DEEL (n.)

PARS (lat.) · PART (eng.) · PARTIE (fra.) · TEIL (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PARTIE (fra.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.
WETERING, Ernst van, « Towards a Reconstruction of Rembrandt’s Art Theory », dans WETERING, Ernst van (éd.), Corpus of Rembrandt Painting : Small-Scale History Painting, Dordrecht, Springer, 2011, 6 vol., vol. V, p. 3-140.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
5 quotations

Quotation

Daerom segh ick zijnder nu bequaem, oft begrijplijcke jonghe gheesten oft vaten, tot onse Schilder-const leer-liefdigh oft lustigh wesende, […], die moghen desen mijnen willighen dienst dancklijck aennemen, en snel-geestigh opmercklijck achten op d’onderwijsighe deelen, die ick in desen mijnen Schilder-consten gront, oft gantschen Schilder-boeck, hen voor ooghen stelle oft voordraghe. […] hun vrymoedicheyt levende verweckt te wesen conden mercken : Soo bespreeck ick, datse onvertsaeghdlijck toetreden, en aengrijpen voor eerst het besonderste deel der Consten, te weten, een Menschlijck beeldt te leeren stellen, oock eyndlijck alle ander omstandighe deelen t’omhelsen, oft immers als Natuere en Geest anders niet willen toelaten, eenigh besonder deel, om daer in uytnemende te moghen worden: want het niet daeghlijcx gheschiet, dat een alleen alles vermagh, leeren, begrijpen, oft in alles uytnemende worden can. Sulcx bevintmen onder onse Const, van in den ouden oft Antijcken tijt te wesen toeghegaen, dat d’een in d’een, en d’ander in d’ander geschickter en beter Meester gheweest is, gelijck men in hun levens sal bevinden.

[d'après NOLDUS 2008, p. 5-7:] C’est pourquoi je dis que, s’il y a de jeunes esprits compétents et perspicaces, […] ces esprits’là pourront accepter avec reconnaissance ce que je leur offre si volontiers, et être attentifs, l’intelligence en éveil, à tous les sujets instructifs que je leur propose dans ce Principe de la Peinture, ou dans l’ensemble de mon Livre de la Peinture. […] je souhaite qu’ils se rassemblent, intrépides, et s’attaquent d’abord à l’élément le plus important des Arts, à savoir apprendre à bien poser une figure humaine. Ensuite ils se familiariseront avec tous les autres aspects de l’Art, ou, si la Nature et l’Esprit ne le permettent pas, avec au moins un aspect pour y exceller. En effet, il n’arrive pas tous les jours qu’une seule personne puisse apprendre tout à comprendre, ou parvienne à exceller dans tous les domains. C’est ainsi que cela s’est passé dans notre Art depuis les temps anciens ou l’Antiquité : l’un était plus compétent dans un domaine, et l’autre dans un autre, comme nous pourrons le voir dans leur biographie.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Een Inleiding zeg ik, dat is, dat wy de leerlingen als met der hand in de Schoole geleiden, die wy in negen Leerwinkels verdeelt hebben, en wy wijzen hen dan aen, wat 'er in yder te leeren is, en in wat deelen der konst zy zigtraps gewijs hebben te oeffenen, daer wy dan zoodanig onderwijs by doen, als ons te dier steede gereetst en bequaemst voorkomt.

(Blanc J, Préface, p.70) Si je parle d'une introduction, c'est que, dans cette école, que j'ai divisé en neuf classes, je semble accompagner les élèves par la main. En chacune de ces classes, je leur indique tout ce qu'il faut apprendre, et quelles sont les parties de l'art où il est necessaire de s'exercer, par degrés.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Dies is het bespottelijk dat een meester de fraeyicheden in de deelen zouw waerneemen, en den welstand van het geheel verzuimen. Parrasius achte dit Hooftstuk der konst boven alle andere [...].

[BLANC J, 2006, p. 137] Il est méprisable qu'un maître observe le charme des parties en négligeant la beauté d'ensemble que doit faire le tout. Parrhasius estimait que cette partie de l'art était supérieure à toutes les autres.

Conceptual field(s)

Quotation

Clio De Historyschrijfster. [...]
DE trotse Clio port iet heerlijx aen te slaen./Zy leert een rijke stoff, waer in de geest kan speelen,/Wat was of oit gebeurde, op 't zinrijkst te verbeelen;/En in wat deelen dat een konststuk moet bestaen./Hoe dat, wanneer m' een daedt op 't naeuwst heeft overwogen,/ Men yder landaert elk Persoon na zijn beslach/Heeft uit te drukken: en, zoo veel de kunst vermagh,/Elx lijding, yders doen moet toonen als voor oogen./Zy stelt de beelden als op een Toneel ten toon,/En steekt uit Gloryzucht d' Aeloutheit nae de Kroon./

[BLANC J, 2006, p. 163] Clio, l'Historienne, [...] La fière Clio pousse à entreprendre de nobles choses. /Elle livre une riche matière où l'esprit peut s'amuser/ A représenter de la façon la plus signifiante ce qui fut ou advint autrefois. /Elle enseigne les parties en lesquelles doit consister une oeuvre d'art;/ Comment, après avoir envisagé très précisément une action, /Il faut exprimer la nationalité de chaque personnage de façon appropriée;/ Et, autant que l'art le permet, de quelle manière il faut exprimer les passions / Et l'attitude de chacun comme si on les présentait devant les yeux./ Elle montre les figures comme sur la scène d'un théâtre, / Et conteste par son ambition la couronne à l'Antiquité.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire

Quotation

Wanneer wy dese waarschijnelijke beschrijving [ndr: Cicero] der Schoonheyd willen vast houden, soo staat ons daar over tot de algemeene Schilderkonst noodwendig aan te merken, dat het treffen van de Schoonheyd voornamelijk daar in gelegen is, dat de Beelden een behoorlijke Ledenstemming hebben: derhalven salder volgen dat die Leden ten opsigt van haar form, plaats, samenkoppeling en dienst, ten uitersten moeten gekent zijn; gelijkwe ook voorhebben in dese verhandeling na te sporen.
Veel gauwe Verstanden hebben van overlang niet sonder reden aangemerkt dat de uitbeelding der Schoonheyd en Volmaaktheyd seer moyelijk was, om dat haar tegendeel namelijk de Leelijkheyd en Mismaaktheyd seer ligt, of door verscheyde toevallen van selfs geboren word; of door sekere merkteykenen en kenbare trekken op velerhande wijse en by trappen en deelen kan uytgedrukt werden; Ja somtijts wel aldermeest door d’onkundige behandeling der Konstenaars kan ter weereld komen; Maar de Schoonheyd soo ligt niet, omdatse alleen door haar eenvoudig geheel wil vertoont zijn; welk Geheel niet eer met die selve eenigheyd in de nagevolgde Beelden kan gesien werden, voor dat alle de Deelen, sonder de minste afwijkking met malkander over een stemmen. Waarom dan ook sommige over dit gewigtig deel der Schilderkonst hebben geseyd, dat de Schoonheyd op het juist na te volgen, alsoo ongemeen was, als de Schoonheyd selfs.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] When we want to keep to this truthful description [ndr: by Cicero] of Beauty, we should remark about this with regard to the general Art of Painting, that reaching Beauty mainly consists in this, that the Figures have a proper division of limbs: from this it necessarily follows that those Limbs should be known profoundly with regard to their form, place, connection and function; like we set out to do in this treatise. Many quick Minds have noticed for a long time that the depiction of Beauty and Perfection is very difficult, because its opposite – that is the Ugliness and Deformity – are born spontaneously or through different coincidences; or they can be expressed with certain marks or recognizable treats in many different ways and in levels and parts; Yes sometimes they mostly come into existence through the incapable treatment of Artists; But Beauty is not so easy, because it can only be shown through her simple whole; which Whole cannot be perceived in its unicity in the imitated Figures, before all the Parts, coincide without the least divergence. This is why some have said about this important part of the Art of Painting, that it was just as uncommon to imitate Beauty in the right way, as Beauty itself [ndr: is uncommon].

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture