NAAKTMODEL (n. n.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
3 quotations

Quotation

T: Wel aan, begeef u dan met den eersten in het Kollegie naar het naakte leeven te teekenen, want daar door is het, dat van al ’t geen gy tot noch toe geleerd hebt, verzeekert zult werden. Het onbeweegelke hebt gy genoegzaam in u magt, maar het beweegelyke, zult gy in ’t naakt Modél moeten vinden. En wilt, of kund gy noch een tusschen tyd vinden, als gy de Perspektief verstaat, zo kyk somtyts in het Anathomie-boek van vander Gragt, daar zult gy baat by vinden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: Very well, then go at once draw after the nude life in the College, as all that which you have learned so far will be ascertained by this. The unmovable you master satisfactorily, but the movable you will have to find in the nude model. And if you want or can find some spare time, once you understand the perspective, do sometimes look in the anatomy book by Vander Gragt [ndr: Jacob van der Gracht], it will be of use to you.

term translated by NACKTMODELL

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Maar als ik daar na zogt, zo bevond ik de oorzaak te zyn, de sobere kennis dien ik van de voornoemde schoonheid der Antiken had: derhalven dezelve vlytig onderzoekende, waar in die meest geleegen was, zo zag ik het Leeven, met een heel ander Oog als te vooren: en wierd doe magtig, al Teekenende naar het Naakt Modél, hier en daar, eenige verbeetering aan te doen, zonder myn gedagten eenigzints daar aan te hangen, zo te zeggen ongevoelig. Het alderbeste dan myns oordeels, om met voordeel op de Akadeemien te studeeren, is wanneer het Model taamelyk goed, en wel Geproportioneerd zy; zich t’eenemaal daar aan te verbinden, zonder het minste by te doen, of af te laaten; inzonderheid de geenen, die de schoone Bevalligheid van ’t Antik, niet volkoomen bekend is: zich ondertusschen oeffenende naar Playster, Fraaje Printen en Teekeningen, om het zelve te verkrygen, en alzo (zonder veel hoofdbreekens) te gewennen, haar Modéllen te verhelpen; zoekende hier en daar, de Deelen die u Modéllen gelyk zyn, dezelve daar na Korrigeerende: Gelyk een Borst, Dye, Arm, Handen en Voeten. Het welk doende, zo zult gy zeekerlyk de regte Kennisse daar van bekoomen, en het Antik, van ’t Modern kunnen onderscheiden, en uw Modéllen, niet teegenstaande in eenige Deelen gebrekkelyk, gelyk ik gezegt heb beschouwen, niet als het is; maar zo als ’t behoord te weezen, en al Teekenende ongevoelig verhelpen. En op des te beeter te vorderen, in deeze Oeffening naar ’t Leeven, en de naaste weg in te slaan; zo neemt u toevlugt tot de Anathomie:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] But when I searched for it, I found the sober knowledge that I had about the aforementioned beauty of the ancients to be the reason: therefore investigating eagerly wherein it lay most, I say the life with a very different eye than before: and then became able, while drawing after the nude model, to make some improvements here and there, without putting too much thought in it, insensitive so to say. The very best, to my opinion, to study with benefit at the Academies, is when the model is rather good and well-proportioned; to commit to it at once, without adding the least, or leave out; especially those who are not perfectly familiar with the beautiful grace of the Antique: meanwhile practicing themselves after plaster casts, beautiful prints and drawings, to obtain it, and thus (without much effort) get used to improve their models; searching here and there, the parts that resemble to your models, correcting it accordingly: Such as a breast, thigh, arm, hands and feet. By doing this, you will certainly obtain the right knowledge of it, and be able to distinguish the antique from the modern, and observe your models, notwithstanding they are faulty in some parts, in the manner that I said, not how it is; but how it is supposed to be, and improving it unaffectedly. And to advance even better, in this practice after the life and continue; you rely on the anatomy [ndr: the study of the anatomy]:

term translated by LEBEN

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

In het Teekenen naar ’t Leeven of Naakt Modél, zyn deze voornaame dingen aan te merken: Eerstelyk een bekwaame zitplaats, of afstand van ’t Beeld. Ten tweede, de çentrale linie of eevenwigtigheid, zittende of staande. Ten derde de Deelen die Beweegelyk of werkelyk zyn, waar in de Muskulen zich kragitg vertoonen. Ten vierden, de Slagschaaduwe op ’t Planum of grond, zyn Lengte en Breedte. En ten laatsten den Horizont.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In drawing after the life or the nude model, the principal things can be remarked: Firstly an adequate place to sit or distance to the figure. Secondly, the central line or balance, sitting or standing. Thirdly, the [ndr: body] parts that are moving or working, in which the muscles show themselves strongly. Fourthly, the cast shadow on the planum [ndr: surface] or ground, its length and breadth. And finally the horizon.

term translated by NACKTER MENSCH

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai