GEAFFECTEERD (adj.)

AFFECTÉ (fra.) · AFFECTED (eng.) · AFFEKTIERT (deu.) · MANIÉRÉ (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
AFFECTATION (eng.) · AFFEKTIERT (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

T: Zo is ‘t; Doch gy moet dat heel anders verstaan, het is wel waar voor ’t geene de handeling van ’t Kreon betreft; maar daar men hem [ndr: Annibale Carracci] in pryst, raakt voornamentlyk de Proportie, Ommetrek, en Muskulen: niet geaffekteert als d’eerste, maar Kloek.
S: Van wie was die andere dan?
T: Van Michel Angelo. Beziet deze nu.
S: Dat’s voorwaar een schoon en welgemaakt beeld, ik denk dat het mede van Karats is?
T: O neen; van Raphaël, Prins der Schilders.
S: Is dat Raphaël? Hoe eel, schoon en zeedig vertoont het zich?
T: Dat ’s waar. Nu hebt gy vierderly doorlugtige en korrekte Teikenaars gezien, en ieder byzonder van verkiezinge. Raphaël, in zeedig, en bevalligheid. Michel Angelo, Robust en sterk. Karats, kloek en deftig. Heemskerk, vast en zeeker.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: That’s right; Yet you should understand it in a very different way, it is true for that which concerns the handling of the crayon; but that for which he [ndr: Annibale Carracci] is praised, mainly touches upon the proportion, contour and muscles: not affectated like the first, but strong. S [ndr: painter]: By whom was the first [ndr: drawing], then? T: By Michelangelo. Look at this one now. S: That is truly a beautiful and well-made figure, I think it is also by Carracci? T: Oh no, it is by Raphael, the prince of painters. S: Is that Raphael? How noble, beautiful and virtuous it shows itself? T: That’s right. Now you have seen four illustrious and correct draughtsmen, and all the different choices. Raphael, for virtuousness and grace. Michelangelo, robust and strong. Carracci, potent and solemn. Heemskerck, steady and certain.

term translated by AFFEKTIERT

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Met de woorden geaffecteerd en gecarrigeerd verstaan wy een soort van zinnelykheid en verkiezing daar veele Konstenaars mede ingenomen zyn, by voorbeeld, wanneer zy de oogleden hunner beelden al te zwaar vertoonen, het welk een oud en slaaperig wezen veroorzaakt […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 541:] By Affectation and exaggerating, I mean, a Kind of Fondness in Artists for a particular Manner [ndr: and choice] ; as, to make the Eye-lids of their Figures too large, which causes a heavy look […]

term translated by AFFECTATION
term translated by AFFEKTIERT

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main