LANDSCHAPSCHILDER (n. m.)

LANDSCAPE PAINTER (eng.) · LANDSCHAFT-MALER (deu.) · PAYSAGISTE (fra.) · PICTOR (lat.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PAYSAGISTE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · LANDSCAPE PAINTER (eng.) · LANDSCHAFT (deu.) · LANDSCHAFT-MALER (deu.) · MALER (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
7 quotations

Quotation

Nu soo staet inde twede tijt te letten op de middelen diemen moet aenwenden, om eenen heerlijcken ende grooten naem te bekomen: {2. Tijt om een grooten naem te bekomen.} Door de Eere (seght Iunius) wert de Schilder-Konst als door ’t rechte Lock-aes aengeset. Soo is oock de hope van een onsterffelijcken naem te bekomen, het eenigh oogh-merck der oude Vermaerde Konstenaers geweest; wetende dat indien sy dien konden bereycken, het haer aen geen winste ontbreecken soude. Men kan geen wegh, die daer op uytloopt nader practiseeren, dan te arbeyden om sich Universeel in de Konst te maecken, en gelijckmen seyt over al t’huys te zijn; {Datmen moet soeken algemeen in de Konst te zijn.} invoegen men alle ende een yegelijck kome te voldoen. Hoe menighmael sietmen door gebreck van dese algemeenheyt dat fraye Meesters hare Tafereelen bederven met yets daer by te maecken, op welcke sy haer niet en verstaen; als by Exempel een Beeldt-Schilder dat hy Lantschappen by sijn Historyen maeckt die niet en Deugen, of Gebouwen en anders tegen de order-maten ende perspectijf regeles daer by ordineert, ende dierghelijcke, als de verstandige genogh sal vatten: In alle welcke misslagen een Schilder niet en sal vervallen, by aldien hy sich op de alghemeene wetenschappen verstaet.
Men soude hier tegen konnen inbrengen, datter Remedien zijn om in desen geholpen te werden, {Tegenwerpingh van sommige.} ende datmen, gelijck het veel geschiet, sijne stucken door andere kan laten op maecken, als by voorbeelt, dat een Beelde-Schilder sijne verschieten van een Landtschap-Schilder laet maecken, of de Gebouwen van een die in de Architecture ende perspectijf verstaet, ende soo voort: Waerom een Landtschap-Schilder sijn stucken door een Beeldenaer kan laten stoffeeren, gelijckmen dat soo noemt: Invoegen datter dickwils twee, dry, à vier Meesters aen een Tafereel geschildert hebben. Hier omtrent heeft de Ervarentheyt geleert, dat de Beelden in soodanige stucken dickwils worden ingelapt even offer uyt de Lucht ingevallen waren, of immers daer in niet en hoorden. {Haer misslagh ontdeckt.} Want menighmael en wert van de Stoffeerders het voornemen vanden Meester noch de verkiesinghe van het Dagh-licht, noch de behoorlijcke wijckinge der gronden, de Perspectijf, Ja den ganschen aert van ’t Landschap niet verstaen; veel min dan datse het in het toe-passen harer Beelden in acht souden nemen: invoegen dat sy gantsch onge-aerde Beelden van eenen schoonen dag in een sommer Landtschap komen te maecken, en diergelijcke misslagen meer, die tegen de waerheyt der nature, en regelen van de Konst strijden. ‘k Hebbbe veelmael geobserveert, dat de Beeleen [sic, ndr.] ende Beesten, die vanden Lantschap-Schilder selfs daer in gemaeckt waren, die (hoe slecht sy oock mogten geteykent wesen) nochtans beter uyt eenen aert na het Landtschap geplaetst, en Geschildert waren, dan andere die al van een goet Meester daer waren by-geflanst. {Door ervarentheyt van veel voorvallen wederleyt.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the second period it is important to pay attention to the means that one should apply to obtain a glorious and great name: {2. Period to obtain a great name.} The Art of Painting (says Junius) is stimulated by honor as if by a real bate. As such the hope of obtaining an immortal name, has been the only objective of the old Famous Artists; knowing that if they could reach it, they would not be lacking any profit. There is no road to follow more closely to arriver there, than to make oneself Universal in the Art, and to say to be at home anywhere; {That one should try to be general in the Art.} as such one will learn to do everything. How often one sees that through the lack of this generality good Masters spoil their Paintings by adding something to it, which they do not master; As if, for example, a Painter of Figures makes Landscapes for his Histories that are not good, or composes Buildings and such against the proportional sizes and rules of perspective to it, and such, which the wise will readily understand: A Painter would not fall into these mistakes, if he understands the general sciences of all this. One could contradict this [by saying] that there are remedies to assist in this, {The counterargument of some.} and that one, as happens often, can have his pieces be drawn up by others, like for example, that a Painter of Figures has his perspectives drawn up by a Landscape Painter, or the Buildings by someone who understands Architecture and Perspective, et cetera: This is why a Landscape Painter can have his pieces be filled in by a Figure painter, as one calls it: As such there are often two, three or four Masters who have worked on a Painting. In this regard the experience has taught us, that the Figures in such works are often thrown in as if they had fallen in from the sky, or did not belong there. {Their mistake discovered.} Because oftentimes the idea of the Master nor the selection of the Day-light nor the appropriate deviation of the ground, the Perspective, yes the whole nature of the Landscape is not understood by those who fill in the picture; even less so that they would take it into consideration in their Figures: as such they arrive at making rather inappropriate Figures of a beautiful day for a gloomy Landscape and more of such mistakes, which strive against the truth of nature and the rules of the Art. I have often seen that Figures and Animals that had been made by the Landscape Painter himself, (however bad they may have been drawn) had been placed and painted much better in character with the Landscape than others that had been thrown in it by a good Master. {Contradicted by the experience of many cases.}

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Voorwaar de Menschkunde is tot de Schilderkonst soo algemeen noodsakelijk datse selfs van de Konterfeyters en Landschap Schilders behoorde wel verstaan te zijn. Want dewijl veele soo versot sijn, op een kleen gedeelte datse van de konst verkosen hebben om daar in een meester te zijn, soo gebeurd het datse al de rest der schilderkonst laten varen; en verzeylen metter tijt soo ver datse naulijx een stuk van een lijf, of een schouder, arm of hand meer aan den hals van een Konterfeytsel weten vast te maken; of elders een beeldeken by te ordineeren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Truly the Anatomy is so commonly necessary to the Art of Painting that she should also be understood well by Portraitists and Landscape Painters. Because although many are doted on a small part that they have chosen from the art to be a master in it, as such it happens that they neglect the rest of the art of painting; and stray so far that at some point they barely know how to attach a part of a body, or a shoulder, arm or hand to the neck of a Portrait; or else to compose add a small figure in the composition.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → paysage

Quotation

{Eerste Hooftverwe. Koningsgeel.} ’t Is dan nu tijd, datwe op dezelve wijze de voorgenoemde hooftverwen beschouwen, daar we eerst het Konings-geel plaatzen. […]
{Rusgeel.} ’T
Rusgeel […]
{Ligte en bruinen oker.} De
ligte en bruinen oker […]
{Mastikot.} De
Mastikot is veel in gebruik by de landschap-schilders, […]
{Geele Schijtgeel.} De beste
Geele schijtgeel […] {Bruine Schijtgeel.} alsmede de Bruine Schijtgeel, die donker en gloejend moet zijn, […]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {First main color: king’s yellow} It is now time for us to consider in the same way the aforementioned main colors, dealing first with king’s yellow. […] {Realgar} Realgar, […] {Light and brown ochre} Light and brown ochre […] {Massicot} Massicot is much used by landscape painters. […] {Yellow lake, brown yellow lake} The best yellow lake […] This also applies to brown yellow lake, which should be dark and glowing,[…]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → paysage

Quotation

[…] nu moeten wy aanwijsen, hoemen aan Panneelen en doek een behoorlijke schildergrond zal mededeelen.
{De grond op ’t Panneel.} Op ’t
Panneel legtmen eerst een grond met een flaauw lijmverwtje met krijtwit gemengt; […]
Hier na vrijftmen omber met lootwit heel dik in oly, en men doet dat met een mes voor d’eerstemaal op ’t Panneel, dan strijkt men ’t glad met de hand tot 3 a 4 maalen, na datmen ’t glad begeert, en dus is ’t bequaam voor een beeldschilder: maar voor een landschap-schilder neemtmen swart met lootwit gemengt.
{En op ’t doek.} Wat het
doek aangaat, dat spantmen op een raam, men planeert het over al met water en bry, om de gaaties van ’t lijmen te vullen, die men daar na glad vrijft op een vrijfsteen of plank, dat’er geen bry op en blijft sitten. En als dit werk verrigt is, zoo werd het doek op de zelve wijze als ’t Panneel gehandelt, om een grond te ontvangen: uitgesondert, dat men geen krytwit gebruikt.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] […] we must now show how to apply an appropriate ground to the panel and canvas. {The ground on a panel} On the panel one first applies a ground of soft distemper mixed with white chalk […] After that umber is ground in oil with lead white to form a very thick mix, which is then first applied to the panel with a knife, then smoothed with one’s hand three or four times, depending on the degree of smoothness desired. This is suitable for a painter of human figures, but a landscape painter takes black mixed with lead white. {And on canvas} As for canvas, it is stretched on a frame and spread with an even layer of water and porridge to fill the small holes in the linen; after that it is rubbed smooth with a grinding stone or wooden board, so that no porridge remains on it. When this has been done, the canvas is treated the same way as a panel for taking a ground, except that one does not use chalk white.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → paysage

Quotation

{Penseelen.} De Penseelen worden bequamelijk, gelijk als by vele in gebruik is, tot vier soorten of trappen gebragt; […]
{En haare verscheydentheid.} De grootste soorten gebruiktmen; om logten en gronden aanteleggen, en de tweede soorte is dienstig om aanteleggen boomen en aardgronden; de derde kan verstrekken; om de zelve en nog wat fijndere voorwerpen op te maken, en de laatste werd gebezigt om alle netheid en kurieusheid uit te drukken die noodig is, om de kragt van ’t leven, in edeler dingen en van na by gezien, of van verre gants fijn zig vertoonende te schilderen.
’t Zijn de beste
Penseelen, die kort van hair en puntig zijn, en daaren boven wel gesloten, en die niet en kleven in ’t schilderen: maar staat aantemerken, dat de landschapschilderen tot de boomen zig best van de gekloofde dienen konnen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Soft hair brushes} Soft hair brushes are commonly divided into four types or grades;[…] {And their differences}The largest types are used for applying sky and grounds, and the second for laying in trees and earth grounds; the third can serve for filling these in and for somewhat finer objects, and the last is used to render all the precise and particular detail necessary for painting life in all its intensity, in precious things seen up close or things that appear in very delicate form in the distance.The best soft brushes are those that have short hair and are pointed; they are also compact and the hairs do not split apart during painting. But it should be noted that landscape painters can very well use split brushes for trees.

In the German translation, this term is described rather than translated, with the words: 'diejenigen die Landschaften mahlen'. [MO]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
GENRES PICTURAUX → paysage

Quotation

[…] diergelyke Landschappen somtydts te verbeelden voor een vernuftig Landschapschilder; vermits de vreemdigheden, welke ten opzichte van de gronden, boomen, en gebouwen daar in gevonden worden, aan het meestendeel der aanschouwers behaagelyk zyn, voornaamentlyk aan die geenen welke daar wat van gehoord of geleezen hebben. En waarlyk, deze verandering van gezichten is gantsch niet strydig met de natuur, noch met de konst, gelyk de menschen en hunne zeden daar zyn, welke hunne rechte gestalte en volmaaktheid, die zy van God en de natuur hebben verkreegen, verkrachten en te niet doen, door hunne onkunde in de welstand en zedigheid.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 262:] […] Un bon paysagiste peut quelquefois tirer avantage des beaux sites de ces contrées lointaines [NDR : peintures de paysage], qui offrent tant de choses agréables & pittoresques, non-seulement par leur riche variété, mais encore leur nouveauté même ; & qui d’ailleurs me présentent rien de contraire aux principes de l’art, ni à la vérité de la nature.

term translated by LANDSCAPE PAINTER

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Daar en boven staat noch aan te merken, dat 'er twederley soorten zyn van stoffagien, noodzaakelyke en onnoodzaakelyke. De noodzaakelyke zyn die, welke tot de zaak behooren, als onroerende en vaste. De onnoodzaakelyke zyn roerende, als menschen, beesten, vogelen, en diergelyke; welke, ten opsichte der Landschappen, niet noodzaakelyk konnen aangemerkt worden, maar alleenlyk strekken om het leven daar in te brengen […]Gelukkig is die Landschapschilder, welke zyne bebeelding of stoffagie na zyn Landschap, en het Landschap na de stoffagie weet te schikken; maakende, dat dus het een en het ander moet aangemerkt werden: maar noch meerder achting is hy waardig, als hy alles weet te voegen na het Landschap.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 14-16:] Nous devons remarquer qu’il y a deux espèces d’accessoires : les nécessaires & les gratuites. Les nécessaires sont ceux qui appartiennent au sujet même, savoir les immobiles qui ne changent point de place ; & que l’on regarde comme inutiles ou gratuites ceux qui sont mobiles, tels que figures, quadrupèdes, oiseaux & autres dont on ne se sert que pour donner vie & mouvement au tableau [ndr : de paysage]. […] Heureux le peintre qui sait choisir des accessoires convenables au site, & un site qui soit propre aux sujets qu’il veut traiter ; & qui, de cette manière, trouve le moyen d’en composer un tout, où chaque partie serve à ajoûter à la beauté & à l’effet des autres.

term translated by /
term translated by LANDSCHAFT-MALER

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
L’ARTISTE → qualités