OMBUIGING (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Van dien tijd af sach men de Konst daghelicks toenemen; soo datter in ’t ghelaet, in ’t gebaer, in de gantsche ghestaltenisse der Schilderyen een sekere Actie ofte bedrijvenskracht beghost uyt te blijcken. Daer en is gheen sonderlinghe bevalligheyd in een opgherecht lichaem te vinden, seght Quintilianus {Lib. ii. Cap. 13.}, het aenghesicht behoort naemelick t’onswaerd ghewendt te sijn, de armen nederwaerds hanghende, de beenen t’saemen ghevoeght, en het gantsche werck moet van boven tot beneden een onbeweghelicke stijvigheyd behouden. d’Ombuyginghe, ende om soo te spreken, het roersel gheven de naegeboetste dinghen een sekere Actie ofte bedrijf. Dus worden de handen niet altijd op eenerley wijse ghemaeckt, en ’t aenghesicht heeft duysend verscheydene vertooninghen. Eenighe lichaemen sijn ghestelt tot het loopen ende om eenigh ander gheweld te bewijsen: Eenighe sietmen sitten, eenighe nederligghen: Eenighe sijn moedernaeckt, eenighe ghekleedt, eenighe half naeckt en half ghekleedt. Wat isser doch soo verdraeyt ende bearbeyt als Myrons schijf-werper, die eertijds Discobolos wierd ghenaemt. Oversulcks plaghten oock dieghene, dien dit stuck werck niet wel aen en stond, gheoordeelt te worden gantsch gheen verstand van de Konst te hebben, ghemerckt yeder een bekent stond, dat de moeyelicke seldsaemheyd deses beelds den hoogsten lof verdiende. Gelijck wy dan sien dat het roersel een van de ghewighstighste punten is, diemen in dese Konst moet waernemen; soo en is het mijnes dunckens, niet swaer den ghebaenden wegh daertoe uyt te vinden. Wy behoeven maer alleen onse oogen op de nature te slaen, en haere voetstappen naerstighlick te volghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] From that time onwards one could daily see the Art increase; such that a certain Action or power of movement to show in the face, in the gesture, in the whole appearance of the Paintings. There is no special loveliness to be found in an upright body, says Quintilianus {…}, the face should be turned towards us, the arms should hang downwards, the legs should be joined together, and the whole work should keep an unmoving stiffness from top to bottom. The Bending, and so to say, the movement give the imitated things a certain Action or activity. Thus the hands are not always made in one way, and the face has a thousand different expressions. Some bodies are positioned to walk and to show some other violence: Some one can see sitting, some laying: Some are completely naked, some dressed, some half naked and half dressed. What is more twisted and worked than Myron’s disk thrower, which was then called Discobolos. Regarding this those who did not like this piece of work very much, tended to be judged as having no knowledge at all of Art, seen that it was known to everyone, that the difficult rarity of this statue deserved the highest praise. Like we see that the movement is one of the most important point, that one has to observe in this Art; as such it is not hard, in my opinion, to find the beaten track towards it. We only have to cast our eyes on nature, and diligently follow in her footsteps.

MYRON, Discobolos

bedrijf · roersel · actie · bedrijvenskracht
stijvigheid

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude