WEERSTEUTING (n. f.)

REFLECTION (eng.) · REFLET (fra.) · REFLEXIO (lat.) · WIDERSCHEIN (deu.) · ZURÜCKWERFFUNG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · WIDERSCHEIN (deu.) · ZURÜCKWERFFUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
7 quotations

Quotation

{Voorafgaande waerschouwinge.} Waar van om regt te handelen, zo dient hier vooraf gewaarschout, ’t gene wy doorgaans zullen vaststellen, datmen de voorwerpen ziet in ’t zonneligt, of op zijn eigen dag, dat men tusschenkoleur kan noemen, zijnde tusschen sonneligt, of hoogsels en schaduwe, of, in schaduwe, daar de dag verdwijnt, aanvangende, of in de weersteutinge agter den dag van de omliggende verligte lichchamen min of meer veroozaakt: […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Preliminary remarks} To go about this properly we should first alert the reader to what we will observe throughout this treatise, namely that one sees objects in sunlight; or in half-light, which one can call a midtone, as it is between sunlight (or highlights) and shadow; or in the shadow where the light begins to diminish; or in the reflections behind the lit side caused to a greater or lesser degree by illuminated objects in the surroundings.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Kennisse den schilderen ontbrekende.} Indien een schilder den aard der weersteutinge en straalbuiginge behoorlijck verstonde; daar de Hr. Huigens na des Cartes, beter en verstanelijker volgens zijn onderstellinge van de lightstralen van ’t verligte lichchaam gelijkelijk van de klootsche baren aan alle kanten voorgeset, geschreven heeft, het zou hem groot vermaak en vastigheid geven: dog dit gebeurt als nimmermeer, dat men zoodanig yemand vinde. Ja zelve verstaan er vele naaulijx de eerste gronden van de doorzigtkunde, den schilderen zoo noodige wetenschap.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Knowledge painters lack} If a painter adequately understood the nature of reflections and refractions—about which Sir Huygens, after Descartes, has written better and more understandably with his theory that rays from the light source are propagated as spherical waves equally in all directions—it would give him great satisfaction and certainty. Yet such a person will never be found. Indeed many of them barely understand the basics of perspective, knowledge so necessary for painters.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

De schaduwe moet gloeyend zijn en getempert worden met swart en wat meer ligten oker als de sneeuw, en men maakt de weersteutinge wat ligter als de schaduwe door wat wit, swart, ligten oker en een weynig vermilioen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] The shadows must glow and are made by mixing in black and somewhat more light ochre than for snow; and the reflections are made a little lighter than the shadows with some white, black, light ochre, and a little vermilion.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Wonderlijke veranderlijkheid.} Om nu in de avondlogten veele wonderlijke veranderingen in te voeren, kanmen de Zonne van een tot agt graden wel verbergen onder den gezigteinder: en dan overweegen, wat al speelingen, straalingen door weersteutinge en straalbuiginge tot ons oog konnen komen, en dikwils zig in ’t bespiegelen van zoodanige lugten oeffenen, om de inbeeldinge en vernuftige uitvindingen veerdiger te maaken, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Amazing variations, transition to the night}In order to introduce many amazing variations into the evening sky, one can conceal the sun between one and eight degrees below the horizon and then consider all the play and radiance caused by the bouncing and bending of light rays that can strike our eye, and practice diligently the mirroring of such skies in order to hone one’s perception and skills.[…]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Wateren en haar onderscheid.} De wateren; om haaren aard niet nader te ondersoeken, zijn doorschijnende en vloeibaare lichchamen, die niet ligt en stremmen: en haar doorschijnentheid is minder, na dat’er andere lichchaamen mede vermengt zijn. […]
{Hoe geschildert kan werden.} Men kan ’t water zuiver aangemerkt, niet schilderen; om dat men ’t zoo niet zien en kan, en derhalven zijn ‘er verwen der lichchaamen, en der logt, die daar in speelen; ook mede in de oppervlakten van modderig water.
Men schildert dan de wateren, als men haare hoogzels na de gestalte van de logt maakt, en ‘er lichchaamen in laat speelen, en de weertsteutinge wat gadeslaat na de min of meer beweeginge dieze hebben zullen in golven of baartjes, allen in stilagtig weder, of in sterk wint over de groote golven haare vlakten maakt.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Water and its various forms} Bodies of water, to limit our discussion on their nature, are transparent liquid objects that do not readily solidify, and their transparency is reduced to the degree that other objects are mixed into them. […] {How it can be painted} Water in its pure state cannot be painted, because it cannot be seen as such, and for this reason colors of objects and of the sky play on it, also on the surface of muddy water. One paints water, then, by making the highlights correspond to the appearance of the sky, and with reflections of objects playing on it, observing their different movements in waves or ripples in calm weather, or how they appear over the surface of large waves in a strong wind.

Beurs discusses how to paint water. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{En waterdroppelen.} Om hier ook iets van waterdroppelen te zeggen, die schildert men aldus, men schommeltze dun met swart of den dag over het geschildert lichchaam, daar de droppel op zal komen, in de reflexie of weersteutinge brengtmen wat helderder koleur, als dat lichchaam is; nu op de donkere koleur na de dag toe moetze met enkel wit geglanst worden, en dan ten laatsten moet ér agter de reflexie een schaaduwe zijn, overeenkomende met het lichchaam, daarze op leit, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {And drops of water} And to say something here about drops of water, they are painted as follows: One scumbles thinly with black over the lit side of the painted object on which the drop will appear. In the reflection, or mirroring, one brings a somewhat brighter shade than that of the object; then on the darker color, towards the light, a gleam must be added with only white; and finally, there has to be a shadow behind the reflection corresponding to the object on which it lies […]

reflectie

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Roode wijn.} Indien ‘er roode wijn in ’t glas is, zoo gebruikt na voorval en vereisch lak en swart tot de diepsels, tot de tusschenkoleur lak alleen, en tot de weersteutinge lak en vermilioen; zoodanig, datge het leeven zoo na by komt, als ’t mogelijk is.
{Witte wijn.} De
witte wijn in een glaze vat begeert swart en ligte schijtgeel tot zijn diepsel, tot de tusschenkoleur terreverde swart en ligte schijtgeel en tot de weersteutinge ligte schijtgeel en koningsgeel, na de kragt en gloeyentheid van de wijn is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Red wine} If there is red wine in the glass, you should use—in keeping with what the situation requires—lake and black for the deeper tones, for the midtone only lake, and for the reflection lake and vermilion, all in such a way that you make it as true to life as possible. {White wine} White wine in a glass container requires black and light yellow lake for the deeper tones, for the midtone green earth, black, and light yellow lake, and for the reflection light yellow lake and king’s yellow, in keeping with the intensity and glow of the wine.

Besides the translation 'Widerschein', the German translation includes the description: 'wiederzurukschlagenden Glanz'. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière