UITSCHADUWEN (v.)

AUSSCHATTIEREN (deu.) · INUMBRARE (lat.) · SCHATTIEREN (deu.) · SHADOW (TO) (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · AUSSCHATTIEREN (deu.) · SHADOW (TO) (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
3 quotations

Quotation

{Reuselen.} Wat nu het Reuselen belanght, ’t selve is mede een seer goede manniere, en verscheelt weynigh van het Artseeren; alleen, dat het dicht in malkanderen souden treck of striemen moet ghereuselt werden; en wanneer datmen een Teyckeningh met dese manniere begint uyt te schaduwen, soo moetmen die flaeuw, valck, en eenparigh aenreuselen, en snel tegen de kanten vanden dagh aensetten; (…) En aengesien een Teyckeningh door dese handelingh alleen, niet veel gratie noch Meesterachtigheyt en bekomt, maer seer plat en mager slaet, soo moetmen die hier endaer met lughtighe Artseeringen overgaen; oock om eenighe schaduwen die wat te hart tegen ’t Licht mochten stooten, hier door wat te versachten; die dan kantigh en te gelijck sacht sullen toonen te zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Rouseling.} What the Rouseling is concerned, it is also a very good manner and differs little from the Hatching; except that the streak or stripe that are close to each other should be rouseled; and when one starts to shadow a Drawing in this manner, then one should rousel it faintly, flatly and evenly, and place it quickly against the edges of the light; (…) And since the Drawing does not obtain much grace nor Mastery from this manner alone, but becomes very flat and poor, as such one should go over it with airy Hatchings; also to soften some shadows that bump a bit too hardly against the light at some places; which will then appear edgy and soft at the same time.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

{Vande omtrecken.} Merckt vorders aengaende de omtrecken, dat gy die niet te hart noch te scherp en haelt, voornamentlijck op den dagh; (het sy dan dat ghy Teyckent met Swart Krijt, of Root Krijt, of anders:) maer inde beschaduwde zijde mooght ghyse wel wat stercker en breeder haelen; t’elckens daer op acht gevende, datse door het uytschaduwen soodanigh konnen weg smelten, datter by na als gheen trecken meer overigh en blijven; alsoo dat uwe Teyckeningh schijnt als sonder ommetrecken Geteyckent te zijn;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {About the contours.} Also pay attention, with regard to the contours, that you do not draw too hard or too sharply, especially in the light parts; (whether you draw with Black Crayon, or Red Crayon, or something else:) but in the shadowed part you may draw them a little more strongly and broadly; always paying attention, that they can melt away through shadowing in such a way, that almost no strokes remain; through which your Drawing will appear to be drawn without contours;

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

{Schaduwen moet men niet wel soo doncker maecken alsmen kan.} Wanneer nu datmen sijn dingen begint op te Teyckenen, soo salmen voornamentlijck in ’t uytschaduwen letten, datmen in ’t eerste die niet soo sterck noch doncker en maeckt, als die wesen moet, noch alsmen die krijgen kan; maer door altijt wat te goet te houden, sien meester van sijn Teykening te blijven, op dat gy het daer na (soo het noot dede) altijt wat donckerder kont maecken; want het kan gebeuren dat ghy om Schilderachtigh te Teyckenen, yets donckerder sout moeten maecken, indien ghy eenige houdinge of wijckingh in uwe Teyckeningh sout willen brengen;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Shadows should not be made as dark as possible.} As soon as one starts to finish his draught, one should foremost pay attention in shadowing not to make them too strong or dark, as it should be, nor as one can make it; but keeping something left in stock, trying to remain the master of his Drawing, so that you can always make it a little darker (if necessary); because it can happen that you should make it a little darker to draw Painterly, if you want to apply some harmony or contrast in your Drawing;

In the English translation, this term is described as 'finishing your shades'. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière