GLOEIEND (adj.)

CHAUD (fra.) · FEURIG (deu.) · GLARING (eng.) · GLÜHEND (deu.) · LUISANT (fra.) · WARM (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
GLÜHEND (deu.) · LEBHAFTIG (deu.) · WARM (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
6 quotations

Quotation

Soo wert oock de Bruyne Schijt-geel, die mede schoone en slechte gevonden wort, weynigh inde Water-Verwen gebruyckt; maer inde Oly-verwen geeft de beste, een Gloeyent doorschijnigh Colorijt, na den Bruyn-geelen aerdende.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the yellow colours: their preparation, mixing and use. Brown Stil de grain yellow. Similarly the Brown Stil de grain yellow, which can be found in beautiful and bad [ndr: varieties], is rarely used in the Illumination; but the best type gives a Glowing transparent Colour, close to Brown-Yellow, in Oil paints.

This paragraph is missing in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Eyndelingh soo moetmen neffens alle ‘t gene voorseyt is, voornamentlijck tot het Schildern, arbeyden om grondigh den aert, kracht en vermogen der Verwen, Olyen en Vernissen, ontrent het Coloreeren te kennen, die oock wel ende veranderlijck te ordineeren, ende na vereys van saecken, aengenaem ende met modestie op sijn jyste plaets wel te schicken en natuerlijck aen yder dingh toe te eygenen; {Aert der Verwen moet verstaen worden.} ten eynde men niet en late blijcken, datmen sich opde schoone Coleuren verlaten, of de ware Deught van sijn Tafereel door een enckel Verwengepronck gesocht heeft. Van gelijcken moetmen weten, hoemen de Verwen, soo in het Doodt-Verwen als in ’t Op-Schilderen sal temperen, handelen en aenleggen, en hoedanigh deselve helder, gloeyent, ende schoon op den ander komen te decken, ende sich mackelijk Schilderen laten: {Handelingen der Verwen moet verstaen worden.} invoeghen sy verstandigh ghehandelt en playsant gecololeert [sic, ndr.] moghen schijnen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] At last one should, besides all that has been said thus far, for Painting one should principally work to thoroughly know the nature, power and capacity of the Colors, Oils and Varnishes, with regard to coloring, also knowing how to compose these well and with variety, and pleasantly and modestly placing it on the right place and apply it to each thing in a natural way after the demand of the case; {The nature of the Colors should be understood.} so that one does not show that one has leaned on the beautiful colors or has based the Virtue of his Painting only by the splendor of colors. Similarly one should know, how to mix, treat and apply the colors, both in the dead-coloring and in finishing, and how they will cover the other [colors] in a clear, glowing and beautiful [way] and let them be applied with ease: { The handling of the colors should be understood.} so that they may appear wisely treated and pleasantly colored.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

{Eerste Hooftverwe. Koningsgeel.} ’t Is dan nu tijd, datwe op dezelve wijze de voorgenoemde hooftverwen beschouwen, daar we eerst het Konings-geel plaatzen. […]
{Rusgeel.} ’T
Rusgeel […]
{Ligte en bruinen oker.} De
ligte en bruinen oker […]
{Mastikot.} De
Mastikot is veel in gebruik by de landschap-schilders, […]
{Geele Schijtgeel.} De beste
Geele schijtgeel […] {Bruine Schijtgeel.} alsmede de Bruine Schijtgeel, die donker en gloejend moet zijn, […]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {First main color: king’s yellow} It is now time for us to consider in the same way the aforementioned main colors, dealing first with king’s yellow. […] {Realgar} Realgar, […] {Light and brown ochre} Light and brown ochre […] {Massicot} Massicot is much used by landscape painters. […] {Yellow lake, brown yellow lake} The best yellow lake […] This also applies to brown yellow lake, which should be dark and glowing,[…]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

De schaduwe moet gloeyend zijn en getempert worden met swart en wat meer ligten oker als de sneeuw, en men maakt de weersteutinge wat ligter als de schaduwe door wat wit, swart, ligten oker en een weynig vermilioen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] The shadows must glow and are made by mixing in black and somewhat more light ochre than for snow; and the reflections are made a little lighter than the shadows with some white, black, light ochre, and a little vermilion.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Nagtligt ook.} De bruine, donkere en swarte nagt, moet het ligt sterker, de schitteringen gloeyender en de schaduuwe kantiger vertoonen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Light at night} The brown, dark, and black night should make the light more intense, its brilliance more glowing, and the shadows more sharply outlined.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

't Zal niet te onpas komen, dat ik hier by deze gelegentheid noch een myner gedachten bekend maake wegens het gloeijend en zwak schilderen, zo in Landschap als Historien, benevens groot en klein leeven; dewyl het mede uit deze bron der daagingen zynen oorspronk neemt.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 504:] Il ne sera pas inutile de faire encorez […] quelques remarques sur le ton [ndr : façon de peindre], plus chaud ou plus foible à donner, tant aux tableaux d’histoire que de paysage, ainsi qu’aux figures grandes comme nature, & aux figurines ; vu que cette partie tient à la manière d’éclairer les objets. […]

term translated by WARM
term translated by GLÜHEND

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → touche
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main