KLEURING (n. f.)

ANFÄRBUNG (deu.) · ANSTREICHUNG (deu.) · APPLICIRUNG (deu.) · COLORIS (fra.) · COLORITO (ita.) · COLOURING (eng.) · FARBEN-GEBUNG (deu.) · FARBUNG (deu.) · KOLORIRUNG (deu.) · KOLORIT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ANFÄRBUNG (deu.) · COLOUR (eng.) · COLOURING (eng.) · COULEUR (fra.) · FARBEN-GEBUNG (deu.) · KOLORIEREN (deu.) · KOLORIRUNG (deu.) · KOLORIT (deu.)
PRIGOT, Aude, « COULEUR / COLORIS », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 152-159.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
6 quotations

Quotation

Soo mach oock dese Coloreeringh aen alle andere Dieren van gelijcke slagh toegepast worden; als daer sijn, Ossen, Koeyen, Stieren, Honden, &c. Want alle ’t gene een Coleur is, heeft eenerley handelingh.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such this Colouring may be applied to all other Animals of similar types; such as, Oxes, Cows, Bulls, Dogs etc. . Because all that has the same Colour, has a similar handling.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Uyt alle welcke volght de nootwendighe, kennisse vande houdinge, {Houdinge} welcke met recht de perspective, ofte proportionele verflauwinge der Coleuren mach genoemt worden: En dese niet verstaen wordende, kan nimmer yets natuerlicks in een Schilderye gearbeyt werden, gemerckt de houdinge het selve gevoelen dat onse oogen in ’t beschouwen van ’t leven komen te genieten, inde Schilderyen kan verschaffen. Soo moetmen oock tot de Coloreeringe verstaen de nature der Reflexien of weerschijnen, {Reflexien} waer en hoe die vallen of niet vallen konnen, wat koleuren sy aennemen of verwisselen, ende diergelijcke dingen meer, gelijck wy in ons leste Boeck sullen toonen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] From all this it follows that the necessary knowledge of the harmony [ndr: translation of houding], {Harmony} which may rightfully be called the perspective or proportional fading of the colors: And if it is not understood, one can never work something natural into a Painting, seen that the harmony can provide in Paintings the same feeling that our eyes get to enjoy in observing life. As such with regard to the Coloring one should also understand the nature of Reflections, {Reflections} where and how they can fall or not fall, which colors they assume or change, and more such things, as we will show in our last book.

At the end of the citation, Goeree refers to the last book which he intended to write, but never did. In the English language, there is but one word for reflection, which is why the Dutch repetition of terms (reflexie, weerschijn) is omitted in the translation. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

’T en is oock niet geraden, seght Franciscus Iunius, dat wy ons selven tot eenen Meester alleen overgeven, om die in alle dingen te volgen: Apelles was ongetwijffelt den aldervermaersten, nochtans hebben hem wel eenige in ’t een of ’t ander deel te boven gegaen: Hy wiert wel van d’Oude Meesters gepresen, maer niet dat hy alleen behoorde na-gevolght te worden. {Hoemen van verscheyde Meesters het beste moet kiesen ende t’samen voegen.} ’t Soude wel Goet zijn als Apelles te werden, maer wat kan ’t schaden datmen tot de bevalligheyt van Apelles toevoeght de Geluck-stoutigheyt van Zeuxis, d’onvermoeyde neerstigheydt van Protogenes, de kloecke diepzinnigheydt van Nicophanes; ende andere hare deughden meer aen te namen. Soo seggen wy nu oock, wat kan het hinderen soo wy Raphel Vrbijn als een lichtende Fackel in fraye ordineeringhe, zedige besigheyt der Beelden, ende grootse gedachten willen navolgen, dat wy daer by soecken te krijgen de wisse Teyckeningh en vaste omtrecken van Carats, Testa ende andere; de bevalligheydt, cierlijcke playsantie, ende rijcke Majesteyt van Pietro de Cortone, de verstandige waernemingh der vlacke schaduwen en dagen, Crokeringh ende natuerlijcke Coloreeringh van Poussijn, Barotius, Symon Vouet, ende watmen meer na sijn humeur en gave oordeelt, in andere Meesters, navolgenswaerdigh te zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is not advisable, says Franciscus Junius, that we surrender ourselves to just one Master, to follow him in every way: Apelles doubtlessly was the most famous, yet some have surpassed him in one or another element: He may have been praised by the Old Master, but not that only he should be imitated. {How one has to choose the best of different Masters and combine it.} It would be Good to become like Apelles, but it cannot hurt if to the gracefulness of Apelles one adds the happy audacity of Zeuxis, the relentless diligence of Protogenes, the strong profoundness of Nicophanes; and the virtues of others, would be added. As such we also say, how can it hurt if we want to imitate Raphael of Urbino as a burning torch for its lovely composition, virtuous action of the figures, and great thoughts, that we attempt to obtain the good Drawing and steady contours of Carracci, Testa and the others; the gracefulness, graceful pleasance and rich Majesty of Pietro da Cortona, the wise observation of flat shadows and lights, folds and natural Coloring of Poussin, Barocci, Simon Vouet and what one judges to be worth imitating after his mood and talent, in other Masters.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

{Verwen en koloreering tot het naakt} Om nu ider een goede koleur te geeven, zo neemd deze koleuren; de eerste, wit en vermilioen, zynde tamelyk bloozende of bloedachtigh; de tweede desgelyks, doch met wat geelen ooker daar onder getemperd, dus word deze gloeyender en ook te gelyk brandiger: de derde, maak die uit wit, heel weinig vermilioen met wat geelen ooker;

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.98:] Pour parvenir à un bon coloris pour les trois sujets indiqués, prenez pour l’enfant, du blanc & du vermillon, ce qui produira une teinte vermeille & sanguine; pour l’homme, servez-vous de même de ces deux couleurs, en y mêlant un peu d’ocre jaune, ce qui rendra la teinte plus vigoureuse & plus chaude; enfin pour la femme, il faut faire usage du blanc, de très peu de vermillon, & d’un peu d’ocre jaune.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Een schoone welgeteekende en fraay geordineerde Print, bevallig van dag en schaduwe, zuiver geëtst, of gesneeden, is lof en roemwaardig: maar een Schildery, tot welke, buiten het voornoemde, een konstige koloreering en schakeering vereischt word, verdient de hoogste lof.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 156:] An engraved, or etch’d Print, beautifully designed and disposed, and agreeably lighted and shaded, is very commendable; but a Picture, which, besides those Qualities, requires an artful Diversity of Colouring, merits the highest Praise.

term translated by COLOURING
term translated by KOLORIT

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Van de schoone Koloreering in Landschappen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p.21:] De la beauté du coloris dans le paysage.

term translated by COLOURING
term translated by KOLORIEREN

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur