DIER (n. n.)

ANIMAL (eng.) · ANIMAL (fra.) · ANIMALE (ita.) · TIER (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ANIMAL (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · BEAST (eng.) · TIER (deu.)
DIONISIUS

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
7 quotations

Van Mander consacre tout un chapitre du Grondt à la représentation des animaux (beesten, dieren et voghels), qu’il considère comme une partie de la peinture. [MB]

Quotation

9 Den ledighen voet t’samen metten beene
Mach voorwaerts uyt spelen, om een versoeten,
maer daer is een Natuerlijck dingh ghemeene
Noch acht te nemen, en dat niet alleene {Hoe een Beeldt sal roeren.}
Aen den Mensch, maer aen Dieren met vier voeten,
Hoe t’recht voor-been en t’achter slincke moeten
T’samen heffen, stappen, en dalen neder,
En oock d’ander twee van ghelijcke weder.
 
10 Sulcke roerend’ acty, loopend’ oft gaende,
Sietmen den Mensche natuerlijck vertoonen, {Een gemeen actie in Menschen en Dieren, in gaen oft voort stappen.}
Soo wel werckend’ als in postuere staende,
In onsen dinghen dit wel gade slaende,
Soo in Kinders, Mannen, als Vrouw persoonen,
Sal onsen arbeydt welstandich becroonen,
Op een sijd’ eens Beeldts wy niet en behooren
Arem en been uyt te doen steken vooren.
 
11 maer dat wy een wisselinghe ghedincken, {Van een cruyswijse actie te ghebruycken, waer van d’oude en nieuwen tijts Meesters ons voorbeeldt hebben ghegheven.}
Den rechten arem voor uyt comen laten,
En t’rechter been achter doen henen sincken,
T’slincke been voor uyt, daer teghen den slincken
Arem achter wech laten gaen by maten,
Altijt cruyswijs, t’zy of de Beelden saten,
Oft stonden, soo sal haer de troenge weynden naer den arem,
die men voor uyt sal seynden.

[D'après NOLDUS 2008, p. 51-52:] 9 Pour l’agrément, le pied libre et la jambe peuvent jouer vers l’avant. Cependant il y a un trait Naturel commun qui mérite attention, et cela non seulement pour l’Homme mais aussi pour les Quadrupèdes : le membre antérieur droit et le membre postérieur gauche doivent se lever ensemble, marcher et descendre. {Comment une Figure doit se mouvoir.} La même chose vaut pour les deux autres membres. 10 On voit l’Homme spontanément presenter une telle position dans l’action de courir ou de marcher, {Une attitude commune aux Hommes et aux Animaux dans la marche normale et la marche lente.} lorsqu’il avance ou se met en posture d’arrêt. Dans notre métier, l’observation assidue de tout cela aussi bien pour les Enfants, les Hommes que les Femmes, couronne notre travail de bienséance : dans une Figure, nous ne devons pas faire advancer en même temps le bras et la jambe du même côté. 11 Il faut plutôt penser à l’alternance : {De l’application d’une position en croix dont les Maîtres anciens et modernes nous ont donné des exemples.} faire advancer le bras droit et faire reculer la jambe droite ; faire advancer la jambe gauche et par contre tirer le bras gauche en arrière sans excès, toujours en croix ; et que les Figures soient assises ou debout, ells doivent tourner le visage vers le bras qui avance.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Van Beesten, Dieren, en Voghels. Het neghende Capittel.
1 De minste sorghe wy niet en behoeven,
Om verscheyden ghedierten wel uytbeelden : {VVelstandich Dieren te maken, is een goet deel.}
Op dat wy niet al te langh en vertoeven
Op ander dinghen, sonder eens te proeven,
Oft wy met eenen te voorschijne teelden
Dit seldtsaem deel: en dat wy niet en speelden,
Van Dionisius, die niet nae wenschen
En conde maken den Beelden der Menschen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 139:] Des Bêtes, Animaux et Oiseaux. Le neuvième chapitre. 1 Ce n’est pas le moindre de mes soucis que de bien représenter différents animaux : {Faire des animaux selon la bienséance est très important.} nous ne devons pas rester trop longtemps sur d’autres sujets sans essayer de voir si nous ne pouvons pas tout de suite faire advenir cette partie peu pratiquée de la peinture, afin de ne pas être comme Dionysios, dont seules les Figures humaines correspondaient à ces intentions.

DIONISIUS

Van Mander consacre tout un chapitre du Grondt à la représentation des animaux (beesten, dieren et voghels), qu’il considère comme une partie de la peinture. [MB]

beest

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

47 Wie can u hongherich begheeren spijsen,
O Ieught, en hier alle Dieren afmalen,
Niet alleen Leeuwen : maer om verafgrijsen,
Monsters en Draken, niet beters dan wijsen
V totter Natuer, om niet te verdwalen,
Waer ghy eenich patroon meught achterhalen,
Merckt hoe elck light, loopt, stapt, oft wandelt,
maer maeckt dat alles zy aerdich ghehandelt. {Datter niet beter en is, als alle dinghen nae t’leven te schilderen, merckende op alle actien, en bysonder aerdich te handelen.}

[D'après NOLDUS 2008, p. 151:] 47 Qui pourrait assouvir votre faim et votre envie ô Jeunes ? et dépeindre ici tous les Animaux, non seulement les Lions, mais aussi les horribles Monstres et Dragons ? Il n’y a rien de mieux pour éviter des erreurs que de vous renvoyer à la Nature. Vous y trouverez un modèle pour toutes choses ; observez comment chaque être se couche, court, marche ou se tourne, et traitez tout selon sa nature. {Qu’il n’y a rien de meilleur que de tout peindre d’après la vie, en étant attentif à tous les mouvements, et au traitement spécifique de chaque sujet.}

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Om vande Viervoetige Dieren yeder in ’t bysonder te spreecken, soude een groot verhael van nooden zijn: dies wy alleen vande kennelijckste, ende voornaemste willen spreecken, ende voornaementlijck in acht nemen, die welcke meest in eenige Ordinantien te pas gebracht worden, en dickwils voorkomen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To discuss each of the quadruped Animals separately, would need a long story: which is why we only want to speak of the most typical and principal ones, and pay most attention to those which are used most in some Compositions and appear regularly.

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

(…) staet alleen vande Conijnen te Noteeren, datter meer verscheyden van coleuren gevonden worden, als vande Hasen; Namentlijck witte, swarte, vaele, rosse, doch meest graeuwe; ontrent welcke in ’t Coloreeren niet anders als het toepassen en verkiesen vande Verwen waer te nemen is, gelijck deselve in andere Dieren die alreede beschreven zijn, gevonden werden: want die dus verre zijn ghekomen, sullen de overighe na het leven en aenleydingh van hunnen Geest, weten na te volghen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] [...] about the Rabbits we only have to remark, that more different colours can be found, than with the Hares; Namely white, black, pale, reddish, yet most grayish; regarding which nothing else but applying and choosing the colours is to be observed for the Colouring, like it can be found in other Animals that have already been described: because those who have come this far, will be able to imitate the other [ndr: animals] after the life and the occasion of their Mind.

The phrasing is more succinct in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

{Viervoetige dieren noodig in schilderyen.} De viervoetige gedierten zijn zoo noodsaakelijk in schilderyen, datmen die niet ontbeeren en kan.
De landschappen begeerense, veele geschiedenissen zijn zonder die onvolmaakt ’t Menschelijk gebruik vereist de tamme, en zommige van haar versellen de mensch doorgaans, en men schildert zoodanige tot vervullinge van een stuk, daar in menschen zamen zijn.
Ook zijn de sinnebeelden ten allen tijden zoo noodsaakelijk bevonden tot menschelijke leerzaamheid, ten grooten deele van dieren genomen; […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Four-footed animals necessary in paintings} Four-footed animals are so necessary in paintings that they cannot be left out here. Landscapes need them, and many history paintings are incomplete without them. For use by humans, tame ones are required, and people keep some of these as regular companions—such animals are painted to complete a piece depicting people together. Emblems, which have always been considered very important in pedagogy, are also taken in large part from animals.

gedierte

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

Quotation

En hoewelmen de dieren teekenen kan, dat is, met dag en schaduwe aanwijsen, of nader met krijonnen, of waterverwen vertegenwoordigen, zoo is ‘er nogtans niet leevendiger en duirsamer, te gelijk; als dat zulx door olyverwen geschiet.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] And although animals can be drawn—that is, depicted just with light and shadow, or in a more detailed way with crayons or water colors—there is nevertheless no more lifelike, and at the same time more durable way to portray them than with oil paints.

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement