DOORZICHTKUNDE (n. f.)

ART OF PERSPECTIVE (eng.) · DURCHSICHT-WISSENSCHAFT (deu.) · GESICHT-KUNST (deu.) · PERSPECTIVE (fra.) · PERSPEKTIVE (deu.) · SEHE-KUNST (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PERSPECTIVE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · DURCHSICHT-WISSENSCHAFT (deu.) · GESICHT-KUNST (deu.) · SEHE-KUNST (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
11 quotations

Quotation

{Perspective te verstaen eerst geraden.} En daer van soude wel het redelijckste wesen, dat een Jonck Teyckenaer, eerst de Perspective ofte Doorsicht-kunde, volghens lichte en bevattelijcke regelen, leere verstaen, op dat hy daer door al vroeg mochte komen tot de kennis, van alle dingh sijn juyste proportie, en stant van beschouwinge te geven, sonder welcke wetenschap de gront-vest deser Const, noch de reden van alles datter ghemaeckt wort, niet en kan begrepen worden. {Om dat de Perspective voor de eerste aenkomelingen wat te swaer valt, salmen die aen haer onder ’t leeren van andere dingen soecken in te prenten.} Maer alsoo de Jongelinghen inden beginne tot dese dinghen noch veeltijts wat te swack zijn, en van alles niet wel konnen bevatten, so machmen haer eenigen tijdt laten doorbrenghen met het na- teyckenen van eenighe lichte voor-beelden, en in dat doen, soo haest als ’t mogelijck is vande Perspectijf regelen de ooghen openen, op dat sy alsoo ghelijckelijck neffens het Teyckenen, de Doorsicht-kunde souden leeren;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {It is advised to first understand Perspective.} And of this it would be the most reasonable, that a young draughtsman, first learns to understand the Perspective, by means of easy and comprehensible rules, in order for him to early obtain the knowledge of everything’s right proportion, and position of observation, without which science neither the basis of this Art, nor the sense of all that is being made, cannot be understood. {As the Perspective is a bit too heavy for the very beginners, one should attempt to teach them while learning other things.} Yet if the young men are often still a bit too weak in the beginning, and are unable to understand several things, as such one could let them spend some time with drawing after some easy examples, and by doing so, as quickly as possible opening the eyes for the rules of Perspective, in order for them to learn the Perspective simultaneously with the Drawing;

The second part of this section is not included in the English translation. [MO]

perspective

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Neem een aerdige sprong waer, at is een welkunstige, maer in schijn ongemaekte plaetsing
uwer beelden: op dat menze niet, by wijze van spreeken, al te gelijk (als in sommige Doelstukken) de hoofden kan afslaen
.

[BLANC J, 2006, p. 317] Observez un charmant contraste dans vos figures, c’est-à-dire un placement habile mais apparemment désinvolte, afin que l’on ne puisse pas, pour ainsi dire, leur trancher la tête d’un seul coup, (comme c’est le cas dans certains portraits collectifs).

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
GENRES PICTURAUX → portrait

Quotation

{Van de Deurzigtkunde.} [...]  Maer ik zegge dat een Schilder, diens werk het is, het gezigt te bedriegen, ook zoo veel kennis van de natuur der dingen moet hebben, dat hy

[BLANC J, 2006, p. 416] Car comment pourrait-on faire quelque raccourci et faire comme si les figures avaient leur taille parfaite [ndr: sans la connaissance de la perspective]?

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

{Van de Deurzigtkunde.} [...]  Maer ik zegge dat een Schilder, diens werk het is, het gezigt te bedriegen, ook zoo veel kennis van de natuur der dingen moet hebben, dat hy grondig verstaet, waer door het oog bedroogen wort. En deeze kennis brengt ons ook zoo ver, dat wy bescheydelijk weeten, hoe verre het eene ding van het ander is, schoon het in d'oogen der onkundigen als in malkander hangt.

[BLANC J, 2006, p. 414] {De la perspective} Mais je dirai qu'un peintre dont la tâche est de tromper la vue doit connaitre la nature des choses suffisemment bien pour comprendre complètement par quels moyens l'oeil est trompé. Et cette connaissance nous amène également si loin que nous savons clairement à quelle distance telle chose se trouve de telle autre, quoiqu'aux yeux des ignorants l'une soit attachée à l'autre.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Want hoe zoudemen eenige verkortingen konnen maeken, en echter doen schijnen, als of de beelden haere volkome lengte hadden [ndr: zonder het Kennis van het Deurzigtkunde] ?

[BLANC J, 2006, p. 416] Car comment pourrait-on faire quelque raccourci et faire comme si les figures avaient leur taille parfaite [ndr: sans la connaissance de la perspective]?

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

{Kennisse den schilderen ontbrekende.} Indien een schilder den aard der weersteutinge en straalbuiginge behoorlijck verstonde; daar de Hr. Huigens na des Cartes, beter en verstanelijker volgens zijn onderstellinge van de lightstralen van ’t verligte lichchaam gelijkelijk van de klootsche baren aan alle kanten voorgeset, geschreven heeft, het zou hem groot vermaak en vastigheid geven: dog dit gebeurt als nimmermeer, dat men zoodanig yemand vinde. Ja zelve verstaan er vele naaulijx de eerste gronden van de doorzigtkunde, den schilderen zoo noodige wetenschap.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Knowledge painters lack} If a painter adequately understood the nature of reflections and refractions—about which Sir Huygens, after Descartes, has written better and more understandably with his theory that rays from the light source are propagated as spherical waves equally in all directions—it would give him great satisfaction and certainty. Yet such a person will never be found. Indeed many of them barely understand the basics of perspective, knowledge so necessary for painters.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

De Beelden (om daar mede aan te vangen) moet een Schilder eerst aanleggen, ’t zy in een Kamer, Landschap of andere vergaderplaats van menschen.
{Kamern.} In een Kamer maakt men niet onvoegelijk, ’t agterste, dat verst afwijkt, op het laatste: {Landschappen.} dog in een Landschap na de beelden (als’er in koomen door de geschiedenis of vermaak) de logt, bergen en gronden van agteren na de voorgrond toe, en als zulx is gedaan, verçiert men ieder grond met zijne boomen, kasteelen, huisen tuinen enz. elk voorwerp en grond volgens die kragt en flaauwheid; die de nabyheid of verheid na evenredenheid volgens de doorzigtkunde gebied.
{Bloemstukken.} Een Bloemschilder mag wel eerst zijne bloemen en bladeren schilderen, die in ’t sonneligt dan die in de schaduwe koomen; […] waar na hy zijn hof of landschap zoodanig kan behandelen, als hy oordeelen zal, dat de welstand van zijn bloemen (of ook vrugten) die zijn voornaamste oogmerk zijn zullen toelaaten.
{en Zeestukken.} In
Zeestukken legtmen eerst de logt en ’t water aan, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {About human figures} Human figures (to begin with them) should be painted first, whether in a room, a landscape, or some other place where people gather. {Rooms} In a room there is nothing wrong with painting last what is furthest away, receding in the distance. But in a landscape, after placing the human figures (included either for reasons of history or pleasure), one paints the sky, mountains, and grounds from the background to the foreground, and when this has been done, adorns each ground with its trees, castles, houses, gardens, etc., giving each object and ground the intensity or faintness corresponding to its nearness or distance, as perspective dictates. {Floral pieces} A painter of flowers can first paint the blossoms and leaves that appear in sunlight, then those in shadow, […] After that he can deal with the garden or landscape in a way that, in his judgment, is in keeping with the well-executed flowers (or fruits), which are his prime subject. {and sea pieces} In sea pieces one first lays in the sky and water, […]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

{Doorzigtkunde komt hier te pas.} Even als men een vloer in doorzigt brengt, zoo mede geschiet het omtrent de balken, die een omgekeerde vloer zijn, en men handelt ook zoo met landschap en zee, en haare logt, als balken aangemerkt, of verwelffels: maar de holligheid der logt kan weinig hier geven tot veranderinge.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Perspective is useful here} Just as one brings perspective into a floor and similarly into a beamed ceiling, which forms an upside-down floor, the same approach is used for land and sea and for the sky above them, viewed as a beamed or vaulted ceiling. But here the hollowness of the sky offers little to go by for gradations.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

{Men stelt vier deelen in de Logt.} ’t Is noodig, hoewel alles in de Logt ongevoelig verflaauwt nogtans ordres halven, en om d’inbeeldinge te voldoen tot het regt aanleggen en koloreeren, eenige deelen in zijn Logt te aanmerken, als men des zelfs gantsche breete in ’t tafereel verkooren heeft, en zo stellen w’er vier zullende dus alle zoorten van logten en haare werkingen in landschap en wateren verklaaren, daarze sagt in saamensmelten.
{Helderen Logts.} Wy vangen dan aan met een heldere Logt, diewe na die gesegde trappen van onder af van om laag na ’t toppunt zullen verklaaren.
{Eerste deel van agteren.} ’t Eerste deel, omtrent de gezigteinder schildertmen met smalt of ultramarijn, met wit vermengt en een weynig lak, om te doen wegwijken; en hoe nader aan de gezigteinder, hoe meer dit moet plaats hebben: gelieft ‘er iemand wat ligten oker by te doen, wy laaten hen dat vry.
{Tweede.} ’t Tweede deel, datwe als nader ’t oog, wat breeder volgens de regulen van de doorzigtkunde nemen, wilt na dat het ’t eerste deel naader komt of verder daar van afwijkt, de lak en ligten oker van de mengelinge des eersten deels vry en wel in ’t naaste op de helft vermindert hebben.
{Derden.} En om dezelve reeden moetmen in ’t derde deel gants weynig lak gebruiken, en veel minder ligten oker, {Vierde.} gelijk als het vierde deel, alleen smalt of ultramarijn en wit begeert.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {We divide the sky into four parts} Even though everything in the sky blends together in imperceptible degrees, it is necessary nevertheless, in order to arrive at an orderly approach and clear ideas for a proper composition and coloring, to identify a few parts of the sky, if one has chosen to include its entire expanse in the picture. We therefore posit four of them, and will explain all the kinds of sky and their effects on landscape and water, where they gradually melt together. {Clear sky}We begin then with a clear sky, which we will explain in terms of the parts mentioned, starting from the lowest and proceeding to the highest point. {First part in the background} The first part, around the horizon, is painted with smalt or ultramarine mixed with white and a little lake in order to make it recede, and the closer it is to the horizon the more it must recede. If someone wants to add a little light ochre, he should feel free to do so. {Second part} The second part, which in keeping with the rules of perspective we make larger, will need approximately half of the lake and light ochre used in the mix of the first part, depending on whether it is nearer or further away from the first part. {Third and fourth part} And for the same reason very little lake should be used in the third part, and much less light ochre, while the fourth part requires only smalt or ultramarine and white.

In the German translation, six parts are distinguished instead of four. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Gelyk ons de Perspectief, of Doorzichtkunde, de lengte, breedte en diepte der dingen naauwkeuriglyk aanwyst; schynt het onmogelyk, zonder dezelve wel te konnen iets naar behooren verbeelden […] Het is geen wonder, dat men de jonge geesten, die zich in de Konst oeffenen, de Perspectief zo vroeg laat leeren, eer zy zich beginnen tot het inventeeren te begeeven.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 405:] Comme ce n’est que par le moyen de la perspective qu’on apprend à connaître les véritables dimensions des corps […] il est donc nécessaire de commencer par instruire les jeunes artistes de la perspective, avant de leur permettre de composer.

perspectief

term translated by /
term translated by SEHE-KUNST

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

De Faam kan van de Schilderkonst veele wonderen vertellen in haar afweezen: maar de Graveerkunde maakt zich overal tegenwoordig […] Het moet zyn gelyk een klaare spiegel, welke alle de voorwerpen zuiver en onvervalscht vertoont. Wat de oeffening belangt, daar is veel gelegen aan een fraaye handeling, om de dingen, die men snyden of etsen wil, met een goede bevalligheid voort te brengen. Daarom is het boven al noodzaakelyk deze drie dingen voor eerst vast en grondig te kennen, te weeten, de Tekenkonst, de Perspectief of Doorzichtkunde, en ten derden Dag en Schaduwe. Deze drie zyn zekerlyk de voornaamste, en maaken te samen de Theorie of grondkennisse van 't geheele werk.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 630-631:] Fame can tell the many Wonders of Painting in it’s Absence ; but Engraving makes itself every where present […] His work must be like a clear Looking-glass, which exhibits all Objects true and without Falsity. As to the manual Operation, a fine Handling is a great Step to Grace ; and, in order to it, the Knowledge of three Things is absolutely necessary, to wit, The Art of Drawing, Persspective, and the Doctrine of Light and Shade : These, as Principals, compose the Theory of the Whole Work.

perspectief

term translated by /

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition