WANSCHICKELIJCK (adj.)

ÜBEL-GESTALT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ÜBEL-GESTALT (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Het is oock noodigh al vooren aen te mercken, wat saecken en Coleuren eerst in een Werck moeten aengeleyt werden, want ‘er aen de schickingh der Verwen d’een ontrent d’ander veel gelegen is, ghemerckt het Cieraet in alle ordineeringh hier door te wege ghebracht wert; daerom men die altijt soodanigh moet verdeelen, dat d’een d’ander niet en kome te verdrucken, maer veel eer elkanderen tot vercieringhe dienen. Men kan de schickingh der Verwen uyt veel gheschape dingen leeren. (…) invoegen dat niet een Coleur vande selve wanschickelijck inde oogen van den Beschouwer en kome te vertoonen, die niet d’een tot verheerlijckingh van d’ander en kome te strecken:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is also necessary to discuss, which things and colours should first be set up in a Work, because a lot depends on the ordering of Paints of one or the other, as the Splendor of the whole composition is caused by it; therefore one should always divide it in such a way, that the one does not oppress the other, but rather serve as each other’s embellishment. The ordering of Paints can be learned from many created things. [...] and that not a Colour of it will appear disorderly in the eyes of the Spectator, that does not serve the one as the embellishment of the other:

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs