GRAVEERIJZER (n.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Hier toe kanmen lichtelijck, als tot een buytens-tijdige oeffeninge, en sijn eyghen selfs vermaeckingh, de handen aen het werck slaen; niet datmen dat door een langhwijligen arbeydt van in ’t Koper te snijden, (dat veel moeyten in heeft, om het Graef-yser wel te leeren handelen,) sou halen; maer door een lichte maniere, van met sterck water te Etzen of in Koper in te bijten, welcke veel korter en gemackelijcker gaet dan het snyen met de Graveer-ysers, gelijck die nu oock in Vranckrijck en in Hollandt soo gemeen, en fraey geoffent wert, datmense naeulicx van ’t Snyen onderscheyden kan.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] For this one can easily, as for an extra practice and one’s own entertainment, put the hands to work; not that one would obtain this through the boring work of cutting in Copper, (which costs a lot of effort, to learn to handle the burin well,) but by means of an easy way, of Etching or biting in Copper with acid water [ndr: literally: strong water], which goes much quicker and easier than the cutting with burins, as it is now commonly and nicely practiced in France and Holland, that one can hardly distinguish it from Engraving

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

 Maer sedert is 't graefyzer van het pinseel byna geheel afgezondert, en tot een werk, dat een geheel mensche behoefde, geworden. En zeeker, de plaetsnijders zijn sedert als lofblazers en trompetters der grootste Schilders geweest, en de printen zijn als booden en tolken, die ons den inhout der konstige werken, die or ver van de hand, of nu al {…} veroudert zijn, verkundigen.

[BLANC J, 2006, p. 323] Mais aujourd’hui le burin s’est presque totalement désolidarisé du pinceau. Il est devenu un travail auquel un homme doit se consacrer à plein-temps. Certains graveurs sont devenus depuis comme des souffleurs d’éloges et les trompettes des plus grands peintres. Et leurs estampes sont comme des messagers et des porte-paroles qui nous informent du contenu des œuvres d’art qui sont hors de notre portée ou qui sont maintenant trop anciennes.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités