VOLKOMENHEID (n. f.)

PERFECTIO (lat.) · PERFECTION (eng.) · PERFECTION (fra.) · PERFEZIONE (ita.) · VOLLKOMMENHEIT (deu.) · VORTREFFLICHKEIT (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PERFECTION (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
COMELINESS (eng.) · CONCINNITAS (lat.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

3 Des Teycken-consts volcomenheyt moet drijven { De Schrijf-const wordt ghesooght van de Teycken-const.}
Wt ghesont verstandt, en aen crachten raken
Moet t’verstandt door oeffeningh, en beclijven
Door natuerlijcken gheest, die tot verstijven
Edel vernuftich is, en snel ontwaken,
Sulcx met goet oordeel doet Constenaer maken
Voor-beworp in zijn ghedachte van allen,
Hem met handt te bewerpen mach bevallen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 35-36:] 3 La perfection du Dessin doit prendre sa source dans une bonne intelligence, qui peut déployer ses forces par un constant exercice et se maintenir grâce à un esprit inné noblement disposé à la consolider. Il faut aussi être rapide à la détente. Tout cela, avec un bon jugement, permet à l’artiste de former dans son esprit un projet de tout ce qu’il voudra faire jaillir de sa main.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

6 Voorts nae handelinghe, is niet te versmaden
Een boots leeren stellen, vast sonder wancken, {Daer hoefde wel een Boec, tot een begin der Schilder-jeught, om op een lichte wijse een Beeldt te leeren stellen, ende so voort tot meer volcomenheyt leydende.}
Op eenen voet, die t’lichaem heeft gheladen,
Ghelijck in d’Actitude wordt gheraden :
Laet op den staenden voet de heup uyt swancken.
Nu grootlijcx waer een groot Meester te dancken,
Die in sned’ uytgaef u, o Ieucht, ter jonsten,
Een A.b. boeck, van t’begin onser Consten.

[D'après NOLDUS 2008, p. 36:] 6 Ensuite, il ne faut pas dédaigner de regarder des manières de faire pour apprendre à poser une figure stable, qui ne chancelle pas, sur un pied qui porte tout le poids du corps comme je le recommande dans le chapitre sur l’Attitude : faites un déhancement du côté du pied immobile. On serait très reconnaissant envers un grand Maître S’il faisait graver pour vous, Ô jeunesse, Un Abécédaire illustré d’initiation à notre Art.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Alhoewel wy het oversulcks met groot recht daer voor houden dat d’oude Meesters de volmaecktheyd haere Konste in dese vijf hoofd-stucken voornaemelick sochten, nochtans staet ons hier meteenen oock aen te mercken, dat sy de volkomenheyd haeres wercks niet so seer en stelden in ’t behoorlicke ghebruyck van elck bysondre hoofd-stuck, als wel in een sekere soort van bevalligheyd die uyt de schickelicke ghevoeghsaemheyd van elck hoofd-stuck in het bysonder en uyt d’onderlinghe over eendraeghinghe van alle dese hoofdstucken in ’t ghemeyn plaght te vloeyen. Dies hebben wy het oock hooghnodich gheacht den rechten aerd en d’eyghenschappen van deese bevalligheyd (die veeltijds de gratie der Schilderyen ghenaemt wordt) een weynigh te doorgronden; te meer; overmids het vast gaet dat nieman maghtigh is de wercken van groote Meesters wel te besichtighen, sonder de grondighe kennisse van de voorghemelde gratie ofte bevalligheyd.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Although as such we uphold with great right that the old Masters sought the perfection of their art in these five chief principles, nonetheless we need to remark immediately, that they did not connect the perfection of their work as much to the proper use of every single chief principle, but rather in a certain kind of charm that tends to flow from the compliant propriety of every chief principle in itself and from the mutual conformity of all these chief principles in general. As such we believe it more than necessary to understand the true nature and the characteristics of this charm (that is oftentimes called the grace of Paintings) a little bit; more so; since it is certain that nobody is capable of viewing the works of great Masters well, without the profound knowledge of the aforementioned grace or charm.

volmaaktheid

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection