verstand van de Konst te hebben, ghemerckt yeder een bekent stond, dat de moeyelicke seldsaemheyd deses beelds den hoogsten lof verdiende. Gelijck wy dan sien dat het roersel een van de ghewighstighste punten is, diemen in dese Konst moet waernemen; soo en is het mijnes dunckens, niet swaer den ghebaenden wegh daertoe uyt te vinden. Wy behoeven maer alleen onse oogen op de nature te slaen, en haere voetstappen naerstighlick te volghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] From that time onwards one could daily see the Art increase; such that a certain Action or power of movement to show in the face, in the gesture, in the whole appearance of the Paintings. There is no special loveliness to be found in an upright body, says Quintilianus {…}, the face should be turned towards us, the arms should hang downwards, the legs should be joined together, and the whole work should keep an unmoving stiffness from top to bottom. The Bending, and so to say, the movement give the imitated things a certain Action or activity. Thus the hands are not always made in one way, and the face has a thousand different expressions. Some bodies are positioned to walk and to show some other violence: Some one can see sitting, some laying: Some are completely naked, some dressed, some half naked and half dressed. What is more twisted and worked than Myron’s disk thrower, which was then called Discobolos. Regarding this those who did not like this piece of work very much, tended to be judged as having no knowledge at all of Art, seen that it was known to everyone, that the difficult rarity of this statue deserved the highest praise. Like we see that the movement is one of the most important point, that one has to observe in this Art; as such it is not hard, in my opinion, to find the beaten track towards it. We only have to cast our eyes on nature, and diligently follow in her footsteps.

MYRON, Discobolos

bedrijvenskracht · ombuyginghe · bedrijf · roersel
stijvigheid

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Ghelijck dan de voornaemste kracht der Schilderyen gheleghen is in de bequaeme naeboetsinghe der eyghenschappen diemen in d’onroerende dinghen verneemt, als oock in de levendighe afbeeldinghe der beroeringhen diemen in de roerende dinghen speurt; soo moeten wy het mede daer voor houden, dat de welstandigheyd des gantschen wercks gheoordeelt wordt allermeest in ’t ghebaer ende in ’t roersel der figuren te bestaen, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. Dies plaght oock het levendighe roersel, nae d’eene of d’andere gheleghenheyd der figuren, somtijds Actie somtijds de Passie ghenaemt te worden: Want de Beelden die de kracht van eenig ernstigh bedrijf in haer uyterlick ghebaer uyt-wijsen, worden geseyt een goede Actie te hebben; d’andere daerenteghen die d’inwendige beroeringhen haeres ghemoeds door d’uytwendighe ontseltheyd te kennen geven, worden gheseyt vol van Passie te sijn. Dit vervult de wercken met eenen levendighen gheest, ’t is de rechte ziele der Konste.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like the main power of Paintings lies in the capable imitation of the characteristics that one perceives in the unmoving things, as well as in the lively depiction of the movements that one detects in the moving things; as such we have to consider as well, that the harmony of the whole work is thought to exist most of all in the gesture and the movement of the figures, when they do something remarkable or suffer. As such the living movement also tends to be called after one or the other situation of the figures, sometimes Action and sometimes Passion: Because the Images that show the power of a serious occupation in their outward gesture, are said to have a good Action; the other on the other hand who demonstrate the internal movements of their mind by means of an outward dismay, are said to be full of Passion. This fills the works with a lively spirit, it is the true soul of the Art.

Junius explains that there are different types of movement (beroering) in an art work, which he also calls movement (roersel) and gesture (gebaar). On the one hand, he uses the term action (actie), which refers to the outer movement of the figures. On the other hand, there is the passion (passie), which reflects the inner movements. The correct depiction of the different movements should lead to a well-composed whole (welstand). The rest of paragraph IV.2 describes the different emotions, not necessarily in direct relation to art. The phrasing of this paragraph is different in the Latin and English edition. [MO]

bedrijf · beroeringh · roersel · ghebaer · ontsteltheyd

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Ten vierden moet een Schilder oock seer wel de Anatomie, ofte de uyt en inwendige gestalte, ende verdeelinge van ’s Menschen beeldt verstaen: {Oock in de Menschkunde of Anatomie ervaren weten.} Hy moet daer van weten de juyste proportioneele Natuer-maet, en ontledinge van yder deel ten opsicht van ’t geheel, gewicht en tegen-gewicht in ’t bewegen. Veranderlijckheydt van alle soo natuerlijke als gemaeckte Actien, gelijck daer zijn gaende, staende, sprekende, wijsende, loopende, springende, werpende, torssende, treckende, staende, buckende ende andere ontelbare doeningen meer. Hoe die bewegingh door de Musculen of Spieren {Musculen.} worden uytgevoert, en hoe die van gedaente en bysonder gebruyck zijn, waerse in dese of gene Actie het meeste gewelt doen, ende sich sien laten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Fourthly a Painter should also understand the Anatomy very well, or the external and internal posture and distribution of the Human figure: {Should also be experienced in the Anatomy.} From this he should know the right proportional size in Nature, and the analysis of every part in regard to the whole, the weight and counter-weight in its movement. The variability of all natural and composed Actions, as for example going, standing, speaking, pointing, walking, jumping, throwing, carrying, pulling, standing, bowing and countless other actions. How this movement is carried out by the Muscles {Muscles.}, and how these are in appearance and specific use, where they put the most effort in one or another Action, and show themselves.

doening · bewegingh

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Als ghy nu uwe Schets ten Ruwsten doch evenwel voorsichtigh aengewesen hebt, siet dan met ene gheset en aendachtigh Oordeel of uwe schickinge goet is, en of ghy de Actien, of Werckingen, en al ’t gedoen van het Beelt of Beelden diese in u Principael hebben, oock in uwe Teyckeningh kondt sien. Want de werckelijcke besigheydt moet sich in de alder-eerste en ruwste Schets al seer sterck vertoonen, eer ghy u van wat goets mooght verseeckeren; gemerckt de Actie de Ziel van de Schilderye of Principael is, en by gevolgh oock van uwe Teyckeningh moet wesen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As soon as you have marked your Sketch in the roughest form yet carefully, observe with a regular and attentive Judgement whether your composition is right, whether you can also see the Actions or Movements and all the busyness of the Figure or Figures that you have in the Original, in your Drawing as well. Because the real action should show already very strongly in the very first and roughest Sketch, if you want to be sure of something good; as the Action is the Soul of the Painting or Original, and should therefore be of your Drawing.

werckingh · besigheydt

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Ja men mach vry ghelooven, dat de Teycken en Schilder-Konst ons dwinght, alle Musculen die tot de bewegingh der leden dienen, te verstaen: Want den Teyckenaer die grondige kennis van de form en natuere der Musculen, en Tendonen of te Coorden heeft, sal terstont den Cours en bewegingh van een lidt konnen weten, en het sal hem in ’t beschouwen van ’t naeckt aenwijsingh geven (schoonse zich somtijts seer twijfelachtigh opdoen) hoedanigh datse in elkander sluyten, en welcke Musculen door het te rugh trecken van een Tendoon komt op te swellen, en wat nadere daer-en-tegen loslaten en in-krimpen. Daer-en-tegen die de selve slechts in ’t wilde en sonder fondament verstaen, en weten niet als in allerhande slagh van Actien, een en deselfde Muscul op eenerley wijse en plaets te vertoonen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yes one may freely believe, that the Art of Drawing and Painting forces us to understand all the muscles that are used for the movement of the limbs: Because the Draughtsman who has a profound knowledge of the shape and nature of the Muscles, Tendons and Chords, will simultaneously be able to understand the course and movement of a limb, and it will provide him indication in the observation of a nude (although they sometimes appear very doubtful) how they are attached to each other and which Muscle swell because a Tendon pulls back, and on the other hand which others detract and shrink . On the other hand, those who only understand this loosely and without foundation and only know to depict one and the same Muscle in one way and place in different types of Action.

bewegingh · cours

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

{Hoemen het Model wel stellen sal.} Men sal oock een goede manniere soecken, om ’t Model wel te stellen, en goede Actien te verkiesen, dat doet (om alle Wan-order te verhouden) by om-gaende beurten: En laet die, die het sijne beurt valt, te vooren een Actie by gedachte op Papier Geschetst hebben, om in ’t stellen dentijdt niet ydel te laten passeeren; het zy dan dat het eene Actie is die bedachte, ofte na de Inventy van een goet Meester komt, gelijck dat by Memory uyt aensien van Print-Konst, of Teyckeningen kan geschieden; {Hoemen oock wel eenige Actie na andere komt te volgen.} gelijckmen veel fraye, zedige, en wonderlijcke aendachtige Actien, ende Beelden siet, onder de dingen van Raphel, Primaticcio, Carats, Iulio Romano, Polydoor, Testa, en menighte andere verstandighe, soo Oude als hedendaeghse Meesters; daer in dat yder sijnen vryen wil, en lustighen Geest in navolgen mach. {Natuerlijcke gevallige Actien, dickwils best.} Oock salmen acht geven op de Natuerlijcke Actien, die by wijlen uyt eygene beweging van u Model komen te vallen, welcke somtijdts veel grootser, werckelijcker en aendachtiger komen te zijn dan die met voordacht gestelt ofte bedacht konnen worden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {How one will position the Model.} One should also find a good manner, to position the Model the right way, and choose the right Actions, doing so (to avoid all sorts of Chaos) in turn: And let him whose turn it is, beforehand sketch an Action on Paper from his mind, to not lose too much time with positioning; it may either be an Action that is thought up, or after the invention of a good Master, as it may arise from Memory or from seeing the Art of Print or Drawings; {How one may also follow some Actions after others [ndr.: other artists].} as one sees many beautiful, virtuous and amazingly nice Actions and Figures under the things by Raphael, Primaticcio, Carracci, Giulio Romano, Polidoro, Testa and many other sensible Masters, both Old and contemporary; in which everyone can follow his free will and spirited Mind. {Naturally pleasing Actions are often best.} One should also pay attention to the Natural Actions, that sometimes occur from the own movement of your Model, which are sometimes much more magnificent, true and careful than those that are formed with premeditation or can be conceived;

This section is quite different in the English translation and the Italian masters are not mentioned. [MO]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

{Watmen in ’t gemeen moet observeeren.} In het Schetsen en stellen van sijn Beelt salmen dan voor eerst goed acht gheven, hoe yder parthye sich met het geheel vereenight. Ten tweeden op de proporty: Ten derden op de Actie of doeninge des Beelts, en voorts gelijck wy hier vooren hebben geleert.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What one should generally observe.} In sketching and positioning one’s Figure one should foremost pay good attention how every part unites with the whole. Secondly to the proportion: Thirdly to the Action or movement of the Figure, and then how we have learned before.

doening

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Indien daar eenige beminnelijke wetenschap waar, in welk een verstandig en geleerd Schilder op ’t minste mogt onkundig bevonden werden, ten magh hem op ’t nauwste genomen, aan geen gedeelte van de Menschkunde hapere: want behalven het onwaardeerlijk nut van dat al de voornaamste wetenschappen uyt de selve ontfangen, soo leyd’t ‘er opsigt van de algemeene Schilderkonst, een volstrekte noodwett, die sonder eenige bewimpeling of verschooning, all Teykenaars, Schilders, Beeldhouwers, Giet oeffennaars, en die verstandelijk van der selver Konstwerken willen spreken; {Menschkunde is den Schilders ten uyterste nut.} ten uitersten verpligt, grondige kennis te hebben, van de ware Schoonheyd der Mensch Beelden: en hoedanig de maatredige Proportie moet geschikt zijn tot de bediening der Ledematen; op dat die in en onder de beweging, welk tot de doening der Actien; en tot de zienelijke uitdrukking der Passien ver-eyst werd, wel bestuurd mogte werden. Gelijk ook de kennis van de uitwendige gestalte en koppeling der Beenderen […] Invoegen wy onbeschroomd durven seggen, dat een Konstenaar die sich hier in t’eenemaal onkundig en verlegen vind, niet de minste grondvest kan hebben, waar op hy sich selven voor een groot meester in de Schilderkonst kan uitgeve; gelijck hy ook geen bequaamheyd sal konnen hebben, om van de stelling of ware schoonheyd der Beelden, verstandelijk te redeneeren.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Soo en konnen doch sommige [ndr: schilders] niet al te wel verduwen, datmen haar bestipte regelen wil voorschrijven, om alle uyterlijcke en inwendige deelen, tot de veranderlijcke voorvallen der menschelijke actien en doeningen, ja tot d’uytdrukking der Passien en Zieltogten selfs te leeren uytvoeren; Op datse alsoo niet slegts geschilderde, maar ook sprekende, bewegende, werckende, en denckende beelden in haar Tafereelen souden vertoonen: en voornamelijck konnen eenige van kleyn gesigte niet wel lijden datmen haar dit uyt d’Anatomie oeffening by wijse van ontleed kunde voorstellen wild.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such some [ndr: painters] cannot cope too well that they want to prescribe precise rules to them, to learn to execute all the external and internal parts, in relation to the changing events of human actions and undertakings, yes to the expression of the passions and emotions even; In order for them to not only show painted, but also speaking, moving, working and thinking figures in their Paintings: and especially some of little vision cannot comprehend that one would want to present this from the Anatomy in the sense of the knowledge of dissection.

doening

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

In die tijt dat eenige Meesters haar in de Mensch kunde verliepen en sommige te kort schoten, hebben sich eenige veel bescheydender aangesteld, {Wat sommige meesters hebben gedaan om de vervalle Menschkunde te XX.} gelijk hunne Tafereelen en printen aanwijsen. Men getuygt van den Florentijnschen Schilder Dello dat hy een van de eerste is geweest onder de moderne, die met een verstandig oordeel de muskelen, volgens de actien en werckingen begonde te vertoonen. Insgelijx werd van den Schilder Rosso verhaald dat hy de Dooden stellswijse ontgroef, en met groote neerstigheyd daar een Anatomie of Menschkunde uyt maakte. Seker die tot de algemeene Lees-oeffening en beschouwing der voorbeelden, beneffens ’t geduurig Teykenen van Academie-beelden, te mets gelegentheyd kan vinden om het dood lichaam van een mensch te sien ontleden, of sulx op een zedige wijse selfs te doen, die heeft de middel in de hand om met opmerking de konstige samenstel van het grootste meesterstuk der schepping wel te doorgronden, en ’t geen hy hier na ’t leven in een doode romp siet, tot de regelen van sijn konst over te brengen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the period when some Masters overestimated themselves in the Anatomy and some failed, some have behaved themselves much more modestly, as their works and prints demonstrate. {What some master have done to XX [ndr: illegible] the decayed Anatomy.} People testify that the Florentine Painter Dello was the first under the modern [ndr: artists], who started to portray the muscles with an intelligent judgement according to the actions and movements. Likewise it was said about the painter Rosso that he systematically exhumed the dead and made an Anatomy out of them with great diligence. Certainly, he who, for the general practice and observation of examples, besides the frequent Drawing of Academy-figures, can also find the opportunity to observe the dissection of the dead body of a man, or do such a thing himself in a decent way, he has the means to penetrate the artful invention of the biggest masterpiece of creation with observation, and to bring that which he sees here after life in a dead corpse into the rules of his art.

DELLO (unidentified)
Modernes (Les)
ROSSO FIORENTINO (Giovanni Battista di Jacopo)

wercking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Seker een Schilder die niet anders en weet dan de bloote omtrekken der schoone leden, en de muskelen der Statue-beelden in haar teykeningh en gedaante na te volgen, sal sich seer verlegen vinden wanneer hy eenige beelden na seker gegeven voornemen moet schicken, op datmen waarlijck de vereyste werckingh, en geen andere in zou zien. Ja hy sal sich genoegsaam onbedreven in de Menschkunde vinden, wanneer hy slegts in de Collegien Akademie beelden sal Teyckenen; als niet wel konnende waarnemen door welke meester spelende Muskelen, en Partyen, sijn voorgesteld beeld in ’t leven werkt; op dat hy die nauwkeurig in agt nemende, en wel navolgende, die ook aan sijn Beeld sou konnen geven, en maken dat de actie van sijn Teykening met die van sijn Model, welwerkende over eenstemd. Want nadien de muskelen volgens d’ontelbare verscheydentheden der werckingen, oneyndig verschillige gedaantes konnen hebben; die onmogelijck uyt geen Statuen of Pronkbeelden konnen geleerd werden, om dat in yder voorbeeld slegts een enkel en bepaald geval vertoond werd: soo volgd van selfs, datmen in de algemeene Schilderkonst, niet alleen en moet verstaan wat yder Muskel in dusdanigen Actie doet, maar in wat trap en gedaante en onderschikking sy sulx doet; en wanneerse min en wanneerse meer, geweldig of stemmingh sulx doet: want men moet vast stellen dat yder bysondere doening of beroerlijkheyd niet alleen sijn eygen muskel, of muskelen heeft, om dit of dat lit te buygen, te regten, op te trekken, na binnen, na buyten en elders heen te drayen en op te houden, maar dat sulx ook door veelerhande toevallige trappen geschied.[continues…]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Certainly, a painter who knows nothing but how to imitate the naked contours of beautiful parts and the muscles of the sculpted figures in their design and appearance, will feel very embarrassed when he has to arrange some figures after a certain concept, in order to see the required function and not some other. Yes he will find himself completely incapable in the Anatomy, if he would only draw Academy figures in the Colleges; as he is unable to perceive by which master moving muscles and parts his imagined figure does in real life; so that he could observe this carefully, and imitating it well, to give it to his figure as well, to ascertain that the action of his drawing coincides well with that of his model. Because since the muscles can have an endless amount of different shapes, following the countless differences of actions; which can impossibly be learned from Statues or Sculptures, because in every examples but one and a specific case is show: and it naturally follows that in the general Art of Painting, one should not only understand what every muscles does in such an action, but to what extent and shape and subordination he does it; and when it does it more or less great or enjoyable: because one has to note that every specific action or movement does not only have its own muscle or muscles, to make this or that limb bend, straighten, pull up, turn in or out or in another direction and keep it up, but that this happens through manifold coincidental steps.

doening · beroerlijkheyd · wercking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Men moet de Schilder-Konst niet vergeten aan te merken datter driederley Proportien in agt te nemen zijn, die hoeveelse van malkander mogten verschillen, nochtans alle binnen de Palen der mogelijkheyd moeten gehouden werden. Daar is onses agtens een Natuurlijke en Maatredige Proportie; tot welke de Proportie des Welstaans, en de Bevalligheyd moet bygevoegd werden. En soo langh de Mensch beelden na een van dese dry Geslagten, of na alle dry te gelijk verstandelijk geleeft werden, sullense buyten Berisping zijn. De twee eerste staan altijd vast; en tot de laatste neemtmen alleen sijn toevlugt, wanneer de Natuurlijke Wet-maat ophoud, of ons dregd te verlaten, dat is, wanneerse in sekere Verkiesing soodanigen gratie noch verscheyde aardige Verkrampingen niet kan toelaten, als de noodsaak en welstand, van een sonderlinge Actie ons afvorderd; In welke gevallen men sich dikmaal belemmerd en bedrayt vind; {Wanneer en hoe de dryderley Proportien geoeffend werden.} Om genoeg te laten blijken datmen de Maatredige Proportie den Bons verlaat, moetmen ’t gebrek van dien so veel sien te bedekken datmen ten minsten d’ontbeering niet ligt ontwaar werd: of soo een verstandig Oog dat ontdekken kan; soo moet de Welgeschiktheyd en Welbedagte Actie soo Deugdsaam zijn, datse den Beschouwer geheel kan innemen, en verpligten die eer te prijsen dan te veragten. Want een verstandig Mensch kan seer ligt afsien, waar en in welke geval of noodsaak, men de Schilderkundige Vryheyd, heeft weten tot sijn voordeel aan te grijpen of waar het verstand heeft stil gestaan.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One should not neglect to mention regarding the Art of Painting that there are three types of Proportion to take into account, which – no matter how much they may differ from eachother – nevertheless must all be considered to fall within the possibility. We believe there is a Natural and Mathematical Proportion; to which the Proportion of Harmony and the Gracefulness should be added. And as long as the Human Figures occur judiciously according to one of these three Types or to all three simultaneously, they will be without Reprimand. The first two are fixed; and one may only resort to the latter, when the Natural Law of Mesure seizes to exist or threatens to leave us, that is, when she cannot allow such grace nor different nice Contortions in a certain Decision, if the necessity and harmony of a special Action demands from us; In which cases one often finds himself impeded and obstructed; {When and how the three sorts of Proportion should be practiced.} To show sufficiently that one leaves the Mathematical Proportion, one should attempt to hide the flaws of it as much as possible so that at least the deprivation is not easily recognized: or so that a wise Eye can discover it; as such the well-composed and well-invented Action are so virtuous, that they can conquer the Spectator completely, and oblige him to praise it rather than to despise it. Since a sensible Man can easily understand, where and in which case or necessity one has managed to use the painterly Freedom to his advantage or where the mind did not function.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Want om dat de Menschen alle uyt eenen Bloede gemaakt zijn; en dat de Actien die uyt de togten van ’t Gemoed komen, en geensints van de Burgerlijke Zeden afhangen (want die zijn te bijster verschillig) by yder sich even eens bevinden, daarom besluyten wy (soo veel de Actien aangaat), uyt de Beschouwing van de Geschilderde Doeningen, even dat selve, dat we gewoon zijn in soo een stand, Actie of Gebeerde, te denken, te doen en te willen, dat we sulx ook waarlijk voor onse Oogen sien gebeuren. Van den Neerlandschen Schilder Jan van Eyk werd verhaald dat hy een Orgel-spelende Cicilia in ’t Geselschap van zingende Engelen Geschilderd hadde; In welke de Actien soo Natuurlijk verstaan waren, dat een verstandig Zang-Konstenaar uyt de trekken van haar Mond, en wangen zien kon, wie den Bas, wie den Tenor, wie den Altus, of wie den Superius hield.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As Man is made from one Blood; and all Actions that spring from the passions of the Mind - and do not depend on the Civil Traditions (because they differ far too much) – can be found in everyone, therefor we conclude (for as far as the Actions are concerned), from the observation of the Painted Movements, just like that which we are used to think, do and want in such a Posture, Action or Gesture, we truly see it happen before our Eyes. It was said of the Netherlandish Painter Jan van Eyck that he had painted a Cecilia playing on the Organ in the company of singing Angels; In which [ndr: painting] the Actions were so naturally conceived, that a wise Singer could see from their mouth and cheeks, who sang the bass, the tenor, the altus or the superius.

doening

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Indien ymand dan geestig en welbedagtsaam in ’t uytdrukken der Eygenschappen wil zijn; (die voornamelijk in de Beelden op Tafereelen, beneffens een goede Actie en Verkiesing des by-Werx, in de Sweming der Tronien moet bevorderd zijn) Laat hy volgens aanwijsing deser vertoog-schets [reference to illustration, ndr.], aan een heymelijken Dief, of vuyle Snoepert, de Sweming van een Kat geven, of ook wel van een Aap: Alhoewel de laatste beter een Poetsemaker, een Snaak, of een Quaad-doender, en noch alder eygenst een Teuter-quaad te kennen geeft. [ndr: continues to describe the other animals in relation to their facial expressions]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] If someone aims to be bright and deliberate in the expression of the Characteristics; (which mainly has to be promoted in the Figures of Paintings, in the Facial Expressions, next to a good Action and Selection of the accessories), let him – following the example of this illustration - [ndr: reference to illustration], give a furtive Thief, or dirty glutton, the Expression of a Cat, or also of an Ape: Although the latter better illustrates a Joker, a Scoundrel or an Evil-doer, and most of all a Teuter-quaad. [ndr: continues to describe the other animals in relation to their facial expressions]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Van de Stelling der Beelden volgens de Natuurlijke en toevallige stand der beweging in allerhande Doening.
Laat ons van de Tronie-stelling in ’t bysonder tot een ander voornaam en algemeen Deel der Mensch-kunde over gaan; Namelijk tot de Teykenkonstige stelling van de bewegende Stand der Werkende Mensch-beelden; En daar ontrent aanwijsen hoedanig de Beelden onder sekere Linie van Bestuur en Gewigt, en Tegen-wigt allerhande Doeningen en Actien van Staan, Gaan, Loopen, Torssen, Dragen, Werpen, als anders, welvoegsaam en Natuurlijk, sonder daar heen te vallen, of onmogelijkheyd in haar Doening te vertoonen, verrigten konnen: Op dat den Teykenaar en Schilder die sigh daar in wel afgerigt bevind, het Middel mogt in de Hand hebben, om sijn Beelden in allerhande voorval en Verkiesing, tot het Oogmerk van sijn voorgesteld bedrijf, soodanig te bepalen, datse noit tegen de Teykenkundige Trek, noch tegen de mogelijkheyd der Doening, ten opsigt van ’t Maaxel en samen-stel der Leden aanloopen. En gelijk dit een van de gewigtigste Hoofd-stukken der Schilder-Konst is, soo heeft het ook alle Groote en Verstandige Meesters niet alleen ter Herten gegaan, sig hier in wijselijk te dragen, maar veele hebben ook met alle vlijd hun Leerlingen geduurig vermaand daar op nauw agt te geven: En dat wel soo veel te meer alsse sigh ontblood vonden van de Onderwijsingen in de Boeken, en Voor-beelden.
Karel van Mander die beter Schrijver en Prater dan Schilder is geweest, seyde in sijnen tijd dat het te wenschen waar, datter van ymand een Onderwijsing aangaande de stelling der Beelden, volgs de Werkende Verkiesingh der Actien, en d’uytdrukking der Herts-togten, ontworpen wierde: En seyd hy, ik soude sulx geerne selfs gedaan hebben, in dien ik my daar bequaam toe gevonden had.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] On the Composition of Figures according to the Natural and incidental posture of movement in all sorts of Action. Let us proceed from the composition of the Face in specific to another important and common Part of the Anatomy; Namely to the Artful composition of the moving Posture of Working human Figures; And in that context point out to which degree the Figures can carry out appropriately and Naturally, all sorts of Doings and Actions of Standing, Going, Walking, Hauling, Carrying, Throwing and others, within a certain Line of Conduct and Weight and Counter-weight, without falling or showing an impossibility in their Action: So the Draughtsman or Painter who finds himself well-trained in this, has the tools at hand to conceive his Figures such in all sorts of occurrences and choices, to the purpose of the proposed action, that they will never appear to be against the Draught, nor against the possibility of the Action, with regard to the Creation and structure of the Limbs. And as this is one of the most important Chapters of the Art of Painting, as such it has not only concerned all Great and Wise Masters, to act wisely in this regard, but many have continuously urged their Pupils with diligence to pay close attention to it: And even more so when they were without the Instruction in Books, and Examples. Carel van Mander, who was a better Author and Speaker than Painter, said in his time that it were commendable, that someone designed an Instruction regarding the composition of Figures, subsequently the Working Selection of Action and the expression of Passions: And he said, I would have been inclined to do so myself, if I had found myself capable of it.

doening · bedrijf

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Van de Actien en Werkelijke besigheden der Beelden, en hoemen die volgens den aard der Voor-vallen, onder d’uytdrukking van allerhande Passien en Ziel-togten vertoonen zal.
Seker vermaard Schilder plagt van de Beelden die haar behoorlijke Actien en Passien tot het voornemen van den Schilder, noch den inhoud der Historie niet wel uyt en drukten, te seggen, datse tweemaal gedoodverwd waren. {Omdat de Konst-beelden de beweging derven, moetmense door de Actien en stelling sulx doen aannemen.} Seker nadien het alle Konstenaars bekend is, dat de na-gebootste Werken, de ware en Levende beroerlijkheyd uyt haar eygen aard en Natuur derven, soo vald het niet swaar te oordeelen, datter in de Schilder-Konst een bysondere vlijd moet aangewend werden, om beneffens de goede en vaste Teykenkundige Trek en schoone Proportie, ook de Actien en Hertstogten (dat is de bedrijvens kragt) door praktijk in de Beelden aan te wijsen; en alsoo te verbeteren ’t geen sy van Natuure missen. Want dat is de Ziel van de Schilder-Konst: En die Meesters welke daar in bysonder hebben uytgemunt, hebben ook altijd de hoogste Rang gehad.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the Actions and True movements of the Figures, and how one may show them according to the nature of the Events, while expressing all sorts of Passions and Emotions. A certain famous Painter was used to saying that those Figures that do not express their proper Actions and Passions to the intention of the Painter, nor the content of the History, are primed twice. {Because the Art-figures lack movement, one should make them obtain such through the Actions and posture.} Especially since it is known to all Artists, that the imitated Works, lack the true and Lively movement from their own character and Nature, as such it is not hard to understand that one should apply extra diligence in the Art of Painting, to also illustrate the Actions and Passions (that is the activity), besides the good and steady Draught and beautiful Proportion, in the Figures through practice; and as such improve that which they naturally lack. Because this is the Soul of the Art of Painting: And those Masters who excelled especially in this, also had the highest Rank.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Wy zijn altijd van gedagten geweest, datter tot d’uytdrukking van allerhande gevallige Actien en Hertstogten, uyt welk de beste voort spruyten, geen oeffening den Schilder nutter is; dan met goede opmerking vele dingen na ’t Leven af te schetsen; en voornamelijk die dingen, die hem by toeval, en in stilligheyd hier en daar voor komen;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We have always been of the opinion, that for the expression of all sorts of charming Actions and Passions, from which the best spring forth, no practice is more useful to the Painter; than to sketch many thing after Life with good observation; and especially those things, that occur to him by accident and occasionally in silence;

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Daar zijn veel dingen die de Schilder Konst nu en dan noodig heeft, die wanneermense op een bestipten tijd wil hebben, niet te verkijgen zijn; {Alles datmen in de Schilder-Konst noodig heeft is niet altijd by de Hand.} immers niet soo alsmense ten uytersten noodig heeft: Wel is waar dat vele haar door Modellen, en andere hulp-middelen bedienen: Doch die nauwkeurig wil opmerken, sal ligt verstaan, dat de Actien en Passien welke door Modellen met voordagt gesogt en gemaakt werden, vry ver van die verschillen, welkwe Natuurlijk gevallige en waaragtige Actien en Passien noemen:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] There are many things that are occasionally needed by the Art of Painting, that – when one wants them at a specific moment – are not available; {Everything that one needs in the Art of Painting is not always at hand.} indeed not unlike when one needs them very much: It is however true that many can serve her by means of Models and other tools: However, he who wants to observe closely, will understand easily, that the Actions and Passions that are searched and made intentionally by Models, differ very much, from those which we call Naturally occuring and true Actions and Passions:

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Maar alle dese Geneeskundige gedagten varen latende; moetenwe uyt al het voorige geseyde den Schilder leeren aanmercken, datter groot onderscheyd komt te vallen tussen de bewegingen die sonder de Wil, en die, die met de Wil geschieden; {Onderscheyd der beweginge.} want in het gene datmen Wild, daar ontrent heeftmen gemeenlijk meerder vaardigheyd, yveriger Actie en Furie, dan in de simpele doeningen, die veelsints maar allen van de gemeene Loop der Geesten buyten onse denking worden voortgebragt. Hierom moet een Konstenaar in het vertoonen en uytdrukken van de Actien en bewegingen versorgen, dat hy zijne Beelden soodanige Actien en bewegingen doet hebben, als met de Wil, Ziel en Voornemen, dien hy wil dat sijn Beelden sullen hebben, over-eenkomt: Ten eynde hy door zijn Konst, de gedagten van hem selfs en die van zijn Beelden, den Beschouwer mag bekend maken. En dat elk alsoo met zijn eygen overleggingen aandagt, die dingen by sich selven magh voltoyen, die de konst onmogelijk schijnen de doening der Beelden by te setten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But if we let all these Medical thoughts go; we have to learn from all that has been said, that there is a great difference between the movements that are made without the Will and with the Will; {Distinction between movements.} since in that which one wants, one usually has more ability, more diligent Action and Fury, than in the simple actions, which are often executed from the general Train of Thoughts outside our Thinking. Because of this an Artist should take care that – in the depiction and expression of the Actions and movements – that he provides his Figures with such Actions and movements, as coincides with the Will, Soul and Intention that he wants his Figures to have: So that he may show his own thoughts and those of his Figures to the Spectator through his art. And that everyone with his own considerations in mind, may complete those things for himself, which appear to be impossible for the art to add to the action of the Figures.

doening · beweging

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

En op datwe eenige naukeurige aanwijsinge tot de praktijk der Schilderkonst souden doen; soo sullen wy na het Verklaren van de Muskelen, eenige gevallen van Actien en Werkingen by brengen, waar in wy sullen aanwijsen, welke Muskelen met Naam en Plaats, in sulk of sulk een daad bysonderlijk werken of stil staan. Met moet in het Muskelen der Beelden ook altijt wel in agt nemen de Hoedanigheyd van Persoonen namelijk in Geslagt, Ouderdom en Gestalte; op datmen yder soort van Beelden, haar eygenschap na de gemeenen Loop der Nature, welstandig en schoon mogte toepassen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And in order for us to provide some precise advice for the practice of the Art of Painting; after the Explanation of the Muscles, we will explain some cases of Actions and Movements, in which we will point out which Muscles – with name and location – work or rest specifically in such and such an action. With regard to the Muscles of Figures one should always pay attention to the Quality of Persons, namely in Gender, Age and Posture; so that one may provide every type of Figure its character following the general progress of Nature, in a convenient and beautiful manner.

werking

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Als u nu de Schets ten ruwesten ontworpen is, en dat al de groote deelen op zyn plaats aangeweezen staan, zo zalmen het voorwerp en zyn schets, in vergelyking teegens elkanderen, met een aandachtig oordeel, een weinigje uit de hand beschouwen, om te zien, of de schikking naar behooren geplaatst is, en of de beelden haar werkinge genoeg doen; want als dat in de schets niet wel waargenoomen word, zo zalmen met de verplaatzing en verbeetering der deelen in de stellinge, zulk een groote en verdrietigen arbeid ontmoeten, dat de iever en lust van de teekening vergaan zal zyn, eer men de zelve eens half gesteld vertoonen kan. […] In het opstellen, moetmen voor al wel toe zien, dat de lossigheid der Aktien, die de schets alreede is, daar niet uit en raakt. Het welke gemakkelyk kan gebeuren, wanneer men geen agt geeft, door wat voor-deelen, de natuurlyke beweeging en werkinge der Beelden veroorzaaken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] If you now have designed the sketch in its roughest form, and all the bigger parts are marked in their place, as such one shall observe the object and its sketch, in comparison to each other, with a careful judgement, a little bit in one’s hand, to see if the composition has been satisfactorily placed and if the figures sufficiently do their movement; because if this is not observed correctly in the sketch, one will find such a big and sad work for the moving and improvement of the parts in the composition, that the diligence and desire of the drawing will be lost before one can even show it partially finished. […] In the composition, one should first make sure, that the looseness of the actions that is already in the sketch, does not disappear from it. Which can easily happen, when one does not pay attention through which parts the natural movement and action of the figures are caused.

[The French translator, wrongfully, interpreted the first occurrence of werking in the sense of effect, not of action. [MO]

beweging · werking

term translated by AKTION
term translated by /

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Om den leerling aanleyding te geeven tot het uitvoeren en verder naspeuren van het tweede deel der schoonheid, namentlyk de bevallige beweging der leedemaaten, zo gelief hy te letten op dit nevenstaande Figuur, waar in de voornaamste schikkingen, welke een schoone aktie veroorzaaken […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 82:] Afin d’inspirer au jeune artiste le désir d’étudier la seconde partie de la beauté, savoir, le mouvement gracieux des membres, nous le prions de porter les yeux sur la figure, de la planche VII, dans laquelle on a observé les principales positions qui peuvent concourir à produire une belle attitude […]

term translated by ACTION
term translated by AKTION

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude