KOERS (n. m.)

COURSE (eng.) · LAUF (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
COURSE (eng.) · LAUF (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Ja men mach vry ghelooven, dat de Teycken en Schilder-Konst ons dwinght, alle Musculen die tot de bewegingh der leden dienen, te verstaen: Want den Teyckenaer die grondige kennis van de form en natuere der Musculen, en Tendonen of te Coorden heeft, sal terstont den Cours en bewegingh van een lidt konnen weten, en het sal hem in ’t beschouwen van ’t naeckt aenwijsingh geven (schoonse zich somtijts seer twijfelachtigh opdoen) hoedanigh datse in elkander sluyten, en welcke Musculen door het te rugh trecken van een Tendoon komt op te swellen, en wat nadere daer-en-tegen loslaten en in-krimpen. Daer-en-tegen die de selve slechts in ’t wilde en sonder fondament verstaen, en weten niet als in allerhande slagh van Actien, een en deselfde Muscul op eenerley wijse en plaets te vertoonen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yes one may freely believe, that the Art of Drawing and Painting forces us to understand all the muscles that are used for the movement of the limbs: Because the Draughtsman who has a profound knowledge of the shape and nature of the Muscles, Tendons and Chords, will simultaneously be able to understand the course and movement of a limb, and it will provide him indication in the observation of a nude (although they sometimes appear very doubtful) how they are attached to each other and which Muscle swell because a Tendon pulls back, and on the other hand which others detract and shrink . On the other hand, those who only understand this loosely and without foundation and only know to depict one and the same Muscle in one way and place in different types of Action.

actie · bewegingh

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude