LICHT EN DONKER (expr.)

CHIARO E OSCURO (ita.) · CHIAROSCURO (ita.) · CLAIR-OBSCUR (fra.) · CLAIR-OBSCURE (eng.) · HELL UND DUNKEL (deu.) · LICHT UND DUNKEL (deu.) · LICHT UND SCHATTEN (deu.) · LIGHT AND DARKNESS (eng.) · LIGHT AND SHADOW (eng.) · LUMEN & UMBRA (lat.) · LUMIÈRE ET OMBRE (fra.) · SCHATTIERUNG UND TAG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · HELL UND DUNKEL (deu.) · LICHT UND DUNKEL (deu.) · LIGHT AND DARKNESS (eng.)
KERN, Ulrike, Light and Shade in Dutch and Flemish Art. A History of Chiaroscuro in Art Theory and Artistic Practice in the Netherlands of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Turnhout, Brepols, 2013.
KERN, Ulrike, « CLAIR-OBSCUR », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 129-132.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
3 quotations

Quotation

{Teykenen na Schilderyen.} De Jonckheydt nu in het Na-teyckenen haer besich houdende, salmen hun daer in al van lichter tot swaerder overbrenghen; en dien trap opgeklavert zijnde, haer aenleyden tot het Na-teyckenen van goede en welgeteyckende Schilderyen, en die salmen haer laten van ’t groot in een kleyne proportie brengen, oock wel van kleyn somtijts een laten vergrooten, waer door sy terstont leeren gissen, en een vaste stellinge krijgen. {Vereyst meerder kennis.} En gelijck als dit den tweeden trap is, soo is sy oock swaerder en vereyst meerder kennis en oordeel: Want in een Schilderye en vintmen noch wissigheydt van ommetreck door trecken, noch manniere van Teyckenen, noch licht en licht (dat inde verscheyde Colorijten schuylt) duydelijck aenghewesen. En dewijlmen in dit Teyckenen de juyste ghelijckheyt van doncker en licht door eenerley stoffe moet uyt-beelden, soo zijn daer in verscheyden opmerckingen van nooden, om de houdinge, ofte het behoorlijck voor en achter uyt wijcken, dat in een Schilderye is, oock in een Teyckeningh te brengen, […]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Drawing after Paintings.} While the youth is busying itself with Drawing after [ndr. things], one should lead them from easy to harder; and once they have climbed this staircase, stimulate them to draw after good and well-drawn Paintings, and one should make them convert these from a great to a small format, sometimes let them enlarge them from the small [ndr. format], through which they will quickly learn to guess and obtain a steady composition. {It demands more knowledge.} And as this is the second step, it is more difficult and requires more knowledge and judgement: Because in a Painting one does not find exactness of the contours through strokes clearly defined, nor the manner of Drawing, nor light and light (which hides in different colors). And while in Drawing one has to depict the right balance between dark and light by means of one material, as such several observations are necessary, to acquire in a Drawing the balance of colors, or decent advancing or detracting, which is in a Painting, […]

I have chosen to translate ‘houding’ with ‘balance of colors’ for this translation. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Wit en swart.} 4. Wit is ’t vlak eenes lichchaams, voor zoo veel het vele licht-stralen weer omkaatst met de zelven hoek, waar medeze op ’t zelve zijn gevallen, en zoo is dan swart dat vlak, dat’er geene of zeer weynige tot ons oog kan brengen; om dat merkelijk aan te doen.
{Hoemen ze kan aanmerken.} 5. Men kan daarom die stoffen of vlakten der lichchamen als ligt en donker aanmerken; waar mede men de saken, die men ziet, al redelijk verstanelijk voor ’t oog kan door dag en schaduwe verbeelden; {En gebruiken.} als men in prenten geetst, gearseert, of swarte konst, en in verscheydene schilderijen alleen met swart en wit op gemaakt, zien kan; gelijk men mede daar door alle verwen, na ’t noodig is, kan verligten en verdonkeren.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {White and black} 4. White is the surface of an object to the extent that it reflects many light rays at the same angle from which they struck it, and thus black is a surface that can bring none or very few of them to our eye, to affect it in a noticeable way. {How they can be described, and their uses} 5. Those materials or surfaces of objects can therefore be described as light and dark, on which things are made reasonably recognizable for the eye by depictions of well-lit parts and shadows, as one can see in prints, with hatching or in mezzotint, and in various paintings made only with black and white; for this reason they can also be used to lighten or darken all colors, as needed.

dag en schaduw

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

[…] dat een Landschap het vermaakelykste voorwerp in de Schilderkonst is, en in der daad met zeer vermogende hoedanigheden omtrent het gezicht voorzien, wanneer het door een lieffelyke samensmelting van koleuren, en met een cierlyke schikking gepaard, de aanschouwers vermaakt en verlustigt [...]Het zelve bestaat voornaamentlyk in een ordentelyke schikking van licht en donker tegen elkanderen, waar uit de goede reddering voortkomt, die op een ongevoelige wyze ons gezicht misleid, en, schoon het maar een vlak panneel is, echter een natuurlyk doorzicht, ja de natuur zelve verbeeld. Hier toe worden vereischt twee hoedanigheden, die het, ten opzichte van ons oog, behaagelyk maaken; eerstelijk de Schikking, en ten tweden de Koloriet.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol 2, p. 2-3:] […] un bon paysage est l’objet le plus agréable que l’art puisse produire, & dont l’effet charme le plus la vue, quand l’entente générale & l’harmonie des couleurs y sont bien observées. […] Le bon effet d’un paysage dépend principalement d’une disposition bien entendue du clair-obscur, d’où résulte une parfaite harmonie, qui séduit la vue, au point de faire croire qu’elle se promène réellement dans un site ouvert & d’une vaste étendue. Pour cela il faut employer deux moyens ; […]

term translated by LIGHT AND DARKNESS
term translated by HELL UND DUNKEL

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière