GELEERD (adj.)

GELEHRT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
GELEHRT (deu.) · SCHICKLICH (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

Oock heeft den selven Vermander, een uytleggingh op de Metamorphosis of herscheppingh van Ovidius gemaeckt, die mede tot het verstant der Poëtische fabulen dienen konnen, ten eynde men sich daer na in het ordineeren van sijne inventien, niet onverstandigh aenstelle, maer die schicke naer de algemeene uytleggers van dusdanige inventien; ende oock om die by dese of gene voorvallen geestigh ende geleerdelijck toe te passen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The same Van Mander has also written an explanation of the Metamorphosis or recreation of Ovid, which may also serve for the understanding of the poetic fables, so that afterwards one may not behave himself unwisely in the composition of his inventions, but arrange them after the general explanations of such inventions; and also to apply them cleverly and eloquently at some occasions

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Aengaende voor eerst de Leeringh, {I. De Leer-tijt.} die moetmen vroeg beginnen, voorsichtigh aenleggen, ende van alles dat de algemeene Teyken-Konst, Bouw-konst, Perspectijf, Mensch-kunde, Ordineeringh ende Coloreeringh aengaet, neerstigh doorsoecken, ende arbeyden om van jonghs aen, sulcken fixen ende vaerdigen maniere aen te nemen, datmen in geene dingen verlegen blijve; noch oyt een arbeytsame pijlijckheyt in sijne Konst-Wercken en laet blijcken, maer de rechte eenvoudigheyt der nature kome te vertoonen; welcke alleen ende oock niet anders verkregen wordt, dan, na datmen van alles goede fondamenten geleyt heeft, want die Jongelingen welcke vande voornaemste gronden der Konsten weynigh wercks maecken, geven weynigh hope van seer geleert daer in te werden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] First of all regarding the Education, {I. The Apprenticeship.} one should start it early, starting carefully, and diligently investigating all that concerns the general Art of Drawing, Architecture, Perspective, Anatomy, Composition and Coloring, and working to obtain such a firm and able manner right from childhood, that one will not be lacking in anything; nor ever show a laborious grieve in his Art Works, but display the true simplicity of nature; which is then only obtained after one has taken good principles of everything, because those young men who do not put that much work in the main principles of the Arts, have little hope to become very learned in them.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Indien daar eenige beminnelijke wetenschap waar, in welk een verstandig en geleerd Schilder op ’t minste mogt onkundig bevonden werden, ten magh hem op ’t nauwste genomen, aan geen gedeelte van de Menschkunde hapere: want behalven het onwaardeerlijk nut van dat al de voornaamste wetenschappen uyt de selve ontfangen, soo leyd’t ‘er opsigt van de algemeene Schilderkonst, een volstrekte noodwett, die sonder eenige bewimpeling of verschooning, all Teykenaars, Schilders, Beeldhouwers, Giet oeffennaars, en die verstandelijk van der selver Konstwerken willen spreken; {Menschkunde is den Schilders ten uyterste nut.} ten uitersten verpligt, grondige kennis te hebben, van de ware Schoonheyd der Mensch Beelden: en hoedanig de maatredige Proportie moet geschikt zijn tot de bediening der Ledematen; op dat die in en onder de beweging, welk tot de doening der Actien; en tot de zienelijke uitdrukking der Passien ver-eyst werd, wel bestuurd mogte werden. Gelijk ook de kennis van de uitwendige gestalte en koppeling der Beenderen […] Invoegen wy onbeschroomd durven seggen, dat een Konstenaar die sich hier in t’eenemaal onkundig en verlegen vind, niet de minste grondvest kan hebben, waar op hy sich selven voor een groot meester in de Schilderkonst kan uitgeve; gelijck hy ook geen bequaamheyd sal konnen hebben, om van de stelling of ware schoonheyd der Beelden, verstandelijk te redeneeren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] If there is one admirable science in which a reasonable and learned painter should least be found ignorant, he should at least not lack any principle of the Anatomy: because besides the unquestionable use that all the main sciences receive from it, with regards to the general Art of Painting an absolute law that obliges, without any disguise or palliation, all Draughtsmen, Painters, Sculptors, Casters, and those who want to talk wisely about these Artworks; {Anatomy is very useful to the Painters.} to have a profound knowledge of the true Beauty of human figures: and how the balanced Proportion should be applied for the use of body parts; such that they will be moved appropriately in the movement that is necessary for the actions and for the visible expression of the passions. Like the knowledge of the external posture and ligaments of the bones […] We dare to boldly add, that an Artist who finds himself at once lacking and confounded in this, cannot have the smallest base, on which he can claim to be a great master in the Art of Painting, just as he cannot have any capacity to speak judiciously of the posture or true beauty of figures.

verstandig

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités