ZACHTHEID (n. f.)

DOUCEUR (fra.) · MORBIDESSE (fra.) · SÄNFTE (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · GELINDIGKEIT (deu.) · SANFT (deu.) · SÄNFTE (deu.) · SMOOTH (eng.) · SOFT (eng.) · SWEETNESS (eng.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
7 quotations

Quotation

Want d’onkonstighe werck-Meesters en laeten sich niet alleen selver voorstaen, dat de voornaemste vermaeckelickheyd ofte kracht haerer wercken in een opghesmuckte sachtigheyd of grove hardigheyd bestaet; Maer d’onervaerene beschouwers houden ’t insghelijcks daer voor, dat d’aller Konst-ledighste wercken d’aller kraghtighste sijn;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Since the artless work-Masters [NDR: artisans] do not only boast, that the main amusement or power of their works consists of a gaudy softness or coarse hardness; But the inexperienced spectators also believe, that the works that are most void of Art are the most powerful;

Junius discusses what causes enjoyment (‘vermakelijkheid’) in the beholder of art. He complains that bad artisans (intently not calling them artists) pride themselves on works that are actually void of artistic value. Junius names two examples of bad art: works that display exaggerated softness (‘zachtheid’) or instead coarse hardness (‘hardheid’). This section is formulated quite differently in the Latin and English edition. The selected Dutch terms have no Latin or English counterparts. [MO]

hardheid

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

{Meesterlijcke hantgreep in ’t Teyckenen.} Isset evenwel dat ghy eenige aengename sachtigheyt of smeltinge in uwe dingen brengen wilt, soo gewent u in het Teyckenen van hier en daer met een Vinger, ofte slechts met de Pinck ’t selve wat te verdrijven;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Masterly grip in Drawing.} If you however want to bring some pleasant softness or melting in your things, then accustom yourself in Drawing to here and there smoothen it with a Finger or just a Pinky;

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

[…] want soomen de hooghsels te na aen de twijfelachtige schaduwen brenght, soo is een gantsche Teyckeningh bedorven, en kan inder eeuwigheydt niet goet, noch Meesterachtigh, noch Schilderachtigh gemaeckt worden; maer de hooghsels op het vlak van ’t Gront-Papier, maecken een seer aerdige en natuerlijcke sachtigheydt en doen het Coleur van ’t Papier tegen de natuerlijcke en waere schaduwen en half schaduwen deselve eenparigheyt voortbrengen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] for if one places the highlights too close to the dubious shadows, then a whole Drawing is ruined, and can never be made good, nor Masterly, nor Painterly; but the highlights on the surface of the Grounded Paper, make a very nice and natural softness and cause a similar evenness to the Color of the Paper against the natural and true shadows and half shadows

This section is not included in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Leerlingen hebben een afkeer vande vlackigheydt.} Want dit leert ons de ondervindinge dat meest alle Leerlinghen in ’t begin van hare Oeffeninge, een schroom hebben vande vlackigheydt en kantigheydt, en schijnen meerder lust tot dommeligheyt en sachtigheydt te hebben, en doorgaens de vlacke parthyen door kleyne Lichten en Schaduwen te bederven: meenende door de kantigheyt in hardigheyt te sullen vervallen, en door de vlackigheyt te veroorsaecken dat hun dinghen naeckt en onvolmaeckt souden schijnen, niet tegenstaende sy het in hun Principael voor goet keuren, kruypende daerom uyt vreese van te vallen altijt liever op Handen en Voeten, een Kinderlijcken wegh.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Pupils resent flatness.} Because this teaches us the notion that almost all Pupils have hesitation about the flatness and angularity at the beginning of their practice, and appear to are more inclined towards dimness and softness, and frequently ruin the flat parts with small lights and shadows: believing they would lapse into hardness from angularity, and through flatness would cause their things to appear naked and imperfect, notwithstanding that they judge it right in the Original, therefore – out of fear to fall – rather crawling on Hands and Feet, in a childlike manner.

It appears that the translator who worked on the English translation, misunderstood Goeree. He mixed up what, according to Goeree, had the preference of pupils (i.e. dommeligheyt and sachtigheydt) and instead that they prefer vlackigheydt and kantigheydt. Goeree, on the other hand, stated that pupils were hesitant to produce vlackigheydt and kantigheydt and instead stick to dommeligheyt and sachtigheydt. For this reason, the corresponding translations are not provided here. [MO]

hardheid

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Wat snel en kantigh Teyckenen sy.} Snel of Kantigh Teyckenen, is, datmen sijn schaduwen vlack of eenparigh, het sy door Artseeringh of Reuselen, aenleyt; alsoo dat de kanten rontsom haere bepalinghe van afteyckeningh teghen het licht behouden, en datmen klaerlijck sien kan, wat voor een ongeschrevene Figuere ofte gedaente soodanigen schaduwe in sijn generael heeft; Maer niet dat hare zijden verdwijnen in een dommelighe roock, of onbepaelde voosigheyt, in welck de kantigheyt van haren form niet en kan gesien worden. {Hoemen dese kantigheyt sal bekomen.} Om dit dan rechts te bekomen, soo moeten acht geven datmen de schaduwen in den begin niet te hart en maeckt. Ten anderen datmen de eene schaduwe niet te doncker noch te sterck, of te seer gevaselt en gefirtelt op de andere en set; maer telckens snel besneden, doch weynigh van Coleur verschillende, soo sult ghy te ghelijck een gaeve kantigheydt en een aengename quickachtighe sachtigheydt hebben:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What quick and edgy Drawing is.} Quick and Edgy drawing is, that one makes his shadows flat or even, either by Hatching or Rouseling; meaning that all the edges keep their definition of design against the light, and that one may clearly see what type of indeterminate Figure or shape such as shadow has in its Generality; However, not that its edges disappear in a dim smoke or undefined fuzziness, in which the angularity of its shape cannot be seen. {How to obtain this angularity.} To achieve this well, one should pay attention not to make the shadows too hard in the beginning. Moreover, not to place a shadow to darkly or strongly, or too vaguely [ndr: difficult terms to translate]; but always quickly cut yet little different in Color, to simultaneously have a perfect angularity and a pleasant softness:

Please consider that the different adjectives used by Goeree were difficult to translate into contemporary English. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

De beste Schilders hebben de ronding eer door poezele zachticheit, dan door gewelt te weeg gebracht: want het natuerlijke naekt rond zoo wel in een gemeen licht, als in een al te gedwonge strael, en beter, wanneer 't het licht van vooren, als te snel van ter zijden ontfangt. Want de ronding is niet anders, als een omwijkende vermindering.

[BLANC J, 2006, p. 228] Dans le modelé, les meilleurs peintres ont donné dans la douceur charnelle plutôt que dans la violence. Le modelé d'un nu naturel est en effet aussi réussi à la lumière ordinaire qu'éclairé par des rayons trop forcés. Et il l'est davantage quand il reçoit la lumière par l'avant que trop brutalement par le côté, car le modelé n'est rien d'autre qu'un amoindrissement de l'entour.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

De zachticheyt van samenstemmende kracht is als een band van't geheele werk, en wort daeromme binding genoemt: zy doet in het schilderen of koloreeren even zoo veel, als het wel troepen en bondich ordineeren in de Teykenkonst te weeg brengt.

[BLANC J, 2006, p. 446] On appelle donc participation cette douceur et cette force de l'entente des couleurs, qui se correspondent les unes des autres et qui forment comme le fil de l'oeuvre. Elle fait presque autant pour la peinture ou le coloris que ce que la bonne ordonnance par groupes et l'ordonnancement tempéré font pour l'art du dessin.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs