TOEGENEIGDHEID (n. f.)

DISPOSITION (fra.) · DISPOSITION (deu.) · DISPOSIZIONE (ita.) · INCLINATION (eng.) · INCLINATION (fra.) · ZUNEIGUNG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · INCLINATION (eng.) · INGENIUM (lat.) · INSTINCT (eng.) · PRONITAS (lat.) · ZUNEIGUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
6 quotations

Quotation

[...] soo en behoeft dan niemant te suylooren en den moedt verlooren te geven, die beneffens de goede toe-gheneghenheyd tot dese Konsten, niet alleen ghelegehnheydt des tijds, maer oock de bequaemheydt sijnes verstandts, de ghesontheydt des lichaems, d'onderwijsinghe van een trouwen Leer-meester tot hulpe heeft,

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such nobody has to be sad and give up hope, who next to the good inclination for these Arts, is not only aided by the opportunity of time, but also by the capacity of his mind, the health of the body, the education of a loyal Master,…

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Doch soo is onder alle d'andere ghemeynschappen dit wel een van de voornaemste, dat soo wel de Schilders als de Poëten tot de liefde deser Konsten niet soo seer door een voor-bedachten raedt, als wel door ick en wete niet wat voor een voordtvaerende toegheneyghtheyd haerer nature worden aenghevoert, van de Poëten geeft den uytnemenden Poete Ovidius dit ghetuyghenis. Daer is een sekere Goddelicke kracht in ons, ende wy worden gaende ghemaeckt, seght hy {Fastor. Lib. VI}, als ons de selvighe begint t'ontroeren. Dese voordt vaerenheydt heeft in sich 't saedt van eenen Goddelicken Geest. Van de Schilders segt Plinius {nat.hist. Xxxv.10}, Nicophanes had eenen voorde vaerenden Geest, soo dat weynighe hem daer in ghelijck sijn. En wederom in de selvighe plaetse, een sekere voordt-vaerenheydt sijnes ghemoedts, ende eene sekeren lust der Konste heeft Protogenes tot dese dinghen aen ghedreven.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet as such it is the most prominent amongst all other similarities that both the Painters and the Poets are lead to the love for these Arts not so much intentionally, but rather by I do not know what kind of expeditious inclination of their nature, for the Poets the excellent Poet Ovid bears witness of this. There is a certain divine power in us, and we are made to move, he says {…}, when it begins to move us. This drive bears the seed of a Divine Spirit. About the Painters Pliny says {…}, Nicophanes had an energetic Spirit, such that few are his equals in this. And again in the same place, a certain energy of his mind, and a certain desire for Art has driven Protogenes to these things.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Doch aenghesien yemant althier lichtelick dencken magh dat hun dese gheluckighe voordt-vaerenheydt tot de Konste te ghelijck met de minnestuypen aenghekomen is, en dat sy door haere gulsigheydt ofte onkuyscheydt krachtigher tot de Konst aenghedruckt wirden dan door een aengheboren Konst-liefde, soo is het dat wy in andere Konstenaers haere naturelicke toegheneychtheydt tot de eene of de andere bysondere maniere van wercken sullen voorstellen; te meer, om dat wy in dese haere eygenschappen een sekere kracht der nature konnen bespeuren die d'andere Konstenaers niet wel en konden naevolghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet, seen that someone might think here lightly that this fortunate drive towards the Art has arrived together with the 'convulsions of love', and that they are pressed more forcefully to the Art through their greediness or indecency than through an innate Love of Art, as such we will portray in other Artists their natural inclination for one or the other specific manner of working; more so, because we can detect a certain power of nature in their characteristics that other Artists cannot imitate well.

A list of artists with specific specialities follows. ]MO]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

d’Ouders daerom, naedat sy de naturelicke toegheneyghtheyd haerer kinderen hadden uytghevonden, plaghten ernstelick sorghe te draegen dat de selvighe met d’eerste ghelegenheydt eenen goeden ende ghetrouwen Meester bequaemen, die sijne leer-jonghers de waere ghedaente van de Konst ende niet den blooten schijn soude voorhouden,

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] For this reason the parents, after they have discovered the natural inclination of their children, tend to seriously take care that they receive a good and loyal Master at the first opportunity, who will show his pupils the true form of Art and not the superficial appearance [NDR: literally: the naked appearances] ,

Junius emphasizes the important role of parents and a master to recognize the talent (‘toegeneigdheid’) of a child and help him or her to develop this talent. Important is the addition of the adjective ‘natuurlijk’ (natural) to ‘toegeneigdheid’, as it refers to the innate origin of this quality. [MO]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

[...] so schijnt daer anders niet overigh te sijn, dan dat wy een weynigh souden overlegghen door wat middel dese Gratie te bekomen is. Het is wel waer dat wy de selvighe niet en durven aen enige sekere Konst-regulen verbinden, vermits Tullius en Quintilianus oordeelen dat sulcks t’eenemael onmogelick is, nochtans achten wy, dat, alhoewelmen dese Gratie voor gheen volmaecktheyd der blooter Konste magh houden, datse evenwel een vrucht der Konste is, voor soo vele sich de volmaeckte Konste besig hout ontrent het gene met onse nature aller best over een komt. Soo moeten dan de Konst ende nature dese bevallicheyt t’saementlick opmaecken, dies is het oock van noode dat wy de volmaecktheyd der Konste voorsichtighlick ontrent het gene soecken aen te legghen, daer toe wy van naturen allermeest sijn gheneghen. Ieder een die sich redelicker wijse op dese Konsten verstaet, soeckt altijd doende te sijn. Alhoewel het oversculcks waerschijnelick is dat sich een goedt Konstenaer wel, of ten minsten verdraeghelicker wijse, quijten sal in ’t gene hy ter hand treckt; nochtans is het seker dat hy de waere kracht deser bevalligheyd op ’t aller ghemackelickste sal treffen, wanneer hy d’uytnemenheyd sijner Konste niet en hangt aen soodaenige dinghen daer hy eenen afkeer van heeft, of die lof-hertighlick van hem begheert worden, maer liever aen soodaenighe dingen die een heymelicke ghemeynschap hebben met de bysondere toegheneyghtheyt sijner nature.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …as such nothing is left, than to briefly discuss by what means one can obtain this Grace. It is true that we do not dare to connect it to one specific Art-rule, while Tullius and Quintilianus judge that this is impossible, nonetheless we think, that, although one may not take this Grace for perfection of the bare Art, that it is nevertheless a fruit of Art, in as far as the perfect art occupies itself with that which best resembles our nature. As such the Art and nature together shape this gracefulness, therefore it is also necessary that we carefully elaborate on the perfection of Art, to which we are most drawn by nature. Everyone who works in these Arts in a reasonable manner, attempts to always occupy himself. Although it is therefore probably that a good Artist will acquit himself well, or at least acceptably, in all that he takes in his hand, nevertheless it is certain that he will touch upon the true power of this gracefulness most easily, when he does not place the excellence of his Art in things that he detests, or that are praisefully desired by him, but rather in such things that have a secret association with the special inclination of his nature.

In the English edition, this term is described by Junius as 'inward disposition '. Whereas Junius cites Cicero and Quintilianus iN the Latin edition, he only paraphrases the citations in the Dutch edition. Therefore, the translated terms are approximate. [MO]

nature

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Soo kan men oock uyt het gene alreede geseyt is, sich versekeren, hoedanigh de leersame onderwijsingen, de natueren moeten te bate komen, om daer door, met alles wat tot een volkomen Konstenaer vereyst wert, de Natuerlijcke toe-genegentheydt te voltoyen; […] Insghelijcks moeten oock de Jonghelinghen ( van welckmen sich yets goets beloven mag) van een seer neerstigen ende arbeytsamen Geest zijn, opmerckende ende sinspeligh van gedachten, vol van fraye inbeeldingen ende fantasien.
Sy moeten arbeytsaem ende neerstigh wesen, om dieswille dat soodanige Konst noch om Gout noch Silver kan verkregen werden, maer alleen door een wercksame oeffeninge; voor welcke d’Oude plegen te seggen dat de Goden alle dingh verkoopen. Opmercksaemheyt van gedachten moetense hebben, om door ghewoonte van die daghelijcks te oeffenen, sterck van inbeeldinge te werden; ten eynde sy die allengskens tot het uytvoeren van haere hooghverhevene fantasien souden leeren in ’t werck stellen. {Watmen doen moet om sijn ghesteltheyt te verbeteren.} Hierom wil
L. Davincy, dat een Jongh Schilder gheen dingen en mach versuymen, soo in het beschouwen der natuerlijcke voorwerpselen, ende bysondere voorvallen, als in het ondersoecken en overleggen van fraye Historyen, Poëtische verdichtselen, ende outheden, als anders; daer uyt hy niet yets en soude vinden, dat tot sijne study dienstig mogte zijn, om daer aen te gedencken: Gemerckt de inbeeldingen ende fantasien in ons gestelt zijn, als een Register, ofte aenwijser van ’t geen wy oyt met onse oogen gesien, ende met ons verstant begrepen hebben.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such one can also ascertain oneself from that which has already been said, to which degree the instructive teachings have to profit nature, in order to complete the natural inclination with everything that is demanded from a perfect Artist; […] likewise the young men (of whom one may expect something good) have to be of a very diligent and laborious Mind, observing and clever of thoughts, full of pleasing imaginations and fantasies. They have to be laborious and diligent, while such an Art cannot be acquired with Gold or Silver, but only through a continuous practice; for which the Old tend to say that the Gods sell everything. The need to have percipience of thoughts, to become strong of imagination through the habit of practicing it daily; so that they will gradually learn to put it to use for the execution of their excellent fantasies. {What one should do to improve one’s condition.} Because of this Leonardo da Vinci demands that a Young Painter does not neglect anything, both in the observation of natural objects and specific events, as in the investigation and consideration of nice Histories, Poetic poetry and antiquity, and other things; from which he may find something, that could be useful for his study, to think of: As the imaginations and fantasies are placed within us, like a register, or indicator of that which we have one day seen with our eyes and understood with our mind.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités