TREK (n. m.)

STRICH (deu.) · STROKE (eng.) · TRAIT (fra.) · ZUG (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
TRAIT (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · STRICH (deu.) · STROKE (eng.) · TRAIT (fra.) · ZUG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

5 sources
5 quotations

Quotation

Want een recht-sinnigh Nae-boetser moet immers doch een goedt verheler sijner Konste wesen: soo wordt het oock voor enckel kinderwerck ghehouden, wanneer enigh Schilder sich selven meynt wel ghequeten te hebben, als hij slechts de selvighe trecken en linien in 't Copyeren van d'oude Stucken redelicker wijse kan waernemen. Alhoewel eenighe over sulcks uyt der maeten wel daer mede ghepast sijn, dat een Konstenaer de Venus van Apelles ofte den Satyr van Protogenes bequaemlick uyt drucke; alhoewel het oock in haer oordeel een gantsch prijs-waerdighe saecke schijnt te sijn, dat hy d'on-onderscheydenlicke ghelijckenisse van soodaenighe edele Patronen suyverlick treffe;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Because a frank Imitator then needs to be a good concealer of his Art: thus it is taken for simple child's work, when any Painter thinks himself discharged, when in Copying of the old Pieces he can barely observe those strokes and lines in an acceptable way. Although it suits some extraordinarily well that an Artist capably expresses the Venus by Apelles or the Satyr by Protogenes; while it also appears to be very praiseworthy in their eyes, if he perfectly hits the indistinguishable similitude of such noble Patterns; (…)

APELLES, Venus
PROTOGENES, Satyr

This section does not occur in the first Latin edition of 1637, but is included in the 1694 editions. [MO]

linie

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Dan een verstandigh Oeffenaer moet de natuer der Teycken en Schilder-Konst volgen. Maer inde verlichterie, diemen doet omtrent Printen of Gedruckte Kunst, daer moetmen letten hoedanigh den Meester en Plaet-Snyer de trecken, hier hart, daer flaeuw en sacht gemackt heeft, en soo oock aengaende de schaduwen door de Artseeringen aengewesen, op datmen daer de sterckheydt van Coleuren bequaemelijck na schicken magh, en al isset datmen in desen de Artseeringhen sachtelijck door de Verwen siet speelen, ’t salder niet en slimmer om moghen gheacht wesen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] A sensible Practitioner should follow the nature of the Art of Drawing and Painting. But in the Illumination that is done regarding Prints or Printed Art, one should pay attention how the Master and Engraver has made the lines, here hard, there weak and soft, and similarly regarding the shadows that are marked by hatchings, to make the force of the Colours according to it, and although it might be that one softly sees the Hatchings through the Paints, it will not be thought of any less.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

En al-hoe-wel dit [ndr: teyckenen met de Schrijf-Penne] selfs by veele Meesters is in Oeffeninge geweest, soo moetmen weten dat sy deselve meest hebben ghebruyckt, om veerdigh ende met stoute artseringhen haer dingen Meesterachtigh aen te wijsen, dat oock meest maer ruwe dingen en zijn, maer daer toe gebruycktmen oock wel in plaets van een Schrijf-Penn een Pen van Riet {Riet-Pen.}, (…) Men neemt in ’t gemeen de stucken tot de Pennen een Spanne langh, en versnijdt die als een Schrijf-Pen, datmen hier aen twee eynden kan doen, de spleet moet wat langhachtigh zijn op datse wat losser vloyen soude, en een weynigh fijn, om soo wel luchtige en Eele trecken, als breede en smeerige strijmen daer mede te konnen halen. Dese Riet-Pen is seer bequaem om Landschappen, Ruynen, ende andere rustige dinghen te Teyckenen; heeft een bysondere lossigheyt in ’t handelen, in ’t gemeen ghebruycktmen die met Roet en schoon Water, oock wel een wynigh gemeenen, ofte Oost-Indischen Inct daer onder, dat een aerdigh ghebroocken Coleur geeft;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And although this [ndr.: drawing with a Writing-Pen] has even been practiced by many Masters, as such one should know that they have used it mainly to competently and with bold hatchings point out their things in a masterful way, which often are but rough things, but for this one also uses a Reed-Pen instead of a Writing-Pen {Reed pen.}, (…) For the pens one commonly takes a piece of a span [ndr.: circa 20 cm], and cuts it like a Writing Pen, which one can do here on both sides, the slit should be rather long for it to flow more loosely, and rather subtle, to be able to make airy and noble as well as broad and dirty stripes streaks with it. This Reed Pen is very adequate to draw Landscapes, Ruins and other calm things; it also has a particular looseness in handling, in general one uses it with Soot and clean Water, also with some general or Indian ink underneath it, which provides a nice broken Colour;

In this section Goeree explicitly discusses which choice of drawing material is best for each stage of the drawing process. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → touche
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Maer men moet zich wachten van al te stijve geregelde trekken, die men arseeringen noemt: want behalven dat zy nergens toe dienstig zijn, zoo doen zy door haere langwijlicheit den
aendacht sluimeren. Laet uwe penstreeken los en onbedwongen alleen der dingen zwier en de schaduwen uitbeelden.{...} Deeze wijze is ook allerbequaemst om Lantschappen na't leven te teykenen, dewijl de Pen tot loof en bladeren, en gebrooke gronden, en steenwerk allerbequaemst is; en de Pinseel tot het aenveegen van een eenparige schaduwe.

[BLANC J, 2006, p. 113] Mais il faut se garder de ces traits par trop secs et réguliers que l'on nomme hachures. Outre qu'ils ne sont utiles nulle part, ils font par leurs monotonies somnoler l'attention. Faites que vos traits de plumes, relachés et débridés, ne représentent que le mouvement et les ombres des choses. {...} Cette façon est aussi la plus commode pour dessiner des paysages sur le vif. La plume, en revanche, est utile pour les feuillages, les feuilles, les sols accidentés et les pierres, et le pinceau pour le balayage d'une ombre unie.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

[…] want zonder die eerste Gronden der Konsten te verstaan, is het onmoogelyk in haaren weg of loop te vorderen, verre van haare volmaaktheid, en toppunt te konnen bereiken. De eerste beginselen nu der Teecken-konst, bestaan uyt het kennen en maaken van trekken, verscheidentlyk gehaalt, dat dan ook als het A B C der meetkunde is. Dus brengen wy hier den Leerlingen voor ’t ooge, [ndr: reference to illustration] […] Van alle deeze linien en trekken, moeten de eerste Beginners, zich aanstonds een vast denkbeeld maken;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] because without understanding those first principles of the Arts, it is impossible to improve one’s way or course, let alone to be able to reach perfection and the top. Now the first principles of the Art of Drawing, consist of the knowing and making of strokes, done in different ways, which is likewise the ABC of geometry. Thus we show these to the Pupiles, […] Of all these lines and strokes, the initial beginners should quickly form an image [ndr: in their mind];

lijn

term translated by STRICH
term translated by TRAIT

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin