KUNSTWET (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Tot hier to gesproocken hebbende van den oorspronck, achtbaerheydt, ende nuttigheyt der Schilder-Konst, soo komen wy nu tot de eerste aenleydingh deser Konst, diese soo uyt de aengeboorne natuere als door de Konst Wetten selver verkrijghen moet, ten eynde sy in het betrachten van soodanigen oeffeningh een wel-bereyt naturel ontmoete. Want gelijck het van outsher onder de wijsen is aenghemerckt, dat die dingen doorgaens wel gelucken, tot welck ons de nature selfs aenleydt, ende dat in tegendeel die dingen gemeenlijck qualijck sloegen van welckmen een natuerlijcken afkeer heeft; Soo machmen oock met recht seggen, dat het onmogelijck is tot de Schilder-Konst te komen ten sy saecke datmen door een welgesteltheyt der natuer daer toe gebooren is. {Een welgestelde natuere tot het leeren van een Konst het grootste voordeel.} […] Verstaende soodanigen natuere, die na het voor-schrift der Konst-regulen luystert, ten eynde de Konst sigh na de aendryvingen onser natuere behoorlijcke schicke: Want dan konnen de Konsten (seght F. Iunius) eerst volkomen worden uytgevraght, wanneerse met alle hare regulen ende bequame natuere ontmoeten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As we have spoken up until now of the origin, honorability and use of the Art of Painting, as such we now reach the initial encouragement, which she should obtain either from the innate nature or from the Laws of Art, in order for her to meet a well-formed natural thing through attempting such practice. Because like it has always been noted by the wise, that usually those things do succeed to which nature itself guides us, and that to the contrary the things of which one has a natural aversion usually fail; As such one may rightfully say, that it is impossible to require the Art of Painting unless one is born for it thanks to a affluence of nature. {A well-disposed nature is the greatest advantage for learning an Art.} […]Meaning such nature, that listens to the precept of the rules of Art, so that the Art will adequately shape itself after the stimulation of our nature: Because the Arts (says F. Iunius) can first be completely put to use, when all their rules and adequate nature meet.

konst-regulen

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes